ສະຫຼອD ສັພaທາໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ເອວຳເມ ສຸຕໍ ເອກໍ ສະມະຍໍ ຟຄວK ສາວັຖີ%ຍໍ ວິຫະຣະຕິ ເຊຕະວະເນ ອະນາຖາບິໜດິກັl ອາຣາເມ ຣາຊານາໂມ ອະພິວັໜທິຕາJ ຟຄວັໜຕໍ ມsາຣາຊະນາມໍ ອາຣາທະນໍ ກະໂຣຕີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່DກາໜຖາJຽທາໜຕ່າDໆ ດັ່Dພຸທ{ຄ%າ ທີ່ຕັ້Dໄວ້ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່າ “ເອວຳເມສຸຕໍ” Iີ ສູດດັ່Dນີ້ ຫາັເບັໜນິທາໜ ແກ່ສູດທັiາ “ເອກສາມາຍໍ” ຍັDມີໃນກາລະຄັ້Dຫໜື່ງ “ຟຄວK” Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາທັiາ “ວິຫະຣັໜໂຕ” ກໍ່ສະຖິfສໍາຣາໜ ຢູ່ບ່າເຊຕະວັໜ ອັໜເບັໜອາຣາໝຂvA ນາຽອະນາຖະບິໜດີກະ ມsາເສຖີ% ອັໜມີຢູ່ໃນ ທີ່ຈິ່ໝໃກ້ ເມືvງສາວັຖີ% “ອັຖ%ໂຂ” 

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີkພຽາຕັໜຫໜື່ງ ຊື່າJ ມsານາມະ ກໍ່ຍັDຖືເອົາkmູບkບmີປ ດັvໄມ້ ຄັໜທະຣົfຂvAຫvມ ພ້vມດ້Jຽຫໝູ່ ບໍຣິວາໜທັiາ ເຂົ້າໄບກາປໄຫ້J kພສັພັpູເຈົ້າ “ພັໜເຕ ຟຄວK” ຂ້າຂໍໄຫ້J ອົDສົໝເດັf kພສັພັpູເຈົ້າ ນໍລະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດຜູ້ຫໜື່ງ ມີຈິfໃຈ ເຫຼື້ອໝໃສສັທ{າ ໄດ້ມາສ້າD kກທຳບຸຣໃຫ້ທາໜຕ່າDໆ ລົ້Jຍ່vມຈະມີ ຜiາອະນິສົDສະ ເບັໜຢ່າD “ຟຄວK” Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ   ຈິ່Dຕັທ{ັມໝ ເທlໜາວ່K “ມsາຣາຊາ” kດູາມsາຣາf ຕົໜເບັໜອາf ກ່າJຄົໜ ລົະ ເທJດາທັiາ ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ມີຈິfສັທ{າ ໄດ້ກະທໍາບຸຣໃຫ້ທາໜ ມີkບກາໜຕ່າDໆ ເບັໜຕົ້ໜວ່າ. 

 ໄດ້ສ້າDຫໜັງສື kພໄຕຼບີດົd ອັໜເບັໜຫຼັກທັມໝ ຄໍາສັ່DສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລະພະຕິ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຍັDຍົfສັd ບໍຣິວາໜ ໄດ້ຫໝື່ຣຫໜຶ່ງ ລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ເຂົ້າoໍ້ໂພຊະນະ ອາຫາໜເບັໜທາໜ ແກ່ສັພaສັfທັiາ ມີກາເບັໜຕົ້ໜ  ກໍ່ຍັDໄດ້ຍົfສັdບໍໍຣິວາໜ ຮ້wຫໜື່ງລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ວັfຖຸເຂົ້າຂvA ແກ່ຽາຈົd ວັໜນິພົd ຄົໜຂໍທາໜ ກໍຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ ພັໜຫໜື່ງລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເຂົ້າoໍ້ ໂພຊະນະ ອາຫາໜເບັໜທາໜ ແກ່ສາໝເຯnຜູ້ມີສີໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ ຫໝື່ນຫໜື່ງລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເຂົ້າoໍ້ ໂພຊະນະ ອາຫາໜ ເບັໜທາໜ ແກ່ເຈົ້າພິdຂຸຕົໜມີສີໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ ສvAຫໝື່ນລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເຂົ້າoໍ້ ໂພຊະນະ ອາຫາໜ ເບັໜທາໜແກ່ kພຣະອໍລະ ຫັໜຕາເຈົ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜສາໝຫໝື່ນລົ. 

 ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເຂົ້າoໍ້ ໂພຊະນະ ອາຫາໜ ເບັໜທາໜແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ຈະໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ ແສໜຫໜື່ງລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ຕົໜເອD ໃຫ້ເບັໜສາໝເຯn ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 12 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ຕົໜເອD ເບັໜເຈົ້າພິdຂຸ ກໍ່ຈະໄດ້ບໍຣິວາໜ 24 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ຍັDລູັຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜສາໝເຯn ກໍ່ຈະໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 8 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ຍັDລູັຂvAຕົໜໃຫ້ເບັໜ kພພິdຂຸ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດບJດຍັD  ລູັຜູ້ອື່ໜໃຫ້ເບັໜ ສາໝເຯn ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 4 ຫໝື່ນລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ຍັDລູັຜູ້ອື່ໜໃຫ້ເບັໜ ເຈົ້າພິdຂຸ ກໍ່ຈະໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 8 ຫໜື່ນລົ. 

 ອັໜຫໜື່ງ kພຣິຽາ ໄດ້ມີຈິfສັທ{າ ໄດ້ບJດສາມີຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜສາໝເຯn ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ນລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ ສາມີຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜເຈົ້າພິdຂຸ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdຍໍຣິວາໜ 32 ຫໝື່ນລົ ສາມີຈິfໃຈສັທ{າ ໄດ້ບJດ kພຣິຽາຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜສາໝເຯnຣີ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ບJດ kພຣິຽາຂvAຕົໜ ໃຫ້ເບັໜພິdຂຸນິ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັdບໍຣິວາໜ 32 ຫໝື່ນລົ. 

 ມsາຣາຊະ kດູາມsາຣາດ ນໍລະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດ້ມາສ້າDຍັD kພທາfເຈfີຊາຽ ບູຊາkພຣັຕ*ນໄຕຼ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 30 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າDຍັD kພທາfເຈfີ ເຂົ້າເບືvກໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 32 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD kພທາfເຈfີເຂົ້າສາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 42 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD kພທາfເຈfີເກືv ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ີຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ກຸຕິວິຫາໜ ລົະ ວັfວາອາຣາໝ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 40 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ພັທ{ສິມາ ສີໝ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ ຮ້wຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ຕ້າຽ ລົະ ກໍາແພDລ້vມ ວັfວາອາຣາໝ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ກvAມsາkກຖີໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 80 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ກvAອັຖ% ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈະໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 36 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ທຸAຝ້າຽ ທຸAເຜີ້D ທຸAເຫຼັກ ລົະ ທຸAໄຊບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 34 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ຂຸດນໍ້າບໍ່ ກໍ່ສາລາ ລົະ ສ້າDຂົJໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 30 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ຖາJຽ ດັvໄມ້mູບmຽຣ ລົະ ຄັໜທະຣົl ຂvAຫvມທັiາບູຊາ kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົະ kພສັDyເຈົ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 8 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເຂົ້າພັໜກ້ອໜ ລົະ ຂັໜຫໝາັເບັDບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດຖJາຽ  ຜ້າອາປນໍ້າຝົໜ ລົະ ຜ້າຈໍານໍາພັໜສາ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ຜາ;າfເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 9 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ຕົ້ໜກາລະພຶd ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ເຄື່vງເສປຕຸຣິຽະນົໜຕີ ມີຄ້vງ ກvງ ຣະyັD ຫwສັD ລົະ ຊິ່Dແຊ່D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 30 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ຕຽA ຕັ່D ເສື່v ສາf ອາlໜາ ຫໝອໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 13 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້້າD ບັຸຕູບເຂົ້າກໍາ ໃຫ້ແກ່ພິdຂຸ ເຂົ້າkບຣິວາlກັໝ ກໍ່ຈະໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 13 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ວິດ ຖາໜ ໃຫ້ເບັໜບ່vນຖ່າຽ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 40 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ຍັD ບາfເບັໜທາໜ ກໍ່ຈະໄດ້ເສີJຽ ພາຊະນະຄຳຮ້wຫໝື່ຣ 4 ພັໜພາລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ເພສັຊ_ໍ ຍັDຫ້Jາໜຢາໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ບໍ່ຮູ້ເກີf kພຽາfທິໂລຄາສັD ຈັdເທື່vລົ. 

 ນໍລະຍິDຊາຽ ທັiາເຫຼົ່າໃດ ໄດ້ພ<DຍັD ລຳມsາເວlັນຕະຊາດົd ໃຫ້ລົ້J ໃນມື້ຫໜື່ງວັໜດຽວ ກໍ່ຈະໄດ້ເຫັໜຫໜ້າ kພສີອະຣິຽະເມໄຕ* ໂພທິສັເຈົ້(າ ຕົໜຈັມາ ພາຽຫໜ້າພຸ້ຣ ກີໝລົ ຜູ້ໃດ້ ບັູໄມ້ສີມsາໂພທິ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 9 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ໂຮDອຸໂບສົf ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 40 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ່ບັfກJາfຂີ່ເຫຽື່ອ ອັvຈາັເຂfອາຣາໝ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 13 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ຖາJຽຈີວອໜ ເຖຣາພິເສd ຫົfສົD ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 36 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດຖາJຽ ຜ້າບັDສະກຸຣ ຜ້າບ່າ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 40 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ໃຫ້ ຜ້າພະນັDລົະ ເພດາໜເບັໜທາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ບັDໄພົຈູດບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ກໍ່ຈໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 4 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ພັທ{ສິມໝານໍ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 67 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ສ້າD ຫໍທັມໝາf ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 32 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ເຜົາຊາັສົປ ເຮັ່ຽຮາJຽຢູ່ ຕາໝບ່າຕາໝດົD ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd 1 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດ້ເຜົາສົປ ພີ່ນ້vງຍາfມິlຫາຽ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 3 ຫໝື່ຣລົ ຜູ້ໃດເຜົາສົປພໍ່ແມ່ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 1 ແສໜລົ ຜູ້ໃດ້ເຜົາສົປ ອຸບັຊ_າ ອາຈາຣ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ ໂກfຫໜື່ງລົ ຜູ້ໃດ້ຖາJຽ ໂອ່Dນໍ້າ ລົະ ຫ້vງນໍ້າ ຄຸນໍ້າ ໄຫໂຕ່Dນໍ້າ ຫໝໍ້ນໍ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ຍົfສັd ບໍຣິວາໜ 16 ຫໝື່ຣລົ.

 ມsາຣາຊະ kດູາມsາຣາf ນໍລະຍິDຊາຽ ທັiາເຫຼົ່າໃດ ໃຫ້ຍັDວັfຖຸເຂົ້າຂvA ອັໜໃດອັໜຫໜື່ງເບັໜທາໜ ດັ່Dກ່າJມານີ້ ແກ່ເຈົ້າພິdຂຸ ຕົໜມີສິDດັ່Dນັ້ໜ “ລະພະຕິ” ກໍ່ຈະໃຫ້ ອານິສົD ມາັຫຼາຽ ທັDໃນຊາfນີ້ ລົະ ຊາfຫໜ້າແທ້ດີຫຼີລົ ສ່Jນອັໜວ່າ ອານິສົD ຜົໜໃນຊາfນີ້ ຄື່າJ ຈະໄບໝາທາDໃດກີf  ຍ່vມມີຄົໜ ນັປຫໜ້າຖືຕາ ເບັໜທີ່ເຄົາລົປບູຊາ ລົະ ບໍ່ເບັໜທີ່ ລັDກຽດຄຽດຊັD ຂvAຄົໜທັiາ ມີແຕ່ຜູ້ຢາັຜູັໄມຕີຈິf ເບັໜມິfຮ່Jມທາໜ ນໍາກັໜແທ້ລົ ແມ່ໜວ່າ ຈະເຂົ້າໄບສູ່ ສະມາຄົໝໃຫຽ່ ນ້w ໃດໆກີf ຍ່vມເບັໜທີ່ ອົDອາfກ້າຫາໜ ບໍ່ສະທ້າໜຢ້າໜກົJ ຕໍ່ອໍານາfຜູ້ໃດລົ. 

 ຄັໜສີ້ໜບຸpະກັມໝ ໃນໂລັນີ້ລົ້J ກໍ່ຈໄດ້ເອົາຕົໜ ເມືvເກີfໃນຊັ້ໜພ<າເລີf ຕາJຕິDສາ ຍາມໝາ ສຸສິຕາ ໂດຽລຳດັປຈົໜເຖີD ພົມໝໂລັ ພຸ້ຣຊະແລ ຄັໜວ່າຈຸຕິຈາັ ພົມໝໂລັລົ້J ກໍ່ຈັໄດ້ນໍາເອົາຕົໜ ມາເກີfໃນ ມະນຸlໂລັ ເມືvງຄົໜ ບໍ່ຫ່ອໜໄດ້ໄບເກີf ທິນະຕະກູຣອັໜຖ່w ອັໜຮ້າຽນັ້ໜຈັເທືອ ແທ່ດີຫຼີລົ ທຽຣຍ່vມໄດ້ໄບເກີf ໃນຕະກູຣ ທ້າJkພຽາ ມsາກສັf ຫຼື ຕະກູຣຜູ້ຮັ່Dມີ ເສດຖີ kກດູມພີ ເບັໜເຄົ້າ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ ທົJຣະວັfພັfໄບໝາ ຖ້າວ່K ບາຣມີແກ່ກ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ອ່Jຽຫໜ້າ ເຂົ້າສູ່ ເມືvງກົ້J ກ່າJລົ້Jຄື່າJ ນິລະພາໜOັ້ກີໝລົ. 

 ຄັໜວ່K kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕັເທ{lໜາ ສິ້ໜສຸດລົDລົ້J kພຽາມະທານາມ ກີໝໃຈຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ລົະ ເຫືຼອໝໃສຕັ້Dຢູ່ໃນ kພຣັຕ*ນໄຕຼທັD 3 ກີໝໃນວັໜນັ້ໜລົ ສ່ວໜອັໜວ່K ບໍຣິສັfທັiາ ກໍ່ໄດ້ເຖີDໂສຕາ ສັກິdທາ ອະນາຄາ ລົະ ອະຣະຫັໜຕາ ຕາໝບຸpະສົໝພາໜແຫ່Dຕົໜ ອັໜໄດ້ທອໜທັປນັປມາແຕ່ ບໍຣົມໝຊາfບ່າDກ່ອໜ ແຕ່ພາຽຫຼັງນັ້ໜກີໝລົ.

 ມsາບຸpາມີສັDກະຍະຖາ Iີ ກິຣິຽາ ອັໜກ່າJຍ້vງຍໍຍັD ມsາອານິສົDສະ  ແຫ່Dkພຽາມsານາມ ໄດ້ທູຣຖາໝຍັDກຸສົຣ ຜົໜບຸຣທີ່ ພຸທ{ບໍຣິສັທັ{iາ ໄດ້ກໍ່ສ້າDກະທຳມາ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.