ອານິສົD ຖJາຽສັDຄທາໜ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ບຸເບrວ ທານາ ສຸມເo ທທໍຈິຕ*ໍ ບາສາທເຍ ທັຕ*ວK Eຕ*ມເo ເຫາຕິ [ ສາຍັໜຍັl ສຳkບທາຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາ ຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜາ ຊື່Jາ ສັDຄທາໜຄ$າ ພັໜຣo ເຖີDອານິສົD ແຫ່DກາໜຖJາຽ ອາຫາໜບິນMບາf ໃຫ້ແກ່ kພພິdສຸສົD ພໍເບັໜເຄື່vງຊ່vAທາD ແກ່ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຈັໃຫ້ເລືvກເພັ້ໜ ເອົາແຕ່ທາDທີ່ຖືdໄວ້ ເບັໜເຄື່vງດຳເນີໜ ທານໍ oມໝ ຊື່Jາ ທາໜ

 ທາໜ ນັ້ໜມີ ໄຊຽະທາໜວັfຖຸ ເບັໜສຫາຽດ້Jຽ ຈິ່Dຈເອີ້ໜວ່K ທາໜ ຖ້າມີແຕ່ ຄJາໝຄິfເກີfຂື້ໜ ຢ່າDດຽວ ຍັDບໍ່ໄດ້ ບໍຣິຈາັ ບໍ່ຊື່Jາທາໜ ທາໜນັ້ໜແບ່Dອvັເບັໜ 2 ຄື ເຈo* ທີ່ບໍຣິຈາັ ໃຫ້ເຊີ່D ສັພaວັfຖຸຕ່າDໆ ມີເຂົ້າoໍ້ ຜ້ານຸ່Aຜ້າຫົ່ໝເບັໜຕົ້ໜ ແກ່kບຕິຄາຫົd ຊື່Jາ ອາມິl ທາໜ 1 ເຈo* ທີ່ຄິfໃຫ້ ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ຜູ້ອື່ໜ ໂດຽບໍ່ຫJັງ ອາມິl ຕvບແທໜ ມີຈິfບໍຣິສຸດ ແສfAທັມໝ ສັ່Dສvຣຜູ້ອື່ໜ ໃຫ້ຮູ້ບາປ ບຸຣຄຸຣໂທf ຕຼອfເຖີD ແນະoໍ ທາDkພນິພaາຣ ເອີ້ໜວ່K ທັມໝທາໜ 1 ໃນທາໜ 2 kບເພfນີ້ ທັມໝທາໜ kບເສີfກ່Jາ ເພາະກາໜໃຫ້ ທັມໝເບັໜທາໜ ໄດ້ຊື່Jາ ໃຫ້ເຊີ່D kພນິພaາຣ ເພາະວ່K ສັfຈໄດ້ບັໜລຸ ທັມໝພິເສf ຈຕ້vAອາໃສ ໄດ້ສດັປຮັປພ<D kພສັທັ{ມໝ ເທlໜາ ເຫfນີ້ ຜູ້ແສfAທັມໝ ຈິ່Dໄດ້ຊື່Jາ ເບັໜຜູ້ໃຫ້ ອັມໝຕທຳ ເບັໜຍvດແຫ່D ທາໜທັDບJA.

 ອາມິlທານໍ ຝ່າຽອາມິl ທາໜນັ້ໜ ຈັfຕາໝລັກLນ ທີ່ໃຫ້ເບັໜ 2 ຄື ໃຫ້ໂດຽອນຸເຄາະ ຫJັງຈໃຫ້ຄຸຣແກ່ kບຕິກ&າຫົd ນັ້ໜkບກາໜ 1 ໃຫ້ໂດຽບູຊາຄຸຣ ໃນທ່າໜຜູ້ມີສີໜ ນັ້ໜkບກາໜ 1 ລັກLນທີ່ໃຫ້ທັD 2 ຢ່າDນີ້ ຖ້າໃຫ້ແກ່ kບຕິກ&າຫົd ໂດຽຈຳເພາະ ເຈາະຈົDຕົJ ເອີ້ໜວ່K kບຕິບຸກ&ລິກMາໜ 1 ທາໜທີ່ບໍຣິຈາັ ໃຫ້ໃນຫ່ໝູ ພິdຂຸສົD ຜູ້kບພຶfທັມໝ ວິໄນຽ໌ ເບັໜສາທາຣນ ທົ່Jໄບ ໂດຽບໍ່ຈຳເພາະຕົJ ເອີ້ໜວ່K ສັDຄທາໜ 1 ສັDຄທາໜນີ້ kບເສີfກ່Jາ ບາຕິບຸກ&ລິກMາໜ 1 ອາມິlທາໜ ທັDບJAນັ້ໜ ເບັໜກິfເກື້vກູຣ ໃຫ້ຄJາໝສັຸ ກາຽສບາຽຈິf ແກ່ຜູ້ບໍຣິໂພັ ຄJຣທີ່ເມທິຊົ້ໜ ເພີ່Dkບກvບບຳເພັໜ ໃຫ້ເບັໜກຸສົໜ ວັfຕາໝຄJຣແກ່ ໂພ&ຊັປຂvAຕົໜ ເພື່vວິບາັສົມປັດ ອັໜຈເພີ່Dໄດ້ ໃນພາຽຫໜ້າ

 ເມື່vຈໃຫ້ທາໜ ຈົ່DບຳລຸA ເຈຕ*ນາ ໃຫ້ບໍຣິບູຣ ໃນກາໜທັD 3 ຄື ກ່vຣບໍຣິຈາັ 1 ກຳລັDບໍ ຣິຈາັ 1 ແລະ ບໍຣິຈາັແລ້J 1 ຢ່າມີຄJາໝ ວິkບຕິສາໜ ເດືvດຮ້vຣຕໍ່ພາຽຫຼັງ

 ເມື່vພ້vມໄບດ້Jຽ ເຈຕ*ນາ ທັD 3 ນີ້ແລ້J ຈັfວ່Kເບັໜ ທານສຳkບທາ ມີວິບາັໃພົສາໜ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ດັ່Dພຸທ{ພົfຄ$າທີ່ ຍົdໄວ້ເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K

 “ບຸບ ເພວ ທານາ ສຸມເo” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ມີໃຈຄJາໝວ່K ບຸັຄົໜຜູ້ໃດ ບາລົປ ຈເລີ່ໝບໍຣິຈາັ ມີໃຈດີ ບໍ່ເດືvດຮ້vຣ ດ້Jຽມັlລິຽ ເບັໜຕົ້ໜ ເມvື່ບໍຣິຈາັ ເຮົາກໍ່ມີ ຈິfເຫຼື້ອໝໃສ ຄັໜບໍຣິຈາັແລ້J ກໍ່ມີຈິfໃຈ kກເສີໝສຳລາໜ

 “[ສາຍັໜຍັl ສຳkບທາ” ຄຸຣສົມປດ ທັD 3 ນີ້ ເບັໜເຄື່vງ ບໍຣິບູຣແຫ່D ຍັນຽະ ຄື ທາໜ ຈໃຫ້ສຳເຣັf ບໍຣິບູຣສັຸ ສົມປດໄຟສາໜ ເມື່vຈກຼ່າJເຖີD ຜiອານິສົD ອັໜຈເຫັໜໃນ kບຈຸບັໜນີ້ ຜູ້ໃຫ້ທາໜ ຍ່vມເບັໜທີ່ຮັd ຂvAຄົໜທັiາ ເບັໜຜູ້ມີ ມິຕ*ສຫາຽຫຼາຽ ກິຕ*ິສັປ ຄJາໝສັໜຣເສີໜ ຊ່າລືໄບທົ່J ທິlນຸທິf ກ້າຫາໜໃນ ສມາຄົໝ ບໍ່ສທ້າໜຢ້າໜກົJ ຜູ້ນັ້ໜ kບກvບໄບດ້Jຽ ບັpາ ມີສຕິ ສັໝkບຊັໜຍະ ບໍ່ພັ່ໜເພືvຣ

 ເມື່vຊີ້ໜຊີປແລ້J ຍ່vມຂື້ໜໄບ Eບັດ ໃນສຸຄຕິ ໂລັສJັຣ ທາໜຍ່vມໝີຜົໜ ທັDໃນພົບນີ້ ແລະ ພົປຫໜ້າ oໍວິບາັສົມປັດ ໃຫ້ມີໂພຄ ບໍຣິບູຣ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຂvAບJAສັf ຜູ້ເຂົ້າໄບ ສູ່ສຳນັd ດັ່Dທ່າໜ kພສີວລີ ເຖຣຜູ້ມີ ອຕິເລກdລາປ ເຫຼືອເພືv ໄບທາDໃດ ທ່າໜກໍ່ບໍຣິບູຣ ເພາະອານິສົD ທີ່ໄດ້ຖJາຽທາໜ ແຕ່ບາDກ່vຣ ຄJາໝພິlດາໜ ວ່K

 ໃນໄສໝຫໜຶ່ງ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ສີວລີ ໄດ້Eບັດຂື້ໜ ເບັໜບຸດເສຖ%ີ ເມື່vຈເລີໜໄວຂື້ໜມາ ໄດ້ໃຫ້ທາໜ ແກ່kພບັfເຈກ ໂພທິເຈົ້າ ວັໜຣອົDໆ ຄັໜໄດ້ຕຳແຫ່ໜA ເສຖ%ີ ແທໜບິດາແລ້J ຕໍ່ແຕ່ນັ້ໜມາ ໄດ້ຖJາຽທາໜ ແກ່kພບັfເຈກໂພf ເພີ່ໝຂື້ໜອີd ລJມເບັໜ 7 ອົD ຕຼອfມາ ກMຳຢູ່ດັ່Dນີ້ ຈົໜສີ້ໜຊີປ ກໍ່ໄດ້ໄບ EບັດເທີDສJັຣ ຊັ້ໜຍາມາ ມີວິມາໜສູAໄດ້ 30 ໂຍf ມີoAພ້າ ເທພaອັປສvຣ ກັໜຣຍາ kບມາໜຫໝື່ຣຫໜື່ງ ເບັໜບໍລິວາໜລົ ເສີJຽສັຸຢູ່ເທີDຊັ້ໜ ຍາມາ kບມາໜວ່K ໄດ້ໂກfບີ ໃນເມືvງມນຸl

 ຄັໜເຖີDສາlໜາ kພເຄາດົໝ ບໍລົມໝkຄູ ຈິ່Dຈຸຕ*ິລົDມາ ຖືjາກຳເນີf ໃນຕກຸຣ ເຈົ້າສາກຍ ບໍຣິບູຣດ້Jຽ ໂພຄຊັປສົມປັດ ຍິ່Dຫໜັກ ຄັໜຈເລີໜໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ອvັບJດ ໃນສຳນັd kພບໍລົມໝkຄູ ໄດ້ບັໜລຸເບັໜ kພອໍຣຫັນ)ີນາສົປ ຊື່kບກົfວ່K kພສີວລີເຖຣ ຜູ້ເລີfກ່Jາ ພິdຂຸບໍລິວາໜທັiາ ທີ່ມີລາປລົ້ໜເຫຼືອ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໄບສູ່ ສຖາໜທີ່ໃດ ເທJດາ ແລະ ມນຸດ ຍ່vມສັກdາຣບູຊາ ຢ່າDລົ້ໜເຫຼືອ ແມ່ໜວK ຫໝູ່ບໍລິວາໜຂvAທ່າໜ ກໍ່ບໍຣິບູຣ ໄບດ້Jຽ ບໍ່ອາfຈັ ບໍຣິໂພັເຄື່vງ ສັກdາຣບູຊາ ເຫຼົ່ານັ້ໜ ໃຫ້ຫໝົດ ສີ້ໜລົDໄບໄດ້

 ນີ້ກໍ່ເພາະ ຜiະອານິສົD ແຫ່DສັDຄທາໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ໃຫ້ແລ້J ໃນຊາfບາDກ່vຣ ແລະ oໍມາອຳນJຽຜົໜ ຂໍສາທຸຊົໜ ຈົ່DບັໜເທີDໃນທາໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ ກMຳແລ້Jນີ້ເທີ້ໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ ນິຖ%ີຕໍ…