ຊຽkບຣິຕັ*ງ

  ມຫາ​ກາຣຸນິ​ໂກ       o​ໂຖ​ຫິຕາຽ ສັພaບາ​ນິນໍ
ບູ​ເຣຕ^າJ ບາຣມີ ສັພaາ    ບັ​ເຕ*າ ສັໝ​ໂພທິ​ມຸຕ*ມໍ
​[ ​ເຕນ ສັຈ(ວັ​ເ​ຊ_ນ      ​ໂຫຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລໍ

​  ໄຊ​ຍັໜເຕາ ​ໂພທິຍາ ມູ​ເລ  ສັກ^ຽານໍ Oັທິວັຕ*​ໂນ
[ ວັD ຕ^ວັD ວິຊ​ໂຍ ​ໂຫຫິ  ຊຍັlຸ ຊຍມັDຄ​ເລ
ອບຣາຊິຕບັລ}ັງ​ເກ      ສິ​ເສ ບຖວິ​ໂບdຂາ​ເຣ
ອພິ​ເສ​ເກ ສັພaພຸ​ທ{ານັD    ອັຄັ&ບປັ​ເຕ*າ kບ​ໂມທຕິ
ສຸຂ)​ໂນ ສຸ​ມຸຫຸ​ເຕ*າ ຈ    ສຸ​ຍິຖ$ັງ ພ^ຣັມໝຈາຣິສຸ
kບທັຂ)ີຯໍ ກາຽກັມ​ໝັງ      ວK(ກັມ​ໝັງ kບທັຂີ)ຯ​
kບທັຂ)ີຯໍ ມ​ໂນ​ກັມ​ໝັງ     kບຯ​ິທິ ເຕ kບທັຂີ)ຯາ
kບທັຂີ)ຯ​ານິ ກັຕ^າJນ     ລພັໜຕັf​ເຖ kບທັຂ)ີ​ເຯ.
​  ໂສ ອັRລັ​ເທ{າ ສຸຂີ​ໂຕ ວິຣຸລ}​ໂຫ ພຸ​ທ{ສາສ​ເຯ
ອ​ໂຣ​ໂຄ ສຸຂີ)ໂຕ ໂຫຫິ   ສຫ ສັ​ເພrຫິ ຍາຕິ​ພິ

  ສາ ອັRລັ​ເທ{າ ສຸຂີ​ຕາ ວິຣຸລ}​ຫາ ພຸ​ທ{ສາສ​ເຯ
ອ​ໂຣ​ຄາ ສຸຂີ)ໂຕ ໂຫຫິ   ສຫ ສັ​ເພrຫິ ຍາຕິ​ພິ

  ​ເຕ ອັRລັ​ທ{າ ສຸຂີ​ຕາ ວິຣຸລ}​ໂຫ ພຸ​ທ{ສາສ​ເຯ
ອ​ໂຣ​ຄາ ສຸຂີ)ຕາ ໂຫຖ   ສຫ ສັ​ເພrຫິ ຍາຕິ​ພິ