ອານິສົD ຖJາຽເຂົ້າkບດັປດິໜ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ໂກ ທຸຄ&ຕ ບຸລິໂສ ຟິdຂຸAຟິກ)າຽ ຈລັນ*ໍ ທິlວK ຕັlທານໍ ທັຕ*ວK ສຫັl ເທວກັpາ kບລິວຸຕ*ສໍຂາຕໍ ຜລໍ ລkພຕີຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາ ຫາຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝ ເທlໜ ບິໜທkບຕານິ ສັDສຄ$າ ພັນ}ນາເຖີD ກາໜໃສ່ບາf ແກ່ພຸທ{ ບໍຣີສັfທັiາ ຜູ້ມີຈິf ສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນພຸທ{ ສາlໜາ ໄດ້ນ້vມoໍມາ ເຊີ່Dໄຊຽທາໜ ມີອາຫາໜ ບິໜທບາfເບັໜຕົ້ໜ ແລ້Jໄດ້ໃສ່ບາf ຖJາຽ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ຟິdສຸ ສາມເຯຣ ຜູ້ເບັໜສົໝມຸຕ*ິສົD ພຸທ{ຊິເoລົf kບກົfວ່K ເບັໜເນື້vນາບຸp ຂvAໂລັ ສຳລັປຫJ່າໜພືf ຜົໜຄື ກຸສົໜ Eບປາສົd Eບປາສິກາ ຜູ້ແສJAຫາ ຄJາໝສັຸແກ່ຕົໜ ໃນໄສໝkບຈຸບັໜ ພົປນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ ແລະ ເບັໜສຖາໜກາD ສຳລັປສົ່D ວັfຖຸທາໜ ໄບເຖີDຍາf ມິfສຫາຽ ແຕ່ໃນວັOີ້ ທາຍົdທາຍິກາທັiາ ກໍ່ພ້vມກັໜມາຮ່Jມ ໂມທໜາທາໜ ອາຫາໜບິໜທບາf ເຊີ່Dເອີ້ໜວ່K ບຸຣເຂົ້າ kບດັປດິໜ ເພື່vEທິfສ່Jຣ ບຸຣກຸສົໜ ໄບໃຫ້ແກ່ ເບຕ*ຊົໜ ເບັໜເຄື່vງບັOາກາໜ ຕvບແທໜບຸpຄຸຯ ແສfAkກຕັໜpູ kກຕເວທີ ສ່Jຣຍາfມິf ທີ່ເບັໜ ເບຕ*ຊົໜ ກຳລັDເສJີຽຜົໜກຳ ໃນອບາຽຍພູມຢູ່ ເມື່vໄດ້ຮັປ ຜົໜທາໜທີ່ທ່າໜ ໄດ້Eທິfໄບໃຫ້ ຈສາທຸກາໜ ອນຸໂມທໜາ ໃນຜົໜທາໜນັ້ໜ ເຄື່vງພັນMນາກາໜ ຈ່vAຈຳ ກໍ່ຈອັໜຕຼາຽຫາຽໄບ ເບຕ*ຊົໜເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈລອັນ*ພາປ ອັໜຊົ່Jຮ້າຽນັ້ໜເສັຽ ນຳຕົໜໄບEບັfໃນ ສຸຄຕິໂລັສJັຣ ຕາໝສົໝຄJຣ ແກ່ຖານະ ນຸພາປຂvAຕົໜ ດັ່Dເລື່vງ ທັຸຄຕ ເຂັໜໃຈໄຮ້ຊັປ ໄດ້ທາໜມາແລ້J ທີ່ຍົdເບັໜ kກທູ້ຄJາໝໄວ້ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K

 “[ໂກ ທຸຄ&ຕບຸລິໂສ ຟິdຂຸAຟິກ)າຽ ຈລັນ*ໍ” ຄJາໝພິlດາໜວ່K ໄສໝຫໜື່ງ ມີບູລຸດເຂັໜໃຈ ໄຮ້ຍາfພີ່ນ້vA ອາໃສຊາJບ້າໜ ລ້ຽAຊີວິf ພໍເບັໜໄບວັໜໆ ໃນວັໜຫໜື່ງມີ ສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ບາຖໜາທີ່ຈ ໃຫ້ທາໜຢູ່ເສີໝ ແຕ່ບີໝວັfຖຸທາໜ ພໍທີ່ຈນຳມາ ໃຫ້ທາໜໄດ້ ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ທີ່ຊາJບ້າໜ ພາກັໜເຮັfບຸຣ ເຂົ້າkບດັປດິໜ ຫໝູ່kບຊາຊົໜ ຕຽມອາຫາໜ ບິໜທບາf oໍໄບສູ່ອາຮາໝ ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ ດ້Jຽຫໜ້າຕາ ອັໜເບີdບາໜທັຸໆ ຄົໜ ຝ່າຽທຸຄ&ຕ ຊາຽຜູ້ທັຸຍາັ ຢູ່kກທ້vມນ້wໆ ແນໝເຫັໜkບຊາຊົໜ ເຂົາເຮັfບຸຣກັໜ ດ້JຽຄJາໝບັ່ໜບJ່ຣໃຈ ຍິ່Dຫໜັກ ຈົໜຍvດອັlຸຊົໜ oໍ້ຕາໄຫຼລິໜ ລົDອາປຫໜ້າ ໂດຽບໍ່ຮູ້ສຶdຕົJ ເພາະຄJາໝນ້wໃຈ ໃນວາlໜາ ອັໜອາພັປຂvAຕົໜ ກັປຄJາໝບາຖໜາ ຢາັຈະເຮັfບຸຣ ຍິ່Dຫໜັກໃນໃຈ.

 “ຟິdຂຸAຟິກ)າຽ ຈລັນ*ໍ ທິlວK” ໃນເມື່vຄJາໝໂສັເສົ້າ ກຳລັDທັປຖົໝດJAໃຈ kບກົfວ່K ຈແຕdຢູ່ນັ້ໜ ດJAຈັສຸ ຂvAຊາຽທັຸຍາັ ໄດ້ທັlນາກາໜ ເຫັໜຟິdຂຸອົDຫໜື່ງ ທ່ຽວໂຄຈvຣ ບິນMບາf ຢຸດຢູ່ສເພາະຫໜ້າ ເກີfມີສັທ{າ ອັໜແຮDກ້າອາfຫາໜ ທີ່ເຈຕ*ນາ ເກີfມີຄJາໝ ບິຕິຍິໜດີ ລຄາຽເສັຽ ຈາັຄJາໝໂທມໝນັf ນຶdເຫັໜເຂົ້າກ້vຣຫໜື່ງ kບມາໜເທົ່າຫໝາັຕູມ ທີ່ຕົໜຫາມາໄດ້ ຮີປພົ້າJjາມາ ໃສ່ລົDໃນບາf ຂvAkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ແລ້JEທິf ສ່Jຣບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ໃຫ້ ທາໜແລ້JOັ້ ໄບເຖີDສັfທັiາ ມີບິດາມາໜດາເບັໜຕົ້ໜ ດ້JຽຄJາໝບັໜເທີD ເບີdບາໜໃຈ ໃນກຸສົໜທາໜ ຜົໜທາໜຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ນ້ັໜກີໝລົ

 ບັfນີ້ ຈກຼ່າJເຖີDເບຕ*ຊົໜ ທີ່ເບັໜຍາf ຂvAທຸັຄ* ບູລຸດ ທີ່ໄດ້ເສJີຽຜົໜກຳ ຢູ່ໃນoລົd ໃນວັໜOັ້ ຍົໝພິບາໜ ບ່wສັfoລົd ໃຫ້ພົ້ໜຈາັ ທັຸທໍຣມາໜ ໃຫ້ຂື້ໜໄບ ທ່ຽວແສJAຫາ ອາຫາໜ ພໍດີມາkບຈົປ ພົປພໍ້ກັປ ກາໜໃຫ້ທາໜ ຂvAທັຸຄ* ຜູ້ເບັໜຍາf EທິfໄບເຖີD ພາກັໜອນຸໂມMນາ ສາທຸກາໜ ແລ້J ກໍ່ອJຽພvຣ ຂໍໃຫ້ຍາfຂvAຕົໜ ໃຫ້kບສົປ ອາຍຸ ວັນn ສຸຂ kພi ທັຸທິພາລາທິກາໜ ຝ່າຽkພຽາຍົມໝລາf ເມື່vຮັປຮູ້ວ່K ເບfoລົdເຫຼົ່ນັ້ໜ ໄດ້ມີສ່Jຣບຸຣແລ້J ເພາະໄດ້ຮັປ ກາໜອນຸໂມMນາທາໜ ທີ່ຍາfມິf ໄດ້EທິfໄບເຖີD ຈິ່Dໄດ້ບ່w ໃຫ້ພົ້ໜຈາັ ເຄື່vງທັນຽກຳ ຄັໜເມື່vໄດ້ຮັປ ສ່Jຣບຸຣກຸສົໜແລ້J ເບຕ*ຊົໜ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ພົ້ໜຈາັ ອກຸສົໜ ໃນoລົd ແລ້Joໍຕົໜ ໄບຖືjາ kບຕິສົນMິ ໃນເທJສຖາໜວິມາໜ ດ້Jຽອຳof ບຸພaວາlໜາ ບາຣມີ ແລະ ຜົໜທາໜ ທີ່ທັຸຄ*ບູລຸດ ໄດ້Eທິfໄບ ໃຫ້ນັ້ໜລົ

 “ໂສທັຸຄ* ບຸຣິໂສ” ສ່Jຣທັຸຄ*ບູລຸດນັ້ໜ ນັປຕັ້Dແຕ່ ວັໜໄດ້ໃຫ້ທາໜ ເບັໜຕົ້ໜມາ ມີຄJາໝຍິໜດີ ໃນບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຕົໜໄດ້ສ້າDສົໝ ໃຫ້ທາໜແລ້JOັ້ ກໍ່ແສJAຫາ ລ້ຽAຊີວິf ຄິfຫາຊັປ ກໍ່ຄ່vAແຄ້J ບໍ່ຂັfສົໜ oໍຕົໜໃຫ້kບສົປ ຄJາໝຮຸ່Aເຮືvງ ເບັໜອັໜດັປມາ ເຖີDກັປມີຊັປ ໄດ້kກທຳກາໜ ຄ້າຂາຽ ໂດຽສດJັ ຝ່າຽກຸສົໜ ກໍ່ໄດ້ທວີຂື້ໜ ເບັໜລຳດັປ ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັdສາສີໜ ແລະ ຈເລີໜເມຕ*າຟາວັon ເບັໜຕົ້ໜ

 “ກາລໍ ກັຕ*ວK” ຄັໜເມື່vທຳ ກິຣິຍາຕາຽແລ້J ກໍ່ໄບEບັf ເກີfເທີDສັJຣ ເບັໜເທພaບຸດ ມີມເຫສັໃຫຽ່ ເຫຼົ່າເທພaອັສvຣ ກັນ}ຍາ ແວfລ້vມ ເບັໜຍົfບໍຣິວາໜ ບໍ່ອາfຈ ພັນ}ນານັປໄດ້ ຫໝູ່ເທພaບຸດ ເທພaທິດາ ຜູ້ເບັໜຍາf ເມື່vຮູ້ຂ່າJ ກໍ່ພາກັໜຖືເຄື່vງ ສັກdາລບູຊາ ເຂົ້າໄບບູຊາ ສັນ}ເສີໜ ບຸຣຄຸຣຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອ

 “ໂຟສາທໂວ” kດູາ ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຜູ້ມີຄJາໝບາຖໜາ ທີ່ຈຊ່Jຽໃຫ້ ຍາfພົ້ໜທັຸກີf ຢາັຈຊ່Jຽຕົໜ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັ ຄJາໝກັໜດາໜກີf ແລະ ຢາັຈພົປຫໜ້າຂvAຍາf ຜູ້ທີ່ລ່JAດັປ ໄບແລ້Jກີf ຈົ່Dໃຊ້pາໜ ວິຖີພິຈາຣນາ ຕາໝເລື່vງ ທັຸຄ*ບູລຸດນີ້ ແລ້J ຮີປບຳເພັໜ ຕົໜຕາໝເລື່vງລາJ ກໍ່ຈkບສົປຜົໜ ສຳເລັfເຊັ່ໜດຽວກັໜ ແລະ ຈເບັໜບັໄຈ{ ໃຫ້ເຖີDເມືvງແກ້J ຄື kພນິພaາໜ ໃນ ເມື່vບາຣມີທາໜ ມີຍິ່Dຫໜັຫໜາ ເທlໜາມາ ກໍ່ສົໝຄJຣກາຣ ເວiາ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ ນິຖ%ີຕາ…