ສະຫຼອD ຜ້າບູໂຮDອຸໂບສົf

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ເອກັlມິD ກິຣະ ສະມະເຍ ສັຖ%າ ສະວັຖິ%ຍໍ ອຸkບນິlາຽະ ເຊຕະວະເນ ວິຫະຣັໜໂຕ ອະຖະໂຂ ບັfເສໜທິໂກສະໂລ ຣາຊາຣັຊ_ໍ ກາເຣສິຕິ.

ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່DກາໜຖາJຽ ຜ້າບູໂຮDອຸໂບສົf ໃຫ້ເບັໜທາໜ ທ່າໜສາທຸຊົໜທັiາ ບັໜດາຜູ້ທີ່ ມີສັທ{າ ໄດ້ສະລະຊັປສົໝບັf ຂvAຕົໜອັv ກໍ່ສ້າDຜ້າບູໂຮDອຸໂບສົf ດັ່Dທີ່ທ່າໜທັiາ ກະທຳກັໜຢູ່ໃນດຽວນີ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຕັfເທlໜາໄວ້ວ່K ມີຜົໜອານິສົD ເຫຼືອທີ່ຈະ kບມາໜບໍ່ໄດ້ ຍ່vມອຳນJຽ ວິບາັຜົໜ ໃຫ້ຜູ້ກະທຳ ບຳເພັໜບຸຣເຊັ່ໜນີ້ ໄດ້kບສົປຜົໜ ໃນສຸຄະຕິ ໂລັສັJຣ ເລື່vງນີ້ມີບາກົfເບັໜ kພຽາໜຫຼັກຖາໜລົ້J ໃນຄັ້Dພຸທ{ກາໜພຸ້ຣ ດັ່Dຈະນຳມາ ເທlໜາຕໍ່ໄບນີ້.

 ເອກັlມິD ກິຣະ ດັ່Dໄດ້ຍິໜມາວ່K ໃນໄສໝຫໜຶ່ງ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາທັiາ ໄດ້ສະເດັfkບທັປ ຢູ່ໃນເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ອາໃສkພນະຄvຣ ສາວັຖີ% ເບັໜທີ່ໂຄຈvນ ບິໜທະບາf ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ kພເຈົ້າ ບັfເສໜທິໂກສົໜ ໄດ້ເສີJຽ ຣາຊະສົໝບັf ໃນkພນະຄvຣ ສາວັຖີ% ເບັໜມsາຣາຊາ ຄvບຄvAໃນເມືvງນັ້ໜ ໃນວັໜຫໜຶ່ງ kພເຈົ້າບັfເສໜທິໂກສົໜ ກໍ່ໄດ້ນຳjາເຄື່fງ ສັກdາລະບູຊາ ມີkບmູບkບmີປ ດvັໄມ້ຄັໜທະ ຣົlຂvAຫvມ ພ້vມດ້Jຽຫໝູ່ ບໍລິວາໜຂvAຕົໜ “kບວິສິຕJາ” ກໍ່ເຂົ້າໄບສູ່ບ່າ ເຊຕະວັໜ ບູຊາເຊິ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ “ນິສິທິ” ກໍ່ນັ່Dຢູ່ທີ່ຄJນ ສ່Jນຂ້າDຫໜຶ່ງ ກັປດ້Jຽ ຫໝູ່ບໍລິວາໜຂvAຕົໜ ລົ້Jກໍ່ໄຫ້Jຖາໝ ທູນkພພຸທ{ເຈົ້າວ່K ນໍຣະຍິDຊາຽ ມີຈິfໃຈເຫຼື້ອໝໃສ ໃນສາlໜາ ມາສ້າDແບA ຜ້າບູໂຮDອຸໂບສົf “ເຄຫະບັpາຖາວັຖີ%” ຄື່າJສ້າDບູລາf ໄວ້ໃນໂຮDອຸໂບສົfຄັ້Dນີ້ ຈະມີຜiາ ອານິສົDສະ ຫຼາຽນ້wເທົ່າໃດ?

 ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ “ສັຖ%າ” Iີ ສັປພັpູເຈົ້າ ຜູ້ເບັໜຄູຂvAຄົໜ ລົະ ເທJດາທັiາ “ເທເສຕິ” ກໍ່ຕັf kພສັທັ{ມໝ ເທlໜາວ່K ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ມີໃຈເຫຼື້ອໝໃສສັທ{າ ໄດ້ສ້າDຜ້າບູ ໂຮDອຸໂບສົf ກໍ່ຈັdມີຜiາ ອານິສົDສະ ມາັມາຽກາຽກvA  ເຫຼືອທີ່ຈະ ຄັໜນນານັປບໍ່ໄດ້ ທັDໃນພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າ ຜົໜທີ່ໄດ້ໃນພົປນີ້ ຄືຈະມີຜູ້ນັປຫໜ້າຖືຕາ ໄບມາທາDໃດ ກໍ່ມີຜູ້ຢາັໃຫ້ ຮ່Jມກິໜຮ່Jມນvນ ເຖິDແມ່ໜວ່າ  ຈະເຂົ້າໄບສູ່ ສະມາຄົໝໃດໆ ກໍ່ບໍ່ສະຍົf ສະຍvAພvAເກົ້າ ກາໜທຳມາຫາກິໜ ກໍ່ສົໝຄJາໝມຸ້ງມາfkບາຖໜາ.

 ເມື່vສິ້ໜຊີວິfລົ້J ກໍ່ຈະໄດ້ໄບ ອຸບັfເກີfຂຶ້ໜ ໃນສຸຄະຕິ ໂລັ ສັJຣຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ມີວິມາໜຜາຽາfສູAໄດ້ 12 ໂຍf ສຳເດັfໄບດ້Jຽກົ້J 7 kບກາໜ ດູຮຸ່ງເຮືvງງາໝຍິ່Dກ່າJ ຜາສາfຫຼັງອື່ໜ ມີນາAພົ້າເທJດາ ອັປkບສvນກັລ}ຽາ ແສໜຫໜຶ່ງເບັໜບໍລິວາໜ ເທJບຸດຕົໜນັ້ໜ ມີກຳລັD ບໍລິສັfທັDສີ່ ແວfລ້vມເສປ ຕຸຣິຽະນົໜຕີ ຢູ່ທຸັເມື່v ທຸັເວiາ ບໍ່ໄດ້ຂາf ສະນັ້ນ ຜiາອານິສົDສະອັໜນີ້ ຍ່vມເບັໜຂັ້ໜໃດ ນຳຂຶ້ໜໄບ ສູ່ສັJຣນີ້ລົ ມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ມີມືອັໜຊຸ່ມ ໄບດ້Jຽກາໜໃຫ້ທາໜ ຫໝູ່ທາJຽເທປທັiາ ຍ່vມມີຄJາໝຍິໜດີ ສັໜຣະເສີໜ ລໍຄwໃຫ້ທາໜ ນັ້ໜຢູ່ເສໝີ ເມື່vລົ້J kພສັທ{ັມໝເທlໜາ ບໍຣິສັfທັDສີ່ ມີkພຽາບັfເສໜທິໂກສົໜ ເບັໜkບທາໜ ກໍ່ມີຄJາໝລື່ໜເລີD ຍິໜດີໃນ kພທັມໝ ເທlໜາ ຍິ່Dຫໜັກ ເບັໜຜູ້ຕັ້D ຢູ່ໃນກຸສົໜ ສຳມາkບຕິບັf ເບັໜຈຳນJນຫຼາຽ ຄັໜທຳລາຽຂັໜລົD ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຕົໜ ໄບອຸບັfເກີfຂຶ້ໜ ໃນສັຕ*ຣັຕ*ນປບາ;າf ເສີJຽສົໝບັfອັໜເບັໜທິປ ມີຫໝູ່ນາAເທພaະ ອັປບສvນ ແວfລ້vມເບັໜຍົfບໍລິວາໜ ທ່າໜສາທຸຊົໜ ສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ເມື່fໄດ້ຮູ້ ຜiາອານິສົDສະ ຢ່າDແຈ່ໝແຈ້Dລົ້J ຈົ່Dເບັໜຜູ້ ຕັ້Dຢູ່ໃນ ຄJາໝມບໍ່ບະຫໝາf ຮີປກໍ່ສ້າD ກvAກາໜກຸສົຣ ຄົDຈະໄດ້kບສົປຜົໜ ອັໜອຸດົໝ ສົໝດັ່D ຄJາໝkບາຖໜາ ທຸັkບກາໜລົ.

 ເທlໜາ kບຣິໂຍ;າເນ ໃນເມື່vລົ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາລົDລົ້J ຂໍອຳນJຽອ່Jຽພvຣ ແກ່ພJັທ່າໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ໃຫ້ໄດ້ຮັປແຕ່ ຈະຕຸພອໜທັD 4 ຄື ອາຍຸວັໜນະ ສຸຂະ ພະລະ kບຕິພາໜ ບໍລິວາໜ ທຸັເມື່vທຸັເວiາ ລົະ ຂໍໃຫ້ທ່າໜທັiາ ພົ້ໜຈາັ ໄພພິບັfຕ່າDໆ ມີໂຈລະໄພ ຣາຊະໄພ ອັກຄີໄພ ອຸທ{ະກະໄພ ເບັໜຕົ້ໜ ເມື່vພັJທ່າໜທັiາ ມີຄJາໝນ້vມນຶd ຢາັໄດ້ສິ່Dໃດ ກໍ່ຂໍໃຫ້ສຳເລັf ດັ່Dມະໂນຣົf ທຸັkບກາໜນັ້Oເຖີ້ໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.