ອານິສົD ຖJາຽkກຖີໜ

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ອພິກdເນ*ນ ວເOນຕິ ອາທິກາ ຕິOບາຣ ເທJ ບຸຕ* ກັມໝນິທັlນໍ ຕັl ກາEບປຕີຕິ ອຕິເຕ ກິຣ SມlິໝງເຍJ ພັນMກັປເບ ກັlເບາoໝ ສັມໝາສັໝພຸເທ{າ ຕິ…

 ໂພສາທະເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜາ ຊື່Jາ kກຖີOທາໜນິ ສັDສຄ$າ ອນຸເມາທໜາ ໃນກຸສົໜບຸນຽະຣາສີ ແຫ່Dທ່າໜທັiາ ຫໝາຽມີທ່າໜ…………ເບັໜkບທາໜ ພ້vມດ້Jຽຍາfມິf ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກ ໄດ້ມາບຳເພັໜບຸຣ ບຳເພັໜກຸສົໜທີ່ນີ້ ນັປວ່K ໄດ້ສ້າDບຸຣ ສ້າDກຸສົໜ ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ ເຊີ່Dຫາັສ້າDໄດ້ຍາັ ເພາະກາໜ ສ້າDບຸຣkກຖີໜນັ້ໜ ຈຕv້Aອາໃສ ກຳລັDຊັປ ກຳລັDສັທ{າ ແລະ ກຳລັDບັpາ kບກvບກັໜເຂົ້າ ຈິ່DຈເບັໜກvAບຸຣ kກຖີໜຂື້ໜໄດ້ ແຕ່ທ່າໜທັiາ ກໍ່ໄດ້ບຳເພັໜສຳເຣັf ຢ່າDຈົປງາໝ ມາເບັໜລຳດັປ ນັປເບັໜກາໜກໍ່ ຫຼື ເພີ້ໝພູຣບຸຣກຸສົໜ ອີdສJ່ຣຫໜື່ງ ກາໜສ້າDບຸຣ kກຖີໜນີ້ ບູຮາໜບັນfິດ ໄດ້ສ້າDສືປໆ ກັໜມານາໜແລ້J kພບທີປແກ້J ຜູ້ເບັໜບໍຣົມໝkຄູ ສຼາfຮູ້ ໃນEບປາຽ ຈັfວ່K ເບັໜເຫfoໍມາ ແຫ່DຄJາໝສັຸ ສົໝດ້Jຽໃນ kພພຸທ{ຟາສິf ຕັfວ່K

 “ສຸເຂາ ບຸຣຍັl ອຸດ(ເຍາ” ກາໜສ້າDສົໝຂື້ໜ ເຊີ່Dບຸຣ oໍສຸັມາໃຫ້ ດັ່Dນີ້ ບຸp ເບັໜຊື່ຂvAຄJາໝສັຸ ຄJາໝສຸກdາຽ ສບາຽໃຈ ອັໜເກີfດ້Jຽ ຄJາໝkບພຶfຊvບ ທາDກາຽ ວKຈາ ແລະ ໃຈ ເມື່vບັຸຄົໜ ສ້າDສົໝຂື້ໜມາ ທີ່ຣນ້wໆ ກໍ່ຫຼາຽຂື້ໜມາເອD ບຽບເຫໝືອໜ ພາຊນທີ່ ເບີfບາັຕັ້Dໄວ້ ກາDແຈ້D ຍ່vມເຕັໝໄບດ້Jຽ oໍ້ຝົໜ ທີ່ຕົdລົDມາ ເທvື່ຣເມັfໆ ສະນັ້ໜ ດ້Jຽເຫfນີ້ ອົDສົໝເດັf kພຊິນສີ ຈິ່Dຕັfວ່K

 ບັຸຄົໜບໍ່ຄJຣ kບຫໝາດວ່K ບຸຣມີkບມາໜນ້w ຈັບໍ່ໄດ້ຮັປຜົໜ ແມ່ໜແຕ່ຫໝໍ້oໍ້ ກໍ່ເຕັໝດ້Jຽເມັfຝົໜ ທີ່ຕົdລົDມາ ທີ່ຣນ້wໆ ຜູ້ມີບັpາ ສ້າDສົໝບຸp ທີ່ຣນ້wໆ ຍ່vມເຕັໝໄບດ້Jຽ ບຸpກຸສົໜ ດັ່Dນີ້

 ດ້JຽວັOີ້ທ່າໜທັiາ ທີ່ໄດ້ພ້vມກັໜມາ ເມາທໜາທາໜ ກvAkກຖີໜ ພ້vມທັDເຄື່ອD ທີ່ເບັໜບໍຣິວາໜທັiາ ຖJາຽແດ່ kພສົDຜູ້ຈຳ ພັໜສາ ຕiອfໄຕຼມາf 3 ເດືvຣ ໃນອາວາfນີ້ ນັປວ່K ໄດ້ ສ້າDບຸp ສ້າDກຸສົໜ ທີ່ຣນwກ່vຣ ຕໍ່ມາພາຽຫຼັງ ຈິ່Dຄ່wຕັ້Dຂື້ໜ ເບັໜມຫາກຸສົໜ ຄືໃນເບື້ອDຕົ້ໜ ໄດ້ຈເລີໜຂື້ໜ ດ້Jຽອາກາໜ ພຽAເລັdນ້w ບໍ່ໃຫຽ່ເຕາເທົ່າໃດ ຄັໜເມື່vເຈົ້າພາປ ໄດ້ພ້vມ ພຽAສາມັຄ&ີ ຕຼອfເຖີD ຜູ້ມີໃຈບຸp ໃຈກຸສົໜທັiາ ໄດ້ບvັຂ່າJ ບ່າJກຸສົໜ ທົ່JເຖີDກັໜ ຕ່າDຝ່າຽກໍ່ຍິໜດີ ສiວັfຖຸ ບັfໄຈຂvAຕົໜ ເທົ່າທີ່ມີສັທ{າ ມາຮ່Jມກັໜ ໃນກາໜສ້າDກຸສົໜ ອາໃສຄJາໝ ຮ່Jມໄມ້ຮ່Jມໝື ຢ່າDຈິDຈັD ຂvAແຕ່ຣຄົໜ ແລ້Jkກຖີໜນີ້ ຈິ່DສຳເຣັfລົDໄດ້ ແລະ ທ່າໜທັiາ ກໍ່ກາຽເບັໜ ຜູ້ບໍຣິບູຣ ພູຣສັຸ ໄບດ້Jຽ ບຸຣກຸສົໜ ໂພຄຊັປ.

 ກາໜສ້າD ບຸຣkກຖີໜນັ້ໜ ຍ່vມມີ ອານິສົD ຫຼວDຫຼາຽ ເກີໜທີ່ຈoໍມາ ຊີ້ແຈDໄດ້ ດັ່Dອາດີfນິທາໜ ໄສໝດຶກfຳບັໜ ຄັ້Dສາlໜາ ຂvAkພກັlkບ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຈຍົdມາ kບດັປ ສຕິບັpາ ໃຫ້ທ່າໜຜູ້ມີ ໃຈບຸຣດ້Jຽວ່K ຍັDມີບູຣຸດ ຊາJເມືvງ kພລານສີ ຄົໜຫໜື່ງ ເບັໜຄົໜເຂັໜໃຈ ບີໝທີ່ເພິ່Dພາອາໃສ ໄດ້ໄບອາໃສ ສິຣິທຳເສຖ%ີ ຜູ້ມີໂພຄ ຊັປສົໝບັf ນັປໄດ້ 80 ໂກf ໂດຽຍvມເບັໜ ຄົໜຮັປໄຊ້ ອາໃສກີໜ ອາໃສນvຣ ໃນບ້າໜຂvAທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ຈິ່Dຖາໝວ່K

 ເຈົ້າມີ ຄJາໝຮູ້ຢ່າDໃດ ຊາຽບູຣຸດຄົໜນັ້ໜ ໄດ້ຕvບດ້Jຽ ຄJາໝອ່vຣນ້vມວ່K ຂໜ້wບີໝຄJາໝຮູ້ ອັໜໃດເລີຽ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ໄດ້ຖາໝຕໍ່ໄບອີdວ່K ຖ້າແນJນັ້ໜ ເຈົ້າຈຮັdສາ ໄຮ່ຫ້ຽາ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍ? ເຮົາຈໃຫ້ເຂົ້າ ວັລ}ຫໝໍ້ ເພາະຄJາໝຍາັຈົໜ ບູຣຸດຄົໜນັ້ໜ ຈິ່Dໄດ້ຕvບວ່K ຂໜ້wຮັdສາໄດ້ ຈາັນັ້ໜມາ ບູຣຸດຄົໜນັ້ໜ ກໍ່kບຕິບັf ຕາໝຫໜ້າທີ່ຂvAຕົໜ.

 ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ວັໜພັdວຽກ ເຂົາຈິ່Dຄິfວ່K ຕົJເຮົາເອD ເບັໜຄົໜຍາັຈົໜ ເຊັ່ໜນີ້ ເພາະບໍ່ເຄີຽໄດ້ ສ້າDບຸຣກຸສົໜ ອັໜໃດໄວ້ ໃນຊາfບາDກ່vຣ ນັ້ໜເລີຽ ເມື່vຕົdມາ ຮvດຊາfນີ້ ເຮົາຈິ່Dຕົdຢູ່ໃນ ຖານະເບັໜຜູ້ ຮັປໄຊ້ຄົໜອື່ໜ ບີໝຍາfມິf ບໝີສົໝບັfຕິfຕົJ ແມ່ໜແຕ່ນ້wດຽວ

 ເມື່vບູຣຸດຄົໜນັ້ໜ ຄິfດັ່Dນີ້ແລ້J ເຂົາກໍ່ໄດ້ ແບ່D ອາຫາໜທີ່ທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ໄດ້ໃຫ້ນັ້ໜ ອvັເບັໜສvAສ່Jຣ ເທົ່າກັໜ ສ່Jຣຫໜື່ງ ຕົໜເອDjາໄວ້ ຮປັkບທາໜ ແລະ ອີdສ່Jຣຫໜື່ງ ໄດ້ຖJາຽແກ່ kພພີdສຸສົD ຜູ້ທ່ຽວບິນMບາf ດ້Jຽເດຊ ບຸຣກຸສົໜ ຜົໜບຸຣອັໜນັ້ໜ ເຮັfໃຫ້ທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ເກີfມີຄJາໝສົDສາໜ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ໄດ້ໃຫ້ອາຫາໜ ເພີ່ໝຂື້ໜອີd ສvAສ່Jຣ ລJມເບັໜ 3 ສ່Jຣ ສ່Jຣຫໜື່ງ ໄດ້ຖJາຽແກ່kພສົD ສ່Jຣຫໜື່ງໄດ້ໃຫ້ແກ່ ຄົໜຍາັຈົໜ ແລະ ອີdສ່Jຣຫໜື່ງ ຕົໜເອDjາໄວ້ ບໍຣິໂພັ ເຂົາໄດ້ກMຳ ຢູ່ຢ່າDນັ້ໜ ເບັໜເວiາຊ້າoໜ ມາພໍສົໝຄJຣ

 ຫຼັງຈາັນັ້ໜ ຕໍ່ມາເບັໜລດູ ວັໜອvັພັໜສາ kບຊາຊົໜທັiາ ຜູ້ມີສັທ{າ ຕ່າDກໍ່ພາກັໜກMຳ ບຸຣkກຖີໜ ເບັໜກາໜໃຫຽ່ ແມ່ໜແຕ່ທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ຜູ້ເບັໜoຽຂvAເຂົາ ກໍ່ຕຽມກາໜ ຈັຖJາຽkກຖີໜ ຈິ່Dkບກາfໃຫ້ kບຊາຊົໜທັiາ ຮັປຮູ້ທົ່JເຖີDກັໜວ່K ສີຣິທຳ ມຫາເສຖ%ີ ຈັໄດ້ສ້າD ບຸຣມຫາkກຖີໜ ເມື່vຕີOບາໜໄດ້ຍິໜ ກໍ່ເກີfມີຄJາໝ ເຫຼື້ອໝໃສ ໃນໃຈທັນMີ ວ່K

 ມຫາkກຖີໜນະທາໜ ນີ້ແຫຼະ ທີ່ຈເບັໜຜົໜທາໜ ອັໜkບເສີf ແລ້Jເຂົາກໍ່ ເຂົ້າໄບຫາທ່າໜ ເສຖ%ີ ແລ້Jຖາໝວ່K ມຫາkກຖີໜນະທາໜນີ້ ມີຜiາ ອານິສົD ຢ່າDໃດ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ຈິ່Dຕvບວ່K “ມີອານິສົD ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ ສົໝເດັfkພບໍລົມໝ ສາlfາ ຊົDຕັfແກ່ ມນາກາໜ ສັໜລເສີໜວ່K ເບັໜຜົໜທາໜ ອັໜkບເສີf”

 ເມື່vເຂົາຮູ້ເຖີD ຜົໜອານິສົD ເຊັ່ໜນີ້ແລ້J ເຂົາກໍ່ພາັພູມໃຈ ເບັໜອັໜຍິ່D ລາJຈິ່Dເວົ້າກັປ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ວ່K ຂ້າkພເຈົ້າ ມີຄJາໝພາັພູມໃຈ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ທີ່ຈkບສົDຮ່Jມ ອນຸເມາທະoທາໜ ໃນກາໜສ້າD ມຫາkກຖີໜນະ ທາໜ ຄັ້Dນີ້ດ້Jຽ ແລ້Jບູຣຸດຄົໜນັ້ໜ ໄດ້ຖາໝຕໍ່ໄບອີdວ່K

 ທ່າໜຈຈັfງາໜ ບຳເພັໜ ບຸຣເມື່vໃດ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ໄດ້ຕvບວ່K ເຮົາຈເລີ່ໝງາໜ ບຳເພັໜບຸຣຄົປ 7 ວັໜ ນັປແຕ່ວັໜນີ້ ເບັໜຕົ້ໜໄບ ສ່Jຣຕີນໜບາໜ ໄດ້ພ<Dຄຳນີ້ ກີfໃຈ ຈິ່Dໄບສູ່ສຖາໜ ທີ່ຢູ່ແຫ່Dຕົໜ ແລ້Jເກີfມີ ຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ຂື້ໜມາອີdວ່K ເຮົາບໝີອັໜໃດເລີຽ ທີ່ຈໃຫ້ເບັໜທາໜ ແມ່ໜແຕ່ຜ້າຜືໜດຽວ ກໍ່ບີໝເລີຽ ເຮົາຈສ້າDບຸຣ ຮ່Jມເມາທໜາ oໍທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ໄດ້ແນJໃດ

 ເຂົາຄິfແລ້Jຄິfອີd ເບັໜເວລາດົໜນາໜ ກໍ່ຍິ່Dອັfອັ້ໜ ຕັໜບັpາ ຄິfຫາສິ່Dໃດ ທີ່ຈມາຮ່Jມ ອນຸເມາທໜາ kກຖີໜນະທາໜ ຮ່Jມoໍທ່າໜ ມຫາເສຖ%ີ ໃນທີ່ສຸດ ເຂົາກໍ່ບົfເບື້vງ ຜ້ານຸ່AຂvAຕົໜ ອvັພັປໃຫ້ຈົປງາໝ ດີແລ້J ເຂົາກໍ່ຫີຽບ ໃບໄມ້ນຸ່Aຫົ່ໝ ແທໜເສື້vຜ້າ ແລ້Jເຂົາ ໄດ້jາຜ້ານັ້ໜ ໄບທ່ຽວເລຂາຽ ຕາໝຕຼາດ ຊາJຕຼາfທັiາ ເຫັໜອາກາໜເຊັ່ໜນັ້ໜ ກໍ່ພາກັໜຫົJຂັJຣ ສໜັ່ຣໄບ ລາJຍົdມືຂື້ໜ ແລ້Jເວົ້າວ່K

 ຢຸດກ່vຣ ພັJທ່າໜທັiາ ຢ່າພາກັໜຫົJຂJັຣ ຂ້າkພເຈົ້າເລີຽ ຂ້າkພເຈົ້າຍາັຈົໜ ບີໝເສື້vຜ້າຈນຸ່Aຫົ່ໝ ຈຂໍນຸ່Aໃບໄມ້ ແຕ່ຊາfນີ້ ເທົ່ານັ້ໜ ລົ ຊາfຫໜ້າເຮົາຈ ນຸ່Aຜ້າທິປ ເມື່vເວົ້າແລ້J ກໍ່ທ່ຽວໄບເລື້vຽໆ ໃນທີ່ສຸດ ເຂົາກໍ່ໄດ້ ຂາຽຜ້ານັ້ໜ ໃນລາຄາ 5 ມາສົd ຫໜື່ງກີປ.

 ແລ້Jກໍ່ oໍໄບມvບໃຫ້ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ຈາັນັ້ໜ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ກໍ່ໄດ້oໍjາ ເງີໜນັ້ໜ ໄບຊື້ຝ້າຽ ສຳລັປຫີຽບ ຜ້າໄຕຼຈີວvຣ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ໄດ້ເກີf ໂກຣຫົໜໄບທົ່J ໃນຫໝູ່ບJAຊົໜ ແລະ ຕຼອfເຖີD ເທວດາ ໃນສກາມາ ພົfສJັຣ ຝ່າຽເສຖ%ີ ໄດ້ຮູ້ເຫfຜົໜ ຈິ່Dໄດ້ສັ່Dໃຫ້ ຕີນໜບາໜ ໄບເຂົ້າເຝົ້າ ແຕ່ແລ້J ເຂົາບໍ່ຍvມໄບ ຍ້vຣຄJາໝລອາຽ ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ຮູ້ຄJາໝເບັໜໄບ ຂvAເຂົາໂດຽຕຼອf ແລ້Jສັ່Dໃຫ້ ຣາຊບຸດ oໍຜ້າສາຖົd ລາຄາແສໜຕຳລືD ໄບkພລາຊທາໜ ໃຫ້ແກ່ເຂົາ ນvັນັ້ໜຍັDໄດ້ທາໜ ຊັປສົມປັດ ເຂAvາ ຊ້າD ມ້າ ງົJ ຄJາຽ ທາສີ ທາສາ ແລະ ບ້າໜເຮືvຣ ອັໜເບັໜບ່vຣ ພັdພາອາໃສ ແລ້Jໂບfໃຫ້ ດຳລົDຊີວິf ຕຳແຫໜ່Aເສຖ%ີ ໃນເມືvງ ຟາລານສີ ມີຊື່Jາ ຕີນໜບາໜ ເສຖ%ີ

 ນັປແຕ່ນັ້ໜມາ ຄັໜກໍ່ກາໜນາໜມາ ຕີນໜບາໜເສຖ%ີ ໄດ້ດຳລົDຊີວິfຢູ່ ນາໜພໍສົໝຄJຣ ອາຍຸສັDຂາໜ ກໍ່ເຖົ້າແກ່ ຊລາກາໜ ກໍ່ຈິ່DເຖີDແກ່ ຊີວິfຕາຽໄບ ກໍ່ໄດ້ໄບ ບັDເກີfເບັໜ ເທພaບຸດ ໃນຊັ້ໜດາJດິD ເສJີຽສົມປັດທິປ ຢູ່ໃນວິມາໜແກ້J ສູAໄດ້ 5 ໂຍf ສ່Jຣວ່K ທ່າໜມຫາເສຖ%ີ ຄັໜຊີ້ໜຊີປ ຈາັໂລdນີ້ແລ້J ໄດ້jາຕົໜ ໄບບັDເກີf ໃນດາJດິDສJັຣ ມີບໍຣິວາໜ ເບັໜອັໜຫຼວDຫຼາຽ ເຊັ່ໜດຽວກັປ ຕີນໜບາໜນັ້ໜລົ

 ທ່າໜພຸທ{ສານິກຊົໜທັiາ ທີ່ມີເຈົ້າພາປ ເບັໜkບທາໜ ເມື່vໄດ້ຮູ້ເຖີD ອານິສົD ຖJາຽkກຖີໜ ດັ່DແສfAມາ ນີ້ແລ້Jເຊັ່ໜ ຕີນໜບາໜ ເບັໜຕົJຢ່າD ຍ່vມໄດ້kບສົປ ຄJາໝສຳເຣັf ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່

 ເທlໜາ kບຣິເຍາ ສາເນ ໃນທີ່ສຸດແຫ່D kພທັມໝເທlໜານີ້ ອາຕ*ມາ ຂໍຕັ້Dຈິfອທິຖາໜ ໃຫ້ທ່າໜເຈົ້າພາປ ຕຼອfເຖີD ທ່າໜຜູ້ມີ ໃຈບຸຣມາຮ່Jມ ໂມທoທາໜ ໃນກາໜ ບຳເພັໜບຸຣ ບຳເພັໜກຸສົໜ kກຖີOທາໜ ຄັ້Dນີ້ ຈົ່Dຈເລີໜດ້Jຽ ຈຕຸທິປ kພພvຣໄຊຽ໌ 4 kບກາໜຄື່Jາ

 ອາຍຸ ວັນໜ ສຸຂ kພi ແມ່ໜວ່K kບາຖໜາສິ່Dໃດ ອັໜເບັໜໄບ ໃນທີ່ຊvບ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ຄຸຯnທຳ ຂໍໃຫ້ສິ່Dເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈົ່Dບັໜດົໜບັໜດາໜ ຜົໜທາໜ ຂvAເຈົ້າພາປ ຈົ່Dເບັໜຜົໜສຳເຣັf ທັຸkບກາໜເຖີ້ໜ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ ນິຖ%ີາ…