ອານິສົD ຖJາຽຜາສາfເຜີ້D

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 [ວເມໝສຸຕໍ [ກໍສມຍໍ ຟຄວK ສາວຖ%ີຍໍ ວິຫາຣຕິ ພາມໝເo ສຸບິນ kພຄວັນ*ໍ ເຕນ ຖາເນນ EບປະສັDກ ມິຕ*ວK ອພິJາເທຕິ kບເສນMິ ເກາສໂລ kພຄວັນ*ໍ ມທຸ ບຸບຜັD [ກວຈນໍ ຂັນ*ີຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜາ ສັDຄທາໜ ຄ$າ ພັໜຣນາ ອານິສົD ແຫ່Dກາໜກໍ່ສ້າD ມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່kພພິdສຸສົD ພໍເບັໜເຄື່ອDສ່vAທາD ແກ່ພຸທ{ ບໍຣິສັfທັiາ ທານໍ ທານ ຊື່Jາທາໜ

 ທ່າໜທັiາ ທີ່ມີ ເຈຕນາ ບໍຣິຈາັໃຫ້ເຊີ່D ມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜນັ້ໜ ຈັfວ່K ສັທ{າບຸບຜັD ຄມທານໍ ກິfທີ່ ຈບຳເພັໜທາໜ ຍv່ມມີ ສັທ{າເບັໜທາໜ ມີສັທ{າເບັໜເຈົ້າຂvA ແຕ່ບັໜດາທ່າໜ ຜູ້ມີສັທ{າ ບຳເພັໜນັ້ໜ ເຖີDວ່K ວັfຖຸທາໜນັ້ໜ ຈນ້wເບົາບາDຢູ່ກີf ເມື່vມີສັທ{າ ກ້າຫາໜໃນກາຣທັD 3 ເມື່vຈັfແຈD ຈໃຫ້ທາໜນັ້ໜ ກໍ່ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ຄັ້Dຫໜື່ງ ເມື່vຈຖJາຽເຄື່ອD ໄຊຽທາໜ ແກ່kບຕິຄາຫົd ນັ້ໜກໍ່ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ຄັ້Dຫໜື່ງ ເມື່vຈຳແນd ແຈdທາໜແລ້J ລນຶdເຖີD ຜົໜທາໜໃຫ້ນັ້ໜ ຄັ້Dຫໜື່ງ ເມື່vມີສັທ{າ ກ້າຫາໜ ທັD 3 ນີ້ແລ້J ແມ່ໜວ່K ໄຊຽະທາໜ ນັ້ໜຈນ້w ກໍ່ຈໃຫ້ຄJາໝສັຸ 3 kບກາໜຄື ມນຸດສົມປັດ ສJັຣສົມປັດ ແລະ ນິພaາຣ ສົມປັດ ໄດ້ສຳເຣັfັfສົມປັດ 3 kບກາໜ ດ້Jຽອຳofທາໜ ບາຣມີ ເບັໜEບປ ນິໃສ ເຫfນັ້ໜ ທີ່ມີຫຼາຽ ຈນັປkບມາໜບໍ່ໄດ້ ດັ່Dສຸພາສິfທີ່ວ່K

 “ສາວຕ%ີຍໍ ວິຫາຣຕິ ພາໝມເo kພຄວັນ*ໍ ເຕນ ຖາເນໜ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເສັfດkບທັປຢູ່ ເມືvງສາວຖ%ີ ເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ບິນMບາf kພອົDkບທັປຢູ່ ບຸບZາລາໝວິຫາໜ ຕັfkພສທ{ັມໝ ເທlໜາ ໂຜfສັfໃຫ້ໄດ້ ມັdສີ່ຜົໜສີ່ kບດິlຖາໜ ໃນkພນິພaາຣ kກເສີໝສຸັ ນິລາຊໄຟຽ໌ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີ ບັfເສນMິເກາ ສໂລຣາຊາ ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ເບັໜວັໜເພັD ເດືvຣ 3 ບໍລົມໝkກສັf ກໍ່ຕັlັDໃຫ້ ເສນາອາມາf ສ້າDບາສາfເຜີ້D ແລ້JພັJເສນາອາມາf ກໍ່ຈັfແຈDສ້າD ຕາໝຮັປສັ່D ເມື່vສຳເຣັfແລ້J ສົໝເດັfບັfເສນMິເກາສົໜ ຣາຊບໍພິf ກໍ່jາoAສໜົມ oAກຳນັໜ ໃນບັ້ໜ kພກສັfທັiາ ມີkພາໝຄຫບີfເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ແຫ່ແວfລ້vມ ບາສາfດvັເຜີ້D ອvັຈາັ ເມືvງສາວຖ%ີ ໃນເວລາເຊົ້າ ເຂົ້າໄບສູ່ ບຸພaາລາໝວິຫາໜ ອັໜເບັໜສຳນັd ຂvAສົໝເດັf kພຜູ້ຊົDkພພາັເຈົ້າ ໄດ້ຖJາຽ ບູຊາ kບmູບkບmີປ ດvັໄມ້ ຄັນMຂvAຫvມ ແລ້Jກໍ່ຖJາຽ ມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfດvັເຜີ້D ແລ້Jກໍ່ ສຖິfຢູ່ໃນ ທີ່ຄJຣຂ້າDຫໜື່ງ ແລ້Jຈິ່Dຂາປ ທູຣວ່K

 “ພເນ*ຟຄວK” ຂໍແຕ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ອົDkບເສີf Eດົໝດ້Jຽ kພບໍວvຣ ສມັນ*pາໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຖ້າບັຸຄົໜ ຜູ້ມີສັທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfດvັເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ຈມີອານິສົD ຢ່າDໃດ ກ)້າຈາ ຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຈິ່Dຕັfkພສທ{ັມໝ ເທlໜາວ່K

 ດູກ່vຣ ມຫາບໍພິດ kພຣາຊສົໝພາໜ ບັຸຄົໜຜູ້ ມີສັທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ມັfທຸບຸບຜັD ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈໄດ້ ອານິສົD 8 ກັປ ທ່າໜຈໄດ້ສຳເຣັf ວິບູຣພູຣສຸັ ສົມປັດໄພົສາໜ ອັໜຈເຫັໜ kບຈັໃນ kບຈຸບັໜນີ້ ຜູ້ໃຫ້ທາໜ ຍ່vມເບັໜທີ່ຮັd ແກ່ຄົໜທັiາ ເບັໜຜູ້ມີ ມິlຫາຽຫຼາຽ ກິຕ*ິສັປ ຄJາໝສັໜຣເສີໜ ລືຊາໄບທົ່J ທິfສານຸທິf ກ້າຫາໜໃນສມາຄົໝ ບໍ່ສະທ້າໜຢ້າໜກົJ ຜູ້ນັ້ໜkບກvບໄບ ດ້Jຽບັpາ ມີສຕິ ສຳkບຊັໜຍ ບໍ່ພັ່ໜເພືvຣ ເມື່vສີ້ໜຊີປແລ້J ຈໄດ້ໄບ Eບັດສຸຄຕິ ເທີDສJັຣ ທາໜຍ່vມ ມີຜົໜ ທັDໃນຊາfນີ້ ແລະ ຊາfຫໜ້າ oໍກຸສົໜ ສົມປັດ ໃຫ້ມີໂພຄ ບໍຣິບູຣ ເບັໜທີ່ເພີ່D ຂvAບJAສັf ຜູ້ເຂົ້າໄບ ສູ່ສຳນັdຂvAທ່າໜ ກໍ່ບໍຣິບູຣ ເພາະອານິສົD ທີ່ໄດ້ຖJາຽ ບາສາfເຜີ້Dນັ້ໜ ແລະ ມີເຫfອ້າD ຢູ່ໃນເມື່v ຄັ້Dສາlໜາ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ oໝຊື່າJ ວິບlີ ຍັDມີ kພາໝຜູ້ຫໜື່ງຊີ່Jາ

 ສຸບິຍ ໄດ້ສ້າD ມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfດvັເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ວິບlີ ແລ້Jຈິ່D ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາ ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ເບັໜkພອໍຣຫັໜ ອົDຫໜື່ງເທີ້ໜ ຄັໜສີ້ໜຊີປແລ້J ກໍ່ໄດ້Eບັດຂື້ໜ ເທີDສJັຣ ໃນຊັ້ໜດາJດີD ມີວິມາໜສູAໄດ້ 12 ໂຍຊ ມີoAພ້າ ເທພaອັdສvຣ ກັນ}ຍາຫໝື່ຣຫໜື່ງ ຄັໜເມື່vຈຸຕິຈາັ ຊັ້ໜພ້າທີ່ນັ້ໜແລ້J ກໍ່ໄດ້ມາ Eບັfໃນສາັkກຽາ kພາມໝຫາສາໜ ຜູ້ມີເຂAvາເຖີD 8 ໂກf ຊົDkພoໝ ວ່K ຄວຳບຕ*ິກຸມມາໜ ຄັໜເມື່vຈເລີໜໄວ ໃຫຽ່ຂື້ໜມາ ບິດາກໍ່ໄດ້ ອພິເສdໃຫ້ ແລ້Jກໍ່ມvບ ຊັປສົໝບັfໃຫ້ຄvA ຄັໜມາເຖີDໄສໝ kພບໍລົມໝ ສາlດາ ຈາໜຂvAເຮົາ ອvັບັໜkພຊາ ທ່າໜກໍ່ອvັໄບ ບັໜkພຊາດ້Jຽ ເບັໜkພອໍຣຫັໜອົDຫໜື່ງ ໃນສາlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາ

 ດ້JຽອານິສົD ທີ່ທ່າໜໄດ້ ສ້າDມັfທຸບຸບຜັD ບາສາທັD ຍັDບາສາfດvັເຜີ້D ໃຫ້ເບັໜທາໜ ນັ້ໜຂໍສາທຸຊົໜທັiາ ທີ່ໄດ້ຮູ້ແຫ່D ອານິສົD ຢ່າDແຈ່ໝ ແຈ້Dແລ້J ກໍ່ຈົ່DບັໜເທີD ໃນທາໜ ທີ່ທ່າໜໄດ້ ກMຳແລ້Jນີ້ ເທີ້ໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ. [ວໍ ນິຖ%ີຕໍ…