ສັກdບັໜ ຜັູ 10 ລົ

 ບັfນີ້ ຍັDແຕ່ ສvAkກສັfເຈົ້າ ຜົJເມັຽຢູ່ໃນເຖື່vຣ ຝູAຫໝູ່ຄົໜ ຂໝອfໄຮ້ ເຂີໜດ້າJຊິຄົ່Jຂໍ EົາຍັDoAມັທີ{ຫໜີຈັ ໃຫ້ພາັຮ້າD ຮາໝ ເຈົ້າໃຫ້ບ່ຽວພw ບໍ່ຢ່າແລ້J ຄJຣທີ່ກູກwເກື້v kກຕັໜຍູຍາໜ kບເສີf ແບDເພfແລ້J ຂໍເຫົ້Dາຫໝີ່ງເມັຽ ຄັໜວ່K kພບາfເຈົ້າ ທາໜທvດມເຫສີ ເມື່vໃດ ກູຈັຍໍມທີ{oA ມvບເວໜຄືໜໃຫ້ ແລ້Jຈີ່Dສັpາໄວ້ ຍາທາໜoAຕໍ່ ໄບທ້vຣ ໃຫ້kພoDຢູ່ລ້ຽA ພຽຣເຈົ້າເມື່vພw ແລ້Jຈີ່DອຳນJຽໃຫ້ kບທາໜພvຣເພິທາຣາf ອຳofໃຫ້ ຖJາຽເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ຊvບແລ້J. 

 ຄvບວ່K ອີໜຮ່ຳແລ້J ເສັfດຈັາວິມາໜ ເລີຽເລົ່າແຍDສາ ລາ ຂ່JAບາDຈvມເຈົ້າ ເມື່vOັ້ ອີoທໄທ້ ແບDກາຽກັປເພf ກໍ່ຈີ່Dນິຣມິfໃຫ້ ເບັໜເຊື້vຊາfພາໝ ຄືດັ່DດາJບົfເຈົ້າ ພົມໝຈັໜ ເດີໜບ່າ ມືເລົ່າຖືໄມ້ເທົ້າ kກບJຣເບື້vງ ທ່າສDຽມ ສັD ວາໜກ້ຽວ ເບັໜຊົDkພຫໜວf ຢືໜຢູ່ໄກ້ kບມາໜແລ້Jຈີ່Dຈາ ອັໜວ່K kພບາfເຈົ້າ ຈvມkບເສີfທົDສີໜ ເoົໃນໄພົ ຢູ່ດົDດvຣໄມ້ ສັພ% ໂພຽໄພຮ້vຣ ໂລຄາຄJາໝໂສd ເຈັປບ່Jຽໄຂ້ ໃນເນື້v ກໍ່ບໝີແດ່ລື ຝູAຫໝູ່ສັ*ຕູເຊື້v ໃນດDົຮ້າຽເຮັ່D ສັພ%ສີ່Dພາັພ້vມ ຊ້າDເສືvOັ້ພ່ຳຫໝີ ຝູAຫໝູ່ຜີສາDເຊື້v ໂພDພາຽເບົ້າບ່າ ກໍ່ບໍ່ມາ ກ່ຽວໃກ້ ບຽຣເຈົ້າຫໜໍ່ທຳ ແດ່ລື ກັປທັDຍູAຍvAຮ້າຽ ໃນດົD ມີມາັ ແມDທັiາໄຕ່ເຕັ້ໜ ຕvມເຈົ້າກໍ່ບໝີ ແດ່ລື Iີ ຝູAຫໝູ່ ຜົໜຫໝາັໄມ້ ກາDໄພມັໜເຜືvກ ຍັDພໍຫາເລືvກໄດ້ ມາລ້ຽAສືປ ຊີວັD ແດ່ລື 

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈຽມຈາຕ້າໜຕvບ ຄJາໝມາfແມ້D ຈາຣຫ້wຕໍ່ພາໝ ນັປແຕ່ເຮົາຢູ່ສ້າD ຫີມໝເວfພົDເຂົາ ຍັDພໍ ບັໜເທົາທັຸ ຄ່wບvAໄບໄດ້ Iີ ຜົໜຜຼາໄມ້ ຫົJມັໜກໍ່ມີມາັ ບໍ່ຍາັ ຫຸ້ຽA ກໍ່ຫາໄດ້ງ່າຽດາຽ ທ່າໜເອີຽ ຝູAສັ*ຕູດ້າJ ດົDຂJAເຂົາມາf ກໍ່ບໍ່ອາຄາfຕ້vA ຫໜີເວັ້ໜຫ່າDໄກ ແທ້}ວ Iີ ເລາຄາໄຂ້ ເຂີໜ ຄີDຄJາໝໂສd ໂລdບໍ່ຕ້vA ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ທ່າໜເອີຽ.

 ທ່າໜນີ້ລັຸຈັາດ້າJ ມາແຕ່ແດໜໃດ ຕົໜດຽວເດີໜ ບາfຖໜາ Cັງແທ້ ຈີ່Dໄດ້ເດີໜດົDຜ້າຽ ພູເຂົາຂຽວເຖື່v ພຽຣພ່ຳເຍື້vຣ ເຖີDຂ້າບ່າໄພ ທ່າໜkບສົDໃດແທ້ ຄJາໝຈິDຈາບັv ມາ ທ້vຣ ເຊີໜທ່າໜພັdຢູ່ຢັ້D ສບາຽເນື້vຢູ່ເຢັໜ ກ່vຣທ້vຣ ເຊີໜທ່າໜ ພາໝສົDoໍ້ Eທ{ກັDກີໜອາປ Eອ່າDຕັ້D ໃນຫ້vAສ່Jຽສີ ມີທັDຫົJມັໜ ພ້vມ ໂພຊນັDຂvAບ່າ ກັປທັDຜົໜຫໝາັໄມ້ ໃນດ້າJຫໜ່ວຽຫJາໜ ອັໜ ວ່K ອາຫາໜລ້ຽA ຄົໜໄພົຊາJບ່າ ກໍ່ບໍ່ເຫໝືອໜຢູ່ບ້າໜ ຄາJກີ້ກ່vຣ ຫຼັງ ແທ້}ວ ເຊີໜທ່າໜຈົDໃຈຕັ້D ກີໜພາDພໍ່ຊື່ໜ ຄັໜທ່າໜຫາຽ ເຫໝື່ອຽແລ້J ຈີ່Dໄຂຂໍ້ຂ່າJຄດີ ຫັ້ໜທ້vຣ. 

 ເມື່vOັ້ ສັເກdາໄທ້ ພາມໝoແຖຼAຕvບ ຂ້າຫາັຄືfຊvບ ເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAກໍ່ຈີ່Dມາ ແທ້}ວ ຄົໜຫັາລືຊາເທົ້າ ບັຖ{າ ພີພື້ໜໂລd ຊົໝຊື່ໜຍ້vA ຍໍເຈົ້າທົ່Jແດໜ ວ່Kທ່າໜ ທຳບຸຣສ້າD ສີໜ ທາໜບໍຣິຈັາ ໃຜູ້ຄືfໃຄ່ແມ້D kພອົDເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຂີໜ kພໄທທົD ກ້າJA ບາໜແບJອເoຣາf ເຫໝືອໜດັ່D ອາກາfກ້າJA ພູມພື້ໜແມ່ ນທີ{ ຝູAຫໝູ່ວKລີoໍ ທຳທາໜທັDໂລd ໄຫຼສູ່oໍ້ ເທ}ກ້າJAແຫ່D ດຽວ ກໍ່ບໍ່ໄຫຼດັ່Dລົ້ໜ ພຽAຝັ່Dຜ່vAເສໝີ ບໍ່ຫ່vຣເບົາບາDບົd ຂາfວັD ແວໜຕື້ໜ ຄືດັDອົDkກສັfເຈົ້າ ທຳທາໜທັຸເມື່v ໃຜູ້ຄືfໄຄ່ໄດ້ ທາໜໃຫ້ດັ່DkບສົD ແທ້ແລJ້ ບັfນີ້ ຂ້າຈັຂໍແຈ່ໝເຈົ້າ ອົDເອd ມເຫສີ ຊື່Jາມທີ{oD ຄູ່ຄvAkພອົDເຈົ້າ ຂໍkພໄລວາDເຫົ້Dາ ທາໜພາໝຜາຽໂຜf ຂ້າຫາັຄືfຢາັໄດ້ kພoAເຈົ້າ ກໍ່ຈີ່Dມາ kພເອີຽ. 

 ເມື່vOັ້ ເພິທາສັfເຈົ້າ ຈຽມຈາຊ້wຊື່ໜ ສຸພາປຜ້ຽA ກvຣກ້ຽA ກຼາJແຖຼA ທ່າໜນີ້ ຫັJງkບໂຫຽດດ້Jຽ ແສໜຫໍ່ເຮືvງຮັd ເສັຽ ຂັJຣຂໍ ຂvດkພໄມມານ້vມ ເຮົາຈັຍໍທາໜໃຫ້ ບໝີຂJAຂັfວາf oAofເຫົ້Dາ ເມັຽເຄົ້າແຫ່Dເຮົາ ທ່າໜເອີຽ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ oA ເພື່vຍາໝພw ຫາມັໜກw ສູ່ກີໜກາDດ້າJ ຄາJນີ້ ພາໝຫັາມາຂໍ ນ້vA ເມັຽແພDຈvຣຈັາ ພັfພັາຮ້າD ເຮົາໄວ້ຜູ້ດຽວ ເຮົາກໍ່ ພຽຣອົfກັ້ໜ ທຳທາໜທາDkບເສີf ສພ%pູຍvດແກ້J ຍໍໄວ້ແວ່ໜ ແຍD ທ່າໜເອີຽ. 

 ຄvບ ວ່K kພກຼ່າJແລ້J kພໄທທ່ຽAທົDສີໜ kພກvຣຄຳແຂໜ ມີ່Dເມັຽມາຕັ້D Eທ{ກັDoໍ້ ຄັໜທີທJຽທvດ kພກໍ່ທາໜຍvດແກ້J ເມັຽໃຫ້ແກ່ພາໝ ມເoໃສແຈ້D ໃຈຈີDຕັ້Dທ່ຽA ບໍ່ອ່າJເອື້v ຫໝອDເສົາທໍ່ທຸລີ ແທ້ແລ້J Iີ oAມທີ{ເຈົ້າ ບັໜເທົາຫາຽ ໂສd ຊົໝຊື່ໜນ້vມ oໍເຈົ້າເຜົ່າຜົJ ບໍ່ໄດ້ບິfບຽຣດ້ຽວ ຂີໜຂJAຂັf ວາf oAofເຈົ້າ ເຫັໜດ້Jຽຫໜໍ່ທຳ ໃຈoAແມ້D ຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ ບໍ່ລື່ໜ ເຈົ້າ ຜົJແກ້Jຍvດທຳ ຄືfໄຄ່ອຸດຫໜຸຣເຈົ້າ ທຳທາໜທາDkບ ໂຫຽດ oAກໍ່ບໍ່ໂກfແຄ້ໜ ດvມເຈົ້າຫໜໍ່ໂພ ສາມີເກາສ້າD ເພາທິຍາໜເຫັໜຊvບ oAກໍ່ນົປນvບນີ້J ທູຣເຈົ້າອຸ່ຣໃຈ.

 ແຕ່Oັ້ ເລີຽເລົ່າຂຳເຂືvກຮ້vຣ ເທົ້າທົ່JເທີDທລັD ເພ ນີໄຫJ ແຜ່ໜດີໜດັDຊທ້າໜ ເມືvງແມໜມ້າD ຈາຕູມເທວໂລd ພື້ໜທລັDເຫຼື້ມ ເຂົາຄ້າໜໂຄ່ໜຄvຣ ແມ່ໜວ່K Eດvຣເບື້vງ ອາ ມໍຣເຄາຍາທີປ ກີfທ້vຣ ສຽAສໜັ່ຣກ້vA ແຜJຜ້ຽຣເຮັ່DແຮD ມີ ທັD oໍ້ຍັJຍັູ ແບJເບ່Dເທ}ຫຼAວ kພພາຽພົໝພັf ຄື່ໜເຄັDຄJຣກຸ້ມ ເຫໝືອໜດັ່DທາໜສvAນ້w ກຸມໝາໜຄາJກ່vຣ ອຳofກ້າ ເບັໜດ້Jຽເດf ຄຸຣ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ອີໜຕາພາໝເຈົ້າ ເຫັໜoAຊົໝຊື່ໜ ບໍ່ຕື່ໜເຕັ້ໜ ເຮຮ້vຣ ຮ່vມໃດ Iີ ອີໜທາພາໝໄທ້ ດີkພໄທເຫັໜຊvບ ຄJຣທີ່ມvບ ມີ່Dເຫົ້Dາ kພoAເຈົ້າທ່ຽວຄືໜ ຊvບແລ້J ຄvບວ່Kແລ້J ອີໜທາ ຣາfພາໝໄພ ເຕໂຊແຂD ກົ່JທvຣເທວKດ້າJ ແລ້JຜາຽຜຽອA ຂື້ໜ ເມືvບົໜອາກາf ອຳofກ້າ ລິທີ{ເຂັ້ໝເບັ່DແສD ຣັlໝີເຫຼືອໝ ຫີມໝພ%າໜເຮືvງຮຸ່A ແລ້Jຈີ່DລົDສູ່ເຈົ້າ ຈາຣຫ້wອ່vຣຫJາໜ ເຈົ້າ ເອີຽ.

 ເທື່vນີ້ ມຫາຄຸຣເຈົ້າ ຈvມທຳສົໝkບໂຫຽດ ຈີ່Dແລ້J ຂ້ານີ້ລັຸຈັາຫ້vA ສັJຣພຸ້ຣລ່JAລົD kພເອີຽ ບໍ່ແມ່ໜໂຍໂສເຊື້v ພາມໝoຈvຣບ່າ ສັDແລ້J ຂ້ານີ້ ຫາັແມ່ໜເຜົ່າຜູ້ kພອີໜ ເຈົ້າເຈືvງຈvມ ແທ້}ວ ໃນເມື່vວັໜວາໜນີ້ ບັຖ{າພີໄຫJຫັ່Jຣ ສຽAສໜັ່ໜຣເທົ້າ ເມືvງພົ້າທົ່Jແດໜ ຂ້າຈີ່Dຫຼີງໂລdກ້າJA ເຫັໜເອd ອົDkກສັf ທາໜກຸມໝາໜ ແກ່ພາໝພwບ້າໜ ຍາໝເມື່vໄບພົປຫໜ້າ ຄົໜຊິມາຂໍອີdເລົ່າ Eົາແຈ່ໝເຈົ້າ kພoAເຫົ້Dາ ໃຫ້ຫ່າDອົD ບໍ່ຢ່າແລ້J kພຜູ້ທົDທຳສ້າD ໃນທາD Eບຸເບກ)າ ວິເວdໄວ້ ໄລເຈົ້າກຳພw ກໍ່ຈັກwໃຈດັ້ໜ ຫາມັໜຜົໜຫໝັາ ທັູຍັາຮ້vຣ ໂຮໝເຈົ້າບໍ່ຄJຣ ແທ້}ວ.

 ຂ້າຈີ່Dຄືfກໍ່ເກື້v ກາໜເພີ່Dເພິທາpາໜ ກໍ່ຈີ່DແບDເບັໜພາໝ ຈີ່ໝ ຈົໝຈຳໄກ້ ເພື່vຈັຂໍEົາແກ້J ກັລ}ຍາoAof ຄັໜວ່K kພບາfເຈົ້າ ທາໜແລ້Jຊິສົ່Dຄືໜ ບັfນີ້ ຈvມເຈືvງເຈົ້າ ທາໜທvດມເຫສີ ໃຫ້ເບັໜຂvAຕາຊີ ແກ່ພາໝໄບແລ້J ຄາJນີ້ ຂ້າຈັຄືໜ ຈvມເຈົ້າ ມທີ{oAຖJາຽຣາf ໃຫ້ແກ່kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJA ຫໜໍ່ເພາ ເຊີ່Dເບັໜສາມີເກາແກ້J ເຄີຽຄvAຫຼາຽຊາf ຂໍໃຫ້ຮັປofນ້vA oAໄວ້ດັ່Dເດີໝ kພເອີຽ ກາໜkບສົDຈvມເຈົ້າ ເພິທາpາໜດJAຍvດ ພຽຣພ່ຳສ້າD ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜໄຕ 4 ອາສົDໄຂສ້າD oໍກັໜ ກາໜkບເສີf ບັfສີມໝຊາfຖ້Jຣ ເຖີDແລ້Jບໍ່ຄາ ຊາfຊິມາພາຽຫໜ້າ ອົDພຸເທ{າຕັfເກf ຈີ່Dແລ້J ໂຜfສັfໃນແມ່oໍ້ ນັທີ{ກ້າJAລ່vAໄຫຼ Eດົໝດ້Jຽ ສເພົາທvAທຽມທ່າ ເຖີDຝັ່Dຫ້vA ນີພ%າໜ ກ້າJAຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ.

 ບັfນີ້ ຂ້າຈັຕ້າໜສັ່Dເຈົ້າ ຈvມkບເສີfຊິໄພ ວ່Kເນີ ແມ່ໜ ວ່Kໃຜມາຂໍ ຫໜໍ່ຈvມໃຈກ້າJA ຢ່າໄດ້ທາໜoAນ້vA ສvAທີໃຫ້ຈຳຈັາ ຈົ່Dໃຫ້oAຢູ່ Eບປຖັາເຈົ້າ ເoຫ້vAເພື່vຣສvA kບຄvA ຫາລ້ຽA ພຽຣກັໜຍາໝຍາັ ພາກັໜພາັພີ່ນ້vA ພົDເຊື້vກໍ່ບໝີ ແທ້ ແລ້J ຍາໝເມື່vເຈັປບ່vຽໄຂ້ ກາDໄພົໃຜຊິເບີ່D ກັໜນໍ ມີແຕ່ສvAພີ່ນ້vA ຍາໝຫຸຽAເພື່vຣກັໜ kພເອີຽ ບັfນີ້ ຂ້າຈັອຳນJຽໃຫ້ ພvຣທຳທັD 8 ຕັ້Dຫັາ ສົໝkບໂຫຽດແທ້ kພອົDເຈົ້າເລືvກ Eົາ ຫັ້ໜທ້vຣ ແມ່ໜkບສົDໃດໄດ້ ຕາໝໃຈພູວof ໃນ 8 ຂໍ້ ຂໍເຈົ້າວ່Kມາ ຫັ້ໜທ້vຣ. 

 1_0050_ຮັປEົາພvຣເທວຣາf

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຍີໜຊອvຣຊ້wຊື່ໜ ກໍ່ຈີ່Dຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ kພອີໜພົ້າຄ່vAຄJາໝ ເທື່vນີ້ ຂ້າຈັຈົDໃຈນ້vມ ຮັປEົາພvຣເທວຣາf ທັD 8 ຂໍ້ kບສົDແລ້JເລືvກEົາ ອັໜວ່K ພvຣທີ່ເບັໜ ບຖົໝOັ້ ຄຳຄJຣສາມາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ຕົໜເອdສີພີ ຍີໜດີດvມຫໍ່ເຮົາ ກໍ່ບຸຣບvAສ້າD ແລ້Jຈີ່D ໄດ້ວາDນຄvຣ ກ້າJA ທັDແດໜໂດຽຊvບ ທັຸkບເທfທ້າJ ທັDຄ້າຽຊື່ໜຊົໝ ແລ້Jອ່vຣ ນ້vມ ທັDເຜົ່າພົDkກສັf ເຊີໜEົາຄືໜຄvAເມືvງ ນັ່DບvAເບັໜເຈົ້າ ຍາໝ ເມື່vເຮົາຄvAສ້າD ນຄvຣໄຊຕຸ້ມໃຜ່ ຝູAຫໝູ່ຄົໜບາປໄບ້ ໂຈໜ ຮ້າຽຮ່Jມມາ ແມ່ໜວ່K ໂທfເຖີDພັໜຄໍຂ້າ ດັປສູຣເສັຽຄາປ ກີfທ້vຣ ຂ້າຂໍຄືfກົDເກື້v ເຫັໜເບື້vງຜ່vຣເບົາ ຂໍໃຫ້ມີທາDແກ້ ກາໜຕາຽພົ້ໜໂທf ຜາຽໂຜfໃຫ້ ເຂົາໄດ້ຢູ່ເຢັໜ ແດ່ ທ້vຣ.

 ອັໜນີ້ ເບັໜພvຣແກ້J ທີສvAແສໜkບເສີf ຈີDແລ້J ອັໜນີ້ ຂ້າຂໍຈົDໄຈນ້vມ ກູooໍຮີf ຝູAຫໝູ່ພັJໃຜ່ນ້w ທັDຄ້າຽໃຫ້ຢູ່ ເຢັໜ ທັຸທີ່ພ້vມ ພັJແກ່ກາDຄົໜກີfທ້vຣ ຍີDຊາຽຊາJສີພີ ຫໜູ່ມ ເຍົາຍັDນ້w ບຸຣກໍ່ໄວ້ ສາໝໄວພ້vມພ່ຳ ຂໍໃຫ້ສັຸຢູ່ດ້Jຽ ບຸຣ ຂ້າເຫຼື່ອໝມຸA ແດ່ແມ່ ຂໍໃຫ້ທັຸເທfທ້າJ ພ້vມເພີ່Dຄຳສvຣ ຍີໜດີດvມ ຮັdເຮົາທັDຄ້າຽ ຄJາໝສບາຽໄດ້ ກາຽໃຈຫາຽໂສd ອັໜແຕ່ໃຕ້ໂລdກ້າJA ພຸມພື້ໜໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ.

 ອັໜນີ້ ເບັໜkພພvຣທຳແທ້ ທີ 3 ເສີໝສົ່D ຂໍໃຫ້ດ່Jຣໄດ້ ໂດຽດ້າໝດັ່Dຄໜີງ ແດ່ທ້vຣ ອັໜ 1 ຂໍຂ້າໃຫ້ອ່vຣນ້vມ ຄvA ແຫ່D 10 kບກາໜ ຢ່າໄດ້ໂກທາແຂD ໂລປມີເມັຽເຈົ້າ ຊື່Jາ ເມັຽເຂົາແລ້J ຂໍໄກຈຳຈັາ ພັfພັາຮ້າD ຮາໝຫໜ້າບໍ່ຄw ຂໍ ໃຫ້ກwໃຈລ້ຽA ເມັຽຕົໜຕາໝຮີf ຮັdຫໍ່ຕຸ້ມ ໃຈລ້ຽວຢ່າມີ ແດ່ທ້vຣ ແມ່ໜຂ້າລຸລາປໄດ້ oAofແສໜສາJ ກີfທ້vຣ ມJຣ ມາພໍກັໜ ຄົປຮູບໂສໝເສຼົາແຕ້ໝ ຂໍຢ່າຫຼົງໄຫຼດ້Jຽ ມາຕຸ ຄາໝຄJາໝໂລປ ຢ່າໃຫ້ອຳofແພ້ ຫຼົງຫຼີ້ຣເລື່vງກາໝ ຊື່Jາ ອາທຳແທ້ ທາDຂJAຜິfຮີf ຂໍຂ້າເວັ້ໜ ວາDໃຫ້ຫ່າDໄກ ແດ່ ທ້vຣ.

 1_0051_12ຈາຕຸລາທັD 4

 kພພvຣອັໜນີ້ ຈາຕຸລາທັD 4 ຂ້າຂໍຊvບຂໍ້ kບສົDແລ້J ກ່ຼາJກvຣ ແທ້}ວ ອັໜ 1 ຂໍຂ້າໄດ້ລັູແກ້J ອັໜkບເສີfທົDສີໜ ເພນີoໍ ໄຄ່ຄJຣຄvAແຈ້D ແບDເມືvງບ້າໜ ໂດຽທຳຕາໝຮີf ທຳທ້ຽAຫໝັ້ຣ ຖືໄວ້ຢ່າໄລ ແດ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ທັຸເທfທ້າJ ພ້vມ ພ່ຳບາຣມີ ຍີDຊາຽໃນຊຸມພູ ຂ່າJຂາໝຂໍໃຫ້J ເຕໂຊກ້າ ພັໜເມືvງມາຊ່Jຽ ທົDສືປສ້າD ເມືvງບ້າໜສຳລາໜ ແລ້Jເລົ່າ ຂໍພvຣເກົ້າkກຕັpູ ຂໍໃຫ້ບານີຜາຽ ໄຜ່ໃທທັDຄ້າຽ ສົໝ ບັfດ້Jຽ ໄດ້ໂດຽທຳທາDຊvບ ສືປເຜົ່າເຊື້v ຊກຸຣກ້າJAທ່ຽA ທຳ ແດ່ທ້vຣ.

 ອັໜນີ້ ພvຣທີ 5 kພອີໜທາຜາຽໂຜf ຈີDທ້vຣ ຂໍໃຫ້ສົໝ kບໂຫຽດດ້Jຽ ຄຳເຈົ້າກຼ່າJມາ ແດ່ແມ ອັໜ 1 ຍາໝຂ້າພາັດ້າJ ເຈັຽຣຈັາເຂົາຂJA ເຖີDສີພີ ແກ່ໜນຄvຣກຸAກ້າJA ຂໍໃຫ້ Eດົໝດ້Jຽ kບເຊໄຊ ນັຄ&ເຣf ທັຸເທfທ້າJ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ຝູAຫໝູ່ພິdໂພfພ້vມ ລົ້ໜໂລdມີມາ ຜາລາຫຼາຽ ເຫື່vໄພເຕັໝ ດ້າJ ຝູAຫໝູ່ສາລີເຂົ້າ ໃນoກາຽເກີf ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ເຕັໝພື້ໜແຜ່ໜໄຕ ໃຜບີໝຜິfຂ້vA ທັDແດໜຕ້vAໂທf ທັຸທີ່ພ້vມ ພຽຣຕັ້Dຕໍ່ສີໜ ຝູAຫໝູ່ເງີໜຄຳແກ້J 7 kບກາໜຫຼາຽຫຼັາ ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ຊົໝພື້ໜ ພຸ່Aມາ Iີ ພັJໄຜ່ນ້w ວາDວຽກກທຳກາໜ ຂໍໃຫ້ສົໝບັfມJຣ ເກີfມຸຣມາໃຫ້ ກັປທັDມັDສັDພ້vມ ມັfສາຊຸມຊົໝທ່າ ສັfຢູ່ ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ.

 kພພvຣທີ 6 ນີ້ ຂໍອົDອີໜທາຣາf kບສາfໃຫ້ ຕົJຂ້າຢ່າຄາ ແດ່ທ້vຣ ອັໜ 1 ສພ%ທານັDແຫໜ້ຣ ໃນkພຄັDຂົໜອັv ທັຸສີ່Dຖ້Jຣ ຂvAໃຊ້ສ່JຣຕົJ ຂ້າຂໍຄືfກົDເກື້v ບໍຣິຈັາທຳທາໜ ຍາຈົໜຂໍ ທົ່Jແດໜດາໃຫ້ ແສໜສາDລົ້ໜ ເຕັໝເຍັຽຍາຂາf kພ ຄັDຄ່ຽຣໄວ້ ຍັDຖ້Jຣດັ່Dເດີໝ ຢ່າໃຫ້ເບົາບົdແຫ້D ເຕັໝຄືໜຄື ເກົ່າ ສັພ%ສີ່Dເຂົ້າ ຂvAລົ້ໜຄ່າຄາໝ ຄັໜຂ້າທາໜໄບແລ້J ໃຫ້ເຕັໝມາບໝີຂາf ເຫໝືອໜດັ່Dແມ່oໍ້ ທເລກ້າJAລ່vAໄຫຼ ເມື່vຂ້າທຳທາໜໃຫ້ ມເoໄສສົໝເຫf ຢ່າໄດ້ມີເດfລ້ຽວ ຄໜີງຂ້vA ຕໍ່ຂvA ເສັຽດາຽດ້Jຽ ອາໄລຫຼົງໂລປ ຂໍຂ້າເວັ້ໜກາໝ 5 ຢ່າຄາ ແດ່ທ້vຣ ຈົ່Dໃຫ້ຍີໜດີດ້vຽ ດvມທາໜທັຸເມື່v ຢ່າໃຫ້ຄືf ອ່າJເອື້v ທາໜແລ້Jໃຫ້ສ່vAໄສ ແດ່ທ້vຣ.

 kພພvຣ 7 ນີ້ ອີໜທາເທວຣາf ໂອກາfຕັ້D kບທາໜຂ້າ ຂvບຄຸຣ ແທ້}ວ ອັໜຫໜຶ່ງສັfກໍ່ສ້າD ທຳມດາເດີໝໂລd ບໍ່ທ່ຽA ຫໝັ້ຣ ກຳກ້ຽວຕ່າJເຖີD ຍາໝເມື່vຂ້າແກ່ແລ້J ຈຸຕິ*ຈາັ ນ ຄvຣຂJA ວາDຄີDຄvA ພາັພົໝຮາໝຫ້vA ຂໍໃຫ້ແຍDຍັDກ້ຳ ວິມາໜ ແມໜເທວໂລd ຜົໜຫJ່າໜໄວ້ ແສໜສ້າDພ່ຳoໜ ຢ່າໄດ້ຖwຫຼັງຢ້ຽມ ໄຫຼລົDຖ້າໜຕ່ຳ ຂໍໃຫ້ບຸຣຊ່wຍູ ຍໍໄວ້ສ່JຣສູA ແດ່ແມ ຂໍຂ້າໄດ້ ດJAຍvດບາຣມີ ເພທິາຍາໜຍັD ໄຄ່ຄwຍາແຄ້J ແທ້ແລ້J.

 ອັໜນີ້ ເບັໜພvຣແກ້J ອັຖ{າທຳຄົປ 8 ຂ້າຊvບຂໍ້ ຂໍເຈົ້າຍvດສJັຣ ແທ້}ວ ຕາໝທີ່ສັpາໃຫ້ ຈົDໃຈເຫັໜຊvບ ພvຣທີປແກ້J ຂໍໄດ້ດັ່DkບສົD ແດທ້vຣ ເມື່vOັ້ ສັເກdKໄທ້ ອັມໝລີ້ໜເຮືvງເດf ຕ້າໜຕvບເຈົ້າ ກvຣກ້ຽAກ່ຼາJແຖຼA ແລ້Jຈີ່D ອຳນJຽໃຫ້ ພvຣທຳທັD 8 ໂອໝອ່າໜຕັ້D ຖJາຽເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ຮັdຫໍ່ເຮືvງສີໜ ອີໜທາທາໜ ຊ່wຊູຄາJແຄ້ໜ ຂໍໃຫ້ສົໝkບສົDໄດ້ ໂດຽໃຈຈົDເຈf kພອີໜທິຣາfເຈົ້າ ແຖໝຊ້ຳ ສົ່Dພvຣ ແລ້Jພາັຕ້າໜ ລາຣາfຈvມkກສັf ເມືvເມືvງແມໜ ຫໝື່ຣ oAນvຣລ້vມ ຝູAຫໝູ່ສາJສັJຣພົ້າ ມົໜທຽຣທົDຮູບ ຂັປກ່vມເຈົ້າ ເທວໄທ້ ໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ຍຸຕິ*ກາບັ້ໜ ສັກdບັໜໄວ້ກ່vຣ ພvຣ 8 ຂໍ້ kພອີໜເຈົ້າ ຊິຄ່ຽຣຄາJ ກ່vຣແລ້J