ອານິສົD ຖJາຽເຈດີເຂົ້າເບືvກ

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ຟາລຸກຕັໜທຸລໍ ທັນຽານໍ ລາສິD Sທໍ ສັຕ%າ ບຸພaາ ລາເມໝ ວິຫລັເo* kບເສນິMໂກສລໍ ເຈຕິຍໍ ອາລັພa kກເຖສິຕິ.

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕາ ບາສາf ແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພ<Dຣົl ທັມໝເທlໜ ແກ່ພຸທ{ບໍຣິ ສັfທັiາ ທີ່ຟາກັໜມາກໍ່ສ້າD ຟາລຸກເຈດີ ເຂົ້າເບືvກ ເພື່vສ້າDໃຫ້ເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ, ທັມໝບູຊາ, ສັDຄບູຊາ ແກ່kພຣັຕ*ນໄຕຽ໌ ດ້Jຽຈິfສັທ{າ kບສັOາກາໜເຫຼື້ອໝໃສ ຫJັງjາ ຄຸຣkພຣັຕ*ນໄຕຽ ເບັໜທີ່ເພີ່D ເຫໝືອໜບ້າໜເຮືvຣ ເບັໜທີ່ຢູ່ອາໃສ ເພາະສນັ້ໜ ເມື່vມີຈິfສັທ{າ ເຊື່vບຸpະກັໝ ເຖີDພຽAນີ້ ຈບາຖໜາ ຢຶfຫໜວ່Ajາສົໝບັf kບກາໜໃດ ສົໝບັfເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈຜຸດຂື້ໜມາ ຮvAຮັປຄJາໝຄິf ໃຫ້ສຳເລັf ດັ່Dເຈo* ດ້Jຽອຳof ກຸສົໜ ສີໜທາໜkບທາໜ ດ້Jຽເຈo* ຂvAສັທ{າ ອັໜແຮAກ້າ ແມ່ໜຈຕັ້D ຄJາໝບາຖໜາ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ kພຂີນາ ສາວົdເຈົ້າ ຍvດຄJາໝບາຖໜາ ຂvAພັJສັf ກໍ່ຈສົມໝເoລົf ຄJາໝຕັ້Dໃຈ ດັ່Dkພຈvມໄຕຼ ໂລກof ສາlດາເຈົ້າ ຕັfkບທາໜ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ແກ່kພເຈົ້າ ບເສນMິໂກສົໜ ຮັປພ<Dໃນ ສະໄຫໝກ່vຣ Oັ້ວ່K

 ໄສໝຫໜື່ງ ສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເສັfດkບທັປຢູ່ ບຸພaາລາໝວິຫາໜ ໃນkພນຄvຣ ສາວັຖ%ີ ຊົDນັປຖື kພເຈົ້າ ບເສນMິສົໜ ຜູ້ເບັໜໃຫຽ່ ໃນແຄJຣໂກສົໜ ແລະ ກາສີໃຫ້ ເບັໜ Ekບຕິເຫf ຈິ່Dໄດ້ຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ດັ່Dຟາສິf ທີ່ຍົdໄວ້ ເບື້vງຕົ້ໜ ນັ້ໜວ່K

 “ຟາລຸກຕັໜທຸລໍ ເຈຕິຍໍ Sທໍ ສັຕ%າ ບຸພaາລາ ເມ ຕິ” ດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄົ້າ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເສັfດອາໃສ ເມືvງສາວັຕ%ີ ເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ບິນMບາf ເສັfດkບທັປຢູ່ ໃນບຸພaາລາໝວິຫາໜ ໃນກາຣ ຄັ້Dນັ້ໜ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບເສນMິໂກສົໜ ຣາຊບໍພິf ກໍ່ແວfລ້vມໄບດ້Jຽ ສັພaສັfທັiາ ມີພຼາໝຄຫບີf kພສົໜມof ອເນdບໍລິ ຈາລິກາ ຣາຊoລີທັDບJA ອvັໄບຈາັເມືvງ ສາວັຕ%ີ ໃນເວiາ ເຊົ້າວັໜນັ້ໜ ເບັໜວັໜຂື້ໜ 14 ຄ່ຳ ເດືvຣຈຽA ລດູຫໜາວ ສົໝເດັf kພເຈົ້າ ບເສໜທິໂກສົໜ ຊົDເສັfດໄບພັຜ່vຣ kພສຣິລຮ່າD ກາຽໃຫ້ສບາຽໃຈ ໃນທົ່Do ຂvAຊາJo ທີ່ບໍ່ຫ່າDໄກ ຈາັ kພນຄvຣ kພອົDໄດ້ ທvດkພເນfເຫັໜ ຊາJo ກຳລັDຍີເຂົ້າ ບັ່ໜເຂົ້າມາັມູຣ ພູຣເບັໜກvAໄວ້ ເບັໜທີ່ພໍໃຈ ຍິ່Dຫໜັກ ຈິ່DເສັfດລົDຈາັ kພຣາຊຍາໜ ພ້vມດ້Jຽ ເສໜາອາມາf ຣາຊບໍ ວາໜທັiາ ຮັປສັ່Dໃຫ້ ຊາJo jາເຂົ້າມາລJມກັໜ ແລ້Jກໍ່ສ້າD ເບັໜຮູບເຈດີ ບູຊາແກ່ kພຣັຕ*ນໄຕຽ kພອົDຮີປລົDມື ກໍ່ສ້າDທັນMີ ຫໝູkພບໍຣິວKໜ ຟາກັໜກໍ່ ຮູບເຈດີ “ທັໜຍ ລາ ສີ” ຍັDກvAເຂົ້າເບືvກ ທັຸທົ່Jຫໜ້າ ເຮັfດ້JຽຄJາໝຜາສັຸ ລື້ໜເລີDບັໜເທີDໃຈ

 ເມື່vກໍ່ສ້າD ສຳເລັfແລ້J ກໍ່ຮັປສັ່Dໃຫ້ ສ້າDໂຮDສັໜ ໃນສຖາໜ ທີ່ນັ້ໜແລ້J ເສfັດອvັໄບສູ່ ບູພaາລາໝວິຫາໜ ເຂົ້າໄບສູ່ສຳນັd ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຊົDນ້vມນມັlກາໜ ແລ້Jກໍ່ສຖິf ຢູ່ໃນທີ່ ສົໝຄJຣຂ້າDຫໜື່ງ ແລ້Jຈິ່D ຂາປທູຣວ່K “ພັເນ* ຟຄວK” ຂໍແຕ່ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເບັໜອັໜງາໝ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຂໜ້wຂໍ ອາລາທ{ນາ kພພຸທ{ອົD ກັປທັDkພຟິdຂຸ ບໍຣິວKໜ ໄບສັໜອາຫາໜ ບິນMບາf ທີ່ໂຮDສັໜ ຢູ່ທົ່Do ຂ້ໜwຈສຫຼອD kພຟາລຸກເຈດີ ທັໜຍລາສີນໍ ຍັDທາfເຂົ້າເບືvກ ທີ່ຂ້ໜwກໍ່ສ້າDໄວ້ ໃນສຖາໜທີ່ ທົ່DDoພຸ້ຣ ສົໝເດັfkພຜູ້ຊົD kພພາັເຈົ້າ ຮັປອາລາທ{ນາ ດ້Jຽດຸຊນິຽພາປ kພເຈົ້າ ບັfເສນMິໂກສົໜຣາຊ ກໍ່ຖJາຽນມັlກາໜ ລາກັປໄບສູ່ ເມືvງສາວັຖ%ີ

 ຮຸ່Aເຊົ້າມາ ກໍ່ເສັfດໄບສູ່ ທົ່Doແຕ່ເຊົ້າ jາkພໄທໃສ່ ໃນຣັຕ*ນ ທ່າໝກາD ໂຮDມົDລົປ ບູລາfອາສນ ແຫ່DkພສົD ສາວົdທັiາ ສຳເລັfແລ້J ກໍ່ເສັfດໄບ ສ້າDບັfຈຸຄ ມນາກາໜ ຕ້vຣຮັປ ສົໝເດັfkພພຸທ{ອົD ທັDkພຟິdສຸສົD 500 ອົD ໃຫ້ອົDສົໝເດັfນັ່D ເຫໜືອ ອາສນ ຖJາຽສັDຄທາໜ ບິນMບາfແກ່ kພເຈົ້າkພສົD ເມື່vສຳເລັf ພັຕfາກິfແລ້J kພເຈົ້າ ບັfເສນMິໂກສົໜ ກໍ່ຂາປທູຣ ຖາໝເຖີDຜi ອານິສົD ທີ່ກໍ່ສ້າD kພລຸກເຈດີ “ທັໜຍລາສີ” ຍັDກvAເຂົ້າເບືvກ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ໄບໂລັຫໜ້າ ຈໄດ້ ຜi ອານິ ສົD ເບັໜkບກາໜໃດ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຈິ່Dຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ວ່K

 kດູາ ມຫາບໍພິf kພຣາຊສົໝພາໜ ນໍລຊົໜ ຍິDຊາຽ ເຫຼົ່າໃດ ໄດ້ມີສັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ອົfທົໜກໍ່ສ້າD kພຟາລຸກເຈດີ “ທັໜຍລາສີ” ຍັDກvAເຂົ້າເບືvກ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ດັ່Dມຫາບໍພິf ໄດ້ກໍ່ສ້າDວັOີ້ ດ້Jຽສັທ{າ ອັໜແຮDກ້າ ມີຄJາໝ ບິຕິ ໂສມນັf ເບັໜກຳລັD ນໍລຊົໜ ຍິDຊາຽເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈບໍ່ໄດ້ໄບສູ່ Eບາຽຍພູມ ຕຼອf 100 ຊາf ຖ້າເກີfຢູ່ໃນ ມນຸlໂລັ ກໍ່ເບັໜຜູ້ຮັ່Dມີ ດ້Jຽຍົfສັd ບໍຣິວKໜ ຢ່າDຫຼວAຫຼາຽ ຄັໜຈຸຕ*ິຈາັ ເມືvງມນຸlໂລັແລ້J ກໍ່ຈໄດ້ໄບ EບັfເກີfໃນສັJຣ ເທວໂລັ ເສີJຽສົໝບັfທິປ ໃນວິມາໜ Eດົໝໄບດ້Jຽ ຄJາໝສຸັສຳລາໜ ແມ່ໜແຕ່ kພຕຖາຄົf ຄັ້DຍັDເບັໜ ບໍລົມໝໂຟທິສັf ບຳເພັໜບາຣມີ ກໍ່ເຊັ່ໜດຽວກັໜນີ້

 ໃນຄັ້Dນັ້ໜ kພອົD ໄດ້Eບັfຂື້ໜ ໃນຕກູຣພໍ່o ເມື່vຈເລີໜໄວ ຂື້ໜມາແລ້J ກໍ່ໄດ້ເຮັfໄຮ່ໄຖo ລ້ຽAຊີວິf ເຮັfຢູ່ດັ່Dນີ້ ຕຼອfມາ ໃນວັໜຫໜື່ງ ໄບເຫັໜ kພບັເຈ{ກ ພຸທ{ເຈົ້າ ຢູ່ໃນບ່າ ກໍ່ມີຈິfເຫຼື້ອໝໃສ kບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າອັໜແຮDກ້າ ສiະເຂົ້າອvັໄບ ກໍ່kພເຈດີ ຄັໜກໍ່ສ້າD ສຳເລັfແລ້J ກໍ່jາຜ້າແພ ມາເຮັfເບັໜທຸA ບັdkບດັປ kພເຈດີ ໄວ້ທົ່Jໄບ ຄັໜສຳເລັfແລ້J ກໍ່ໄບ ອາລາທ{o kພບັເຈ{ກ ພຸທ{ເຈົ້າ ມາຖJາຽ ສັDຄທາໜ ແລະ ພັຕ*າຫາໜ ໄດ້ສັກdາລ ບູຊາແກ່ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ໃນ ພຸທ{ບາf ສາlໜາ ຂvAkພອເoມທັlີ ສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jໄດ້ຕັ້D kບນິທາໜ ຄJາໝບາຖໜາວ່K

 ຂໍໃຫ້ ຂ້າkພເຈົ້າ ສຳເລັf kພໂຟທິpາໜ ຕັlຮູ້ ເບັໜkພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ອົDຫໜື່ງ ໃນອນາຄົf ເບື້vງຫໜ້ານັ້ໜເທີ້ໜ ຄັໜເມື່vສີ້ໜ ອາຍຸແລ້J ກໍ່ໄດ້ໄບບັD ເກີfໃນສັJຣ ຊັ້ໜ ດາJດິD ມີວິມາໜ ສູAໄດ້ 12 ໂຍf ພາັພື້ໜວິມາໜນັ້ໜ ສຳເລັfດ້Jຽ ລັຕ*ໍຂາJສອາf ສ່Jຣພາັໃນວິມາໜ kບດັປດ້Jຽ ທvAທັDສີ້ໜ ວິມາໜນີ້ ງາໝຮຸ່Aເຮືvງ ຍິ່Dຫໜັກ ບີໝວິມາໜອື່ໜ ເຫໝືອໜໄດ້ kພ ຕຖາຄົf ເສJີຽສົໝບັfທິປ ຢູ່ດ້JຽຄJາໝ kກເສີໝສັຸ ສຳລາໜ kບມາໜໄດ້ 4 ພັໜບີທິປ ຄັນ}ນານັປບີ ໃນເມືvງ ມະນຸດ ເຖີD 57 ໂກດdັບ 4 ແສໜບີ ເມື່vສີ້ໜອາຍຸແລ້J ມາEບັfຂື້ໜ ເບັໜkພຣາຊ ໂອລົfຂvA kພເຈົ້າຟາລານສີ. “ສໍສລັເo*” ຄັໜທv່Aທ່ຽວຢູ່ໃນ ມນຸlໂລັ ແລະ ເທວໂລັ ບຳເພັໜບາຣມີ ເຕັໝດີແລ້J ຈິ່Dໄດ້ມາEບັf ຕັfເບັໜອົD kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ດັ່Dkບກົfແກ່ຕາ ຂvAມຫາບໍພິf ຢູ່ໃນບັfນີ້

 ເມື່vຈົປ kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຫໝູ່kບນສັfທັiາ ມີkພເຈົ້າ ບັfເສນMິໂກສົໜ ເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ຟາກັໜ ໂສມນັf ຍິໜດີໃນ kພພຸທ{ຟາສິf ຍິ່Dຫໜັກ “ຕັlໝາ” ເພາະເຫfດັ່Dນັ້ໜ ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຢ່າໄດ້ບໝາf ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ໃຫ້ຮີປເຮັ່D ບຳ ເພັໜບຸຣ ຢູ່ເນື່vງນິf ກໍ່ຈສຳເລັfຜົໜ ດັ່Dຮັປkບທາໜ ວິສັຊ{ນາມາ ກໍ່ສົໝຄJຣ ແກ່ເວiາ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກv່ຣ ລົ ນິຖ%ີຕາ…