ອານິສົD ຖJາຽກvAອັຕ%

ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ບັpາສິໜທຸ ວຍຸຕ*ານໍ ຫເຕາ ສຄາເມາ ສັຖ%າ ເຊ*ວເນ ວິຫລັເo* ອັຖ%kບລິກ)ານໍ ອາລັພa kກເຖສິຕິ…

 ໂພສາທເວK kດູາ ສັປບຸຣິສາທັiາ ຝູAkບາຖໜາຫາຍັD ສັຸ 3 kບກາໜ ມີນິຣພາໜ ເບັໜທີ່ແລ້J ຈົ່Dຕັ້Dໂສຕ ບາສາfແກ້J ທັD 2 ຄwຮັປຮvA ພັDຣົl ທັມໝເທlໜາ ເຖີDອານິສົD ແຫ່D ກາໜຖJາຽເຄື່ອD ອັຖ%ບໍຣິຂາໜ 8 kບກາໜ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່kພພິdສຸສົD ພໍເບັໜເຄື່ອDສvAທາD ແກ່ພຸທ{ບໍຣິສັfທັiາ ຈໃຫ້ເລືvກເພັ້ໜjາ ແຕ່ທາDທີ່ຖືd ໄວ້ເບັໜເຄື່vງ ລຳດັປຕາໝ ທານໍoມໝຊື່Jາ

 ທາໜ Oັ້ມີທັມໝທາໜ ວັfຖຸເບັໜ 3 ຈິ່Dຈເອີ້ໜວ່Kທາໜຄື ເຈຕນາ ທີ່ບໍຣິຈາັ ໃຫ້ເຊີ່D ສັພaວັfຖຸ ຕ່າDໆ ມີຜ້ານຸA ຜ້າຫົ່ໝເບັໜຕັ້ໜ ແກ່kບຕິກ&າຫົd ຊື່Jາ ອາມິlທາໜ ເຈຕນາທີ່ຄິf ໃຫ້ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ຜູ້ອື່ໜ ໂດຽບໍ່ຫJັງ ມິlຕvບແທໜ ມີຈິfບໍຣິສຸດ ທາໜໃຫ້kພພິdສຸສົD ຜູ້kບພຶf kພທັມໝວິໄນ ເບັໜສາທາຣນ ທົ່Jໄບ ບໍ່ຈຳກັfຕົJ ເອີ້ໜວ່K ສັDຄທາໜ ອານິສົD ທາໜທັDບJAນັ້ໜ ເບັໜກິfເກື້vກູຣ ໃຫ້ຄJາໝສັຸ ກາຽສບາຽຈິf ແກ່ຜູ້ບໍຣິໂພັ ຄJຣທີ່ມີທິຊົ້ໜ ຜູ້kບກvບ ບຳເພັໜກຸສົໜ ຕາໝຄJຣແກ່ ໂພຄຊັປຂvAຕົໜ

 ເມື່vຈໃຫ້ທາໜ ຈົ່DບຳລຸA ເຈຕນາ ໃຫ້ບໍຣິບູຣ ໃນກາຣທັD 3 ນີ້ ຄື ກ່vຣບໍຣິຈາັ 1 ກຳລັDບໍຣິຈາັ 1 ແລະ ບໍຣິຈາັແລ້J 1 ຢ່າມີຄJາໝ ວີkບຕິສາໜ ເດືອfຮ້vຣ ຕໍ່ພາຽຫຼັງ ເມື່vພ້vມ ໄບດ້Jຽ ເຈຕນາທັD 3 ນີ້ແລ້J ຈັfວ່K ເບັໜທາໜສຳkບທາ ມີວິບາັໄຟຽ໌ສາໜ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ດັ່Dພຸທ{ພົfຄ$າ ທີ່ຍົdໄວ້ ເບື້ອDຕົ້ໜນັ້ໜວ່K

 “ບັpາສີໜທຸ ວຍຸຕ*ານໍ ຫເຕາສຄາເມາ SທັD ສັຕ%%%າ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ໃນກາຣຄັ້Dຫໜື່ງ ອົDສົໝເດັf kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ເມື່vkພອົD ເສັfດອາໃສ ກຸAສາວັຖ%ີ ເບັໜທີ່ໂຄຈvຣ ບິໜທບາf ເສັfດkບທັປຢູ່ ໃນບຸພaາລາໝ ວິຫາໜເຊຕວັໜ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີ ມຫາເສຖ%ີ ຜູ້ຫໜື່ງ ຢູ່ໃນບ້າໜສຄາໝຊື່Jາ ຫເຕາລເສຖ%ີ ກໍ່ບັDເກີfມີ ສທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໃນkພພຸທ{ ສາlໜາ

 “ມັໜຣເບ” ເຂົາກໍ່ບັຸ ໂຮDມົໜດົd ໄວ້ຊ້vAຫໜ້າ ຍັDເຮືvຣແຫ່Dຕົໜ ແລ້Jຈິ່Dຕົdແຕ່D ສ້າDແບDຍັD ອັຖ% ບໍລິຂາໜ 8 kບກາໜ ເບັໜຕົ້ໜວ່K ຜ້າຈີວvຣ, ສັDຄາ, ບາf, ແລະ ຜ້າກvAນໍ້າ, ຄີຣນເພສັf, ຂJາໜ, ສຽມ ສິ່J, ມີf, ພົ້າ, ເສື່vສາfອາlໜາ ຟາຊນຄັໜທີ ຄົປເຄື່ອD ອັຖ% ແລ້Jຈິ່D ທຳກາໜມຫໍຣສົປ ຄົປງັໜກັໜ ຢ້າDຍິ່Dໃຫຽ່ ແລະ ກໍ່ຄົປງັໜຢູ່ເຖີD 7 ວັໜ ແລ້Jຈິ່D ນໍາກvAອັຖ% ເຂົ້າໄບສູ່ ເຊຕວັໜ ບຸພaາ ລາໝວິຫາໜ ອັໜເບັໜທີ່ຢູ່ ທີ່kບທັປແຫ່D ອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ຖJາຽບິນMບາf ແລະ ອັຖ% ແກ່kພອົD ກັປທັD kພພິdສຸສົD 500 ອົD ເມື່vສຳເຣັfກາໜ ພັຕ*າກິfແລ້J ກໍ່ຂາປທູຣ ຖາໝເຖີD ຜiອານິສົD ອັໜໄດ້ຖJາຽ ອັຕ% ສັDຄທາໜວ່K

 “ພເນ*” ຂໍແຕ່ ອົDສົໝເດັf kພພຸທ{ເຈົ້າ ອົDkບເສີfEດົໝ ບັຸຄົໜທີ່ມີ ຈິfສັທ{ kບສັໜນາກາໜ ມາສ້າD ອັຖ%ບໍລິຂາໜ 8 kບກາໜ ເບັໜທາໜ ຈໄດ້ຜiະ ອານິສົD ຢ່າDໃດ ກໍ່ຂ້າຈາ ໃນກາໜຄັ້Dນັ້ໜ kພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຈິ່Dຕັfkພສທັ{ມໝ ເທlໜາ ວ່K

 ດູກ່vຣ ມຫາເສຖ%ີ ບັຸຄົໜນໍລຊົໜ ຊາຽຍິDທັiາ ມີໃຈສທ{າ ມາກໍ່ສ້າD ກvAອັຖ% ບໍລິຂາໜ 8 kບກາໜ ຖJາຽເບັໜທາໜ ກໍ່ຈໄດ້ ອານິສົD 36 ກັປ ບັຸຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ບໍ່ໄດ້ໄບສູ່ ອບາຽ ນາໜໄດ້ຮ້wຊາf ຈໄດ້ເສJີຽ ສົມປັດອັໜ ໂອລາ ລີກdພາປ ໃນມນຸl ສຸຄຕິແລ້J ຈໄດ້ເສJີຽ ທີປkພສົມປັດ ໃນສຸລາໄລ ເມືອDສJັຣ ພາຽຫຼັງ ຈໄດ້ນິພaາຣ ສົມປັດ ອັໜສີ້ໜພົປ. ສີ້ໜຊາf. ສີ້ໜທັຸ. ສີ້ໜໄຟຽ໌ ໃນວັຕ*ສົDສາໜ

 ກາໜກໍ່ສ້າD ອັຖ%ບໍລິຂາໜນີ້ ເບັໜແບປຢ່າD kບເພນີ ແຫ່Dkພບໍລົມໝ ເພາທິສັf ສືປໆ ກັໜມາ kພພຸທ{ິກາຕັl ນີ້ແລ້J ຈິ່Dນໍາjາ ອດີfນິທາໜ ມາຕັf ເທlໜາ ລJAມາແລ້J ໃນຄັ້D kພຕິlເພາທິສັf ບຳເພັໜ kພບາຣມີ ບໍລິບູຣແລ້J ໄດ້ຕັfແກ່ kບຣມາພິເສd ສຳເພາທິpາໜ ຊົDkພoໝ ຊື່Jາ

 kພຕິl ສັມໝາສັໝ ພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພມຫາ kກລຸນາ ໂຜfເວໄນຽະ ສັພaສັf ໃຫ້ຢູ່ໃນ ທາDສJັຣ ແລະ kພນິພaາຣ “ທຸກ& ຕບຸຣິເສາ ຫຸຕJາ” ຄັ້Dນັ້ໜ ຍັDມີບູຣຸດເຂັໜໃຈ ລ້ຽAຊີວິf ໄດ້ໂດຽຍາັ ໄບທ່ຽວເກັປ ຜັdຫັdພືໜ ມາຂາຽ ລ້ຽAຊີວິf ຢູ່ມາວັໜຫໜື່ງ ໄບເຫັໜ kພບັfເຈກ ໂພທິສັf ອົDຫໜື່ງຢູ່ໃນບ່າ ກີໝຈິfສັທ{າ kບສັOາກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສໃນຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຈິ່Dເຂົ້າໄບ ສູ່ທີ່ໄກ້ ຂາປນມັlກາໜ kພບັfເຈກ ໂພທິສັfເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ແບd jາມັfພືໜ ແລະ ຜັdແລ້Jກໍ່ກັປ ເຂົ້າເມືvສູ່ ເຮືvຣແຫ່Dຕົໜ ແລ້Jກໍ່ຂາຽ ໄດ້ມູຣຄ່າ ເຂົາຈິ່Dນໍາໄບ ຊື້ຜ້າແພ ມາເຮັfເບັໜ ຜ້າສບົD ຈີວvຣ ສັDຄາ ແລະ ບາf ຄົປເຄື່ອDອັຖ% ແລ້Jຈິ່D ນໍາເຂົ້າໄບຖJາຽແກ່ kພບັfເຈກ ໂພທິສັfເຈົ້າ ແລ້Jຈິ່D ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາວ່K

 ດ້Jຽບຸຣກຸສົໜ ທີ່ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ທຳທາໜ ໃນຄັ້Dນີ້ ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າ ພົ້ໜຈາັຄJາໝ ເຂັໜໃຈໄຮ້ຊັປ ເຫໝືອໜດັ່Dຊາfນີ້ ແລະ ເມື່v ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ທvAທ່ຽວຢູ່ ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ຕາປໃດ ຂໍໃຫ້ ຂ້າkພເຈົ້າ ບໍລິບູຣດ້Jຽ ຊັປສົມປັດ ໃຫ້ໄດ້ຈຳແນd ແຈdທາໜ ແກ່ຜູ້ມີສີໜ ແລະ ຍາຈົdຄົໜຂໍທາໜ ທັຸທົ່Jຫໜ້ານັ້ໜແລ ຂໍໃຫ້ຂ້າkພເຈົ້າ ໄດ້ຕັlຮູ້ ເບັໜkພສັມໝາ ໂພທິpາໜ ໂຜfສັພaສັf ອvັຈາັ ວັຕ*ສົDສາໜ

 ຄັໜkບາຖໜາ ດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ກັປໄບສູ່ ບ້າໜເຮືvຣແຫ່Dຕົໜ ຂົໜຂJາຽຫາລ້ຽA ມາໜດາ ຕາປຕໍ່ເທົ້າ ສີ້ໜອາຍຸແຫ່Dຕົໜ ກໍ່ໄດ້ຂື້ໜໄບບັDເກີf ໃນດຸສິຕ* ພິພົປ ມີວິມາໜ ທvAສຸAໄດ້ 25 ໂຍຊ ມີoAພົ້າ ເທພaອັສvຣ 500 ເບັໜບໍລິວາໜ ຄັໜຈຸຕິ*ຈາັ ດຸສິຕ* ພິພົປ ນັ້ໜແລ້J ຈິ່DລົDມາ ຖື jາກຳເນີf ໃນຕກູຣ ສາັkກຽະເຊຕລາf ກຸAສາວັຖ%ີ ບໍລິບູຣດ້Jຽ ໂພຄ ຊັປສົໝບັf ຄັໜເມື່vໃຫຽ່ຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຣາຊສົມປັດ ແທໜວິດາ ຈິ່Dມີຊື່Jາ ສົໝເດັfkພຽາ ບັfເສນMິໂກສົໜ ໃນກາຣ ບັfນີ້ລົ

 ຄັໜຈົປ kພສທັ{ມໝ ເທlໜາ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້J ກໍ່ຂາປທູຣລາ ເມືvເຮືvຣແຫ່Dຕົໜ ຄັໜເມື່vສີ້ໜ kພຊົໜອາຍຸ ກໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນດຸສິຕ* ພິພົປ ເສີJຽສົມປັດທິປ ມີວິມາໜທvA ສຸAໄດ້ 25 ໂຍf ມີoAພົ້າ ເທພaອັສvຣ ສາໝຫໝື່ຣ ເບັໜບໍລິວາໜ ແວfລv້ມໄບດ້Jຽ ຣlໝີເຮືvງຮຸ່A ວິຈິfບັໜຈົDໂອພາf ງາໝບໍລິສຸດ ສອາf ເສີJຽທິປkພ ສົມປັດ ຢູ່ໃນວິມາໜ ນີ້ລົ ທ່າໜຜູ້ເບັໜບັໜດິf ຊາfເພິ່D ນມັlກາໜ ໄດ້ກMຳຢ່າD kພອລິຽເຈົ້າ ແຕ່ບາDກ່vຣ ທີ່ລ່JAລັປໄບແລ້J ແຕ່ຫຼັງ…

 ເທlໜາ kບຣິເຍາ ສາເນ ໃນເມື່vແລ້J ຣົlທັມໝ ເທlໜາ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າ ມູນ}ສັທ{າທັiາ ຈົ່Dໄດ້ດັ່D ຄຳມັd ຄຳkບາຖໜາ ດັ່Dກຼ່າJມາແລ້J ກໍ່ເສັfດບໍຣ ບJຣຄJຣເທົ່ານີ້ ກv່ຣລົ. ນິຖ%ີຕາ…