ອັDຄຸລິມາລະບາລິdຕັD

  ຍະໂຕຫັD ພະຄິນິ        ອະລິຍາຍະ ຊາຕິຍາ ຊາໂຕ
ນາພິຊານາມິ  ສັfຈິfຈະ      ບານັD ຊີວິຕາ ໂວໂລເບຕາ
ເຕນະ ສັfເຈນະ ໂສfຖິ ໂຫຕຸ ໂສດຖິ ຄັປພັlະ.

 ຍະໂຕຫັD ພະຄິນິ         ອະລິຍາຍະ ຊາຕິຍາ ຊາໂຕ
ນາພິຊານາມິ  ສັfຈິfຈະ      ບານັD ຊີວິຕາ ໂວໂລເບຕາ
ເຕນະ ສັfເຈນະ ໂສfຖິ ໂຫຕຸ ໂສດຖິ ຄັປພັlະ.

 ຍະໂຕຫັD ພະຄິນິ         ອະລິຍາຍະ ຊາຕິ ຍາ ຊາໂຕ
ນາພິຊານາມິ  ສັfຈິfຈະ      ບານັງ ຊີວິຕາໂວໂລເບຕາ
ເຕນະ ສັfເຈນະ ໂສfຖິ ໂຫຕຸ ໂສດຖິ ຄັປພັດສະ.