ອານິສົD ເຜົາຜີ ສiອDສົປ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ອທາສິເມ ອກາສິເມ ຍາຕິມິຕ*າ ສຂາຈເມເບຕານໍ ທັdຂີນໍ ທັfຊາບຸບເພ kກຕມນຸlນໍ ນຫິ ລຸຣຍໍ ວK ເສາເກາ ວK ຍາວັໜຍາ kບລິເທວo ນຕໍ ເບຕານ ມັຖ%າຍ [ວໍ ຕິfຖັໜຕີຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພັDຣົlທັມໝ ເທlໜາ ໃນບຸບkພເບ*ພiີ ທັຂີນາ ນຸkບທາໜ ແກ່ທາໜຜູ້ ເບັໜkບທາໜ ແລະ ບໍລິວາໜ ທີ່ໄດ້ຊັdນໍາ ຍາfສນິf ມິlຫາຽ ມາບາລົປເຖີD ຜູ້ມໍຣນາພາປ ແລ້Jກໍ່ສ້າDເຊີ່D ກvAກາໜກຸສົໜ ຈໄດ້Eທິf ກັໜລkບoຜົໜ ສົ່Dໃຫ້ kພຍາຍາໝ ຂົ່ໝຈິfກັ້ໜໄວ້ ໄດ້ເຊີ່DຄJາໝໂສdເສົ້າ ແລະ ເສັຽຄJາໝໃຈ ອັໜເບັໜທຳມດາ ຂvAຄົໜ ທີ່ບຼາສຈາັ ຂAvຮັdຂAvແພD ກາໜພາັຈາັ ຂAvທີ່ຮັd ຍ່vມບາກົf ແກ່ເຫຼົ່າ ນໍລຊົໜທັຸໆ ຄົໜ

 ເພາະວ່K ຄJາໝຕາຽ ເບັໜຂvAທ່ຽAແທ້ ບໍ່ແບຜັໜ ມີວັໜໃດວັໜຫໜື່ງ ກໍ່ຈຕ້vAkບສົປ ແກ່ພJັເຮົາ ເຫຼົ່າພຸທ{ ບໍລິສັfທັiາ ທີ່ມາkບຊຸມ ພ້vມພຽAກັໜ ໃນສຖາໜທີ່ນີ້ ທັຸຮູບທັຸoໝ ເບັໜທຳມດາ ຂvAສັDຂາໜທັiາ ມີເກີf, ແກ່, ເຈັປ, ຕາຽ, ແຕdສiາຽໄບ ເບັໜທຳມດາ kບຈຳທັຸໆ ສິ່D ຢ່າວ່K ແຕ່ຕົJຂvAພJັເຮົາ ທ່າໜທັiາ ທີ່ມີວິໜຍາໜ ຕາຽດັປເບັໜ ເຊັ່ໜນີ້ເລີຽ ໃນທີ່ສຸດ ແມ່ໜແຕ່ ສິ່DຂvA ທີ່ບີໝວິໜຍາໜ ເຊັ່ໜ

 ຫໝໍ້, ໄຫ, ຖ້Jຽ, ໂຖ, ໂອ, ຊາໝ, ຍັDບໍ່ຄົD ທົໜນາໜຢູ່ ຖາວvຣໄດ້ ນາໜເທົ່າໃດ ສິ່Dທັiາ ທີ່ມີຢູ່ໃນໂລdນີ້ ມີເກີfກັປດັປຕາຽ ເບັໜຄູ່ກັໜມາ ຫາັມີແຕ່ ເກີf ຫຼື ຕາຽ ຢ່າD ດຽວເທົ່ານັ້ໜ

 ເມື່vຮູ້ຄJາໝຈິD ຂvAສັDຂາໜ ເຊັ່ໜນີ້ແລ້J ກໍ່ຢ່າມີ ຄJາໝໂສັເສົ້າ ເສັຽໃຈເລີຽ ບີໝkບໂຫຽດ ແກ່ຕົໜ ແລະ ຜູ້ສີ້ໜຊີປວາຽຊົໜ ຜູ້ຕາຽນັ້ໜລົ ຖືdຕ້vAຕາໝຄvAທຳ kບເພນີ ພຸທ{ ບັໜດິfທັiາ ຈໄດ້ບັໜເທົາ ຄJາໝໂສັເສົ້າ ເສັຽໃຈ ໃຫ້ເສື່vມ ຄາຽຫາຽໄບ ດ້Jຽກາໜມາທຳບຸຣ Eທິfແຜ່ ວິບາັຜົໜ ໃຫ້ໄບເຖີD ດີກ່າJຈມາເສັຽໃຈ ຮ້vAໄຫ້ລຳພັໜຢູ່ ດັ່Dkພບາລີ ທີ່ຍົdໄວ້ ເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວK

 “ອທາສິເມ ອກາສິເມ ຍາຕິມິຕ*າ ສຂາຈເມ ເບຕານໍ ທັdຂີນໍ ທັfຊາບຸບເພ kກຕ ມນຸlລໍ”ເມື່vມາລນືdເຖີD Ekບກາຣ ທີ່ຍາfມິfສຫາຽ kກທຳແລ້J ນີ້ ແກ່ຕົໜ ຈົ່Dຮີປທຳທາໜ ຮັdສາສີໜ ທຳກາໜກຸສົໜ ຈິ່Dຈເບັໜ kບໂຫຽດ “ນຫິລຸຣຍໍວK ເສາເກາວK ຍາວັໜຍາ kບລິເທວK” ກາໜຮ້vAໄຫ້ເສັຽໃຈ ຫ່JAໄຍບີໝkບໂຫຽດ “ນຕໍ ເບຕານ ມັຕ%າຍ [ວໍ ຕິfຖັໜຕີ ຍາຕເຍາ” ຈຮ້vAໄຫ້ໂສdເສົ້າ ເສັຽໃຈ “kບລິ ເທວKນາ” ກາໜຢ່າDໃດ ຍາຕ*ິ ມິlຫາຽເຫຼົ່ານັ້ໜ ຫາັຈຮູ້ສືdບໍ? ຄົDຕັ້Dຢູ່ ສພາປເດີໝ “ອຍັຣຈເຂາ ທັຂີນາ ທິໜນາ ສໍຄຳຫິ ສຸkບຕິຕ%ີຕາ” ທັdຂີນາທາໜ ທີ່ທາຍົd ທາຍິກາ ໄດ້ຖJາຽໄວ້ ດີແລ້Jນີ້ “ທິຄລັຕ*ໍ ຫິຕາຍັl ຖານເສາ Ekບກັປkບຕິ” ຈເຂົ້າໄບ ໃຫ້ເບັໜຜົໜສຳເລັf ໂດຽສີ້ໜກາຣນາໜ “ເສາຍາ ຕິທັໝເມາ ຈອຍໍ ນິທັlິເຕາ” ຫໜື່ງ ຍາຕ*ິທຳ ນີ້ໄດ້ຊື່Jາ ບາກົfແລ້J ແກ່ຄົໜທັiາ “ເບຕານບູຊາຈ kກຕາ Eລາໆ” ແລະ ກາໜບູຊາ ເພື່vເບfຍາfນັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ຊື່Jາ ພັJທ່າໜທັiາ ໄດ້kກທຳຈິDແລ້J “kພລັໜຈ ພິdຂຸນມ ນຸບkບ ທິໜນໍ” ຫໜື່ງ ພັJທ່າໜທັiາ ໄດ້kກທຳ ເບັໜກຳລັD ເຈື້vຈູຣ ຫູໝ່ພິdສຸ ຜູ້ເບັໜກຳລັD ຄ້ຳຊູ kພພຸທ{ ສາlໜາ “ຕຸມເຫsິ ບຸຣຍໍ kບສຸຕໍ ອນັປkບກັໜຕິ” ແລະ ທ່າໜທັiາກໍ່ໄດ້ສ່Jຣບຸຣ ໃນກາໜkກທຳນີ້ ບໍ່ນ້wເລີຽ ໃນkພຄ$າ ທີ່ຍົdຂື້ໜມາ ແສfAນີ້ ເມື່vຖືjາ ໃຈຄJາໝແລ້J ຄົDໄດ້ຄJາໝຫໝາຽ ຢ່າDງ່າຽໆ ວ່K

 ບັໜດາຍາfພີ່ນ້vA ພໍ່ແມ່ ຫຼື ມິlຫາຽ ຄົໜໃດຄົໜຫໜື່ງ ໄດ້ເຖີDແກ່ກຳ ສີ້ໜຊີວິfແລ້J ພັJເຮົາເຊີ່DຍັDມີ ຊີວິfຢູ່ ບໍ່ຄJຣໂສັເສົ້າ ຮ້vAໄຫ້ລຳພັໜ ລເມີຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ສິ່Dໃດ ທີ່ຕົໜບາຖໜາ ຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາຽ ບໍ່ຄJຣຈjາ ໄບເຜົາໃນກvAໄພົ ກັປຜູ້ຕາຽນັ້ໜ ເພາະວັfຖຸເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈບໍ່ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ຜູ້ຕາຽເລີຽ ຈເບັໜພຽAແຕ່ ເຊື້vເພີDເຜົາຜາໜ ມຸ່ຣໄບເທົ່ານັ້ໜ ເມື່vມີຄJາໝຄິfຮvດ ຮັdໄຄ່ບາຖໜາ ຈໃຫ້ສິ່Dໃດ ຈົ່Dສiວັfຖຸ ສິ່Dນັ້ໜອvັທຳທາໜ ແລະ ຮັdສາສີໜ ເມຕ*າພາວັໜນາ ແລ້JEທິf ສ່Jຣກຸສົໜ ນັ້ໜໆ ໄບໃຫ້ຜູ້ຕາຽນັ້ໜ ຈິ່Dຈໄດ້ຮັປ ເຊີ່Dວັfຖຸ ສິ່DຂvAເຫຼົ່ານັ້ໜ ທຳຢ່າDກຼ່າJມານີ້ ຈິ່Dຈເອີ້ໜວ່K

 ເບັໜຜູ້ຮູ້ຈັ ແລະ ຄິfຮvດຄິfເຖີD kກຕັໜpູ kກຕເວທີ ຕໍ່ຜູ້ເບັໜ ບຸບkພກາລີ ຫຼື ຍາຕ*ິມິlຫາຽ ຜູ້ທີ່ລ່JAລັປ ໄບແລ້J ເພາະວ່K ຜູ້ໄບສູ່ kບລໂລdເບື້vງຫໜ້າ ຈບໍ່ໄດ້ ຫາປສບຽAໄບoໍ ທັDບີໝບ່vຣ ເຮັfໄຮ່ໄຖນາ ສຖາໜທີ່ ຄ້າຂາຽກໍ່ບີໝ ແລະ ຮັປຈ້າD ລ້ຽAຊີປກໍ່ບີໝ ມີແຕ່ ເສJີຽຜົໜກຳ ທີ່ຕົໜໄດ້ kກທຳໄວ້ແລ້J ແຕ່ຄັ້DຍັD ເບັໜມນຸດຢູ່ ແລະ ສ່Jຣບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຍາfມິf Eທິlົ່Dໄບ ໃຫ້ເທົ່ານັ້ໜ ຖ້າຂາfຜົໜກຳ ທັDສvAຢ່າDນີ້ ກໍ່ຫໝາຽຄJາໝວ່K ເບັໜຜູ້ອົfຢາັ ອນາຖາ ເທົ່ານັ້ໜ

 ອີdkບກາໜຫໜື່ງ ກາໜທີ່ເຮົາກທຳ ຊາkບນກິf ເຜົາສຣີຣ ຮ່າDກາຽ ທີ່ເນົ່າເຫັໝຣ ເບັໜທີ່ອຸຈ(ດ ໃຫ້ຍ່wຍັປໄບ ໃນໄພົນັ້ໜ ສົໝເດັf kພບໍລົໝມສຸຄຕ ຕັfເທlໜາ ເບັໜມຫາ ອານິສົD ອຳນJຽໃຫ້ເບັໜ kບສົປສັຸສົໝບັf ອັໜໂອລາໜຍິ່Dຫໜັກ ດັ່Dພຸທ{ພົf ທີ່ຕັfແກ່ ພິdຂຸທັiາວ່K

 “ພິdຂເວ” kດູາພິdຂຸທັiາ ບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ເຜົາຮ່າDກາຽ ຊາັສົປ ຂvAຄົໜອນາຖາ ທີ່ມີແຕ່ ຮ່າDkກດູັ ຜູ້ນັ້ໜຈ ບໍລິບູຣໄບດ້Jຽ ຍົfຖາບັໜດາສັd ມີບໍລິວາໜເຖີD 9 ພັໜ ຖ້າຊາັສົປນັ້ໜ ຍັDມີເລືອfເນື້vຢູ່ ຈອຳນJຽຜົໜ ໃຫ້ເບັໜຜູ້ມີ ຍົf ສັdສົໝບັf ບໍລິວາໜkບມາໜ 8 ຫໝື່ຣ ຖ້າບັຸຄົໜຜູ້ໃດ ມີໃຈໃສLັທ{າ ມາກະທຳ ຊາkບນກິf ເຜົາບິfາມາໜດາ ຈໄດ້ເສJີຽຜi ອານິສົD ອັໜເບັໜ ທິປkພຍົfສົໝບັf ບໍລິວາໜ kບມາໜແສໜຫໜື່ງ ຜູ້ໃດໄດ້ ເຜົາສີຣຮ່າDກາຽ ຂvAພິdສຸສົD ຈໄດ້ຮັປ ຜiອານິສົD ຍົfສັdສົໝບັf ມີບໍລິວາໜ kບມາໜ 2 ແສໜ ແມ່ໜແຕ່ ເຜົາຊາັສົປນົd ທີ່ຕົdຢູ່ໃນkບຖາພີ ດ້Jຽໃຈຍິໜດີ ເຫຼື້ອໝໃສສັທ{າ ກາໜທຳຊາkບນກິf ໃນສາຣີຣຮ່າDກາຽ ສັfເດັຼຽສາໜ ຍັDໄດ້ເສJີຽ ທິປkພສົໝບັf ເທີDວິມາໜ ເຖີDພຽAນີ້ ທ່າໜທັiາທີ່ໄດ້ kກທຳກາໜ ຈູດເຜົາຮ່າDກາຽ ຂvAມນຸດ ຂvAຄົໜ ຜູ້ຕາຽນີ້ ຍິ່Dຈມີ ຜiອານິສົD ອັໜໂອລາໜ ກ່າJນີ້ຮ້wເທົ້າ ທວີຄູຣ ຈເບັໜບຸຣ ນິທິຂຸມຊັປ ນໍາໃຫ້Eບັf ໃນທີ່ສຸຄຕິ ໂລdສJັຣ ຢ່າDບີໝຄJາໝສົDໃສ Oັ້ຊລົ.

 ເທlໜາ kບຣິເຍາ ສາເນ ໃນເມື່vແລ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າ ມູນ}ສັທ{າທັiາ ຈົ່Dໄດ້ດັ່D ຄຳມັຄຳ kບາຖo ດັ່Dກຼ່າJມາແລ້J ແຕ່ຫົໜຫຼັງ ກໍ່ເສັfດບໍຣ ບJຣຄJຣ ເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ. ນິຖ%ີຕາ…