ນັdຂັdຕາຍັd

  ນັdຂັຕ*າຍັກ ຂະພູຕານັD    ບາປັຄ&ະຫະ ນິວາລະນາ
ບະລິfຕັlາ ນຸພາເວນະ       ຫັໜຕ໌ວາ ເຕສັD ອຸບັທ{ະເວ.

  ນັdຂັຕ*າຍັກ ຂະພູຕານັD    ບາປັຄ&ະຫະ ນິວາລະນາ
ບະລິfຕັlາ ນຸພາເວນະ       ຫັໜຕ໌ວາ ເຕສັD ອຸບັທ{ະເວ.

  ນັdຂັຕ*າຍັກ ຂະພູຕານັD    ບາປັຄ&ະຫະ ນິວາລະນາ
ບະລິfຕັlາ ນຸພາເວນະ ຫັໜຕ໌ວາ ເຕສັD ອຸບັທ{ະເວ.