ຍັDກິໜຈິ ລະຕະນັDໂລເກ

  ຍັງກິນຈິ ລະຕະນັງ   ໂລເກ ວິດຊະຕິ
ວິວິທັງ ປຸຖຸ ລະຕະນັງ    ພຸດທະສະມັງ ນັດຖິ ຕັສ໌ມາ
ໂສດຖີ ພະວັນຕຸ ເຕ

 ຍັງກິນຈິ ລະຕະນັງ    ໂລເກ ວິດຊະຕິ
ວິວິທັງ ປຸຖຸ ລະຕະນັງ    ທັມມະສະມັງ ນັດຖິ ຕັສ໌ມາ
ໂສດຖີ ພະວັນຕຸ ເຕ

 ຍັງກິນຈິ ລະຕະນັງ    ໂລເກ ວິດຊະຕິ
ວິວິທັງ ປຸຖຸ ລະຕະນັງ    ສັງຄະສະມັງ ນັດຖິ ຕັສ໌ມາ
ໂສດຖີ ພະວັນຕຸ ເຕ