ອານິສົD ຖJາຽຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ນມັfຖຸ ລຕນັຕ*ຍັl ຕເຕາ kບລໍວັlາວK ສິກຕ%ໍ ອານິສໍ ສໍkບກາເສ ຕີຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາ ຫາຍັDສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົlທັມໝ ເທlໜ ພັໜຣນາ ອານິສົD ຖJາຽຜ້າ ວັlາວKສິkກພັf ຄືຜ້າຈຳoໍພັໜ ຫຼື ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ກາໜໃຫ້ທາໜ kບເພfນີ້ ສ້າDໄດ້ ສເພາະວັໜ ບາຽຣດູຮ້vຣ ຫຼື ຕົ້ໜຣດູຝົໜ

 ຊີ່Dເບັໜເວລາ ທີ່kພພິdສຸ ເຂົ້າຈຳພັໜສາ ຕາໝ ພຸທ{ານຸຍາf ໄວ້ວ່K ໃຫ້ພິdສຸ ແສJAຫາຜ້າ ອາປoໍ້ຝົໜໄດ້ ຕົJຢ່າD ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ນັ້ໜຄືຜ້າ ສບົD ຫຼື ຜ້າຂາJເບັໜວK ຈິ່Dຈັfເບັໜ ຜ້າອາປo້ຝົໜ ເພາະສນັ້ໜ ກາໜຖJາຽ ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ທ່າໜສາທຸຊົໜທັiາ ມີໃຈໃສLັທ{າ ແຮDກ້າ ສຼະຄJາໝສັຸ ທີ່ມີຢູ່ ໃນkບຈຸບັໜນີ້ ບໍ່ຢ້າໜຕໍ່ ຄJາໝທັຸຍາັ ລຳບາັມາຜຈົໜ ຫJັງວິບາັຜົໜ ຂvAທາໜນັ້ໜ ຢ່າDຫໜຽວແຫໜຣ ມີອາລົໝເບັໜຫໜື່ງ ລົDໄບເຊັ່ໜນີ້ ອາfຈ ອຳນJຽຜົໜເບັໜ ທິຕ*ທຳ ຄືອາfຈ ໄດ້ຮັປ ຜົໜkບກົf ໃນkບຈຸບັໜ ພົປນີ້

 ຂໍພຸທ{ບໍລິສັf ຜູ້ມີສັທ{າ ມາຖJາຽ ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ວັໜນີ້ ຈົ່Dຕັ້Dວິຖີ ຈິfຂvAຕົໜ ໃຫ້ແນ່Jແນ້ ສເພາະຕໍ່ຫໜ້າ kພທັມໝເທlໜາ ທີ່ຈນຳມາ ສະແດD ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້.

 ກິຣ ດັ່Dໄດ້ພ<Dມາ ໄສໝຫໜື່ງ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເສັfດkບທັປຢູ່ ໃນkພເຊຕວັໜ ມຫາວິຫາໜ kພນຄvຣ ສາວຕ%ີ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີkພoAເຈົ້າ ວິສາຂາ ອັໜເບັໜລູັສາJ ແຫ່Doຽອນາຖ ບິໜດິkກ oAວິສາຂາ ກໍ່kບດັປkບດາ ເຄື່vງ ສັກdລບູຊາ ມີkບmູບkບmີປ ດvັໄມ້ ຄັໜທມາລາ ແລ້Jກໍ່jາ ບໍລິວາໜແຫ່Dຕົໜ ເຂົ້າໄບສູ່ ບຸບພາລາໝ ມຫາວິຫາໜ ຖJາຽບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຽ ແລ້Jກໍ່ບັDເກີf ສົໜທຍາຝົໜຕົd kພພິdສຸທັiາ ກໍ່ພາກັໜເບືvຽກາຽ ອາປoໍ້ຝົໜ ຢູ່ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ kພoAເຈົ້າ ວິສາຂາ ແນໝເຫັໜ ເຈົ້າພິdສຸ ເບືvຽກາຽ ອາປoໍ້ຝົໜ ແລ້Jກໍ່ບັDເກີf ມີສັທ{າ kບສັໜນກາໜ ຄິfຈສ້າD ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ຖJາຽເບັໜທາໜ ແລ້Jກໍ່ເສັfດ ເຂົ້າສູ່ kພນ້ຄvຣ ສາວຕ%ີ ເສີJຽໂພຊນ ອາຫາໜ ສຳເລັfລົJ ກໍ່ຈັfແຈD ໄຊຽທາໜທັDມJຣ ມີຜ້າແພຂາJ ຫໜື່ງພັໜຫ້າຮ້wຜືໜ ແລະ ເຄື່vງບໍລິວາໜທັiາ ສຳເລັfແລ້J kພoAເຈົ້າ ກໍ່jາຫໝູ່oAສໜົມ ອເນກ kບລິຈາລິ ກາຊນາລີ ທັDບJA

 ສາຍັໜຫ ສມເຍ kພoAເຈົ້າ ກໍ່ຍົdjາ ໄຊຽະທາໜແລ້J ກໍ່ແວfລ້vມ ໄບດ້Jຽນາລີທັiາ ເຂົ້າໄບສູ່ ບຸບພາລາໝ ວິຫາໜ ແລ້Jກໍ່ຖJາຽ ຜ້າອາປoໍ້ຝົໜ ໃຫ້ແກ່ອົD ສົໝເດັfkພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ກັປທັD ຊາJເຈົ້າ ພິdສຸທັiາ ແລ້Jກໍ່ກາປທູຣ ວK “ເທJ” ຂໍແຕ່ອົD ສົໝເດັfkພພຸທ{ອົD ບັຸຄົໜຍິDຊາຽ ມີໃຈໃສLັທ{າ ໄດ້ຖJາຽຜ້າ ອາປoໍ້ຝົໜ ຈມີkຜຼ ອານິສົD ຢ່າDໃດ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfເທlໜາ ແກ່oA ວິສາຂາວ່K

 kດູາ Ekບສິກາ ນໍລຊົໜ ຍິDຊາຽທັiາ ມີໃຈໃສ ສັທ{າ ໄດ້ມາຖJາຽຜ້າ ອາປoໍ້ຝົໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈມີຜຼ ອານິສົD ເບັໜອັໜຍິ່D kພເຈົ້າຈິ່Djາ ອດີfນິທາໜ ມາເທlໜາ ຕໍ່ໄບ ໃນຄັ້D ສາlໜາ kພກັlkບ ສໝມາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຍັDມີຍິD ເຂັໜໃຈຄົໜຫໜື່ງ ມີຊື່Jາ ອໄມທາສີ ເພາະໄດ້ເບັໜ ທາສີເຂົາ ຢູ່ມາໃນວັໜຫໜື່ງ oAອໄມທາສີ ໄດ້ມີ ທັlນາກາໜ ເຫັໜຫໝູ່ມນຸດ oໍເຊີ່Dຜ້າ ກາສາJພັf ມາສູ່ສຳນັd ຂvAkພພິd ສຸສົD ບາລົປເຖີD ກາໜໃຫ້ຜ້າ ເບັໜທາໜ ເຮັfເບັໜຜ້າ ອາປoໍ້ຝົໜ oAອໄມທາສີ ມີສັທ{າ ຢາັຈສ້າD ບຸຣຮJ່ມເຂົາOັ້ oAນັ່DຄຳນຶD ຕຶdຕvAວK ຈເຮັfແນJໃດfີນໍ ຈິ່Dຈໄດ້ ເຮັfບຸຣ ຄາJນີ້ ພິຈາຣນາ ເບິ່Dຜ້າ ທີ່ຈໃຫ້ທາໜ ກໍ່ບີໝ ຈິ່Dຮີປເຂົ້າ ໄບຫາມາໜດາ ບvັຄJາໝຈິ່D ຂvAຕົໜໃຫ້ ມາໜດາຮູ້ ມາໜດາຂvAoA ຕvບວ່K ເຮົາຈjາຜ້າ ມາແຕ່ທີ່ໃດ ຕົJເຈົ້າກັປ ມາໜດານີ້ ເບັໜທາfຮັປໄຊ້ ເຂົາຢູ່ ເມື່voAໄດ້ຍິໜ ຄຳເວົ້າຂvA ມາໜດາເຊັ່ໜນັ້ໜ ອັfສຸຊົໜ ກໍ່ໄຫຼລິໜ ລົDອາປຫໜ້າ ມາໜດາຂvAoA ມີຄJາໝສົDສາໜ ຈິ່Dແນະoໍໃຫ້ ໄບຂໍເງີໜ ຄ່າຈ້າDoໍoຽ oAມີຄJາໝຍິໜດີຍິ່D ນຶdຄາfຄເນວ່K ຄາJນີ້ ຄົDສຳເລັfແນ້ນvຣ ພ້າJເຮັfຕາໝ ຄຳເວົ້າຂvA ມາໜດາ ສາມີເກາ…

 ຝ່າຽວ່K ຜູ້ເບັໜເຈົ້າoຽ ເຂົາkບຕິເສf ບໍ່ໄດ້ຮັປ ຄຳວ່Kຄ່າຕົJ ຂvAເຈົ້ານີ້ ບໍ່ມີຢູ່ແລ້J oAກຸມາລີ ໄດ້ພ<Dດັ່Dນັ້ໜ ຈິ່Dບໍ່ສບາຽໃຈ oAຄໜິງວ່K ຄJາໝທັຸຍາັນີ້ ເນື່vງມາຈາັ ເຫfບໍ່ໄດ້ ເຮັfບຸຣກຸສົໜ ໄວ້ໃນ ກາຣກ່vຣນັ້ໜເອD ເທື່vນີ້ ຈເບັໜຕາຽຢ່າDໃດ ຈຕ້vAທາໜໃຫ້ຈົໜໄດ້ ດ້Jຽສັທ{າ ອັໜແຮDກ້າ oAທົໜຍvມ ອັປອາຽຂາຽຫໜ້າ ໄດ້ສiຜ້າຫົ່ໝ ແກ້ອvັໄບຊັdລ້າD ໃຫ້ຈົປງາໝດີແລ້J ຈັfຫາດvັໄມ້ mູບທຽຣ ຂvAຫvມ oໍໄບ ພ້vມດ້Jຽຜ້າ ມາສູ່ສາລາ ໂຮDທາໜ ຖJາຽຜ້າ ອາປoໍ້ຝົໜ ໃນວັໜແຮໝ 8 ຄ່ຳເດືvຣ 7 ກ່vຣວັໜ ເຂົ້າພັໜສາພ້vມ ດ້Jຽຫໝູ່ມ ຫາຊົໜ ແລ້Jຈິ່Dບາຖໜາ

 “ຍັຕ% ຍັຕ% kພວKມິຫໍ” ດ້Jຽອຳນາfຜຼະ ອານິສົD ກຸສົໜ ທີ່ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ທາໜໃນຄາJນີ້ ຂື້ໜຊື່JາຄJາໝ ທັຸຍາັໄຮ້ຊັປ ດັ່Dອັຕ*ພາປນີ້ ຢ່າໄດ້ມີ ອັຕ*ພາປຕໍ່ໆ ໄບ ເບັໜອັໜຂາf ຈົໜຕາປເທົ້າ ເຖີDkພນິພaາໜ ໃນອວສາໜຊາf ຂໍໃຫ້ໄດ້ພົປ ພຸທ{ບາf ສາlໜາ ຂvAອົDສົໝເດັf kພສີອລິຽເມfໄຕຽ ໃຫ້ໄດ້ ນັ່Dໄກ້ ສດັປຮັປພ<Dທັໝ ສເພາະຫໜ້າ ຂvAkພອົD ແລະ ຂໍອານິສົD ອັໜນີ້ ຈົ່Dເບັໜ ຫິຕkບໂຫຽດ ແກ່ສັfທັiາເທີ້ໜ…

 ເມື່vຄຳບາຖໜາ ຂvAoAອໄມທາສີ ສີ້ໜສຸດລົD ສຽAຮ້vA ສາທຸກາໜ ຂvAຫໝູ່ມນຸດ ແລະ ເທວດາ ດັDສນັ່ໜຫJັ່ຣໄຫJ ກໍ່ດ້Jຽຜi ອານິສົD ທີ່oAອໄມທາສີ ໄດ້ທຳທາໜ ນັ້ໜແລ້J ຢູ່ມາເຖີD 7 ວັໜ kພເຈົ້າພັໜທຸ ມຫາຣາຊ ບໍລົມໝກສັf ເສັfດ ໄບພົປເຫັໜ oAກຳລັD ຫາປພືໜມາ ໃນລຫ່າJAທາD ເກີfມີຄJາໝ kບຕິພັf ຮັdໄຄ່oAຫຼາຽ ຈິ່Dຕັfບາໃສ ໄຕ່ຖາໝ ຮູ້ຄJາໝຕຼອf ແລ້Jຍົdຂື້ໜ kພລາຊລົf ນຳເຂົ້າໄບສູ່ kພນຄvຣ ແລ້Jອພິເສd ໄວ້ໃນຕຳແຫໜ່ງ ອັdຄມເຫສີ ຄັໜສີ້ໜຊີປແລ້J ກໍ່ໄດ້ໄບ Eບັfຂື້ໜເທີDສJັຣ ເບັໜບໍລິວາໜ ຂvAkພສີອລິຽເມfໄຕຽ ເທພaບຸດ ບໍລມໝໂພທິສັf ມີວິມາໜສູAໄດ້ 15 ໂຍf ມີoAພ້າ 2 ພັໜເບັໜບໍລິວາໜ ຄັໜເມື່vສີໜ ອາຍຸຊາf ທີສຸດທ້າຽ ກໍ່ຈໄດ້ ພ<Dkພທັໝມ ເທlໜາ ຕໍ່ຫໜ້າ kພສີອລິຽະເມfໄຕຽ ບໍລົມໝ ໂລkກofເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ບັໜລຸ ທັມໝພິເສf ທີ່ບ່vຣພ<Dທຳ ນັ້ໜເອD ຄັໜຈົປkພສັfທັໝມ ເທlໜາ

 ຫໝູ່kບນສັfທັiາ ໄດ້ດJAຕາເຫັໜທຳ ເບັໜສ່Jຣ kບໂຍfແກ່ຕົໜ ສ່JຣoA ວິສາຂາ ກໍ່ໄດ້ຕັ້Dຢູ່ໃນ kພຣັຕ*ນໄຕຼນີ້ ແລະ ທາຍົdທາຍິກາທັiາ ບັຸຄົໜຜູ້ມີ ເຈຕ*ນາ ບໍລິສຸດ ຢຶfຫໝັ້ຣ ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ຍ່vມຈໄດ້ຮັປຜົໜ ເບັໜຫິຕ*ທຳ ເວທນິ ດັ່DoA ອໄມທາສີ ສົໝ ຄJຣເບັໜຕົJຢ່າD ແກ່ສາທຸຊົໜ ທັຸທົ່Jຫໜ້າ ທີ່ຈນຳມາ kບຕິບັf ໃນກາຣສືປ ຕໍ່ໄບOັ້ລົ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ ນິຖ%ີຕໍ…