ສະຫຼອD ຫໍທຳມາf

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ ກັlໝິງ ກິຣະ ສະມະເຍ ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ ວິຫະຣັໜໂຕ ສຸທະສໍ ວັຊ)ມັໜເຍສໍ ອັຕ*ໂນ ອຸkບນິlາຽະ ເມໜດະກະ ເສຖ%ີຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ໃນເລື້vງກາDກໍ່ສ້າD ຫໍທັມໝາf ໃຫ້ແກ່ທ່າໜທາຍົd ທາຍິກາ ຜູ້ມີເຈຕ*o ສັທ{າພ້vມພຽAກັໜ ສ້າDໃຫ້ເບັໜທີ່ນັ່D ເທlໜາຂvA kພພິdຂຸ ສາມໝເຯnນັ້ໜ ກໍ່ນັປວ່າເບັໜ ຍອfຜiາ ອານິສົງ ຢ່າDລົ້ໜພົ້ໜkບມາໜ ທ່າໜທັiາ ຈະໄດ້ຜົໜ ທັDໃນພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າ ຜົໜທີ່ຈະໄດ້ ໃນພົປນີ້ຄື ມີຜູ້ນັປຫໜ້າຖືຕາ ກ່າJຍົdຍ້vງສັລ}ເສີໜ ບໍ່ເບັໜທີ່ລັDກຽດ ຂvAບຸັຄົໜໃດໆ ເບັໜຜູ້ມີ ມິlຫາຽຫຼາຽ ກິຕິ*ສັປ ຄJາໝສັລ}ເສີໜ ລືຊາໄບທົ່J ທິfສານຸທິf ເບັໜຜູ້ບໍ່ເກDກົJ ຕໍ່ອຳນາfຜູ້ໃດ ຜົໜທີ່ຈະໄດ້ ໃນພົປຫໜ້າ ຄັໜສິ້ໜຊີປໄບລົ້J ກໍ່ຈໄດ້ອຸບັfຂຶ້ໜ ເທີDສJັຣ.

 ດັ່Dພຸທ{ພົfຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ໃນ ເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່າ “ເອກັlິໝງ ກິຣະ ສະມະເຍ ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ໃນໄສໝຫໜຶ່ງ ອົDສົໝເດັf kພສາlfາຂvAເຮົາ ສະເດັfkບທັປຢູ່ໃນ kພເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ພ້vມໄບດ້Jຽ kພສາວົdທັiາ ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີເມໜດະກະເສຖີ% ໃຫ້ເບັໜອຸທາຫອໜ ເພາະເສຖີ%ນັ້ໜ ມີຮູບແພະທvAຄຳ ອັໜມີຣິທ{ານຸພາປ ຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ kພພິdຂຸສົD ຈິ່Dໄດ້ໂຈfທະນາຖາໝກັນ ຢູ່ໃນ ຄັໜທະກຸດີ.

 ໃນກາລະຄັັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພບໍຣົມໝ ສາlfາຈາຣ ຈິ່Dຕັf kພທັມໝ ເທlໜາ ຍົdເບັໜ ພຸທ{ວະຈະນະຄ%າວ່K “ສຸທະສໍ ວັຊ_ະມັໜເຍສໍ ອັຕ*ໂນ kບນັໜຕິ ບັໜຈະ ຄັໜທະລໍ ອະນຸມານໍ ອະມາສິ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ “ພິdຈະເວ” kດູາພິdຂຸທັiາ ໃນກາລະຄັ້Dຫໜຶ່ງ ມີເມໜດະກະເສຖີ% ແຕ່ໃນກາລະ ຄັ້Dກ່ອໜນັ້ໜ ທ່າໜໄດ້ເກີfມາໃນ ສາlໜາຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພນາມວ່K ວິບັlິ ມີນາໝວ່າ ອິໜທະເສຖີ% ທ່າໜກີໝຈິfສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສໃນ kພບໍວJນ ພຸທ{ສາlໜາ ໄດສະລະທຶໜຊັປ ແລະ ນ້ຳພັd ນ້ຳແຮD ອvັກໍ່ສ້າD ຫໍທັມໝາf ຖາJຽເບັໜທາໜໃຫ້ແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ວິບັlິ ເພື່vນັ່DແສfA kພສັທ{ັມໝເທlໜາ ລົະ ໄດ້ສ້າDຮູບແພະທvAຄຳອີd 5 ຕົJ ຮvAເບັໜຂັ້ໜໃດ ເພື່vສະເດັfຂຶ້ໜ ເທlໜາ ໄດ້ໂດຽສະດັJ ເມື່vສຳເລັfລົ້J ທ່າໜກໍ່ໄດ້ຖາJຽ ໃຫ້ແກ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ວິບັlີ ລົ້Jທ່າໜກີໝ ຄJາໝບິຕິຍິໜດີ ເອີປອີ່ໝໄບດ້Jຽສັທ{າ ລົະ ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ຈິ່Dໄດ້ຫໝັ່ຣໃຈລົD ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝມkບາຖໝາວ່າ ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າໄດ້ ສຳເລັfດ້Jຽຣິf ແພະທvAຄຳ ນີ້ເຖີ້ໜ.

 ພໍສຳເລັfລົ້J ກໍ່ເສີJຽອາຍຸ ຕາໝກຳລັDຂvAຕົໜ ຄັໜຫໝົດເຂfອາຍຸ ຈາັມະນຸlໂລັນີ້ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ໄບບັDເກີf ອຸບັfຂື້ໜເທີDສJັຣ ມີວິມາໜຜາ;າfທvA ສູAໄດ້ 10 ໂຍf ມີນາDພ<າ ເທພaອັບປະສອໜ ພັໜຫໜຶ່ງເບັໜບໍຣິວາໜ ມີວິມາໜຜາ;າfນັ້ໜ kບກvບໄບດ້Jຽກົ້J 7 kບກາໜ ອັໜຮຸ່ງເຮືvງ ລືຊາບາກົf ໃນເທJໂລັນັ້ໜ ຊື່າJອິໜທະກະເທJບຸດ ຄັໜຈຸຕິ*ຈາັ ຊັ້ໜຕາJຕິDສາທີ່ນັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ມາ ບັDເກີfໃນເມືvງ ພາຣານະສີນະຄອໜ ໄດ້ເບັໜມsາເສຖີ% ມີເຂົ້າຂvAເງິໜທvA ຫາທີ່ຈະນັປ ຈະkບມາໜບໍ່ໄດ້.

 ຄັໜຫໝົດເຂfອາຍຸຈາັ ຕຳແຫໜ່ງເບັໜ ເສຖີ%ນັ້ໜລົ້J ກໍ່ໄດ້ນຳຕົໜມາອຸບັf ໃນເທJໂລັ ອັໜເບັນເທJສະຖາໜ ອັໜອຸດົໝໄພສາໜ ຂvAພJັເທພaນິກvນທັiາ ເມື່vຫໝົດອາຍຸໄຂ ໃນເທJໂລັນັ້ໜ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ມາ ອຸບັfເກີfເບັໜ ເມໜດະກະເສຖີ% ໃນສາlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາຢູ່ດຽວນີ້ ລົ້Jກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ເຊິ່Dໂພຄະຊັປສົໝບັf ມາັມາຽກ່າຽກvA ຕຼອfທັD ຮູບແພະທvAຄຳ ເກີfພ້vມ kບມາໜທໍ່ຊ້າD 5 ສvັ ຄັໜເມໜດະກະກຸມໝາໜ ເຈີຼຣໄວຂື້ໜໄດ້ອາຍຸ 16 ບີນັ້ໜ ແພະທvAຄຳ ກໍ່ຈຶ່Dທຳຣິfເດf ໃຫ້ເງິໜທvAເຂົ້າຂvA ໃນຫ້ອDແພະນັ້ໜ ໄຫຼອັvມາເບັໜອັໜມາັ ເມໜດະກະກຸມໝາໜ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ເຊິ່Dສົໝບັfເຂົ້າຂvAເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈິ່Dມີນາໝວ່K ເມໜດະກະເສຖີ%ນີ້ລົ.

 ກໍ່ດ້Jຽຜົຣທີ່ທ່າໜ ມີເຈຕ*ນາດີ ຫຼື ຫJັງດີຕໍ່ຫໝູ່ເພື່vນ ຢາັໃຫ້ສາlໜາ ເຈີຼຣຮຸ່ງເຮືvງ ສືປຕໍ່ໄບ ລົະ ຫັJງໃຫ້ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ສາທາຣະນະຊົໜ ເອົາເບັໜແບປຢ່າD ຈົໜຕຼອfມາ ເຖິDທຸັວັໜນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັປຜົໜ ອານິສົDຕາໝ ຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAທ່າໜ ດັ່Dພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ໄດ້ສະດັປຮັປພ<D ມາລົ້Jນັ້ໜລົ ຂໍພັJທ່າໜສາທຸຊົໜທັiາ ຈົ່Dນຳໄບkບພຶfkບຕິບັf ເພື່vເບັໜທັlໜນິໃສຂvAຕົໜ ໃຫ້ຕັ້Dຢູ່ໃນຄຸຯຂvA kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຄື kພພຸດ kພທັມໝ ລົະ kພສັDyເຈົ້າ ເຊື່vດ້JຽຄJາໝ ເອີປອີ່ໝຈິDໆ ຈິ່Dຈະເບັໜkບໂຫຽດ ຕຼອfພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າດັ່Dນີ້.

 “ເທlໜາ kບຣິໂຍສະເນ” ໃນເມື່vລົ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜານີ້ ຂໍອJຽພອໜ ໃຫ້ແກ່ພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ທີ່ໄດ້ມາໃນສຖາໜທີ່ນີ້ ກ່າJຄືkພພຸດ kພທັໝ kພສົD ຈົ່Dມາkບຕິຮັd;າ ບົdບ້ອDກໍາບັDພJັທ່າໜທັiາ ໃຫ້kບສົປແຕ່ຄJາໝສຸັ ຄJາໝເຈີຼຣ ລົະ ໄດ້ສຳເລັfຄJາໝkບາຖໜາຂvAຕົໜ ຕຼອfເຖີDພົປນີ້ ລົະ ພົປຫໜ້າ. 

 ເມື່vຈຸຕິຈາັໂລັນີ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເກີfຂື້ໜ ໃນຊາດໃດໆ ຂໍໃຫ້ເສີJຽ ຊື່Dໂລັມະນຸlົໝບັf ສJັຣສົໝບັf ນິພaາໜສົໝບັf ລົະ ໂພຄະຊັປສົໝບັd ທຸັkບກາໜ ລົະ ໃຫ້ມີກໍາລັDສັທ{າ ແກ່ກ້າໄດ້ຄໍ້າຈູຣ kພພຸທ{ ສາlໜາ ໃຫ້ຖາວອໜສືປຕໍ່ໄບ ຈົໜຕຼອf ອາຍຸໄຂຂvAຕົໜ ລົະ ໃຫ້ພັJທ່າໜ ບາສະຈາັ ໂຣັໄພົໄຂ້ເຈັປຕ່າDໆ ລົະ ຫໝູ່ໂຈໜມາໜ ພາໜກ້າມາຣາວີ ໃຫ້ໄດ້ຜາປແພ້ ຂ້າເສີdສັfຕູ ໃນພົປນັ້ໜ ໃຫ້ໄດ້ເບັໜຜູ້ ມີອໍານາf ເຫໜືອກ່າJຄົໜທັiາ “ລົະໃຫ້ມີກໍາລັDແຂD ຂົ່ໝເຊີ່Dມາໜ ຢ່າມາຜາໜໄດ້ຫໝົດທຸັຊັ້ໜ ລົະ ບຸຣກຸສົຣອັໜນີ້ ຈົ່Dນໍາໄບkບຕິບັf ໄວ້ໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ເສື່vມ ໃຫ້ຣື່ໜເຣີDບັໜເທີDຢູ່ເສໝີໆ  ຜົໜທີ່ສຸດກໍ່ຄື ໃຫ້ໄດ້ຮັປແຕ່ ອາຍຸ ວັໜນະ ສຸຂະ ພະລະ ທຸກທິພາຣາຕິກາໜ ດັ່Dໄດ້ເທlໜາມາ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່ອໜລົ.