ສະຫຼອD ຕົ້ໜກາຣະພຶd

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ພຸໂທ{ ໂລເກ ອະນຸຕ*ະໂຣ ຕິlມານໍ ເສຖໍ% ກັປບາຣຸໂຂ) ພຸໂທ{ ຟຄວK ສາວັຖີ%ຍໍ ອຸkບນິlາຽະ ເຊຕະວະເນ ວິຫະຣະຕີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່DກາໜຖJາຽ  ກັປບາຣຸຂໍ) ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶd ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່kພພິdຂຸສັDyເຈົ້າ ຫັJງເອົາບຸຣ ເອົາກຸສົໜ ຜົໜທາໜໃນບັfຈຸບັໜ ລົະ ອະoຄົf.

 ກໍ່ຈັໄດ້ດັ່D ຄJາໝkບຖໜາ ຂvAທ່າໜນັ້ໜລົ ສາທຸຊົໜ ທີ່ມີສັທ{າ ໄດ້ສຼະ ຈະຕຸບັໄຈ( ມາທຳກາໜກໍ່ສ້າD ເຊິ່DກvAກາໜກຸສົໜ ຄື່າJ ໄດ້ໃຫ້ ກັປບາຣຸຂໍ) kບຣິຂ)າ ຣະທານໍ ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶd ພ້vມດ້Jຽບໍລິຂາໜ 8 kບກາໜ ເບັໜທາໜ ດັ່Dທ່າໜສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັທັ{iາ ກະທຳຢູ່ ໃນເວiາວັໜນີ້ kພສັພັapູເຈົ້າ ໄດ້ເທlໜາວ່າ ມີຜiາ ອານິສົDສະ ຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອ ຖ້າkບຖໜາ ສິ່Dໃດ ກໍ່ຈະໄດ້ສິ່Dນັ້ໜ ບໍ່ຄາfບໍ່ຄາລົ 

 “ນະຫິ ທັໂມໝ ອະທັໂມໝຈະ” ເບັໜສິ່Dທຳ ລົະ ເບັໜສິ່Dທີ່ບໍ່ຄJຣທຳ ມີຫໝາັຜົຣຕ່າDກັໜ ຈະໃຫ້ມີ ຫໝາັຜົໜເສໝີ ກັໜນັ້ໜບີໝ “ອະທັໂມໝ ນິຣະຍໍ ເນຕິ” ສິ່Dທີ່ບໍ່ເບັໜທຳນັ້ໜ ນຳສັfໄບ ສູ່oຣົd “ທັໂມໝ ບາເບຕິ ສຸຄະຕິ” ສິ່Dທີ່ເບັໜທຳນັ້ໜ ນຳສັfໄບ ສູ່ສຸຄະຕິ ຄື ສັJຣ. 

 ເຫfນັ້ໜລົ ຈິ່Dໄດ້ຊື່າJ ກຸສົຣ ຄື ຄJາໝສiາf ນີ້ສົໝຄJຣ ທີ່ສາທຸຊົໜທັiາ ພ້vມກັໜຂົໜຂJາຽ ຫາກໍ່ສ້າD ສະສົໝໄວ້ ໃຫ້ຫຼາຽໆ ຢູ່ໃນຈິfໃຈຂvAຕົໜ ສາທຸຊົໜ ຜູ້ມີສັທ{າ ເພິ່Dອຸlsະ ສ້າDບຸຣໃຫ້ທາໜ ຢ່າໄດ້ເບື່vຫໜ່າຽ “ທານໍ ສsາຍະສັໝ ພູຕໍ” ຜົໜທາໜນີ້ລົ ຈະບັDເກີf ເບັໜສະຫາຽ ຊ່Jຽເຫຼືອອຸດຫໜູຣ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັທຸັ ໄພົທັDບJA “ທານໍ ສັໝບັຕ* ໂພຊະນໍ” ຜົໜທາໜນີ້ລົ ເບັໜຜູ້ຈຳແນd ແຈdຈ່າຽ ນຳເອົາຊັປ ສົໝບັfທັiາ ແຈdຈ່າຽ ໄບຕາໝຄJາໝkບສົD ຜົໜທາໜນີ້ ເບັໜເຂົ້າໄຖ່ເຂົ້າຖົD ຕິຕ*າໝ ຄ້ຳຊູອຸບະຖຳຢູ່ ບໍ່ໄດ້ວ່າDເວັ້ໜ ຍ່vມນຳອvັເສຽ ເຊິ່DຄJາໝເຂັໜໃຈ ບໍ່ໃຫ້ຕົdທຸັໄດ້ຍາັ ບໍ່ໃຫ້ຂັfສົໜຈົໜໃຈ ສິ່Dໃດສິ່Dຫໜຶ່ງ ເລີຽ 

 “ທານໍ ສັຄ&ະໂສ ບານໍ” ຜົໜທາໜນີ້ ເຫໝືອໜຂັ້ໜໃດ ນຳຂຶ້ໜສູ່ທີ່ສູA ຈົໜເຖິDຊັ້ໜພ<າ ແດໜສັJຣ ເບັໜທາDoໍໄບສູ່ kພນິພaາໜ ອັໜkບເສີf ບໍ່ກັປມາສູ່ ວັຕ*ະສົDສາໜ ມີແຕ່ຈະໃຫ້ສຸກ ບິfບັDເສຽເຊິ່D ທຸັໄພົ ຄື ອະບາຽະ ພູມ 4 ມີນະຣົd ເຜf ອະສຸຣະກາຽ ລົະ ສັfເດຽລະສາໜ.

 “ທານໍ ພຸທ{ານະ ໂຄຈະຣໍ” ຫົໜທາDນີ້ ເບັໜມັຄ&າແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ສືປໆກັໜມາ ຜົໜທາໜນີ້ ເບໜັມາໜດາ ເບິ່DແຍD ສັພaະສັທັ{iາ ໃນໂລັ ບີໝມາໜດາໃດ ທີ່ຈະເອົາ ໃຈໃສ່ລ້ຽAດູ ເບິ່DແຍDເຫໝືອໜ ຜົໜທາໜນີ້. “ນຖິ% ທານະສະໂມ ທິຕາ” ຜົໜທາໜນີ້ ບຽບເຫໝືອໜບິດາ ບັDເກີfເກົ້າ ຂvAສັທັ{iາ ບີໝບິດາໃດ ຈະເບັໜທີ່ເພິ່D ອັໜkບເສີf ເຫໝືອໜບິດາ ຄື ທານະ ບາຣະມີນີ້ ຜົໜທາໜນີ້ລົ ຈະເບັໜບິດາ ມາໜດາ ເບັໜຍາf ເບັໜມິf ເບັໜພີ່ລ້ຽA ຕິຕ*າໝຕົJເຮົາ ໄບສູ່ຊັ້ໜພ<າ ນິຣະພາໜ ໂດຽດັ່DຄJາໝ ມຸ້ງມາfkບຖໜາ ຂvAຕົໜລົ.

 ເລື່vງນີ້ມີໝາ ໃນຄັ້Dພຸທ{ກາໜ ດັ່Dທັມໝເທlໜາ ທີ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ກ່າJເບັໜໄນຽະຄ$າວ່າ “ພຸໂທ{ ເສໂຖ% ໂລເກ ອະນຸຕ*ະໂລ ຕິlມານະໂວ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ໃນກາຣະຄັ້Dນັ້ໜ. kພສັປພັpູເຈົ້າ ຂvAເຮົາທັiາ ສະເດັfkບທັປ ຢູ່ໃນບ່າ ເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ອາໃສເມືvງ ສາວັຖີ% ອັໜເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ທ່ຽວບິໜທະບາf ຍັDມີກະດຸມພີ ຜູ້ຫໜຶ່ງຊື່າJ ຕິlມານົປ ມີຈິfໃຈເຫຼື້ອໝໄສ ໃນຄຸຣກົ້J 3 kບກາໜ ພ້vມດ້Jຽພັລ}ະຽາ ຂvAງຕົໜ ມາສ້າDແບA ກັປບາຣຸຂໍ) ຈີວະຣະ kບຣິຂ)າຣໍ ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶD ບໍຣິຂາໜ 8 kບກາໜ ມີຜ້າຈີວvຣ ສັDຄາ ສະບົD ລົະ ຂvAຄJຣຄ້ຽວ ຄJຣສັໜ ມາຜູັແຂJຣຫ້Jຽ ຍ້vຽໄບຕາໝ ຕົ້ໜກາຣະພຶd ຄັໜສຳເລັfລົ້J ກໍ່ນ້vມໄບຖJາຽ ແກ່ສັພັapູ ລົ້Jກໍ່ໄຫ້Jຖາໝ kພເຈົ້າວ່K “ພັໜເຕ ຟຄວK” ຂ້າຂໍໄຫ້J kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕົໜkບເສີf ອັໜເບັໜທີ່ເພິ່DຂvA ສັຕ*ະວະໂລັ ທັDມJຣ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ມີຈິfໃຈ ເຫຼື້ອໝໃສສັທ{າ ມາສ້າDແບA ກັປບາຣຸຂ)ໍ kບຣິຂ)າ ຣະທານໍ ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶd ຖJາຽບູຊາກົ້J 3 kບກາໜ ກໍ່ຈະມີຜiາ ອານິສົDສະ ໄດ້ແນJໃດຂ້ານ້w.

 ຟຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈິ່Dຕັfkພທັມໝ ເທlໜາ ວ່າ kດູາ ຕິlມານົປ ເສຖີ% ຜູ້ມີເຂົ້າຂvA ເບັໜອັໜຫຼວAຫຼາຽ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຝູAໃດມີຈິfໃຈ ເຫຼື້ອໝໃສສັທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ກັປບາຣຸຂໍ) kບຣິຂ)າ ຣະທານໍ ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶd ອັໜຜູັຮ້vຽ ໄບດ້Jຽບໍຣິວາໜຕ່າDໆ ຖາJຽບູຊາຄຸຣ kພຣັຕ*ນໄຕຼຽ ທັDສາໝkບກາໜດັ່Dນີ້ ກໍ່ຈະມີຜiາ ອານິສົDສະ 16 ກັປນັ້ໜແລ.

 ນໍຣະຍິDຊາຽ ຝູAນັ້ໜ ຄັໜດັປຂັໜ ສິ້ໜບຸpກັມໝ ໃນເມືvງຄົໜນີ້ລົ້J ກໍ່ຈະໄດ້ ເອົາຕົໜເມືvເກີf ໃນສJັຣ ເທJໂລັ ໄດ້ເສີJຽ ທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນສJັຣທີ່ນັ້ໜ ເຫິDຍືໜນາໜ ຄັໜຈຸຕິຕາຽຈາັ ເມືvງສJັຣລົ້J ກໍ່ຈະໄດ້ ເອົາຕົໜລົDມາເກີf ໃນມະນຸlໂລັ ເມືvງຄົໜເຮົາທີ່ນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ສົໝບັf ເບັໜkພຽາ ຈັກdະພັfຕິຣາf ໃນບ້າໜນ້vຽ ລົະ ເມືvງໃຫຽ່ໄດ້ 27 ຊາfນັ້ໜລົ ຄັໜເມື່vຕິlມານົປ ກະດຸມພີຜູ້ນັ້ໜ ໄດ້ພ<Dທັມໝ ເທlໜາ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ລົ້Jກໍ່ທູຣລາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຫໜີເມືvສູ ທີ່ເຮືvຣຂvAຕົໜ ກີໝລົ.

 “ໂສ ກຸດຸມພີ ໂກ” ຄັໜເມື່vກະດຸມພີ ຜູ້ນັ້ໜກໍຕັ້Dຢູ່ ຕາໝເຂfອາຍຸ ຂvAຕົໜ “ຕະໂຕ ຈະຣິຕ(ວK” ຄັໜຕາຽຈາັ ພາວະອັໜເບັໜ ກຸດຸມພີນັ້ໜລົ້J “ນິປພັຕິ*” ກໍ່ຈັໄດ້ເມືvເກີf ເບັໜເທJບຸດ ໃນຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ເທJໂລd ມີຜ;າf ສູAໄດ້ 7 ໂຍf ມີນາDພົ້າ ຫື່ໝຣຫໜຶ່ງ ເບັໜບໍຣິວາໜ ຄັໜຈຸຕິຈາັ ຊັ້ໜພົ້ານັ້ໜລົ້J ກໍ່ຈັໄດ້ເກີfມາ ໃນສຳນັdຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕົໜຊື່Jາ ອະຣິຽະເມໄຕ* ເມື່vລົDມາ ຕັfເບັໜສັພັapູ ເບັໜຄູແກ່ໂລັ ໃນກາລະ ອັໜຈັdມາ ພາຽຫໜ້າ ນີ້ລົ.

 ອັໜນີ້ ກໍ່ດ້Jຽຜiາ ອານິສົDສະ ຂvAທ່າໜ ພຸທ{ບໍຣິສັທັ{iາ ທີ່ໄດ້ຖາJຽ ກັປບາຣຸຂໍ) ຍັDຕົ້ໜກາຣະພຶd ອັໜkບກvບໄບດ້Jຽ ບໍຣິຂາໜ 8 kບກາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜນັ້ໜລົ ຂໍໃຫ້ທ່າໜ ພຸທ{ບໍຣິສັທັ{iາ ຈົ່Dມີຈິf ຍິໜດີ ຊື່ໜຊົໝໃນທາໜ ທີ່ໄດ້ກະທຳລົ້Jນີ້ ນິຖິ%ຕາ ກໍ່ຈົບລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ.