ສະຫຼອງ ທາfເຈດີຍ໌

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 kບຕິກັເຈ(ວະ ຕໍ ກະຍິຣາ ຊັpາ ຫິຕະມັf ຕະໂນຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາ ອານິສົDສະ ຜົໜແຫ່Dກາໜສ້າD ທາfເຈດີ ພໍເບັໜເຄື່vງkບດັປ ສະຕິບັpາ ບາຣະມີຂvAທ່າໜ ພຸທ{ມາມະກະ ບໍລິສັfທັiາ ຜູ້ບະກvບໄບດ້Jຽສັທ{າ ລົະ ບັpາເຊື່vຫໝັ້ນໃນຄຸນ kພຣັຕ*ນະໄຕຼ ຄື kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົ kພສົDyເຈົ້າ ຈິ່Dໄດ້ພາກັໜ ບໍລິຈາັຊັປ ລົະ ກຳລັDກາຽຂvAຕົໜ ສ້າDເຈດີທາf ເພື່vອຸທິfເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທັມໝບູຊາ ສັDyບູຊາ ຈິ່Dໄດ້ວ່າ ບຳເພັໜບຸຣກຸສົໜອັໜເບັໜແກ່ສາໜ ສົໝເດັfkພບໍຣົມໝ ສາlfາຈາໜ ຊົDສັລ}ະເສີໜວ່K ເບັໜເຫfນຳມາເຊິ່Dຫິຕະສຸັແກ່ຕົໜ ລົະ ບຸັຄົໜອື່ໜ ທັDໃນພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າ.

 ດັ່Dkພຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ ໃນຂ້າDຕົ້ໜນັ້ໜ “kບຕິກັfເຈວະ ຕໍກະຣິຽາ ຍໍ ຊັpາ ຫິຕະມັຕ*ໂນ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ຮູ້ວ່າກາໜໃດ ເບັໜkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ເພິ່Dຮີປທຳກາໜນັ້ໜລົ ດັ່Dນີ້ມີອະທິບາຽວ່າ ຄຳວ່າkບໂຫຽດນັ້ໜມີ 2 kບກາໜຄື kບໂຫຽດໃນພົປນີ້ 1 kບໂຫຽດໃນພົປຫໜ້າ 1 ກາໜທີ່ບຸັຄົໜ ມາບະພຶfຕົໜ ຂvAຕົໜໃຫ້ເບັໜຄົໜດີ ມີກາໜລ້ຽAຊີປ ອັໜຊvບທຳ ລົະ ຊvບກົfຫໝາຽ ຕັ້Dຕົ້ໜໃຫ້ເບັໜ ຜູ້ມີຫຼັກຖາໜ ຫໝັ້ນຄົDບໍລິບູນ ດ້Jຽໂພຄະສົໝບັf ຊື່າJ ເຖິDພ້vມດ້Jຽ kບໂຫຽດ ໃນພົປນີ້. 

 ຄJາໝເບັໜຜູ້ບໍ່ບະຫໝາf ອຸlາຫະພຽາຍາໝ ສ້າDຕົໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ມີ ສັທ{ ມີສິໜ ມີກາໜບໍລິຈາັ ມີບັpາອັໜເບັໜ ມັກຄາໄບສູ່ ສຸຄະຕິໂລັສັJຣ ຈົໜຕຼອdເຖິD kພນິພaາໜ ຊື່າJເຖິDພ້vມດ້Jຽ kບໂຫຽດ ໃນພົປຫໜ້າ ແມ່ໜທ່າໜທັiາ ພາກັໜບໍລິຈາັຊັປ ລົະກຳລັDກາຽ ສ້າDທາfເຈດີ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ເຄົາລົປກາປໄຫ້J ສັກdາລະບູຊາ ຂvAເທJດາ ແລະ ມະນຸດທັiາ ກໍ່ຊື່າJ ສ້າDkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ແລະ ບຸັຄົໜອື່ໜ ທັDເບັໜບະໂຫຽດ ໃນພົປນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ.

 ດັ່Dຈະນຳ ວັfຖຸນິທາໜ ມາໃຫ້ເບັໜ ໃຈຄJາໝ ວ່K “ອະຕິເຕ ກະເລ” ໃນອະດີfຕະກາໜ “ກັlປະ ພຸທ{ກາເລ” ໃນກາລະໄສໝ ສາlໜາຂvA kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພນາໝວ່າ ກັlປະ ມີບໍລົມໝ kກສັfອົງໜຶ່ງ ຊົDkພນາໝວ່າ ກິDກິສະຣາf ຊົDເສີJຽຣາຊະສົໝບັf ຢູ່ໃນເມື່vງພາຣານະສີ kພອົDມີພະໄທ kບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າ ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນຄຸນ kພຣັຕ*ນໄຕຼ kພອົDຊົDkພດຳຣິ ວ່K ເຮົາມີຊັປສົໝບັf ໃນທ້vງພຣະຄັDຫຼວD ມາັມາຽກvA ເຖິDພຽAນີ້ ຊັປເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຕິຕ*າໝເຮົາໄບ ໃນສຳປະຣາຍິກະພົປ ພາຽພາັຫໜ້າ ເມື່vເຮົາຕາຽແລ້J ກໍເບັໜຂvAຄົໜອື່ໜໆຕໍ່ໄບ.

 ບີໝໃຜ ເອົາໄບໄດ້ຈັdຄົໜ ຢ່າວ່າຢ່າDນັ້ໜເລີຽ ເຮົາຈະສ້າDຊັປນີ້ ໃຫ້ເບັໜkບ ໂຫຽດ ແກ່ເທJດາ ແລະ ມະນຸດ ອຸທິfເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທັມໝບູຊາ ສັDyບູຊາ ໃຫ້ຈິ່Dໄດ້ ເມື່vບໍລົມໝ kກສັfຊົD kພດິຣິສະນັ້ໜ ລ້ົJຈິ່DບົD kພໄທໃນ ອັໜຈະສ້າD kພທາfເຈດີ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ບັໜຈຸພຣະທາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະອະຣະຫັໜຕະສາວົd ຈຶ່Dຮຽກອາມາf ມາແລ້ວ ມvບຊັປໃຫ້ 7 ແສໜ ກະຫາບານະ ຕັfສັ່Dວ່າ ຈົ່Dໄບວ່າຈ້າD ຄົໜກໍ່ເຈດີ ດີໜຈີ່ລົບູຣ ໃຫ້ສູູAkບມາໜ 1 ໂຍfດ້Jຽຊັປ 7 ແສໜ ກະຫາປະນະນີ້ ດັ່Dນີ້ແລ້J ອາມາfກໍ່ທຳຕາໝ kພຣາຊາອົDກາໜ ທຸັkບກາໜ ສຳເລັfແລ້Jຈຶ່Dໄບກາປທູຣ kພບໍຣົມໝ ມsາກະສັf ໃຫ້ຊົDຊາປ kພອົDຊົDໂສບະນັfບິດາ ບາໂມfຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ເຫfວ່າ kພທາfເຈດີ ນີ້ເບັໜທີ່ໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ຂvAເທJດາ ແລະມະນຸດທັiາ “ກາລໍ ກັfຕາJ” ຄັໜພຣະບໍຣົມໝ ກະສັfຊົD kພນາໝວ່າ ກິDກິfສະຣາດ ຊິ້ນພະຊົໜມາຍຸແລ້J ກໍ່ໄບບັDເກີfໃນ ຕາJຕິDສັJຣ ເສີJຽທິພaສົໝບັf ໃນວິມາໜຜ;າfສູAໄດ້ 12 ໂຍf ມີນາDພົ້າ ຫໝື່ນຫໜຶ່ງແວfລ້vມ ເບັໜຍົfສັdບໍຣິວາໜ ຊົDໄດ້ເຫັໜ ຄJາໝສຸັຄJາໝສຳລາໜ ເຫັໜບາໜນີ້ ດ້Jຽຜiາ ອານິສົDສະ ຜົໜທີ່kພອົD ໄດ້ສ້າDທາfເຈດີນີ້ ລົ ທ່າໜທາຍົd ອຸບາສົdອຸບາສີກາທັiາ ເມື່vບຸັຄົໜ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດມີສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນພຣະຣັຕ*ນໄຕຼ ໄດ້ສ້າDທາfເຈດີ ຖານ 7 kບກາໜ ຄືທາf ເຈດີບັໜຈຸທາfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົ kພສາວົd 1 ທັມໝເຈດີ ທີ່ບັໜຈຸພຣະທັໝ ມີໂພທິບັdຂິຽະທັມໝເບັໜຕົ້ໜ 1 ອຸດເທສີກະ ເຈດີຄື kພພຸທ{ຮູບ kບຕິມາກvນ 1 ບໍຣິໂພັເຈດີ ທີ່ບັໜຈຸເຄື່vງ ບໍຣິໂພັມີ ບາf ຈີວvນ ທຳມະກົdເບັໜຕົ້ໜ ຂvAພຣະພຸທ{ເຈົ້າຫໜຶ່ງ ໃຫ້ເບັໜທີ່ ເຄົາຣົປກາປໄຫ້J ສັກdຣະບູຊາ ຂvAເທພaຍາດາ ແລະ ມະນຸດທັiາ ຍ່vມເບັໜເຫfໃຫ້ ໄດ້ສຸຄະຕິ ໂລັສັJຣທ່ຽAແທ້ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.