ອານິສົD ຖJາຽຜ້າເພດາໜ

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ເອkກທາ ກິຣ ສມເຍ ສັຕ%າ ເຊຕວເນ ວິຫລັໜເຕາ ບເສນ ທິເກາສເລາ ວິຕານໍ ສາວຕ%ີຍໍ ອາ ລາເມຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາ ຫາຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜ ອານິສົD ແຫ່Dກາໜ ຖJາຽ ຜ້າເພດາໜເບັໜທາໜ ແກ່ທ່າໜທານາທິບີfທັiາ ທີ່ມີສັທ{າ ໄດ້ສiທນສາລຊັປ ອັvມາກໍ່ສ້າD ເຊີ່Dບຸpກຸສົໜ ເບັໜຕົ້ໜວ່K ໄດ້ໃຫ້ເພດາໜ ເບັໜທາໜ ດັ່Dທ່າໜທັiາ ໄດ້kກທຳ ກັໜຢູ່ວັໜນີ້ kພມຫາມຸນີ ຕັfເທlໜາ ໄວ້ວ່K

 ມີຜi ອານິສົD ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ອຳນJຽວິບາັຜົໜ ໃຫ້ຜູ້ບຳເພັໜ kບສົປຜົໜ ໃນສຸຄຕິ ໂລັສັJຣ ເລື່vງມີkບກົf ເບັໜອົDkພຍາໜ ຫຼັກຖາໜແລ້J ໃນຄັ້D ພຸທ{ກາໜOັ້ ທີ່ຈນຳມາ ອທິບາຽ ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້ ໃນກາຣວັໜຫໜື່ງ ສົໝເດັf kພມຫາ kບ ຊາບີf ກໍ່ຖJາຽຜ້າ ສາທ kພອຣິຽເມfໄຕຽ໌ ເຊີ່Dເບັໜຜ້າສຳຫຼັບ kພພັໜສາOັ້ ຈິ່Djາຜ້າ ສາທົdຜືໜຫໜື່ງ ເຮັfເບັໜເພດາໜ kພຄັໜທກຸຕິ ສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈີdຜ້າສາທົd ຜືໜຫໜື່ງອvັ kກທຳເບັໜ ລາຽເພດາໜ ຄັ້DOັ້ ສົໝເດັf kພສພapູ ສມໝາສັໝພຸທເຈົ້າ ຈິ່Dຕັf kພຍາກvຣ ທຳoຽ kພອຣິຽເມfໄຕຽ໌ ບໍລົມໝໂພທິສັf ໃນທ່າໝກາD kພພິdສຸສົD ມນຸດ ແລະ ເທJດາທັiາວ່K kພພິdສຸອົDນີ້ ໄດ້ບູຊາ kພຕຖາຄຕ ດ້Jຽຜ້າເພດາໜ oໜໄບໃນ ອນາຄົຕ*ກາໜ ຈບັDເກີfເບັໜ kພສພaັpູ ສມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ອົDຫໜື່ງ ຊົDkພoໝຊື່Jາ kພອຣິຽເມf ໄຕຽ

 “ຕເຕາ ບັຕ%າຍ” ຕັ້Dແຕ່ ນັ້ໜມາ kພບໍລົມໝໂພທິສັf kພສີອຣິຽ ເມໄຕ*ເຈົ້າ ກໍ່ໃກ້ຢູ່ໃນສີໜ “ວິບັlນໍ ວເທ{ຕJາ” ແລ້Jຈເລີໜ ວິ ບັlໜາຍາໜ ຕiອfເຖີD ອນຸໂລມະຂັໜຕິຍາໜ kພອົDຢັປຢັ້Dຢູ່ ສິ້ໜກຳນົf kພຊົໜມາຍຸ ຈຸຕິແລ້J ຂື້ໜໄບບັDເກີf ໃນສຸຄຕິ ໂລັສັJຣ ນີ້ກໍ່ດ້Jຽ ສາlfາຂvAເຮົາ ຈິ່Dບຳເພັໜ kພບາຣມີ 16 ອສົDໄຂ ແສໜມຫາກັປ ເຕັໝບໍຣິບູຣແລ້J ຖ້າສາທຸຊົໜທັiາ ມີໃຈໃສສັທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ເພດາໜກັ້ໜບັDຍັD kພສົDເຈົ້າ ແລະ kພພຸທ{ຮູບເຈົ້າ ແມ່ໜຈບາຖojາ ອຣຫັນ* ພູມ ຫຼື ພຸທ{ພູມ ກໍ່ຈໄດ້ດັ່D ມເoຣົf ຄJາໝບາຖໜາ ທັຸkບກາໜ ດັ່Dພຸທ{ພົfຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ເບື້vງຕົ້ໜ Oັ້ວ່K

 “kບເສນທິ ເກາສໂລ ວິຕານໍ ສາວຕ%ີຍໍ ອາ ລາເມຕິ” ດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄົ້າ ໄສໝຫໜື່ງ ສົໝເດັfkພຜູູ້້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເສັfດkບທັປ ຢູ່ບ່າເຊຕວັໜ ມຫາວິຫາໜ ໃນໄສໝຄັ້D Oັ້ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບັເlໜທິໂກສົໜ ເສັfດອvັ ໄບສູ່ບຸພaາລາໝ ມຫາວິຫາໜ ກັປດ້Jຽມຫາຊົໜ ບໍຣິວKໜ ເບັໜອັໜຫຼົ້ຣອັ່D ເຂົ້າໄບຖJາຽ ນມັlກາໜ kພຜູ້ຊົD kພພາັເຈົ້າ ໄດ້ສັກາຣບູ ຊາ ດ້Jຽເຄື່vງຫvມ ແລະ oມໝບຸບຜາຊາf ພJAມາລາ ພJAມາໄລ ແລ້Jພ<D kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ

 ເມື່vຈົປ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາແລ້J ບໍລົມໝkກສັf ກໍ່ຍົdມື kບນົໝນ້vມ ອັໜຊລີ ຂາປທູຣຖາໝເຊີ່D ອານິສົD ສ້າDເພດາໜເບັໜທາໜ ອົDສົໝເດັfກີໝ kພພຸທ{ຕິກາ ໂຝfkບທາໜ kພສັທ{ັມໝເທlໜາວ່K ມຫາຣາຊ kດູາ kພຣາຊສົໝພາໜ ບັຸຄົໜຜູ້ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ໃນຄຸຣແກ້JທັD 3 ລົມາໃຫ້ ວິຕານໍ ຍັDຜ້າເພດາໜ ກັ້DບັD kພສັພapູເຈົ້າ ໃຫ້ເບັໜທາໜOັ້ ກໍ່ຈໄດ້ ອານິສົD 16 ກັປ ສັເກdາ ເທJຣາຊາ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາອິໜ 7 ຊາf ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຈັກdວຕ*ິຣາf 7 ຊາf “ເທJ ມນຸເlຫິ” ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຢູ່ໃນສຖາໜທີ່ໃດ ເທJດາ ແລະ ມນຸດທັiາ ຫາັສັກdາຣບູຊາ ຢູ່ທັຸເມື່v

 “kບຣິເຍາສເນ”ໃນເມື່vແລ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາ ແຫ່DອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບັເlໜ ກໍ່ຕັ້Dຢູ່ໃນ ໂສດາບັຕ*ິຜiຍາໜ ຕາໝບຸpສົໝພາໜ ອັໜຫາັໄດ້ຫ້vມຮັປ ນັປມາແຕ່ ບຸລົໝoໆຊາf ກ່vຣພາຽຫຼັງ

 ເມື່vທ່າໜທັiາ ໄດ້ຮູ້ເລື່vງລາJ ຂvAຜiອານິສົD ກາໜຖJາຽຜ້າ ເພດາໜໃຫ້ເບັໜທາໜ ຂໍເຫຼົ່າ ສາທຸຊົໜທັiາ ຈົ່DບັໜເທີDໃຈ ໃນບຸpນິທິ ທີ່ໄດ້ສ້າD ສົໝໄວ້ແລ້J ຈໄດ້ເບັໜ ບັfໄຈEບັf ໃນສຸຄຕິ ໂລັສັJຣ ດັ່Dໃນທີ່ ເທlໜາ ມາແລ້J ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ [ວໍ ນິຖ%ີຕໍ…