ສະຫຼອD ຜ້າkພນັD

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ເອກະ ກິຣະ ສະມະເຍ ສັຖ%າ ເຊຕະວັໜເນ ວິຫະຣັໜໂຕ ໂພ;າທະໂວຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ແຫ່DກາໜຖາJຽ ຜ້າkພນັD ໃຫ້ເບັໜທາໜ ໃນວັໜນີ້ ສ່Jຣວ່K ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາ ໃນໂລັນີ້ ພາກັໜກໍ່ສ້າD ກະທຳບຸຣໃຫ້ທາໜ kບາຖໜາ ຫາຄJາໝສຸັຄJາໝເຈຼີຣ ມາໃສ່ຕົໜ ໃນຊົ່Jນີ້ ລົະ ຊົ່Jຫໜ້າ ຈິ່Dໄດ້ພາກັໜ ບໍຣິຈາັ ສັພaະວັfຖຸຕ່າDໆ ຫໝາຽມີເຂົ້າoໍ້ ໂພຊໜະອາຫາໜ ຮັກ;າສິໜ ລົະ ພ<Dkພທັມໝ ເທlໜາດັ່Dນີ້ ນັdkບາfເຈົ້າທັiາ ຍ່vມສັລ}ະເສີໜ ຍ້vງຍໍຍິໜດີຊົໝຊື່ໜ ແກ່ຜົໜທາໜຂvA ນໍຣິຍິDຊາຽເຫຼົ່ານັ້ໜ ມະນຸດຍິDຊາຽທັiາ ເມື່vkກທຳກາໜ ກິຼຽາຕາຽໄບ ກໍ່ຈະໄດ້ໄບ ບັDເກີfໃນຕະກຸຣ ທ້າJkພຽາ ມsາkກສfັຂັຕິ*ຽະ ມsາສາໜ ລົະ ພາໝມະນະ ມsາສາໜ ອັໜບໍລິບູຣໄບດ້Jຽ ໂພຄະຊັປສົໝບັf ວັfຖູເຂົ້າຂvA ເງິໜທvAກົ້JແຫJຣ ແສໜສິ່D ເບັໜອັໜ ຫຼວDຫຼາຽລົ.

 ດັ່Dkພພຸທ{ຄ$າ ທີ່ໄດ້ຕັເທ{lໜາໄວ້ ໃນຂ້າDຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ເອກະທາ ກິຣະ ສະມະຍາ ສັຖ%າ ເຊຕະວະເນ ວິຫຣັໜໂຕ ໂພສາທະໂວຕິ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ kດູາ ສັປບຸຣິ;າ ເຈົ້າທັiາ ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ ຟຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາທັiາ ນິສິທິ{ຕາJ ກໍ່ເສັfດkບທັປ ຢູ່ໃນບ່າ ເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ ອັໜນາຽອະນາຖະບິໜທິກະ ສ້າDຖJາຽ ຢູ່ທີ່ຈິໝໃກ້ ໄຄ່ເມືvງ ສາວັຖິ% ຣາຊະທານີ “ອະຖະໂຂ” ໃນກາຣຄັ້Dນັ້ໜ “kບເສນະທິ ໂກສະໂລ ຣາຊາ” Iີ kພເຈົ້າ ບັfເສໜໂກສົໜ “ຄະເຫຕາJ” ກໍ່ຖືjາ kບmູບkບmີປ ດvັໄມ້ ຄັໜທະຣົlະ ຂvAຫvມ ອັໜມີຫໝູ່ ເສໜາອາມາfທັiາ ຫາັມາສະພາປແວfລ້vມ ເບັໜບໍຣິວາໜ ເຂົ້າໄບສູ່ບ່າ ເຊຕະວັໜ ມsາວິຫາໜ “ອຸkບສັDກະມິຕJາ” ຄັໜເຂົ້າໄບລົJ ກໍ່ບູຊາດັvໄມ້ mູບທຽຣ ພ້vມດ້JຽຂvAຫvມທັiາ. 

 “ນິສິທິ” ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ໃນທີ່ສົໝຄJຣ ແຫ່Dຕົໜລົ້J ບັdຄັໜທະ ກໍ່ຍົdອັໜຊະລີກvຣ ຍັDກະພູມຈູມືໝໄຫ້J kພພຸທ{ເຈົ້າວ່K “ພັໜເຕ ຟຄວK” ຂ້າຂໍໄຫ້J kພພຸທ{ເຈົ້າ ຜູ້ເບັໜຈvມ ແຫ່DເທJດາ ລົະ ມະນຸດທັiາ ນໍຣະຍິDຊາຽທັiາກfີ ທ້າJkພຽາ ເສໜາອາມາf ຣາຊະມົໜຕີກີf ເສຖີ%ຄະຫະບໍດີ ລົະ ພໍ່ຄ້າກີf ຄົໜຂະມvດທຸັໄຮ້ ຂີໜໃຈກີf ໄດ້ມີຈິlັທ{າ ເຫຼື້ອໝໃສ ມາສ້າDແບD.

 “ບັຕິ*ສະນໍ ຕິໂລກາຣະນິຍໍ” ຍັDຜ້າພະນັD ກັ້DຍັD ສັປພັpູເຈົ້າ “ກິD ຜະລໍ” ຍັDຈັມີຜiາ ອານິDສະ ຢ່າDໃດ? ຟຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ຊົDພ<D ດັ່Dນັ້ໜລົ້J “ວິວະຣິຕJາ” ກໍ່ໄຂkກອູບກົ້J ມຸຂ)ກັໝພະລັD ຍັDບາັອັໜແດDງາໝເສໝີ ດັ່Dຜ້າກຳພົໜ ອາຫະ ສັພັapູເຈົ້າ ກໍ່ກ່າJຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາແກ່ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບັເlໜທິໂກສໂລຣາຊາ ວ່າ kດູາ kພມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດລົ ມີຈິfໃຈ ເຫຼື້ອໝໃlັທ{າ ໃນຄຸຣກົ້J 3 kບກາໜ ເທຕິ ລົມາໃຫ້ “ບັຕິ*ສະນັD ຕິໂລກາຣະນິຍໍ” ຍັDຜ້າພະນັD ໃຫ້ເບັໜທາໜ ດັ່Dນັ້ໜ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ລະພະຕິ ກໍ່ຈັdໄດ້ ຜiາອານິສົDສະ 16 ກັປ.

 kດູາ ມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ໃດ ໄດ້ສ້າDຜ້າພະນັD ໃຫ້ເບັໜທາໜດັ່Dນັ້ໜ “ສັໂກd ເທJຣາຊາ” ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາອິໜທາ ທິkບຕິຣາf ໄດ້ 7 ຊາf ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຈັກdພັຕິ*ຣາf ໃນkບເທlຣາf ບ້າໜນ້vຍ ລົະ ເມືvງໃຫຽ່ໄດ້ 7 ຊາf ຈັໄດ້ເບັໜ ມsາເສຖີ% 7 ຊາf kດູາ ມsາບໍພິd kພຣາຊະສົໝພາໜ ນໍຣະຍິDຊາຽ ຜູ້ໃດ້ສ້າDຜ້າກັ້D ລົະ ຜ້າພະນັD ໃຫ້ເບັໜທາໜ. 

 ດັ່Dນັ້ໜ ຊາໂຕ ເກີfມາ “ຍັຖ% ພາເວ ຍັຖ% ພາເວ” ໃນພາວະທີໃດກີf “ເທJມະນຸເlທິ” ອັໜຫໝູ່ຄົໜ ລົະ ເທJດາທັiາ ຫາັສັກdະລະບູຊາ “ຕັຖ% ຖາເນ” ໃນສະຖາໜທີ່ນັ້ໜໆ ລົ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ຢູ່ໃນທີ່ໃດ ຜ້າພະນັD ຫາັໄບກັ້DໄບບັD ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ຢູ່ທຸັເມື່vນັ້ໜລົ ນໍຣະຍິDຊາຽຜູ້ນັ້ໜ ເກີfມາກີໝຮູບໂສໝ ຕະໂນໝພັໜ ວັໜນະອັໜງາໝ “ມະນຸlບິໂຍ” ອັໜເບັໜທີ່ຮັd ຖືdເນື້vເພິ່Dໃຈ ແກ່ຄົໜ ລົະ ເທJດາທັiາລົ “ອິທໍ ຜະລໍ” ອັໜນີ້ ກໍ່ເບັໜດ້Jຽ ຜiາອານິສົDສະ ອັໜໄດ້ໃຫ້ ຜ້າພະນັD ກັ້DບັDຍັD kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົະ kພສັDyເຈົ້າ ນັ້ໜກີໝລົ kດູາ ສັປບຸຣິສະເຈົ້າທັiາ ຄັໜໄດ້ພ<DຍັD kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ລົ້Jຈົ່D ມະນະສິກາຣ ຈົfຈຳໄວ້ໃນຈິfໃຈ ເຖີ້ໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kບໂຫຽດໃນຊາfນີ້ ລົະ ຊາfຫໜ້າລົ 

 “kບຕິສັໜນໍ ຕິໂລກະຣະນີຍັD ວັໜນະນາ” Iີ ກິຽາຈາ ຍ້vງຍໍຍັD ນໍຣະຍິDຊາຽ ທາJຽຍົdທັiາ ອັໜໄດ້ສ້າD ຜ້າພະນັD ໃຫ້ເບັໜທາໜ ກໍ່ຈະໄດ້kບສົປ ສາlໜາ kພສີອະຣະຽເມໄຕ* ດັ່Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາ ທຸັkບກາໜ ນິຖີ%ຕໍ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່vຣລົ.