ສະຫຼອD kພພຸທ{ຮູບ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ນມັfຖຸ ຣຕນັຕ*ຍັl ຕໂຕ ບຣໍ ພຸທ{ຮູບໍ ອານິສັDສາ ບກາສິຕັໜຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົD ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ໃຫ້ແກ່ພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ ທັiາ ຜູ້ມີຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ ໄດ້ຊັdຊJນກັໜມາ ກໍ່ສ້າDກvAກາໜກຸສົໜ ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ລົະ ຮັກ;າສິໜ ກະທຳໃຫ້ເບັໜ ອາມິlບູຊາ ລົະ kບຕິບັfບູຊາ ແກ່kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ kພສັDyເຈົ້າ ທັD 3 ຣັຕ*ນ ສຳເລັfລ້ົJ kບາຖໜາຈະພ<Dທັມໝ ເທlໜາ ຜiາອານິສົD ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ເຊິ່Dເບັໜຮູບ ບຽບເຫໝືອໜແຫ່D kພບໍຣົມໝຄູ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ເພື່vເບັໜກາໜສະຫຼອD ຮູບkພບຕິມາກອໜ ທີ່ໄດ້ສະລະຊັປອັvມາ ກໍ່ສ້າDໄວ້ສຳລັປ ເພື່vກາໜບູຊາ ກາປໄຫ້J ຈະໄດ້ເບັໜເຄື່vງ kກຕຸ້ນໃຈ ແກ່ຜູ້ສັໜຈອໜ ທ່ຽວໄບໝາ ແລ້Jເກີf ສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ.

 ຣະລຶdເຖິDຄຸຣ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຈະໄດ້ມີຄJາໝ ສະຫຼົດສັDເວf ເກີfຂື້ໜພາຽໃນ ຈິfຂvAຕົໜ ລົ້Jຈັໄດ້kບພຶfkບຕິບັf ຕາໝຄຳສອໜ ບໍຣົມໝພຸທ{ໂອວາf ຕັfເສຽຈາັ ກາໜສ່ອDເສປຄົໜພາໜ ໃຫ້ຂາfອvັຈາັ ຂັໜທະສັໜດາໜ ກັປເບັໜຜູ້ຕັ້D ຕົໜໄວ້ໂດຽຊvບ ຄືລະ ມິlາທິຖີ% ຄJາໝເຫັໜຜິfເສຽ ຈະໄດ້ກັປມາຕັ້Dຕົ້ໜໃຫໝ່ ໃນສຳມາທິຖີ% ມີຄJາໝເຫັໜຖືdຕ້ອD ຕາໝທຳນvAຄvDທັໝ kບພຶfສິ່Dທີ່ ເບັໜkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ມີກາໜໃຫ້ທາໜ ຮັກ;າສິໜ ພ<Dທັມໝເທlໜາ ລົະ ເຈີຼຣເມຕ*າ ພາວະo kບພຶfສົໝຄJນແກ່ ພາວະ ຄJາໝເບັໜຢູ່ຂvAຕົໜ.

 ເບັໜຄາຣະວາf ຄvບຄvAຢ້າJເຮືvນ ກໍ່ໃຫ້ຕັ້Dຕົໜ ໄວ້ໃນເຂfແຫ່D ສິໜທັໝອັໜ ເບັໜຄິຫິວິໄນ ລົະ ໃຫ້ທາໜຕາໝສົໝຄວໜ ແກ່ໂພຄະຊັປຂvAຕົໜ ຖ້າມີຄJາໝຮູ້ ສຶກຊາປຊຶ້D ໃນໃຈເຫຼື້ອໝໃສ ຈົໜຄາຣາວາfວິໃສ ອvັສູ່ເນdຂຳ ມະບັໜພະຊາ ອຸkບສົໝບົf ກໍ່ຕັ້Dຕົໜໄວ້ ຊvບໃນສິໜ ຈາຣານຸວັfຂvA ບັໜພະຊິf ຄືຢຶຖື%ເອົາ kບຕິໂມຂ)ະສັDວvນ ສິໜເບັໜເຄື່vງດຳເນີໜ ຈະໄດ້ເບັໜຜູ້ ຊ່Jຽສົ່Dເສີໝຄ້ຳຊູ kພພຸທສາlໜາ ໃຫ້ຢືໜຍາJອvັໄບຕາປເທົ້າ 5000 kພວັlາ ກີໝລົ.

 ກາໜສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ມີkບໂຫຽດຫຼາຽສະຖາໜ ສາມາfອຳນJຽ ວິບາັຜົໜ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ສະຖາບາo ລົະ ຜູ້ໄດ້ທັlາ ໃນບັໜຈຸບັນ ພົປນີ້ ລົະ ພົປຂ້າDຫໜ້າ ດັ່Dkພເຖຣະຜູ້ຫໜຶ່ງ ບຳເພັໜກັມໝຖາໜ ຢູ່ໃນkບເທf ເຂfຊົໜນະບົf ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ໄດ້ທັlໜາກາໜ ເຫັໜkພພຸທ{ kບຕິມາກvນ ເກີfຄJາໝ ສະລົDສັDເວf ລະລຶdເຖິD kພພຸທ{ຄຸຯ ບຳເພັໜພຽຣ kບພຶfສະມະນະທັໝ ໄດ້ບັໜລຸ kພອະຣະຫັໜຕະຜົໜ ພົ້ໜຈາັສັDສາຣະທຸຂ) ໃນວັໜນັ້ໜເອD ເພາະສະນັ້ໜ ສົໝເດັfkພບໍຣົມໝຄູ ຈິ່Dຕັfວ່າ ກາໜເຫັໜkພຣພຸທ{ຮູບ  ເບັໜທັlໜາ ນຸຕ*ຣິຽະ ອັໜkບເສີf ເພາະທຳໃຫ້ ຜູ້ໄດ້ທັlໜ ຕື່ໜຈາັບາປ ຄືອະກຸສົໜ ບໍ່ຫຼົງງົໝງາໝ ເຫຼົ່າເທJດາ ມະນຸຈ(ຣະລຶກເຖິD kພພຸທ{ຄຸຣວ່K “ອິຕິບິໂສ ຟຄວK ອະຣະຫໍ ສັມໝາສັໝພຸເທ{າ” ດັ່Dນີ້ເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ຕ້vງໄດ້ເຫັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຫຼື ຮູບkພພຸທ{ kບຕິມາກvນ ໂດຽທາDໃດ ທາDຫໜຶ່ງເສຽກ່ອໜ.

 “ຕັlໝາ” ເພາະສະນັ້ໜ ທ່າໜຈິ່Dພັລ}ນາ ຜiາອານິສົD ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ໄວ້ນານາkບກາໜ ດັ່Dຕໍ່ໄບນີ້ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດ້ສະລະຊັປ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ kບຕິມາກອໜ ໃນເບື້ອDຫໜ້າ ເມື່vຕາຽໄບ ຈະໄດ້ເບັໜເສຖີ% ມີຊັປເກີໜຈ ຄັລ}oນັປໄດ້ ນໍຣະຍິDຊາDຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້Jຽດີ ສັຸເບື້vງຫໜ້າ ແຕ່ຕາຽໄບ ຈະໄດ້ເບັໜເທJດາ ມີລິທ{ານຸພາປ ອະນັໜເນd ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້Jຽເງິໜ ຜູ້ນັ້ໜຈັໄດ້ເບັໜ kພເຈົ້າ ຈັກdພັຕິ*ຣາf ໃນkບຣະພົປເບື້vງຫໜ້າ ທີ່ຕາຽໄບ, ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້JຽທvAເຫຼືອD ຫຼື ທvAສຳລິf ຜູ້ນັ້ໜຈະໄດ້ເບັໜ ບໍຣົມໝkກສັຕ*າທິຣາf ໃນkບຣະພົປ ເບື້vງຫໜ້າ ທີ່ຕາຽໄບ. 

 ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້Jຽສີລາ ຫຼື ດັvໄມ້ບັໜເຈືvກັໜ ຂື້ໜເບັໜອົD ຈະໄດ້ເບັໜ ທ້າJສັກdເທJຣາf ໄດ້ເບັໜໃຫຽ່ ກາ່JເທJດາ ໃນຊັ້ໜ ຕາJຕິDສາ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້Jຽແກ່ໜຈັໜ ຜູ້ນັ້ໜຈະໄດ້ເບັໜໃຫຽ່ ໃນkບເທlຣາf kບກvບໄບດ້Jຽ ຈະຕຸຣົDຄະເສໜາ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບສາຽາ ໃສ່ແຜ່ໜຜ້າ ຫຼື ແຜ່ໜໂລຫະຕ່າDໆ ຜູ້ນັ້ໜຈະໄດ້ເບັໜ kພມsາພົໝ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ້ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ ດ້JຽທvAຄຳທັມໝຊາf ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ຈະkບາຖໜາເບັໜ ພຸທ{ພູມ ບັເຈ(ກພູມ ສາວະກະພູມ ຢ່າDໃດຢ່າDງໜຶ່ງ ກໍ່ຈະສຳເລັf ດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ໃນkບຣະພົປ ເບື້vງຫໜ້າ ໂດຽແທ້.

 ພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜທັiາ ມັໃຄ່ໄດ້ຂົໜຂາJຽ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ kບຕິມາກອໜ ນານາວັfຖຸ ດັ່Dເທlໜາ ມາລົ້Jນັ້ໜ ເພື່vອຸທິfບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຄື kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ kພສັDyເຈົ້າ ຈະໄດ້ເບັໜທີ່ ສັກdາຣະບູຊາ ກາປໄຫ້Jແກ່ ເທJດາ ລົະ ມະນຸດນິກvນ ທຸັຖ້ວໜຫໜ້າ ຍ່vມເບັໜບຸຣ ອັໜລ້ຳເລີf kບເສີfຍິ່D ຫໜັຫໜາ ດັ່Dkພພຸທ{ຄ$າວ່K “ບຸpານິ kຍຣະໂລກັlໝິງ kບຕິຖ%າ ໂຫໜຕິ kບນິນໍ” ບຸຣຄືຄJາໝດີ ຄJາໝງາໝ ຍ່vມເບັໜທີ່ເພິ່D ທີ່ອາໄສຂvA ສັfທັiາ ໃນkບຣະພົປ ເບື້vງຫໜ້າ ແມ່ໜໃນອັຕ*ພາປນີ້ ເມື່vລະນຶdເຖິDກຸສົໜ ຂື້ໜມາຄາJໃດ ກີໝໃຈບິຕິ ບາໂມfເຫຼື້ອໝໃສ ຄັໜທຳລາຽຂັໜ ລະໂລັນີ້ໄບ ກີໝສຸຄະຕິ ໂລັສັJຣ ເບັໜທີ່ຢູ່ອາໃສ ດັ່Dໄດ້ເທlໜາ ທັມໝາ ນຸຕ*ຣິຽາ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໜສ້າD kພພຸທຮູບຕ່າDໆ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.