ສະຫຼອD ສາລາ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ບຸpານິ kບຣະໂລກັlໝິງ kບຕິຖາ ໂຫໜຕິ ບານິນັໜຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່Dກາໜສ້າD ສາລາ ພໍເບັໜເຄື່vງເພີ່ໝພູມ ກຸສົໜບຸpະຣາສິ ແກ່ອຸບາສົd ອຸບາສີກາທັiາ ຜູ້kບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສໃນຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼກົ້J 3 kບກາໜຄື kພພຸດ kພທັມ ລົະ kພສົD ທັDບີໝຄJາໝສົDໃສ ດັ່Dນັ້ໜ ຈິ່Dໄດ້ສະລະ ຊັປສົໝບັf ລົະ ກໍາລັDຂvAຕົໜມາ ກໍ່ສ້າDສາລາ ໃຫ້ເບັໜຫຼັງ ເພື່vເບັໜທີ່ພັd ແກ່ຄົໜເດີໜທາD ທີ່ມາແຕ່ທິfທັD 4 ໄດ້ຫຼົບຫຼີກ ແດdລົມ ລົະຝົໜ ເຂົ້າແວ່ເຊົາພັdຜ່vນ ຄJາໝເມື່vຽອ່vຣເພຽ ຂvAແຕ່ລະບຸັຄົໜ. 

 ບັfນີ້ ກາໜກ່ໍສ້າD ສາລາຫຼັງນີ້ ກໍ່ສໍາເລັfລົDລົ້J ໂດຽຄJາໝຈົປງາໝ ແຕ່ທໍ່ນີ້ເບັໜມsາກຸສົໜ ອັໜຍີ່Dໃຫຽ່ໄພສາໜ ສາມາfອໍານJຽຄJາໝສຸັ ອັໜໄພບູຣໄດ້ຢູ່ ແຕ່ຍັDບໍ່ທັໜສຸດໃຈ ໃນຄJາໝດີຄJາໝງາໝ ທີ່ຕົໜໄດ້ກະທຳລົ້J  ເຫfນັ້ໜ ຈິ່Dໄດ້ຊັdຊJນ ຍາfພີ່ນ້vງ ມິຕ*ສະຫາຽ ພ້vມກັຣເບັໜເອdສັໜ kບາຖໜາກະທຳ ມsາກໍາ ຄືກາໜສະຫຼອD ເພື່vຈະໄດ້ໃຫ້ທາໜ ຣັd;າສີໜ ແລະ ພ<Dkພສັທັ{ມໝ ເທlໜາ ເບັໜກາໜຍ້vງຍໍ ເພີ່ໝເຕີ່ໝສະເຫຼີມສະຫຼອD ຜiາອານິສົD ໃຫ້ຍີ່Dໆຂື້ໜໄບ ເບັໜເທື່vທີ 2 ນັປວ່າເບັໜໂອກາf ອັໜດີທີ່ພັJເຮົາ ຈະໄດ້ບໍາເພັໜ ຈາຄະ ຄື ສະລະຄJາໝຂີ້ຖີ່ ຫໝ້ຽວແຫໜ້ນ ອັໜເບັໜຕົJມັlຣິຽະ ຫJAແຫໜຊັປສົໝບັfໄວ້ ບໍ່ເພື່vແຜ່ ເຈືvຈາໜແກ່ຜູ້ອື່ໜ ແຕ່ຕົໜເອD ຈະບໍຣິໂພັ ບໍາລຸAຮ່າDກາຽ ກໍ່ຄິfເຫັໜລົ້J ຄິfເຫັໜອີd. 

 ນີ້ ກໍ່ເບັໜກາໜບາປບາໝ ຫຼື ບັໜເທົາຄJາໝຂີ້ຖີ່ ອີdkບກາໜຫໜື່ງ ທ່າໜໃດທີ່ໄດ້ມາກໍ່ສ້າDບຸຣກຸສົຣ ໃນຄາJນີ້ ຈິ່Dເບັໜຜູ້ອົDອາf ກ້າຫາໜ ຍຶfຫໝ່ວDເອົາ ກvAກາໜກຸສົໜ ເບັໜທີ່ເພີ່DຂvAຕົໜ ແມ່ໜວ່າຊັປສົໝບັf ຈະສູຣຫາຽ ເບັໜອັໜຕະລາຽ ໄບດ້Jຽກາໜ ທໍາບຸຣກຸສົໜ ກໍ່ບໍ່ເສຽໃຈ ເບັໜຜູ້ມີຄJາໝເຫັໜ ຖືdຕ້vງຕາໝ kບເພນີທີ່ ພຸທ{າທິບັໜດິf ໄດ້ກະທໍາມາລົ້J ເພາະວ່າຊັປສົໝບັf ລົະ ສັDຂາໜຮ່າDກາຽນີ້ ມີກາໜແຕdດັປ ບໍ່ຄົDທົໜຖາວອໜ ມີອຸບະມາເຫໝືອໜ ເຮືvນທີ່ໄພົໄຫ້ໝລົ້J ບຸັຄົໜຜູ້ ເບັໜເຈົ້າຂvAເຮືvນ ຂົໜເອົາພາຊະນະເຄື່vງ ໃຊ້ສw ຕໍ່ໄບພາຽຫໜ້າ ສິ່DຂvAທີ່ບໍ່ໄດ້ ຂົໜອັvໄບນັ້ໜ ລ້Jຣເບັໜເຊື້ອເພີD ສູຣເສຽໄບຫໝົດ ບໍ່ເບັໜບະໂຫຽດ ອັໜໃດໃຫ້ ແກ່ເຈົ້າຂvAເຮືvນ.

 “ເອວະມາທິຕຸ ຕຸເກໂລເລ ຊະຣາຍະ ມະຣະເນນະຈະ” ເມື່vໂລັຄື ເບໜຈະຂັໜ ອັໜຊະຣາ ລົະ ມະຣະນະ ເຜົາຜາໜລົ້Jຢ່າDນີ້ “ນິຫະເຣເຖວະ ທາເນ” ຈະເພິ່Dນຳອvັດ້Jຽ ສາມາfບໍຣິຈາັ ແກ່ຽາຈົd ວະນິພົd ຄົໜອະoຖາ ລົະ ສະມະນະພາໝ ຕາໝໄສໝ “ທິໜນໍ ໂຫຕິ ສຸນີພະຕໍ” ສັພaສິ່Dພັlດຸ ທີ່ໄດ້ບໍຣິຈາັ ລົ້Jນັ້ໜ ເບັໜອັໜນຳອັvລົ້Jດ້Jຽດີ ຊ້ຳຈະມີສຸັ ເບັໜຜົໜຕໍ່ໄບພາຽຫໜ້າ ສ່JຣຂvAທີ່ເກັປໄວ້ ບໍ່ໄດ້ບໍຣິຈາັ ກໍ່ເຫໝືອໜຂvAສູຣເສຽ ໃນໄພົບີໝຄຸຣ ອັໜໃດແກ່ຕົໜ ເພາະຈະເບັໜສາທາຣະນະທົ່Jໄບ ດ້Jຽອຳນາfໄພົຕ່າDໆ “ອະຖະ ອັໜເຕ ຊະຫາຕິ ສະຣິຣໍ ສະkບຣິຄ&ະຫໍ” ເມື່vມະນະໄພົມາເຖິD ສະຣິຣະ ຮ່າDກາຽກັປທັD ພັlດຸໂພຄະຊັປ ຍ່vມລະຖິ້ໝເສຽ ບໍ່ໄດ້ຕິfຕາໝໄບ ຍັDkບຣະໂລັ ເບື້vງຫໜ້າໄດ້.

 ເພາະສະນັ້ໜ ທ່າໜທາຍົd ທາຍິກາທັiາ ເພິ່Dຜ່vນຜັໜ ບໍຣິຈາັທາໜ ລົະ ບໍຣິໂພd ຕາໝສົໝຄວໜ ຢ່າໃຫ້ເກີf ວິປະຕິສາໜ ຄJາໝເດືvດຮ້ອໜ ຕໍ່ພາຽຫຼັງ ເພິ່Dຮີປກະທຳເສຽ ເຊິ່Dບຸຣທັiາ ເພາ່Jະບຸຣເບັໜເຄື່vງ ຊໍາລະຈິfໃຈ ສັໜດາໜ ໃຫ້ຜ່ອDໃສ ລົະ ອາfເບັໜບັfໃຈແກ່ kບຣະພົປເບື້vງຫໜ້າ ເມື່vພິຈາລະນາເຫັໜ kບໂຫຽດແກ່ຕົໜລົ້J ບຸຣນີ້ສົໝຄວໜທີ່ຈະ ກໍ່ສ້າDຢ່າDຍິ່D ດັ່Dພຸທ{ພາສິຕັ*ດວ່າ “ບຸpານິ kບຣະໂລກັlໝິງ kບຕິຖ%າ ໂຫໜຕິ ບານິນໍ”ແບວ່າ ບຸຣຍ່vມເບັໜທີ່ເພິ່D ຂvAສັfທັiາ ໃນໂລັເບື້vງຫໜ້າ “ມາ ພິຂ)ເວ ບຸpານໍ ພາຍິຖ%” kດູາພິdຂຸທັiາ ທ່າໜທັiາ ຢ່າໄດ້ກົJແຕ່ ບຸຣເລີຽ ຄຳວ່າບຸpໆນີ້ ເບັໜຊື່ຂvAຄJາໝສຸັ ທີ່ໃນກາຽ ລົະ ຈິf ອັໜຄJາໝສຸັນີ້ ສັfທັiາ ຍ່vມມີຄJາໝkບາຖໜາ ຮັdໃຄ່ບໍ່ເລືvກວ່K ຜູ້ໃດເລີຽ ລ້ວໜແຕ່ແສfAຫາ ຄJາໝສຸັດ້JຽກັໜທັDສິ້ໜ.

 ເມື່vຮູ້ວ່າບຸp ເບັໜພືfທີ່ໃຫ້ ຜົໜດີຄື ຄJາໝສຸັສົໝບັf ລົ້Jບໍ່ຄວໜ ທີ່ຈະkບຫໝາf ຈົ່Dຫັ່ໝຣບຳເພັໜ ໄວ້ໃຫ້ຫຼາຽໆ ໃນສັໜດາໜຂvAຕົໜ ເບັໜນິf ສົໝບັfອັໜເບັໜທິປ ກໍຈະຜຸດຂື້ໜ ລໍຄwຢູ່ໃນສຸຄ&ຕິ ໂລັສັJຣ ດັ່Dນັ້ໜ ທິຽະມານົປ ໄດ້ຖາJຽສາລາແກ່ kພບໍຣົມໝ ສາlfາ ເບັໜຕົJຢ່າD ຄJາໝພິlດາໜວ່K ນັໜທິຽະມານົປ ເບັໜມsາທານະທິບີf ໄດ້ສ້າDວິຫາໜ ທີ່ບ່າ ອິສິປະຕະນະ ພ້vມທັDເຄື່vງ ເສນາສະນະລົ້J ທຳມsາກຳ ກາໜສະຫຼອD ຢ່າDມະໂຫລາໜ ຖJາໝແກ່ kພພິdຂຸສົD ມີອົDສົໝເດັf kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ເບັໜkບທາໜ ພ້vມທັDໄດ້ຫຼັ່ງນ້ຳ ທັຂີ)ໂນລົf ຕົDລົDເຫໜືອ ຝາkພຫັfຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ. 

 ໃນຂະນະນັ້ໜ ຜາ;າfອັໜເບັໜທິປ ສຳເລັfລົ້J ດ້Jຽກົ້J 7 kບກາໜ ໃຫຽ່ 12 ໂຍf ສູA 17 ໂຍf ພຽບພ້vມໄບດ້Jຽ ນາDເທJດາ ກໍອຸບັfຂຶ້ໜ ໃນເທJໂລັ ລໍຄwນັໜທິຽະມານົປຢູ່ “ກະລໍ ກັຕ*ວK” ຄັໜທິຽະມານົປ ສິ້ໜຊີປ ທຳລາຽຂັໜລົ້J ກໍ່ໄດ້ໄບເສີJຽສົໝບັf ໃນເທJໂລັ ອັໜລໍຄwຢູ່ນັ້ໜ ມີນາໝkບາກົfວ່K ນັໜທິຽະເທJບຸດ ບໍຣິໂພັຊັປສົໝບັf ອັໜມີນາDພ<າ ເບັໜບໍຣິວາໜ ບໍຣິຈາຣິກາ ແວfລ້vມບຳເລີຢູ່ ທຸັທິພາຣາຕິກາໜ ສຸັ ຂະເສີໝສຳລາໜ ຢູ່ໃນທິພaະວິມາໜ ນັ້ໜຢ່າDບີໝເວiາ ເມື່vທ່າໜສາທຸຊົໜທັiາ ໄດ້ສະດັປຮັປພ<D ຜiາອານິສົD ກາໜສ້າDສາລາ ໃຫ້ເບັໜທາໜຄັ້Dນີ້ລ້ົJ ຈົ່DມີຄJາໝ ບິດາບາໂມf ໃນກຸສົໜ ຈະຣິຽາສັມໝາ kບຕິບັf ທີ່ໄດ້ບຳ ເພັໜສ້າDສົມໝາ ໄວ້ໃນເວiາຄັ້Dນີ້.

 ບຸຣອັໜນີ້ຈະເບັໜ ຂັ້ໜໃດທvAຮvAຮັປ ທ່າໜທັiາ ໃຫ້ດຳເນີໜໄບສູ່ ສຸຄະຕິພົປ ເຫໝືອໜດັ່D ນັໜທິຽະມານົປ ໂດຽທ່ຽAແທ້ ບໍ່ຕ້ອDສົDໃສ ກໍ່ສເດັfບໍຣບJຣ ໃຫ້ພໍສົໝຄJຣເວiາ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.