ສະຫຼອD ທຸAຕ່າDໆ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ກັlkບ ພຸທ{{ສາສະເນ ພາຣານະສີ ນະຄະເຣ ເອໂກ ຣາຊາ ບັຕິາJສິ ໂພສາທະໂວ ອາຣັພaກະເຖສິຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່DກາໜຖາJຽ “ທະຊະບູຊັD” ຍັDທຸAແຜ່ໜຜ້າ ລົະ ທຸAສີຕ່າDໆ ເພື່vນຳມາສັກdຣະບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕກົ້JທັD 3 kບກາໜ. 

 ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ທີ່kບກvບ ໄບດ້Jຽສັທ{າ ອັໜເບັໜອະຣິຽະຊັປ ກຳກັປຢູ່ໃນໃຈ ທຸັຄົໜທີ່ເກີfມາ ບົໜພື້ໜkບຖະພີ ມີແຕ່ຕ້vງກາໜ ຄJາໝສະຫDົບສຸັ ອັໜເບັໜຜົໜເກີfມາ ແຕ່ກາໜkບພຶfທຳ ຈິ່Dຄັfເລືvກຫາແຕ່ກັໝ ອັໜສະອາf ບາສະຈາັເວໜໄພ ເພື່vຈະໄດ້kບພຶf ແຕ່ກັມໝອັໜດີໆ ຄື ຢຶfຫໜ່ວDເອົາ ສຸຈະຣິທ{ັມ ໄວ້ເບັໜເຄື່vງດຳເນີໜ ສຳລັປເບັໜມັຄ&າ ຫົໜທາDເດີໜຂvA ກາຽ ວາຈາ ລົະ ໃຈ ເຊິ່Dເກີfແຕ່ ຄJາໝຮູ້ສຶd ພາຽໃນມີກຸສົໜຄື ຄJາໝສະຫຼາfເບັໜມູຣຮາັ ຜູ້ໃດມີຈິfໃຈ ອັໜອ່vນໂຍໜໄບດ້Jຽ “ອະໂລພະ ອະໂທສະ ອະໂມຫະ” 3 ຢ່າDນີ້ ຈຶ່Dຊື່າJ kບພຶfທັມໝ ອັໜດີງາໝ ກາໜເຮັfກາໜກະທຳ ທີ່ມະນຸດ kບພຶfດ້Jຽ ກາຽ ວາຈາ ລົະ ໃຈ ເກີfແຕ່ ອະໂລພະ ອະໂທສະ ອະໂມຫະ 3 ຢ່າDນີ້ຊື່າJ “ສຸນທະຣໍ” ກັໝອັໜດີງາໝນີ້ ເມື່vສາທຸຊົໜ ມາສ້າDສົໝ ຄJາໝບໍ່ໂລປ ຄJາໝບໍ່ໂກf ຄJາໝບໍ່ຫຼົງ ໄວ້ໃຫ້ມີໃນຕົໜ ເບັໜkບຖະມະຫົJທີລJົ້ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ໜ ກາໜເຄື່vນໄຫJຂvA ທະວາໜທັD 3 ຄື ກາຽະທະວາໜ ວະຈີທະວາໜ ມະໂນທະວາໜ ເຊິ່DເບັໜkບຕູທາDເຂົ້າ ທາDອvັຂvA ກາໜກະທຳດີ ລົະ ກາໜກະທຳຊົ່J.

 ຈົ່Dເບັfkບຕູ ຮັປເອົາແຕ່ ກຳສິ່Dທີ່ດີ ບິfຮັປkບຕູເສຽ ບໍ່ໃຫ້ກັໝທີ່ຊົ່J ລາ ມົdອັໜເບັໜ ອະກຸສົໜ ເຂົ້າສູ່ພາຽໃນໄດ້ ສິ່Dໃດທີ່ກະທຳລົDໄບ ຈົໜເກີfຜົໜ ເບັໜຄJາໝສຸັ ຝ່າຽດຽວ ບີໝຄJາໝເຂົ້າມາຣະວົໜ ເຈືvບົໜຢູ່ດ້Jຽ ນີ້ເພາະຖານ ເບັໜທີ່ຕັ້D ຫຼື ມູຣຮາັຊຶ່DເບັໜຕົJ ເຫfດີຜົໜຈຶ່Dດີ ຕາໝເຫfໄບ ດ້Jຽມະນຸດທັiາ ຈະໄບສູ່ສຸັຂະຕິໂລັ ສັJຣໄດ້ ກໍ່ເພາະ ສ້າDສົໝກັໝທີ່ດີນີ້ ລົະ ເບັໜມູຣເຫf ສົໝດ້Jຽkພພຸທ{ຄ$າ ທີ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜາ ໄວ້ວ່K 

 “ເຕນະ ເທJາ ບັpາຍັໜຕິ ມະນຸlບິ ຈະບານິໂນ” ຫໝາຽຄJາໝວ່K ສັfຜູ້ເສີJຽສຸັຄື ເທJດາ ລົະ ມະນຸl 2 ຄະຕິນີ້ ຍ່vມkບກົfມີຂື້ໜ ເພາະກັໝອັໜດີງາໝ ເບັໜພີ່ລ້ຽAເບິ່DແຍD ສັfທັiາຍ່vມຖື kບຕິສົໜທິ ໃນເທJໂລັ ດ້Jຽກັໝອັໜດີງາໝ ມີອະໂລພະ ຄືຄJາໝບໍ່ໂລປ ເບັໜຕົ້ໜດັ່Dນີ້. ເນື້vຄJາໝໃນພຸທ{ຄ$ານີ້ ເບັໜຊ່vງທາDໃຫ້ເຫັໜວ່າ ກັໝອັໜດີງາໝເທົ່ານັ້ໜ ລົະ ຈະນຳມJຣມະນຸດ ສັfໃຫ້ໄບບັDເກີf ໃນສຸຂ)ຕິພົປ ສາທຸຊົໜທັiາ ທີ່ໄດ້ພາກັໜ ກະທຳກາໜບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕ ດ້JຽທຸAນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊື່Jາ kກທຳກັໝ ອັໜດີງາໝ ເບັໜຕົJເຫfດີ ຜົໜທີ່ຈະໄດ້ຮັປ ຊຶ່Dຮຽກວ່K ຜiາອານິສົD ກໍ່ຈະຕິຕ*າໝສະຫໜອA ໃນທາDທີ່ດີ ເຊັ່ໜດຽວກັໜ ມີເລື່vງບາກົfມາລົ້J ໃນບາDກ່vຣ ຄັ້Dສາlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕົໜຊື່າJ ກັlkບ ຍັDຕັ້Dຢູ່ບາDນັ້ໜ.

 “ເອໂກ ຣາຊາ ພຣານະສີ ວາສີ” ຍັDມີkພຽາຕົໜຫໜຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືvງ kພຣານະສີ ນະຄvຣ ທີ່ນັ້ໜລົ ເອໂກ ທຸຄ&ະຕະບຸຣິໂສ ຍັDມີຊາຽ ທຸັໄຮ້ຂີໜໃຈຜູ້ຫໜຶ່ງ ພ້vມດ້Jຽພັລ}ຽາ ລົະ ບຸດຂvAຕົໜ ອາໄສລ້ຽAຊີວິf ຢູ່ໃນເມືvງທີ່ນັ້ໜ “ເອກະທິວະສໍ” ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງຊາຽ ທຸັໄຮ້ຂີໜໃຈຜູ້ນັ້ໜ ໄດ້ອັvຈາັເຮືvຣແຫ່Dຕົໜໄບ ເພື່vແສJAຫາ ກິຈ(ະກາໜຂvAຕົໜ ຢູ່ໃນບ່າແຫ່Dຫໜຶ່ງ ໄດ້ທັlໜເຫັໜ “ພຸທ{ຣູບັD” ຍັDຮູບ kພພຸທ{ເຈົ້າ ມີຄJາໝບິຕິຍິໜດີ ເກີfສັທ{າອັໜແຮDກ້າ ລົ້Jຈຶ່Dໄດ້ ເກັປjາ ດັvຫຽ້າຄາມາບູຊາ ຮູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ລົະ ຕັfເອົາຜ້າສະໃບ ໃນຄີDຂvAຕົໜ ອັvມາກະທຳໃຫ້ເບັໜ “ທັຊ_ບູຊໍ ຕິໂລກະຣະນີຍໍ” ຍັDທຸA ບູຊາຮູບkພພຸທ{ເຈົ້າ ນັປຕັ້Dແຕ່ ວັໜທີ່ໄດ້ເອົາທຸA ບູຊາເບັໜຕົ້ໜມາ.

 ກີໝຄJາໝຍິໜດີ ໃນບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຕົໜກະທຳລົ້J ນັ້ໜຢູ່ເສໝີ ແສJAຫາລ້ຽAຊີວິf ຄິfຫາຊັປກໍ່ວ່vງໄວບໍ່ຂັlົໜ ນຳຕົໜໃຫ້kບສົປ ຄJາໝຮຸ່ງເຮືvງ ເບັໜລຳດັປມາ ເຖິDກັປມີຊັປທຳກາໜຄ້າຂາຽ ໂດຽສະດັJ ຝ່າຽບຸຣກຸສົຣ ກໍ່ທຳທະວີຂຶ້ໜ ໄບເບັໜລຳດັປ ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ ລົ້ະ ເຈີຼຣເມຕ*າ ພາJo ເບັໜຕົ້ໜ “ກາລໍ ກັຕ*ວK” ຄັໜທຳກາໜກິຣິຽາຕາຽລົ້J ກໍ່ໄດ້ໄບບັDເກີf ເບັໜເທJບຸດຄົໜຫໜຶ່ງ ໃນຊັ້ໜພ< ຕາJຕິDສາ ສັJຣເທJໂລັ ມີວິມາໜຜາ;າfຄຳ ລJAສູAໄດ້ 16 ໂຍf ມີນາDພ<ແສໜຫໜຶ່ງ ເບັໜບໍຣິວາໜ.

 ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ມີkພມsາເຖຣະອົDຫໜຶ່ງ kບກvບໄບດ້Jຽ ລິທ{ານຸພາປຍິ່Dຫໜັກ ມີນາໝບາກົfວ່K kພມsາ ໂມຄັ&ລ}ານະເຖຣະ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຂຶ້ໜໄບສູ່ ສັJຣເທJໂລັ ເພື່vພິຈາຣະນາກJດເບິ່D ບຸນກັໝຂvAສັທັ{iາ ຄັໜkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຂຶ້ໜໄບເຖິDຊັ້ໜພ<າ ຕາວະຕິDສາ ໄດ້ທັlໜະກາໜ ຫຼຽວເຫັໜຍັD ວິມາໜຜາ;າfຄຳຫຼັງນັ້ໜ ເບັໜອັlຈັໜ ຍິ່Dຫໜັກ kພມsາ ໂມຄັ*ລ}ານະເຖຣະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ໄຕ່ຖາໝກັປ ເທJບຸດຕົໜນັ້ໜ ຊາປເນື້vຄJາໝ ແຈ່ໝແຈ້Dລົ້J kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈິ່DລົDຈາັເທJໂລັ ມາສູ່ kພເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ຄະມະນາກາຣ ເຂົ້າໄບສູ່ ສຳນັdຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຖJາຽອະພິວາfລົ້J ທູຣຖາໝຜiາ ອະນິສົDສະ ທີ່ບຸັຄົໜທັiາ ໄດ້ໃຫ້ສັພaະ ວັfຖຸຕ່າDໆຄື ໄດ້ເອົາທຸAບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕກົ້J 3 kບກາໜ ມີkພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົະ kພສັDyເຈົ້າດັ່Dນີ້.

 “ກິDພະລໍ” ຍັDຈັdມີ ຜiາອານິສົDສະ ຢ່າDໃດ? ຟຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທເສໜໂຕ ກໍ່ເທlໜາ ແກ່kພມsາ ໂມຄັ&ລ}ານະ ເຖຣະເຈົ້າວ່າ kດູາ ມsາໂມຄັ&ລ}ານະ ນໍຣະຍິDຊາຽ ມີສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນຄຸຣກົ້JທັD 3 “ເທຕິ” ລົມາໃຫ້ ທັຊ_ບູຊໍ ກິໂລກະຣະນິຍໍ ຍັDທຸA ໃຫ້ເບັໜທາໜດັ່Dນັ້ໜ ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ຝູAນັ້ໜ “ລັaພຕິ” ກໍ່ຈັdໄດ້ ຜiາອານິສົD 64 ກັປ. 

 ດູກ່vຣ ມsາໂມຄັ&ລ}ານະ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ ໄດ້ສ້າDແບD ທັຊ_ະບູຊັD ຍັDທຸAບູຊາຮູບ kພພຸທ{ເຈົ້າ ດັ່Dນັ້ໜ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນທີ່ຖ່vຽຮ້າຽຈັdເທື່v ກໍ່ຈັໄດ້ໄບເກີf ໃນເມືvງພ<າ ລົະ ເມືvງຄົໜ ຈັໄດ້ເບັໜkພຽາ ຈັກdພັຕິ*ຣາf “ໂພຄະສຳບັເOາ” ກໍ່ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ ຊັປສົໝບັfເຂົ້າຂvA ເງິໜຄຳກົ້JແຫJຣ ເຄື່vງບໍລິໂພັເບັໜອັໜຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ ມີຂ້າຍິD ຂ້າຊາຽ “ສຸຣູໂບ” ມີຮູບໂສໝວັໜນກໍ່ງາໝ “ເທJມະນຸເlຫິ” ອັໜຄົໜ ລົະ ເທJດາທັiາ ຫາັສັກdາຣະບູຊາ ຢູ່ທຸັເມື່vລົ.

 “ອິທໍຜະລໍ” ອັໜນີ້ກໍ່ດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ທີ່ບຸັຄົໜໄດ້ເອົາ ທຸAບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕກົ້JທັD 3 ນັ້ໜລົ. “ວາໂຍ” Iີ ລົໝກໍ່ພັfຫາDທຸA ໄບກ້ຳບົJລະພາ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາແກ່ກ່າJ ຄົໜທັiາລົ, “ວາໂຍ” Iີ ລົໝກໍ່ພັfຫາDທຸA ໄບກ້ຳ ອາຄະເນ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຜູ້ໃຫຽ່ ໃນຊົໝພູທະວີປເຮົານີ້, “ວາໂຍ” Iີ ລົໝກໍ່ພັfຫາDທຸA ໄບກ້ຳ ທັຂິ)ຣ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຈັກdພັຕິ*ຣາf ອັໜເບັໜອາfກ່າJ ຄົໜທັiາ, “ວາໂຍ” Iີ ລົໝກໍ່ພັfຫາDທຸA ໄບກ້ຳ ຫໍຣະດີ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຍົໝ, “ວາໂຍ” Iີ ລົໝກໍ່ພັfຫາDທຸA ໄບກ້ຳ ອິສາໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ ນັdkບາfຜູ້ມີ ຜຽາບັpາລົ. 

 kດູາ ສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ຄັໜໄດ້ພ<DຍັD kພສັທ{ມໝເທlໜາ ຈົປລົDລົ້Jຈົ່D ມະນະສິກາຣ ຈົfຈຳໄວ້ ໃນໃຈເຖີf ກໍ່ຈະໄດ້ເບັໜ kບໂຫຽດຊົ່Jນີ້ ລົະ ຊົ່Jຫໜ້າ “ທັຊ_ະບູຊໍ ຕິໂລກະຣະນິຍໍ ວັOo” Iີ ກິຽາຈາ ຍ້vງຍໍຍັD ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ອັໜໄດ້ສ້າDທຸAບູຊາ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈະໄດ້ kບສົປພົປ ສາlໜາ kພສີອະຣິຽະເມໄຕ* ດັ່Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາ ທຸັkບກາໜ ນິຖີ%ຕໍ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜແລ.