ສະຫຼອD ກາໜພ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ສັfຖຸໂນ ສັທ{ມໝໍ ສຸຕາJ ສັພັalິໝງ ຊິນະສາສະເນ ກັປບານິ ສະຕະສະຫັlານິ ທຸຄ&ຕິ ໂສນະ ຄັlຕີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໜພ<Dທັໝ ແກ່ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ພໍເບັໜເຄື່vງເພີ່ໝພູຣ ບຸນກຸສົໜຄື ທາໜ ສີໜ ພາJo ອັໜທ່າໜທັiາ ໄດ້ກະທຳແລ້J. 

 ເພື່vໃຫ້ເບັໜ kບmີປໃຕ້ ແສDສາJAສ່ອDທາD ທຽວໄບໝາ ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ອັໜທັມໝດາມວໜຫໝູ່ ມະນຸດຈະເກີfມີ ບັpາ ຮູ້ແຈ້Dໃນ ອັຖ%ທັມໝ ທີ່ເລີdແລປໄດ້ ຕ້vງມີບັpາ kບດັປດJAໃຈ ໃຫ້ຮູ່ງເຮືvງເຫໝືອໜແສDສາJA ແຫ່DດJAkພອາທິf ແຕ່ບັpາ ຈະເກີfຂື້ໜໄດ້ ຕ້ອDອາໃສ ກາໜສຶdສາ ກາໜພ<Dຄູ ອາຈາໜ ແນະນຳສັ່Dສອໜວິຊາ ທາDໂລັ ລົະ ທາDທັມໝ ຍິ່DເບັໜຄJາໝຮູ້ ທີ່ເບັໜຫຼັກທັມໝ ແລ້Jຕ້vງອາໃສ ຄJາໝຫໝັ່ນ ຄJາໝຂະຫຽັ່ນພຽນ ສະດັປຮັປພ<D ທ່າໜຜູ້ຮູ້ ຈິ່Dຈະເບັໜ ຜູ້ຮອປຮູ້ ໃນທາDຄະດີທັມໝ ເພາ່Jະທັມໝເບັໜຫຼັກ ຫຼື ກົfຂvAຄJາໝຈິDທົ່Jໄບ ຖ້າຮູ້ຮvບຄvບ ໃນທາDທຳດີ ສັພaວິິຊາທົ່Jໂລັ ຍ່vມຮູ້ໄດ້ແຈ້Dຊັfເຈໜ ເພາ່Jະກາໜສຶdສາ ຕາໝຫຼັກຂvA ພຸທ{ສາlໜາ ທີ່ຮຽກວ່າທັມໝ ຫຼື ກົfທົ່Jໆໄບ ຂvAສະພາປທີ່ເບັໜຈິD ອັໜທັມໝຊາf ຫາັບຸAແຕ່Dຂື້ໜເອD. 

 ເຫlນັ້ໜ ກາໜຮຽນຫຼັກທັມໝ ຈິ່Dເບັໜກາໜສຶdສາ ສ່JນລJມ ຂvAກົfທົ່Jໄບ ແຫ່Dທັມໝຊາf ເມື່vຮູ້ກົf ທັມໝຊາfດີລ້Jົ ສັພaວິທຽາກາໜ ຂvAໂລັ ເບັໜສ່Jນນ້w ຂvAທັມໝຊາf ຄືເບັໜອານຸຊິd ຫຼື ອະນຸສ້ຽວຂvAມັໜ ເຫfໃດຜູ້ຮູ້ແຈ້D ແທDຕອfຂvA ທັມໝຊາfລົ້J ຈະບໍ່ຮູ້ທົ່JເຖິDເຮົາ ເມື່vຜູ້ໃດຮູ້ ກົfຂvAທັມໝຊາf ຫໝົດສິ້ໜລົ້J ໂດຽບີໝສ່Jນເຫຼືອລົ້J ຜູ້ນັ້ໜໄດ້ນາໝວ່K ອະເສຂະ ຜູ້ບໍ່ຕ້ອDສຶdສາ ເບັໜຜູ້ຮູ້ ເທົ່າທັໜສັDຂາໜທັiາ.

 ຕາໝສະພາປ ເບັໜຢ່າDໃດ ເບັໜຍອfແຫ່D ຄJາໝຮູ້ທັDບJA ຮູ້ທົ່JເຖິD ບໍ່ເລືvກວ່າ kກດີໂລd ຫຼື kກດີທຳ ເພາະເບັໜຄຸຯnທຳ ຊັ້ໜສູA ຄື kພນິພaາໜ ໄດ້ເຊັ່ໜນີ້ ຕ້ອDອາໃສກາໜສຶdສາ ສະດັປຮັປພ<Dທົມໝ ຈາັສຳນັd ທ່າໜຜູ້ຮູ້ ເຖິDຈະມີບັpາ ສະຫຼຽວສະຫຼາfດີ ເຊັ່ໜkພສາຣິບຸດ ລົະ ພຣະໂມຄັ&ລ}ານະ ແຕ່ຄັ້DຍັDເບັໜ kບຣິປພາສົdຢູ່ ກໍ່ຕ້ອDພ<Dທັມໝຈາັ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ອັlຊິ ຈິ່Dໄດ້ບັໜລຸ ໂສດາບັຕິ*ຜົໜ ສົໝເດັfkພທັlພົໜ ຈິ່Dຕັlັລ}ເສີໜວ່າ ກາໜພ<Dທັມໝ ມີຜiາອານິສົD ມsາສາໜ ສາມາfອຳນJຽຜົໜ ໃນບັfຈຸບັໜ ທັໜຕານີ້ຮຽກວ່າ ທິຖ%ະທຳມິກັຖ% kບໂຫຽດເຖິD 5 ສະຖາໜຄື ຜູ້ພ<Dຍ່vມໄດ້ພ<D ສິ່Dທີ່ບໍ່ເຄີຽພ<D 1 ສິ່Dໃດທີ່ ເຄີຽພ<Dມາລ້ົJ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຊັໜເຈໜ ຍ່vມເຂົ້າໃຈສິ່Dນັ້ໜ ຊັfເຈໜຂື້ໜ 1 ລ້ົJບັໜເທົາ ຄJາໝສົDໃສໄດ້ 1 ທຳຄJາໝເຫັໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ຖືdຕ້vງ 1 ລົະ ຈິfຂvAຜູ້ພ<D ຍ່vມຜ່vງໃສ 1 ມີອັຖ% ອະທິບາຽວ່K ຜູ້ພ<Dທັມໝ ຍ່vມໄດ້ພ<Dທັມໝ ພາສິfໃຫໝ່ໆ ລົະ ຕ່າDໆເສໝີ.

 ພ<Dສິ່Dໃດພ<Dມາລ້ົJ ແຕ່ຍັDຈຳບໍ່ໄດ້ຕຼອf ກໍ່ຈະຊົD ຈຳສິ່Dນັ້ໜໄດ້ ຕຼອfຕົ້ໜ ຕຼອfບາຽ ແມ້ໜຢຳຂື້ໜອີd ໃຫ້ກາຽເບັໜ ພະຫູສູດ ຊົDຈຳພຸທ{ພົfໄວ້ ໄດ້ຫຼາຽໆ ມີຄJາໝຮູ້ກາ້JງຂາJA ມີkບຕິພາໜສ້ຽມແຫຼມ ບັໜເທົາຄJາໝສົDໃສ ອັໜມີລ້ົJ ໃນບາDກ່vນໃຫ້ເສື່vມສູຣໄບ ທຳລາຽຄJາໝເຫັໜຜິf  ເບັໜມິlາທິຖີ%ເສຽ ກັປທຳຕົໜໃຫ້ເບັໜ ສຳມາທິຖີ% ຕັ້Dຢູ່ໃນ ຄJາໝເຫັໜຊvບ ເມື່vເຫັໜບໍ່ຜິf ຄJາໝkບພຶf ຢ່າDຖືdຕ້vງ ໃຈກໍ່ຜ່vງໃສ ບໍ່ຂຸ້ນມົJ ເບັໜບໍ່ເກີf ແຫ່DຄJາໝສຸັສຳລາໜ.

 ເພາະມາຮູ້ຊື່ ເຫfແຫ່DຄJາໝເສື່vມ ລົະ ຄJາໝວັທ{ະນາຖາວvນ ເຈີຼຣລ້ົJ ລະຕົ້ໜເຫfແຫ່D ຄJາໝມເສື່vມເສຽ ກັປkບພຶf ສ້າDສົໝແຕ່ ເຫfແຫ່DຄJາໝເຈີຼຣ ຜູ້ພ<Dkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຍ່vມຢຶfເອົາkບໂຫຽດ ໃນບັໜຈຸບັໜ ໄວ້ໄດ້ ດັ່D ກ່າJມານີ້ ບຸັຄົໜຜູ້ຕັ້Dຕົໜ ໄວ້ຊvບ  ໃນບັfຈຸບັໜພົປນີ້ ແມ່ໜທຳລາຽຂັໜ ຈຸຕິໄບໃນ ພົປເບື້vງຫໜ້າ ກີໝສຸັຕິເບັໜແດໜເກີf ເພາະອຳນາf ອານິສົD ແຫ່Dກາໜພ<D ທັມໝນັ້ໜ ຕາໝຄຸ້ມຄvAຮັກ;າ ສົໝດ້Jຽພຸທ{ພາສິf ທີ່ຍົdໄວ້ໃນ ເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ສັfຖຸໂນ ສັທ{ັມໝໍ ສຸດຕາJ” ທຸັຄົໜໃດ້ພ<D kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຂvAkພສາlfາ ຂvAkພຊິນະຣາf ເຈົ້າທັDບJA ບຸັຄົໜນັ້ໜຍ່vມບໍ່ໄດ້ ໄບສູ່ທຸຄ&ຕິ ສິ້ໜແສໜກັປ.

 ຖ້າຈະຄຳນJນ ກັປອານິສົDສະ ຜົໜກາໜສະດັປຮັປພ<D kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາລ້ົJ ຄົຈະບໍ່ຈົປ ລົDໄດ້ງ່າຽໆ ຈະລJບລັfຕັfຕvນ ກ່າJແຕ່ພໍຫຽໍ້ໆ ພໍເບັໜທັມໝານຸດ ຕະຣິຽະ ອານິສົD ດັ່Dຈະນຳເລື່vງ ສັດເດຽລະສາໜ ຜູ້ສະດັປພ<Dທຳ ມາເບັໜນິທັlນະ ອຸທາຫvນ “ອະຕິເຕ ກາເລ” ໃນອະດີຕ*ກາໜ ລ່Jງມານາໜລ້ົJວ ມີເຈຽຕົJຫໜຶ່ງ ຈັປເກາະຢູ່ ໃນວິິິຫາໜ ເຊີ່Dເບັໜທີ່ສູດມົໜ ທຳວັfຂvAພິdຂຸສົD ສະດັປຮັປພ<D ກາໜສູດ ສັລ}ເສີໜ kພພຸທ{ຄຸນ ຄື “ອິຕິບິໂສ ຟຄວK ອະຣະຫໍ ສັມໝາສັໝພຸດໂທ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ. 

 ຕຼອfເຖິD kພທັມໝຄຸນ ລົະ kພສັDyຄຸນ ຢູ່ເບັໜເນື່vງນິf ດ້Jຽຈິfສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ໃນເວiາເຊົ້າ ລົະ ເຢັໜຈົໜຕະຫຼອfອາຍຸໄຂ ຄັໜສິ້ໜຊີປ ທຳລາຽຂັໜ ຈາັອັຕ*ພາປ ທີ່ເບັໜເຈຽໄບນັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ໄບ ອຸບັfເກີfຂື້ໜ ເທີDສັJຣເທJໂລັ ມີວິມາໜ ຜາ;າfທvAເບັໜທີ່ຢູ່ ພຽບພ້vມໄບດ້Jຽ ຄJາໝສຸັສຳລາໜ ໃນວິມາໜຜາ;າfທິປ ນີ້ເບັໜອານິສົD ທີ່ສະດັປຮັປພ<D ທັມໝຂvAສັfເດຽລະສາໜ ມີຄJາໝkບພຶf ແຕ່ພຽAເລັdນ້w ເທົ່ານັ້ໜ ຖ້າສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ຫໝັ່ນສະດັປຮັປພ<D ຈົໜເຂົ້າໃຈ ດີລ້ົJ ນຳມາkບພຶf kບຕິບັf ຈົໜໄດ້ຮັປຜົໜ ໃນບັໜຈຸບັໜນີ້ ກໍ່ທ່ຽAແທ້ ທີ່ຈະໄດ້ໄບເສີJຽ ສຸັສົໝບັfທິປ ໃນkບຣະພົປ ເບື້vງຫໜ້າ ບໍ່ຕ້vງສົDໃສ ແທ້ດີຫຼີລົo ນິຖີ%ຕາ ກໍຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.