ສະຫຼອD kພທາfຊາຽ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ວາລຸກະເຈຕິຍັໜຕິ ອິທໍ ສັຖ%າ ບຸພaະຣາເມ ວິຫະຣັໜໂຕ kບເສນະທິໂກສະລໍ ອາຣັພaະ ກະເຖສິຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ກາໜກໍ່ສ້າD ວາລຸກະເຈດີ kພທາfຊາຽ ເພື່vກະທຳ ໃຫ້ເບັໜ ພຸທ{ບູຊາ ທຳມະບູຊາ ສັDyບູຊາ ແກ່kພຣັຕ*ນໄຕຼ ດ້Jຽຈິfສັທ{າ kບສັໜoກາໜເຫຼື້ອໝໃສ ຫວັDເອົາຄຸຣ kພສີຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜທີ່ເພິ່D ອັໜkບເສີf ເຫໝືອໜກັໜກັປບ້າໜເຮືvນ ເບັໜທີ່ຢູ່ອາໃສ ກັໜແດfກັໜຝົໜ ລົະ ຮີ້ໜຍູAເບັໜຕົ້ໜ ເມື່vມີສັທ{າ ຄJາໝເຊື່vຫໝັ້ນໃນບຸpກັມໝ ອັໜແນ່Jແນ່ເຖິDພຽAນີ້ ຈະkບາຖໜາ ຍຶfຫໜ່ວDເອົາ ສົໝບັfຊະນິfໃດ ສົໝບັfເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈະຜຸດຂຶ້ໜມາ ຮvAຮັປເອົາ ຄJາໝຮັdໃຄ່ ໃຫ້ສົໝດັ່DເຈຕະນາຂvAຕົໜ ດ້Jຽອຳນາf ບຸຣກຸສົໜຄື ສິໜ ທາໜ ອັໜkບກvບໄບດ້Jຽ ສັທ{າເຈຕ*ນາ ອັໜແຮDກ້າ ແມ່ໜວ່າຈະຕັ້D ຄJາໝມkບາຖໜາເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ. 

 kພບັເຈ(ກະພຸທ{ເຈົ້າ kພຂີນາສາວົdເຈົ້າ ອັໜເບັໜຍvດແຫ່D ຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAບJAສັພaສັf ກໍ່ຈະສົມໝໂນຣົf ຄJາໝມຸ້ງມາf kບາຖໜາ ທຸັkບກາໜ ດັ່Dkພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຜູ້ເບັໜທີ່ເພິ່D ຂvAເຮົາທັiາ ໄດ້ຕັf kພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ແກ່kພເຈົ້າບັfເສໜທິໂກສົໜ ມີເນື້vຄJາໝວ່K “ເອກໍ ສະມະຍໍ” ໃນໄສໝຫໜຶ່ງ kພສັມໝາສຳພຸທ{ເຈົ້າ ສະເດັfkບທັປຢູ່ ໃນບຸບຜາຣາໝ ມະວິຫາໜ ໃນkພນະຄvນ ເມືອDສາວັຖີ% ຊົDພະຜາຣົປ kພເຈົ້າບັfເສນະທິໂກສົໜ ຜູ້ເບັໜໃຫຽ່ໃນ ແຄ້Jຣໂກສົໜ ແລະ ເມືvງກາສີ ໃຫ້ເບັໜຕົ້ໜເຫf ຈິ່Dໄດ້ຕັf kພສັທ{ມໝ ເທlໜາ ຜiາອານິສົD ວາລຸກະເຈດີຫາfຊາຽນີ້ ຄJາໝພິlດາໜແຫ່D kພສັທ{ມໝ ເທlໜາວ່K

 “ເອກະທິວະສໍ” ໃນວັໜຫໜຶ່ງເບັໜ ວັໜແຮໝ 4 ຄ່ຳ ເດືvນ 5 ເບັໜລະດູຮ້vຣ ມີອາກາf ອົປເອົ້າຫຼາຽ ສົໝເດັfkພເຈົ້າ ບັfເສໜທິໂກສົໜ ສະເດັfໄບພັd ຜ່vນ kພສະຣິຣະ ຮ່າDກາຽ ໃຫ້ສະບາຽ kພຣາຊະຫືຣະໄທ ທີ່ຫາfຊາຽ ຮິໝຝັ່Dແມ່ນ້ຳ ໃນທີ່ບໍ່ຫ່າDໄກຈາັ kພນະຄvຣ ໄດ້ທັlໜາກາໜ ເຫັໜພື້ໜຫາfຊາຽນັ້ໜ ເດຽລະດາfຂາJບໍລິສຸດ kບດຸຈ(ດັ່Dກົ້J ຜະລຶdເບັໜທີ່ ພໍkພຫືຣະໄທ ຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ຈຶ່DສະເດັfລົDຈາັ kພຣາຊະລົf ພ້vມດ້Jຽ ເສວະກະມາfຣາຊະ ບໍລິວາໜທັiາ ດຳເນີໜສະເດັດໄບ ມາເທິDຫາfຊາຽ ຂະນະນັ້ນ kພອົDຊົDຮຳເພິDວ່K ຊາຽນີ້ຂາJສະອາfລົ ຄJຣທີ່ເຮົາຈະກໍ່ ວາລຸກະເຈດີຫາfຊາຽ ເພື່vບູຊາແກ່ kພຣັຕ*ນໄຕ ຄົDຈະkບເສີfກ່າJ ກາໜເດີໜທ່ຽວ ຫຼິ້ຣລ້າໆ ບໍ່ມີkບໂຫຽດ ເມື່vຊົDkພຣາຊະຮຳເພິD ດັ່Dນີ້ລົ້J.

 kພອົDຮີປລົDມື ກໍ່ທັໜທີ ຫໝູ່kພຣາຊາເທີJ ລົະ ເສວະກະມາf ຣາຊະບໍລິວາໜ ກໍ່ຄvຽຕາໝ kພອັຊ_ະຽາໃສ ພາກັໜກໍ່ ວາລຸກະເຈີfຫາfຊາຽ ທຸັຖ້Jຣຫໜ້າ ກາໜກະທຳດ້Jຽ ຄJາໝມ່Jຣຊື່ໜ ຜາສຸັສຳລາໜ ເບີdບາໜໃຈ ເມື່vເຮັfສຳເລັfລົ້J ຂະນະມານັປເບິ່D kພເຈີfຫາfຊາຽນັ້ໜ ໄດ້ເຖິD 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜອົD kພບໍຣົມໝກະສັf ຊົDມີຄJາໝໂສມະນັf ຍິໜດີຍິ່Dຫໜັກ “ນິວັຕິ*ຕ*ວK” kພຽາກໍ່ພາເຫຼົ່າ ຣາຊະບໍລິວາໜ ສະເດັfກັປມາສູ່ ບຸບຜາຣາໝ ມະຫາວິຫາໜ ຖາJຽອະພິວາf ກາປໄຫ້Jລົ້J kບທັປນັ່D ນະສ່Jຣຂ້າDຫໜຶ່ງ ກາປທູຣເລື້vງກາໜກໍ່ ວາລຸກະເຈfີ ຫາfຊາຽ ທີ່kພອົDຊົD ກະທໍາມາລົ້Jນັ້ໜ ກັປkພມsາມຸນີ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ໂດຽຕຼອf ລົ້Jທຸຣອາຣາທໜາ ຂໍໃຫ້kພບໍຣົມໝ kພສາlfາ ຊົDແສfAຜiາ ອານິສົD ແຫ່Dກາໜສ້າD “ວາລຸກະເຈີf” ເທເສໜໂຕ ເມື່vນັ້ໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ຊົDຕັf kພສັທ{ມໝ ເທlໜາວ່າ ມsາຣາຊະ ດູກ່vຣມsາບໍພິf kພຣາຊະສົໝພາໜ ນໍຣະຊົໜ ຍິDຊາຽເຫຼົ່າໃດ ມີສັທ{າເຫຼື້ອໝໃສ ໄດ້ອຸlາຫະ ມາກໍ່ສ້າງ ວາລຸກະເຈີf ຫາfຊາຽ ໃຫຽ່ກີf ນ້wກີf ສູAກີf ຕ່ຳກີf ມີຈຳນJຣຫຼາຽເຖິD 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜອົD ດັ່Dມsາບໍພິfກະທຳ ຢູ່ໃນວັໜນີ້ກີf ຫຼືວ່K ນ້wກ່າJນີ້ ພຽAແຕ່ອົDດຽວກfີ ດ້Jຽສັທ{າ ອັໜແຮDກ້າ ມີຄJາໝບິຕິໂສມະນັf ຍິໜດີເບັໜກໍາລັD ນໍຣະຊົໜຍິDຊາຽເຫຼົ່ານັ້ໜ ຈະບໍ່ໄດ້ໄບສູ່ ອະບາຍຽະພູມ ຕຼອfຮ້wຊາf ຖ້າເກີfຢູ່ໃນ ມະ ນຸlາໂລັ ກໍ່ຈະມັ່Dຄັ້Dສົໝບູຣ ໄບດ້Jຽຍົldັ ບໍຣິວາໜເບັໜອັໜຫຼາຽເຫຼືອລົ້ໜ ຄັໜຈຸຕິ*ຈາັ ໂລັມະນຸດນີ້ລົ້J ກໍ່ຈະໄດ້ໄບອຸບັfເກີf ບົໜສັJຣເທJໂລັ ເສີJຽສົໝບັfທິປ ໃນວິມາໜຜາ;າf ອັໜເອີປອີ່ໝ ໄບດ້JຽຄJາໝສຸັ kກເສີໝສຳລາໜ.

 ແມ່ໜວ່K kພຕຖາຄົf ແຕ່ຄັ້DຍັDເບັໜ ບໍລົມໝໂພທິສັf ບຳເພັDkບາຣະມີ ທຳຢູ່ພຸ້ຣກໍ່ໄດ້ ກໍ່kພເຈfີ ຫາfຊາຽ ເຊັ່ໜດຽວກັໜ ຄັ້Dນັ້ໜເຮົາຕະຖາຄົf ໄດ້ອຸບັfເກີfຂື້ໜ ໃນຕະກຸຣອະນາຖາ ເມື່vເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ໄດ້ເຂົ້າບ່າ ແສJAຫາຟືໜ ມາຂາຽລ້ຽAຊີວິf ກະທຳຢູ່ດັ່Dນີ້ ເບັໜອາຈີໜ ຕຼອfມາ “ເອ ກະທິວະສໍ” ຢູ່ມາໃນກາລະວັໜຫໜຶ່ງ ໄບເຫັໜຊາຽ ໃນອາຣັpາ ບໍລິສຸດຫໝົດຈົດີf ມີສີເຫໝືອໜສີທvA ມີຈິfໃຈຜ່vງໃສ kບກvບໄດ້ດ້Jຽ ສັທ{າອັໜແຮDກ້າ ສະລະເວiາ ບໍ່ຕັດພືໜ ຕຼອfວັໜຮອfຄ່ຳ ໄດ້ກໍ່ສ້າD kພເຈfີ ຫາfຊາຽ ລົ້J ເບື້vງຜ້າຫົ່ໝຂvAຕົໜ ອັvສີdເຮັfເບັໜທຸAໄຊ ບັdkບດັປkບດາ kພທາfເຈfີໄວ້ທົ່Jໄບ ຄັໜເຮັfສຳເລັfລົ້J ຖາJຽບູຊາແກ່ kພຣັຕ*ນໄຕຼ.

 ໃນພຸທ{ບາf ສາlໜາຂvA kພຕິlສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ລົ້Jໄດ້ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາໄວ້ວ່K ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ສຳເລັດເບັໜ kພໂພທິpາໜ ຕັlຮູ້ເບັໜ kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ kພອົDຫໜຶ່ງ ໃນອະນາຄົf ຕະກາໜເບື້vງຫໜ້າ ພຸ້ຣເຖີ້ໜ ຄັໜທຳລາຽຂັໜລົD ກໍ່ໄດ້ໄບເກີf ເທີDສັJຣຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາ ມີວິມາໜຜາ;າf ສູAໄດ້ 12 ໂຍf ພາັພຶ້ໜວິມາໜຜາ;າf ນັ້ນສຳເລັfລົ້J ດ້JຽຊາຽທvA ສ່Jຣພາຽໃນວິມາໜ ຜາ;າfນັ້ໜ kບດັປkບດາ ດ້JຽທຸAທvAທັDສິ້ໜ ວິມາໜຜາ;າfນັ້ໜ ຮຸ່ງເຮືvງງາໝຍິ່Dຫໜັຫໜາ ຫາວິມາໜຜາ;າf ຫຼັງອື່ໜເສີໝໝີເຫໝືອໜ ນັ້ໜບີໝ kພຕ%າຄົfໄດ້ ເສີJຽສົໝບັfທິປ ຢູ່ດ້JຽຄJາໝສຸັ kກເສີໝສຳລາໜ ນາໜkບມາໜໄດ້ 2 ພັໜບີທິປ ຄັໜລະນານັປບີ ໃນເມືvງມະນຸດເຖິD 47 ໂກfກັປ 6 ແສໜບີ ເມື່vສິ້ໜ ອາຍຸໄຂລົ້J ມາອຸບັfເກີfເບັໜ kພຣາຊະໂອຣົfຂvA kພເຈົ້າພາຣານະສີ “ສັDສະຣັໜໂຕ” ຄັໜທ່vງທ່ຽວຢູ່ໃນ ມະນຸlາໂລັ ລົະ ເທJໂລັ ເມື່vບຳ ເພັໜບາຣະມີ ແກ່ກ້າລົ້J ຈິ່Dໄດ້ມາ ອຸບັfບັDເກີD ຕັlຮູ້ເບັໜ ອົDສົໝເດັf kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາທັiາ.

 ດັ່Dບາກົf ແກ່ສາຽຕາ ຂvAມsາບໍພິf ຢູ່ໃນບັfນີ້ ເທlໜາ kບຣິໂຍສາເນ ໃນເມື່vຈົປ kພສັທັມໝ ເທlໜາລົD ຫໝູ່ບານະ ສັfທັiາ ຫໝາຽມີkພຽາບັfເສໜທິໂກສົໜ ເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ພາກັໜໂສມານັf ຊົໝຊື່ໜຍິໜດີ ໃນkພທັມໝ ເທlໜາ ແທ້ດີຫຼີລົ. “ຕັດສໝາ ສາທະໂວ” ເພາະເຫfດັ່Dນີ້ ພຸທ{ບໍລິສັfທັiາ ຢ່າໄດ້ມີຄJາໝkບມາf ໃນກvAກາໜກຸສົໜ ຜົໜທາໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ຮີປເຮັ່D kກທຳບຸຣ ບຳເພັໜທາໜຢູ່ເນື່vງນິf ກໍ່ຈະໄດ້ສຳເລັfຜົໜ ດັ່Dເທlໜາມາ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົDພຽA ເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.