ອານິສົD ສຼອDບJດ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ຈັຕ*າໂລ ທຸລ}ຟາ ໂລເກ ພຸດທຸບປາເທາ ທຸຣລໂຟ ທັເມໝາ ຈທຸນ}ໂພ ໂລເກ ບັພaຊິເຕາ ຈທຸນ}ໂພ ສັທ{າ ສັໝບັເoໜ ທຸລ}ໂພຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜາ ເຖີDກາໜສຼ ຊັປສົໝບັfຂvAຕົໜ ທີ່ຫາມາໄດ້ ໂດຽຍາັລຳບາັ ບັ່ໜມາສຼເບັໜ ກvAກາໜກຸສົໜ ບໍ່ມີຄJາໝຫ່JAໄຍ ເສັຽດາຽຫJAແຫໜ ດ້Jຽອຳof ຄJາໝຕຫໜີ່ ຫໜຽວແຫໜ້ຣ ແທໜທີ່ຈເກັປ ຮີປໂຮໝເອົາໄວ້ ກັປມາເຮັfໃຫ້ເບັໜອັໜຕiາຽ ກຈາຽໄບ ຖ້າບີໝວິຈາຣ ສຕິ ບັpາ ຄິfດີແລ້J ເພີ່Dເຫັໜເບັໜເຊັ່ໜນັ້ໜ ຕາໝຄJາໝເບັໜຈິDແລ້J ກໍ່ຫາເບັໜເຊັ່ໜ ນັ້ໜບໍ່ ຜູ້ທີ່ຈເຮັfຢ່າDນີ້ ໄດ້ຊື່Jາ ເບັໜຜູ້ຮູ້ ເກັປຊັປສັ້າD ຊັປພາຽນvັ ອັໜບີໝສາລ ແກ່ໜສາໜ ຄືເສັຽຫາຽ ໄບດ້Jຽໄຟຕ່າDໆ ໄດ້ງ່າຽດາຽ ເຮັfໃຫ້ເບັໜ ນິທິ ຂຸມຊັປພາຽນvັ ຄື

 ອລິຽຊັປ ອັໜໂຈຣໄຟ, Eທກໄຟ, ອັຄ&ີ ໄຟ, ຣາຊໄຟ, ມາທຳຮ້າຽ ໃຫ້ເສື່vມສູຣບໍ່ໄດ້ ທັDເບັໜຊັປທີ່ ຕິfຕາໝຕົໜ ໄບສູ່kບລໂລັ ເບື້ອDຫໜ້າອີdດ້Jຽ ບັຸຄົໜຜູ້ມີ ບັpາ ຈິ່Dຈຮູ້ໃຊ້ຊັປ ທີ່ບໍ່ເບັໜແກ່ໜສາໜ ໃຫ້ມີແກ່ໜສາໜ ເຫໝືອໜດັ່D ບັຸຄົໜຜູ້ jາຫໝາັໄມ້ ໄບຂາຽ ນໍາjາເງີໜ ທີ່ບີໝວັໜ ບູດເນົ່າ ມາເກັປໄວ້ຢ່າDນີ້ ນັປວ່K ບໍ່ເສັຽທີ ທີ່ເກີfມາ kບສົປພົປ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ອັໜເບັໜສພາປ ພົປໄດ້ຍາັ 4 kບກາໜ ດັ່Dພຸທ{ ບັໜຫາໜ ທີ່ຍົdໄວ້ເບື້vງຕົ້ໜ ນັ້ໜວ່K

 “ຈັຕ*າໂລ ທຸຣລ ຟາໂລເກ” ສພາປ ອັໜສັfເຫັໜ ໄດ້ຍາັ ໃນໂລັ 4 kບກາໜ “ພຸທ{ທຸບປາເທາ ຈທຸນ}ໂພ” kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈເກີfຂື້ໜໃນໂລັ ແຕ່ລkພອົD ເບັໜຂvAທີ່ສັf ເຫັໜໄດ້ ໂດຽຍາັ 1 “ທັເມໝາຈ ທຸນ}ໂພ” ກາໜທີ່ຈໄດ້ ສດັປຮັປພ<D kພບໍລົມໝ ພຸທ{ໂອວາf ເບັໜຂvAໄດ້ໂດຽຍາັ 1 “ບັພaຊິເຕາ ຈທຸນ}ໂພ” ກາໜທີ່ຈໄດ້ ບັໜkພຊາ Eບປສົໝບົf ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ເບັໜຂvAຫາໄດ້ ໂດຽຍາັ 1 “ສັທ{າສຳບັເoໜ ຈທຸນ}ໂພ” ກາໜທີ່ຈເກີf ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ເບັໜຂvAຫາໄດ້ໂດຽຍາັ 1 ສພາປ 4 ຢ່າDນີ້ ເບັໜຂvAຍາັ ທີ່ບັຸຄົໜຈໄດ້ເຫັໜ

 ເພາະວ່K ຄJາໝເກີfເບັໜ ມນຸດນີ້ ເບັໜຂvAທີ່ ສັfຈບໍ່ເພີ່Dໄດ້ ຕາໝຄJາໝkບາຖໜາ ເສີໝໄບ ຕ້vAເບັໜຜູ້ມີ ສີຣ ແລະ ທາໜ ອັໜໄດ້ບຳເພັໜແລ້J ຈິ່Dຈມາ ສູ່ໂລັມນຸດນີ້ ຖ້າໄດ້ກMຳ ກຸສົໜແລ້J ກໍ່ຍາັທີ່ຈ ກັປມາສູ່ ມນຸດໂລັນີ້ອີd ຄັໜເມື່v Eບັfເບັໜ ມນຸດແລ້J ກໍ່ຍາັ ທີ່ຈ kບສົປພົປພໍ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພາະເມື່v ບັDເກີfຂື້ໜມາ ໃນເວລາວ່າDຈາັ kພພຸທ{ ສາlໜາ ແມ່ໜມີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ມາEບັfຂື້ໜໃນໂລັ ຫາັວ່K ເບັໜອັໜkຕພາໜ ບໍ່ມີຄJາໝເຊື່v ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ແລ້Jກໍ່ໄດ້ ຊື່Jາ ບໍ່ເຫັໜ kພພຸທ{ ສາlໜາ

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຕ່ລkພອົD ກໍ່ຕ້vAບຳເພັໜ ບາຣມີ ເບັໜອັໜຈ ພັໜລoບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ໜkພບັpາທິກ ອໍຣຫັນ* ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຕv້Aບຳເພັໜ ບາຣມີ 4 ອສົDໄຂ ກຳໄລ ແສໜມຫາກັປ kພສັທ{າທິkກ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ກMຳຄJາໝພຽຣ ບຳເພັໜບາຣມີ ມາ 8 ອສົDໄຂ ກຳໄລ ແສໜມຫາກັປ kພວິຣິຽາທິkກ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDບຳເພັໜ ບາຣມີ ມາເຖີD 11 ອສົDໄຂ ກຳໄລ ແສໜມຫາກັປ ນີ້ນັປແຕ່ ສເພາະ ໄດ້ຄຳທຳoຽມາ ຖ້ານັປແຕ່ຄັ້D ບາຖໜາເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ມາຈົໜໄດ້ ຕັlຮູ້ເບັໜ kພອໍຣຫັໜ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້ານັ້ໜ ມາັມາຽກາຽກvA ເຫຼືອທີ່ຈ ພັໜຣນານັປ

 ເມື່vkພພຸທ{ເຈົ້າ Eບັfຂື້ໜໃນ ໂລັເຊັ່ໜນີ້ kພທັມໝ ຄຳສັ່Dສvຣ ຂvAkພອົD ກໍ່ຍາັ ທີ່ສັfຈໄດ້ ສດັປຮັປພ<D ເພາະວ່K ເມື່vkພພຸທ{ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້Eບັດຂື້ໜ kພທັມໝ ຄຳສvຣ ກໍ່ບໍ່kບກົfຂື້ໜ ແກ່ໂລັນີ້ ເມື່vkພທັມໝ ຄຳສັ່Dສvຣ ຂvAkພອົD ບີໝkພສົD ຜູ້ເບັໜສາວົd ກໍ່ບີໝ ສັທ{າຄJາໝເຊື່v ໃນບາປບຸຣຄຸຣໂທf ກໍ່ບໍ່kບກົf ແກ່ສັຕ*ໂລd ເພາະວ່K ສັຕ*ວໂລັ ບໍ່ໄດ້ສດັປຮັປພ<D kພທັມໝ ອັໜເບັໜພຸທ{ໂອວາf ໂລdມືfມົໜ ອົນMກາໜ ບາສຈາັ ແສDສາJAຄື

 kພສັຈ(ທຳ ເບັໜລາປຂvAເຮົາ ເຫຼົ່າພຸທ{ບໍຣິສັf ທີ່Eບັfມາ kບສົປຂvAຫາຍາັ 4 kບກາໜນີ້ ຄJຣທີ່ຈຊJ່ຽກັໜ ອຸດຫໜູຣຄ້ຳຈູຣ kພພຸທ{ ສາlໜາ ມີກາໜສລຊັປ ຫຼື ບJດກຸຣລບຸດໄວ້ ເພື່vສືປສາຽ kພພຸທ{ ສາlໜາ ໃຫ້ຖາວvຣ ຍືໜອvັໄບ ສົໝເດັfkພບໍລົມໝ ຈvມໄຕຽ໌ ຕັfເທlໜາ ອານິສົD ບັໜkພຊາ Eບປສົໝບົf ໄວ້ໂດຽອເນd kບລິຍາຽວ່K

 “ທາສັlາ ອານັນM” ດູກ່vຣອານົໜ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ມີສັທ{ ບັໜkພຊາ ທາສາກັມໝກvຣ ໃຫ້ບັໜkພຊາ ເບັໜສາມເຯຣ ຫຼື ສາມເຯຣລີ ມີອານິສົD 4 ກັປ ບJດເບັໜພິdສຸນີ ຈມີອານິສົD 8 ກັປ ຖ້າບັໜkພຊາ ລັູຂvAຕົໜ ຈໄດ້ ອານິສົD 8 ກັປ ຖ້າEkບສົໝບົf ຈໄດ້ຮັປ ອານິສົDເຖີD 16 ກັປ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ບັໜkພຊາ ສາມີ ຫຼື ພັໜລຍາ ຂvAຕົໜ ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ຜູ້ນັ້ໜຈໄດ້ ອານິສົD 16 ກັປ ຖ້າຫາັ Ekບສົໝບົfໃຫ້ ຈໄດ້ ອານິສົD ເຖີD 32 ກັປ ຖ້າEkບສົໝບົf ຕົໜເອD ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ ດ້Jຽສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ຈໄດ້ ອານິສົD 64 ກັປ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດf້ ບັໜkພຊາ ລັູຂvAຕົໜກີf ລັູຂvAຜູ້ອື່ໜກີf ແມ່ໜໄບເຖີD ນາຮົdແລ້J ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ໄບຕົdນາຮົd ດ້Jຽເຫfດັ່D ພຸທ{ ບັໜຫາໜ ຕັfແກ່ kພອານົໜວ່K

 ດູກ່vຣອານົໜ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ໄດ້ໃຫ້ລັູບJດOັ້ ແມ່ໜໄບເຖີD ນາຮົdແລ້J ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ໄບຕົdນາຮົdລົ ຍັDມີຍິDຜູ້ຫໜື່ງ ເຂົາມີລັູຊາຽ ຄົໜດຽວ ລັູຊາຽຂvAເຂົາ ຂໍໄບບJດ ແມ່ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ບJດ ລັູຂvAເຂົາ ກໍ່ລັdຫໜີ ໄບບJດລົ

 “[ກທິວສໍ” ຍັDມີ ໃນວັໜຫໜື່ງ ຜູ້ເບັໜແມ່ ແຫ່Dເຈົ້າ ສາມເຯຣຕົໜOັ້ ກໍ່ອvັຈາັບ້າໜ ໄບແຕ່ເຊົ້າ ເພື່vຈແສJAຫາ ຍັDຫຼົວ ແລະ ພືໜ ດັ່Dນັ້ໜ ແມ່ຂvA ສາມເຯຣ ຜູ້ນັ້ໜ ກໍ່ຄືໜມາ ພັdເຊົາຮົ່ໝໄມ້ ຕົ້ໜຫໜື່ງ ໃນທີ່ໄກ້ ຫົໜທາDທີ່ນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ບົDຍັDພືໜ ໄວ້ໃນຮົ່ໝໄມ້ ທີ່ນັ້ໜ ແລ້Jເຂົາກໍ່ ນvຣຢູ່ໃນຮົ່ໝໄມ້ ຫຼັບໄບຫໜ້wຫໜື່ງ ເຂົາກໍ່ຝັໜເຫັໜ ຍັDບ່າJkພຽາ ຍົມໝລາf ມາຖາໝວ່K ດັ່Dນີ້

 ດູກ່vຣຜູ້ຍິD ເຈົ້າໄດ້ kກທຳບຸຣ ຫຼື ຮູ້ວ່K ບໍ່ໄດ້ kກທຳບຸຣ ນັ້ໜຈາ ເຂົາກໍ່ຕvບ ວ່K ຜູ້ຂ້າ ບໍ່ໄດ້ເຮັfບຸຣ ອັໜໃດເລີຽ ບ່າJkພຽາຍົມໝບາໜ ຮູ້ແລ້J ເຂົາກໍ່ຈັປjາ ຜູ້ຍິDຄົໜນັ້ໜ ໄບໃສ່ນາຮົd ທີ່ນັ້ໜແລ້J ຄັໜຜູ້ຍິDຄົໜນັ້ໜ ແນໝເຫັໜແບJໄພນາຮົd ອັໜລັຸຂື້ໜແດDໆນັ້ໜ ເຂົາກໍ່ຖາໝ ຍັDບ່າJkພຽາ ຍົໝມບາໜ ວ່K ອັໜແດDໆ ນັ້ໜແມ່ໜຫຽັງ ກໍ່ຂ້າຈາ oຽນາຮົd ຈິ່Dກຼ່າJວ່K

 ອັໜນັ້ໜລະ ແມ່ໜນາຮົd ຜູ້ຍິDເອີຽ ເຮົາຈັjາເຕາເຈົ້າ ໄບໃສ່ໃນນັ້ໜລົ ຜູ້ຍິDນັ້ໜກຼ່າJວ່K ອັໜແດDໆ ນັ້ໜເຫໝືອໜດັ່D ຜ້າຈີວvຣ ຂvAລັູຜູ້ຂ້າ ອັໜໄດ້ບJດນັ້ໜລົ oຽນາຮົdຈິ່D ກຼ່າJວ່K kດູາ ຜູ້ຍິD ລັູຂvAເຈົ້າ ຍັDໄດ້ບJດບໍ? ເຂົາກຼ່າJວK

 “ເພນ*” ລັູຂvAຜູ້ຂ້າ ກໍ່ໄດ້ບJດນັ້ໜລົ oຽນາຮົd ເມື່vໄດ້ຍິໜຄຳດັ່Dນັ້ໜ ແລ້Jຈິ່D ສົ່Dໃຫ້ຜູ້ຍິD ຄົໜນັ້ໜຄືໜມາ ອັໜນີ້ ກໍ່ເພາະ ບຸຣຂvAລັູຕົໜ ໃນສາlໜາ ໄບກັໜບັDໄວ້ ໃນນາຮົdນັ້ໜລົ ແລ້Jຈິ່Dພົ້ໜຈາັ ນາຮົdນັ້ໜໄດ້ ທ່າໜທານາ ທິບໍດີທັiາ ເມື່vຮູ້ແຈ້D ແຫ່Dບັໜkພຊາ Ekບສົໝບົfແລ້J ຈົ່Dລື້ໜເລີD ອາfຫາໜໃນກຸສົໜ ຈລິຍາ ທີ່ໄດ້kກທຳ ແລ້Jນີ້ ກໍ່ຈະບສົປ ແຕ່ຄJາໝສັຸ ຄJາໝຈເລີໜ ທັDໃນພົປນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ…

 ເທlໜາ kບລິເຍາ ສເນ ໃນເມື່vແລ້J ລົlທັໝມ ເທlໜາ ແຫ່DອານິສົD ບັໜkພຊາ ອຸບປສົໝບົf ເພາະສນັ້ໜ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ຢ່າໄດ້kບໝາດ ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ຈົ່DບັໜເທີDໃຈ ໃນທາໜທີ່ໄດ້ ກMຳແລ້Jນີ້ ກໍ່ຈສົໝມເນາລົf ຄJາໝkບາຖນາ ທັຸkບກາໜດ້Jຽເທີ້ໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ [ວໍນິຖ%ີຕໍ…