ອານິສົD ຖJາຽຜ້າບ່າ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ບຸບເພJ kກຕ ບຸຣຍັl ຜລໍ Ekບ ຊິວັໜຕໍ ເຕທິບ ເພນ ສຸເຂນ ເມາທ ຍັໜຕິ ອເນkກ ຊາຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາ ຫາຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝ ເທlໜ ອສາມິ kກທານານິ ສັDສkກຖາ ພັໜຣນາ ອານິສົD ຖJາຽຜ້າບັDສກຸຣ ແກ່ພຸທ{ ບໍລິສັfທັiາ ຜູ້ມີສັທ{າ ເຈຕ*ນາ ເບັໜມຫາກຸສົໜ ຫJັງຍົdຕົໜ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັແອ່D ແກ່Dກັໜດາໜ ຄືວ່K

 ຊາfທັຸ. ຊຣາທັຸ. ມໍຣນາທັຸ ຈິ່Dໄດ້ຊັdຊJຣກັໜ ມາກໍ່ສ້າD ກvAກາໜກຸສົໜ ມີກາໜບຳເພັໜທາໜ ແລະ ຮັdສາສີໜເບັໜຕົ້ໜ ເພາະໃນ ມນຸດສາໂລັນີ້ ເບັໜສຖາໜທີ່ ລຫJ່າDກາD ທີ່ມີກາໜຄ້າຂາຽ ຫາກຳໄລຄື ກໍ່ສ້າD ກvAກາໜກຸສົໜ ສ່Jຣໂລdອື່ໜໆ ນvັຈາັ ມນຸດສາໂລັນີ້ ມີເທວໂລd ແລະ ຍົໝມໂລdເບັໜຕົ້ໜ ຈະບໍ່ມີຕຼາf ຄ້າຂາຽ ຫາກຳໄລເລີຽ ເບັໜສຖາໜທີ່ ນັ່Dກິໜນvຣກິໜ ກຳໄລ ທີ່ໄດ້ kກທຳໄວ້ແລ້J ໃນມນຸດສາໂລັນີ້ ເພາະສນັ້ໜ ມນຸດທີ່ ເກີfຂື້ໜມາ ໃນພິພົປນີ້ ລ້Jຣແຕ່ຢາັ ສ້າDກຸສົໜຄື

 ຄ້າຂາຽຫາກຳໄລ ດ້JຽກັໜທັDນັ້ໜ ແຕ່ເມື່vເກີfມາແລ້J ຫໝູ່ອວິຊາ ບິfບັDໄວ້ ຈິ່Dບີໝ ຄJາໝຮູ້ແຈ້Dວ່K ສິ່Dໃດເບັໜສິໜຄ້າ ດີທີ່ສຸດ ສິ່Dອັໜໃດ ເບັໜສິໜຄ້າ ທີ່ຜິfກົfຫໝາຽ ວັຕ* ຄື ກາໜ ຫໝູຣວຽຣ ບ່ຽຣພາວຂvAຄົໜ ໃຫ້ໄດ້ຮັປ ຜົໜຄJາໝດີ ແລະ ຄJາໝຊົ່J ທີ່ສ້າDໄວ້ ແລ້Jນັ້ໜ ໂດຽຍຸຕ*ິທຳ ພໍ່ຄ້າທີ່ຈ ຂາຽຂvA ບໍລິສຸດໄດ້ ຕ້vAເບັໜຜູ້ kບກvບໄບດ້Jຽ ກຸສົໜມູຣຄື

 ຮາັເຫDົ້າ ຂvAຄJາໝ ສຼາດ 3 kບກາໜ ແລະ ຕັ້ັ້Dຢູ່ໃນ ສຸດຈລິfອີd 3 ຢ່າD ຈິ່Dຈທຳ ກາໜຄ້າຂາຽ ຫາກຳໄລ ໃນທາDທີ່ດີ ເບັໜບຸp ນິທິໄດ້ ຖ້າພໍ່ຄ້າຄົໜໃດ ຕັ້Dຢູ່ໃນ ອກຸສົໜ ຫຼື ຮາັເຫDົ້າ ຂvAຄJາໝໂງ່ 3 ຢ່າD ແລະ ທຸດຈລິfອີd 3 kບກາໜແລ້J ຜູ້ນັ້ໜ ຕ້vAຄ້າຂາຽ ຂvAເຖື່vຣ ທຸດຈລິf ຜິfກົfຫໝາຽຂvA ວັຕ* ແລະ ເບັໜຜູ້ຂາfທັDທືໜ ເສັຽທັDກຳໄລ ກາຽເບັໜຜູ້ ສັ່Dສົໝບາປ ນິທິ ຄື

 ບໍ່ຂvAຄJາໝບາປ ຫຼື ຂຸມຂvAຄJາໝຊົ່J ບັຸຄົໜທັDສvA kບເພfນີ້ ທຳກາໜຄ້າຂາຽ ຄືບຸpກຳຢູ່ ຕຼອfຊີປແລ້J ເມື່vທຳລາຽ ຂັໜລົDໄບ ຍ່vມໄດ້ ເສJີຽຜົໜກຳ ທີ່ຕົໜສ້າDໄວ້ນັ້ໜ ຜູ້ຄ້າຂາຽຂvA ບໍ່ບໍຣິສຸດ ຄື kບພຶfຝ່າຽ ອກຸສົໜ ທຸດຈລິf ຈຕ້vAໄບສູ່ ທັຸຄຕິ ຄື ອບາຽະ ພູມທັD 4 ມີນາຮົd ເບັໜຕົ້ໜ ເສີJຽຜົໜ ບາປນິທິ ບໍ່ຂvAຄJາໝຊົ່J ທັຸຍາັ ລຳບາັກາຽໃຈ ເຊັ່ໜດຽວກັປບັຸຄົໜ ຜູ້ຄ້າຂາຽຂvA ບໍ່ບໍຣິສຸດ ຜິfກົfຫໝາຽ ຂvAບ້າໜເມືvງ ມີສຸຣາຢາເມົາ ແລະ ຂvAເຖື່vຣເບັໜຕົ້ໜ ຈຕ້vAສົ່Dເຂົ້າຫ້vAຂັD ຫຼື ລົDໂທfທໍຣມາໜ ໃຊ້ຫໜີ້ຄJາໝຜິf ຈົໜຫໝົດສີ້ໜ ຈິ່Dຈອvັຈາັ ສຖາໜທີ່ ກັໜດາໜນັ້ໜ ມາສູ່ຄJາໝ ອິlລພາປໄດ້ອີd ແມ່ໜວ່K ບັຸຄົໜຜູ້ kບພຶfຜິf ກົfຫໝາຽຂvA ວັຕ* ກໍ່ເຊັ່ໜດຽວກັໜ ສ່Jຣບັຸຄົໜຜູ້ ຄ້າຂາຽຂvA ບໍຣິສຸດ ຄື kບພຶfສຸດຈລິf ບໍ່ຝ່າຝືໜ ກົfຫໝາຽຂvA ວັຕ* ຈຕ້vAໄບສູ່ ສຸຄຕິໂລdສJັຣ ເສJີຽຜົໜກຳໄລ ຂvAກຳດີ ຄື

 ບຸpນິທິ ທີ່ຕົໜສ້າD ສົໝໄວ້ແລ້J ໃນມນຸlໂລັ ນvັຈາັ ບຸpກຸສົໜ ສຸດຈລິfແລ້J ຈບໍ່ມີສິ່Dອື່ໜ ທີ່ນໍາຫໝູ່ສັf ໃຫ້ໄບEບັf ໃນເທວໂລັເລີຽ ເພາະວ່K ເທວໂລັ ບໍ່ມີກາໜ ເຮັfໄຮ່ໄຖນາ ຄ້າຂາຽລ້ຽAຊີປ ຫໝູ່ເຫຼົ່າເທປ ຍ່vມເບັໜຢູ່ດ້Jຽ ບຸp ນິທິທັDນັ້ໜ ສົໝດ້Jຽ ວຈນkບພັໜຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ເບື້ອDຕົ້ໜ ນັ້ໜວK

 “ບຸບເພJ kກຕບຸຣຍັl ຜລໍ Ekບຊິວັໜຕໍ ເຕ” ເທພaເຈົ້າທັiາ ຍ່vມດຳລົD ຊີວິf ສຳລາໜ ອາໃສຜົໜ ບຸຣແຫ່Dຕົໜ ທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າD ໄວ້ແລ້Jໃນ ກາຣບາDກ່vຣ ບໍ່ໄດ້ລ້ຽA ຊີປດ້Jຽພຽຣ ມີກາໜໄຖຫJ່າໜ ແລະ ຄ້າຂາຽເບັໜຕົ້ໜ ດັ່Dມນຸດ ນິກvຣ “[ວໍ ທິປເພນ ສຸເຂນ ເມາທຍັໜຕິ ອເນd ຊາຕິ” ຫໝູ່ເທພaເຈົ້າທັiາ ຍ່vມອພິລົໝ ດ້Jຽທິພaສັຸຂ ໂດຽkບກາໜຕ່າDໆ ດ້Jຽkບກາໜສນີ້ ທານິlລາທິບີf ເພິ່Dຮູ້ວ່K ສJັຣເທວໂລັ ເບັໜທີ່ເສJີຽ ສັຸພິເສf ໂດຽນິຍົໝດັ່D ກຼ່າJມານີ້ ອັໜສັf ຈເພິ່Dໄດ້ ເບັໜສຳບາຍິkກຜົໜ ແມ່ໜດ້Jຽ ກຸສົໜຈລິຍາ ຄືທາໜ ແລະ ສີໜນັ້ໜຄື ອກຸສົໜທາໜ ແລະ ສີໜອັໜເບັໜ ກາມາພົfທັມໝ ມີວິບາັ ສາມາfນໍາສັf ຜູ້ບຳເພັໜ ໃຫ້ໄບບັDເກີf ໃນກາມາພົfສJັຣ 6 ຊັ້ໜ ໃນຊັ້ໜໃດຊັ້ໜຫໜື່ງ ຕາໝຖໜານຸຮູບ ທີ່ສັfໄດ້ກທຳ ບຳເພັໜມານັ້ໜ.

 ເມື່vທ່າໜທັiາ ຮູ້ແຈ່ໝແຈ້D ໃນຄJາໝເບັໜຢູ່ ແຫ່Dເທວໂລd ເຊັ່ໜນີ້ແລ້J ຈົ່Dເບັໜຜູ້ ບໍ່kບໝາດ ຮີປເຮັ່DຂົໜຂJາຽ ສ້າDກvAກາໜກຸສົໜ ແຕ່ດຽວນີ້ ເມື່vເຖີD ມໍຣນ ຈບີໝກາໜ ເດືvດຮ້vຣເສັຽໃຈວ່K ບຸຣກຸສົໜສິ່Dໃດ ຕົໜກໍ່ຍັD ບໍ່ໄດ້ສ້າDໄວ້ ທ່າໜທັiາ ຈົ່Dເບັໜຜູ້ຍິໜດີ ຕາຽເພາະບຸຣນິທິ ຄື ສບຽA ສຳລັປ ບໍລິໂພັ ໃນເທວໂລd ອັໜທ່າໜທັiາ ສ້າDສົໝໄວ້ຫຼາຽ ພໍແກ່ຄJາໝ ຕ້vAກາໜແລ້J ວັໜນີ້ໄດ້ສ້າD ອສາມິກທາໜ ຄື ທvດຜ້າບ່າ ຫຼື ຜ້າບັDສກຸຣ ຈີວvຣ Eທິfເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ, ທັໝມບູຊາ, ສັDຄະບູຊາ ທາໜຊນິfນີ້ ສົໝເດັf kພມຫາມຸນີ ຕັlັໜລເສີໜ ວ່K

 ມີມຫາ ອານິສົD ຜiະອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ໄພສາໜ ເພາະສນັ້ໜ ມຫາຊົໜ ຈິ່Dນິຍົໝຍິໜດີ kບພຶfkບຕິບັfຕາໝ ຢ່າDoA ຊາລິນີ ເທພaທິດາ ທີ່ຖJາຽຜ້າ ບັDສກຸຣ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ທ່າໜ kພ ອນຸລຸທ{ ເຖຣເຈົ້າ ເຫຼົ່າເທພaທິດາ ແລະ ມນຸດ ຕຼອfຮvດ kພອລິຽະເຈົ້າທັiາ ນິຍົໝຍິໜດີ ພ້vມສາທຸກາໜ ເຊີ່Dອສາມິກທາໜ ເພາະ ອສາມິກທາໜນີ້ ເບັໜບຸpນິທິ ສາມາfອຳນJຽ ວິບາັຜົໜ ໃຫ້kບສົປ ສັຸສົໝບັf 3 kບກາໜຄື

 ສົໝບັf ຂvAມນຸດດ້Jຽ ສົໝບັf ອັໜບັຸຄົໜລື້ໜເລີD ໃນເທວໂລdດ້Jຽ ສົໝບັfຄື kພນີພaາໜດ້Jຽ “ຕັlໝາ ສາທເວK” ເພາະສນັ້ໜ ພຸທ{ ບໍລິສັfທັiາ ຈິ່Dລື້ໜເລີDຍິໜດີ ໃນທາໜບາຣມີ ທີ່ທ່າໜໄດ້ ສ້າDສົໝໄວ້ ໃນວັໜໜນີ້ ຄົDຈສຳເລັf ດັ່Dມເນາລົf ຄJາໝkບາຖໜາ ທັຸkບກາໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ ນິຖ%ີຕໍ…