ອານິສົD ຖJາຽເຂົ້າສາັ ສຫຼາັກພັf

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

  ຕັຖ% ໂພຄາວຫໍ ທານໍ ສີລັນ*ິ ຟວສຳkບທໍ ໂສເທຕິ Sທສັຕ*ານໍ ວິເສເສນ kບກາສິຕັນ*ິ…

  ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝ ເທlໜ ບັນ}ຍາຽ ວິບາັຜົໜແຫ່D ສຫຼາັkກພັfທາໜ ແກ່ທ່າໜທັiາ ທີ່ມາບຳເພັໜກຸສົໜ ເບື້vງຕົ້ໜໄດ້ ສມາທາໜສີໜ ຕາໝສົໝຄJຣ ແກ່ເວiາຂvAຕົໜ ແລະ ໄດ້ຖJາຽທາໜ ອັໜເບັໜບຸພaກິf ສຳເລັfແລ້J ຍັDຈໄດ້ພ<D kພທັມໝ ເທlໜາອີd ທ່າໜທັiາ ທີ່ບຳເພັໜບຸpກຸສົໜໜໜ ໃນວັOີ້ໄດ້ຊື່າJ

 ສ້າDມຫາກຸສົໜ ເພາະວ່K ສີໜກໍ່ໄດ້ຮັdສາ ທາໜກໍ່ໄດ້ໃຫ້ ທັມໝກໍ່ໄດ້ພ<D ຄົປພ້vມໄບດ້Jຽ ອົDຄຸຯ 3 ຢ່າD ຍາັທີ່ບັຸຄົໜ ຈເຮັfໄດ້ ໃນເວiາ ດຽວກັໜເຖີD 3 ຢ່າD ເຊັ່ໜນີ້ ແຕ່ແລ້J ສ່JຣຫຼວAຫຼາຽ ໄດ້ເຮັfແຕ່ ພຽAຢ່າDດຽວ ຫຼື 2 ຢ່າDເທົ່າOັ້ ຄືບາDເວiາ ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ທາໜ ບາDຄDັ້ໄດ້ ສມາທາໜແຕ່ສີໜ ບາDຄາJໄດ້ ພ<Dແຕ່ທັມໝ ບາDເວiາ ໄດ້ໃຫ້ແຕ່ທາໜ ກັປສໝາທາໜສີໜ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ພ<Dທັມໝ ບາDຄັ້Dໄດ້ ສມາທາໜສີໜ ກັປພ<Dທັມໝ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖJາຽທາໜ ບາDຄັ້D ໄດ້ຖJາຽທາໜ ກັປພ<Dທັມໝ ແຕ່ບໍ່ໄດຮັdສາສີໜ ວັOີ້ໄດ້ ເຮັfຄົປທັD 3 ຢ່າD ແລະ ກາໜໃຫ້ທາໜວັOີ້ ກໍ່ແຕdຕ່າD ກ່Jາທຳມດາ ທີ່ເຄີຽເຮັfມາ ກໍ່ເພາະ ມີກາໜ ຈັປສຫຼາັ ແລ້Jຈິ່DຖJາຽທາໜ ຕາໝລາຽຊື່ kພຟິdສຸ ສາໝເນຯ ທີ່ຈັປໄດ້ນັ້ໜ ທາໜຊນິfນີ້ ຈິ່Dມີຊື່ ຕາໝອາກາໜທີ່ເຮັf ວ່K ສຫຼາັພັທ{າໜ ດ້Jຽອຳof ຜົໜສີໜຜົໜທາໜ ຜົໜສຸຕກາໜ ສດັປຮັປພ<D kພທັມໝ ເທlໜາທັD 3 ນີ້ ຈັfເບັໜມູຣນິທິ ແຫ່Dບຸຣກຸສົໜ ອັໜທ່າໜສ້າDສົໝໄວ້ ໃນວັOີ້ ຈເບັໜມັdຜົໜ ຊັdoໍທ່າໜໃຫ້ໄຕ່ເຕົ້າ ເຖີDສຸຄຕິ ໂລັສັJຣ ສົໝດ້Jຽພຸທ{ຟາສິf ທີ່kພຟຄ ວັນ*ບໍພິf ຕັfເທlໜາໄວ້ວ່K

 “ຕັຖ% ໂພຄາວຫໍ ທານໍ ສີລັນ*ິ ຟວສຳkບທໍ” ເບັໜຕົ້ໜ ຄJາໝຫໝາຽວ່K ໃນກຸສົໜຄື ທາໜ ລົ ສີໜ ທັD 2 Oັ້ ເມື່vຈກຼ່າJຜົໜ ອັໜຟິເສf ສ່Jຣອຕິໄສວິບາັ ແລ້Jທາໜ ຍ່vມແຮDກ່Jາ ນຳມາເຊີ່D ໂພຄສົໝບັf ໃຫ້ສົໝບູຣ ໃນມນຸlໂລັ ໃຫ້ສຳເລັf ແກ່ຜູ້ກໍ່ສ້າDນີ້ ອທິບາຽວ່K ອຳofຜi ອານິສົD ທີ່ຮັdສາສີໜOັ້ ຊັdoໍຊັຸຍູ້ ໃຫ້ຜູ້kບຕິບັf ໄບເກີfໃນສຸຄຕິ ດັ່Dພຸທ{ຟາສິf ຮັປສົໝອ້າDຂື້ໜວ່K

  “ສີເລນ ສຸຄຕິ ຍັນ*ິ” ບັຸຄົໜຈໄບສູ່ ສຸຄຕິໄດ້ ກໍ່ເພາະ ກາໜຮັdສາສີໜ ເມື່vສີໜອຳນJຽໃຫ້ ຜູ້kບພຶf ໄບEບັf ໃນມນຸດ ຫຼື ສັJຣແລ້J ຜiອານິສົD ຂvAທາໜ ຮັປEບປຖຳ ໃຫ້ຜູ້ນັ້ໜ ບໍຣິບູຣດ້Jຽ ໂພຄຊັປສົໝບັf ຍົfຖາບັໜດາສdັ ບໍຣິວາໜ ສຸຕກາໜ ພ<Dທັມໝ ອຳນJຽວິບາັຜົໜ ໃຫ້ຜູ້ນັ້ໜເບັໜ kພຫູສູດ ມີບັpາຮvບຮູ້ ເຫfແຫ່DຄJາໝເສື່vມ ແລະ ເຫfແຫ່D ຄJາໝຈເລີໜ ສາມາfຮັdສາ ຟາວສົໝບັf ແລະ ໂພຄສົໝບັf ອັໜສີໜ ແລະ ທາໜ ນັ້ໜສົ່Dໃຫ້ ແລ້Jບໍ່ໃຫ້ເສື່vມເສັຽ ໃນວັOີ້ ທ່າໜທັiາໄດ້ເຮັfບຸຣ ເຂົ້າສຫຼາັພັທ{າໜ ຖJາຽອາຫາໜ ບິນMບາf ມີກາໜບູຊາ ແກ່kພຣັຕ*ນໄຕຼ ມີຜiະ ອານິສົD ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ ດັ່Dພຸທ{ພົfຟາສິf ທີ່ຊົDແສfAແກ່ kພເຈົ້າ ບັfເສນMິໂກສົໜ ວ່K

ມຫາຣາຊ kດູາ ມຫາບໍພິf kພຣາຊສົໝພາໜໃນອາດີຕ*ກາໜ ລ່JAມາແລ້J ມີkພພຸທ{ເຈົ້າ ອົDຫໜື່ງ ຊົDkພoໝ ຊື່າJ kບທຸມຸຕ*ລ ອາໃສຢູ່ເມືvງ ຫົDສາວດີ ນຄvຣ ເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ບີນMບາf ມີຜົJເມັຽຄູ່ຫໜື່ງ ເບັໜຄົໜອນາຖາເຂັໜໃຈ ຢູ່ໃນkພນຄvຣນັ້ໜ ແສJAຫາລ້ຽAຊີປ ດ້Jຽກາໜຮັປຈ້າD ຮາປພືໜຂາຽ ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ບູລຸດຜູ້ເບັໜຜົJ ພິຈາຣນາ ຫາກາໜລ້ຽAຊີປ ທີ່ຝືfເຄືvງຍິ່Dຫໜັກ ຄົDເນື່vງມາຈາັຕົໜ ບໍ່ໄດ້ບຳເພັໜ ກvAກາໜກຸສົໜ ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັdສາສີໜ ສດັປຮັປພ<D kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຈເລີໜເມຕ*າ ພາວັOາ ເບັໜຕົ້ໜ ໃນຊາfບາDກ່vຣ ຢ່າDແນ່ນvຣ ມາໃນຊາfນີ້ ຕົໜຈິ່Dເບັໜຄົໜ ຍາັໄຮ້ເຂັໜໃຈ ໄຮ້ຊັປອັປບັpາ ຈິfໃຈນ້vມໄບສູ່ ກvAກາໜກຸສົໜ ເກີfມີສັທ{າ ເຈຕນາ ທີ່ຈໃຫ້ທາໜ ເພື່vຈໄດ້ ເບັໜນິທິຂຸມຊັປ ສຳລັປຈເບັໜ ສບຽAອາຫາໜ ໄບໃນkບລໂລັ ເບື້vງຫໜ້າ ຈິ່Dບຶdສາ ເມັຽຕົໜຕາໝ ເຈຕນາ ທີ່ຕົໜດຳລິ ໄວ້ນັ້ໜ ຜູ້ເບັໜເມັຽ ກໍ່ຄ້wຕາໝ ດ້JຽຄJາໝໂສມນັf ຮີປຈັfຫາເຄື່vງ ໄຊຽທາໜ ສຳເລັfແລ້J oໍໄບສູ່ອາຮາໝ ເຮັfສຫຼາັພັທ{າໜ ພ້vມດ້Jຽມຫາຊົໜ ຄູ່ຜົJເມັຽ ຈັປຖືdຟິdສຸອົDຫໜື່ງ ຈິ່Dນ້vມ ພັຕ*າຫາໜ ເຂົ້າໄບຖJາຽ ດ້JຽຄJາໝຍິໜດີ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ແລ້Jຈິ່D ຢາfoໍ້ ທັກ)ີເoທkກ ຕົdລົDເຫໜືອ ພື້ໜບັຕ%ພີ ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝ າຖໜາວ່K

ດ້Jຽເດຊ ບຸpກຸສົໜ ຜົໜທາໜນີ້ ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າ ບໍຣິບູຣດ້Jຽ ຍົfສົສົໝບັf ບໍຣິວາໜ ດ້Jຽອນຸພາປ ຂvAບຸp ຂື້ໜຊື່Jາ ຄJາໝທັຸໄຮ້ ເຂັໜໃຈ ດັ່Dອັຕ*ພາປນີ້ ຢ່າໄດ້ມີໃນ ອັຕ*ພາປ ຕໍ່ໆ ໄບເລີຽ ຄັໜເມື່vຊີວິf ຂvAທັຸຄຕ ຈຸຕ*ິລົD ຈາັຊາfນີ້ແລ້J ກໍ່ຈໄດ້ໄບ ເກີfໃນດາJດິDສັJຣ ສີ້ໜບຸpກຳແລ້J ກັປລົDມາ ເບັໜkພເຈົ້າ ສັທ{າດິl ທີ່ເມືvງ ພາລານສີ kພເຈົ້າ ສັທ{າດິl ຄັໜກັປຊາfມາຊາfນີ້ ຄືເຮົາຕຖາຄຕນີ້ເອD 

ເມື່vສີ້ໜ kກແສພຸທ{ຕິກາວົD ເຫຼົ່າພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ໄດ້ດື່ໝເຊີ່D ໂອ_ແຫ່Dທັມໝ ມີຈຳນJຣຫຼວAຫຼາຽ ຕ່າDກໍ່ສົ່DສຽA ສາທຸກາໜຊື່ໜຊົໝ ໃນkພພຸທ{ບັໜຫາໜ ສຫຼາັພັທ{າໜ ດັ່Dທີ່ ເທlໜາມານີ້ ຂໍພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຈົ່Dສ້າDທັມໝາ ນສິກາຣ ດ້Jຽເທີ້ໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ສົໝຄJຣໄວ້ ພຽAເທົ່ານີ້ ກ່vຣ ລົ ນິຖ%ີຕາ..