ສະຫຼອD kພທາfເກືf

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ໂລນະເຈຕິຍັນໂຕ ອິທັງ ສັດຖາ ປັບພະຕາຣາເມ ວິຫະຣັນໂຕ ທຸກຄະຕາວະໂສ ອາຣັບພະ ກະເຖສິ ປະຕິກຳມັນໂຕ ໂອປະນະ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ອິທັງ ທັກຂິນາ ກຸສະເລເຈຕິຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ສະຫຼອDຜiາ ອານິສົD ກາໜກໍ່ສ້າD ໂລນະເຈຕິ ພະທາfເກືv ເພື່vກະທຳໃຫ້ເບັໜ ກາໜບູຊາ kພພຸທ{ຄຸຯ kພທັມໝຄຸຯ ລົະ kພສັDyຄຸຯ ອັໜເບັໜອົD kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຄື ກJົ້ສາໝດJA ອັໜສຸັໃສສ່າJA ສະໄຫJຮຸ່ງເຮືvງ ຢູ່ໃນຊຸມພູທະວີປ ລົະ ລັDກາທະວີປ ມີຣັlໝີກ່າJ ແສDສ່າJAອື່ໜໆໃນໂລັ ໃນຄJາໝຮົ່ໝເຢັໜ ເບັໜສຸັແກ່ຊາJ ພຸທ{ມາມະກະ ຜູ້ເຖິDລົ້J ຈິ່Dທຳໃຫ້ ຜູ້ເຊື່vຖື ພຸທ{ສາlໜາ ມີຈິfສັທ{າ kບສັໜນາກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສ ຫJັງເອົາຄຸຯ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ເບັໜທີ່ເພິ່D ເຊື່vກຸສົໜຜົໜບຸp ອັໜແນ່Jແນ່ລົDໄບ ລົະ ມີຄJາໝເຈfຈຳນົD ລົDໃນໃຈຕົໜເອD ຢູ່ກັປດ້Jຽກາໜ ກະທຳກvAກາໜກຸສົໜ ເຈຕ*ະນາເບັໜຕົ້ໜເຊັ່ໜນີ້.

 ຈິ່Dໄດ້ເກີfຄJາໝຄິf ຮ່Jມຈິfຮ່Jມໃຈກັໜ ຊັdຊJນຍາfມິf ສະຫາຽທັiາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽAກັໜ “ກະໂຣຕິ” ລົມາກະທຳສ້າD kພທາfເຈດີເກືv ອັໜຊvັແສJA ຫາມາໄດ້ ດ້Jຽນ້ຳເຫື່v ນ້ຳແຮDຂvAຕົໜ ເພື່vຕ້vງກາໜຊ່Jຽເຫຼືອ ເກື້vກູຣພຸທ{ບໍລິສັf ລົະ ຫັJງເອົາ ກຸສົໜບຸpະຣາສີ ເພື່vຊ່Jຽຄຸ້ມຄvAບ້vງກັໜ ໄພົພິບັfອັໜຈະເກີດ ມີແກ່ຕົໜ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ໜໄບຈາັ ຄJາໝໂສັ ເສົ້າໂສກາ ຍາັໄຮ້ທົໜທຸັ ເບັໜເວທ{ນາ ມີທຸັໂສັ ໂລັໄພົໄຂ້ເຈັປ ເຂົ້າກ່ຽວຂ້vງ ເບັໜມົໜທິໜ ອັໜລະມົd ຕັfຂາfເສຽ ເຊິ່Dກາໜກະທຳ ອັໜ ບໍ່ເບັໜkບໂຫຽດ ໃນພົປບັfຈຸບັໜ ເຮົາທັiາ kບາຖໜາເອົາ ຄຸຯkພຣັຕ*ນໄຕຼທັD 3 kບກາໜ ມາເບັໜທີ່ເພິ່D ທັDນີ້ກໍ່ ສົໝຄJນລົ້J ທີ່ພJັເຮົາ ຄJນຕັ້Dໃຈ ບູຊາສັdກາຣະ ເທີfທູນໄວ້ ເຫໜືອຫົJເຫໜືອຂະຫໝ່ອໝ ທະນຸບຳລຸAສົDເສີໝ ດ້Jຽກາໜບໍລິຈາັ ສັພaະວັfຖຸຕ່າDໆ ເພື່vເບັໜເຄື່vງ ສັກdາຣະບູຊາ.

 ທັDນີ້ເບັໜກາໜດີລົ້J ພJັເຮົາພ້vມກັໜ ທຳກຸສົໜຜົໜບຸp ເຈືvຈູນຄ້ຳຄູນ kພພຸທ{ສາlໜາ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືvງ ຖາວvນຫໝັ້ຣຄົD ເຫໝືອໜແຕ່ໂບຮາໜ ນະກາໜພຸ້ນ ທີ່ພັJເຮົາເຄີຽ kບຕິບັfມາ ເບັໜເພນີ ຣະບຽບ ລົະ ກາໜkບຕິບັfກັໜ ສືປຕໍ່ໆກັໜມານັ້ໜລົ ຄື “kບເພນີ” ຜູ້ທີ່ບໍ່ລືໝkບເພນີ ຍ່vມສາມາf ຍັDກິfກາໜ ງາໜຂvAຕົໜ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ໜໄບ ສູ່ຜົໜສຳເລັf ໃນເບື້vຫໜ້າ ທີ່ຈະມາເຖິDເຮົາ.

 ດJAດາJ ລົະ ໂຊັລາປຂvAເຮົາ ຈະເກີfຂື້ໜ ຄwຖ້າທ່າໜຢູ່ລົ້J ເຮົາຕ້ອDເບັໜຜູ້ ກ້າJຫໜ້າໄບຫາດJAດາJ ລົະ ໂຊັລາປນັ້ໜ ຄJາໝພໍໃຈ ໄບດ້Jຽໂພຄະຊັປ ລົະ ຄJາໝສຸັກະເສີໝສຳລາໜ ເຫfໃດເຮົາເບັໜ ບຸຖຸຊົໜ ຈິ່Dຈະກ້າJໄບເຖິDໄດ້ kພພຸທ{ເຈົ້າຂvAເຮົາ ໄດ້ຕັf kພສັທັ{ມໝ ເທlໜາວ່າ “ວິຣິເຍນະ ທຸຂ)ະມັເຈ(ຕິ” ຄົໜລ່Jງໄບໄດ້ ດ້JຽຄJາໝພຽນ ອົfກັ້ໜຕໍ່ຄJາໝ ທຸັຍາັລຳບາັ ກາັກຳໃດໆ ທັDຫໝົດ ເຮົາຂະຫຽັນກະທຳ  ກິfທຸລະສິ່Dທີ່ ເບັໜkບໂຫຽດ ເຊັ່ໜກາໜ ກັ່ໜຕvAເອົານ້ຳເກືv ໃນເບື້vງຕົ້ໜ ຕ້vງຄົ້ໜຄ້າJຂຸດດິໜ ຫາທາfລົ້J ຕັ້Dຕົ້ໜກໍ່ເຕົາຕັໜພືໜ ພຽາຍາໝເອົາໃຈໃສ່ ຝັdໄຝ່ໃນວຽກ ງາໜຂvAຕົໜ ບໍ່ບະວາD ທຸລະກິຈ(ກາໜນັ້ໜໆ. 

 ເລືvກເອົາຄົໜໃຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຄົໜດຸຫໝັ່ນ ທັDເບັໜຄົໜ ບໍ່ອິlາ ຣິlຽາຄົໜອື່ໜ ມີໃຈສັໜໂດf ໃນວຽກງາໜ ທີ່ຕົໜທຳ ນ້vມນຳຄJາໝ ສຳເລັfມາສູ່ຕົໜ ໂດຽຮvບຄvບ ແມ່ໜວ່າກາໜກະທຳ ວຽກງາໜສິ່Dໃດໆ ຖ້າເຮົາມີ ສະຕິລະວັD ລົະ ຈາລຶdໄວ້ຢູ່ສະເຫໝີວ່າ ເວiານີ້ມີ ກາໜກະທຳຢູ່ 2 ຢ່າDຄື ກັມໝດີ 1 ລົະ ກັມໝຊົ່J 1 ກັໝຊົ່J ຄື ກະທຳວຽກງາໜສິ່Dໃດໆ ບໍ່ຈົປບໍ່ລະອຽດ ເຮັfພໍແຕ່ລົ້Jໆໄບ ສ່Jນກັໝດີ ຄືກາໜກະທຳວຽກງາໜ ສິ່Dນັ້ໜໆ ຈົປງາໝລະອຽດ ເຮັfໃຫ້ຫໝັ້ຣຄົDຖາວvນ ກັໝຊົ່Jໃຫ້ຜົໜ ໄດ້ຮັປຄJາໝທຸັ ກັໝດີໃຫ້ຜົໜ ໄດ້ຮັປຄJາໝສຸັ ແກ່ຜູ້kບພຶfkບຕິບັf ມີຫໝາັຜົໜໃຫ້ເກີf ໂພຄະຊັປ ໃນພົປkບຈຸບັໜນີ້. 

 ສ່JນຄJາໝສຸັ ໃນເບື້vງຫໜ້າ ກໍ່ຄືສຸັອັໜເລີf ອັໜkບເສີf ມີສJັຣ ລົະ kພນິພaາຣ ເບັໜເບື້vງສູA ດັ່Dkພຄ$າທີ່ຍົdໄວ້ ໃນເບື້vງຕົ້ໜນັ້ໜວ່K “ໂລນະເຈ ຕິຍັໜໂຕ ອິທໍ ສັຖ%າ ບັພaຕາຣາເມ ວິຫະຣັໜໂຕ ທຸຄ&ຕາວະໂສ ອາຣັພa ກະເຖສິຕິ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ “ເອກໍ ສະມະຍໍ” ໃນກາລະຄັ້Dຫໜຶ່ງ kພສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຂvAເຮົາທັiາ ສະເດັfkບທັປ ຢູ່ໃນຖ້ຳ ສັຕ*ະບັຯnຄູຫາບັnພົf ໃກ້ທະເລນ້ຳເຄັໝ ອາໃສພິຂ)າຈາໜ ທ່ຽວບິໜທະບາf ຢູ່ໃນແຄ້Jນ ກາສີນັ້ໜ ເບັໜອາຈິໜ ໃນເວiານັ້ໜ ເບັໜລະດູຮ້vນ ເດືvນ 4 ແຮໝ 8 ຄ່ຳ “ທຸຄ&ະຕາຣະໂສ” ຍັDມີບຸຣຸດ ເຂັໜໃຈສາໝຄົໜພີ່ນ້vງ ຢູ່ໃນຣາJບ່າ ເບັໜຄົທຸັຍາັ ເສາະແສJAຫາ ອາຫາໜມາລ້ຽAຊີປ ດ້JຽຄJາໝຂາfໆເຂີໜໆ.

 ໃນຄັ້Dນັ້ໜ ຊາຽທຸຄ&ຕະຜູ້ພີ່ນັ້ໜ ໄດ້ທັlນະ ຫຼຽວເຫັໜເມັfເກືf ຢູ່ຕາໝຮີໝຫາfຊາຽ ທະເລຂາJສະອາf ເຂົາຈິ່DຊັdຊJນກັໜ ກvAກໍ່ເບັໜ ເຈດີທາfເກືf ສູAເຄິ່Dສvັ “ກະໂລໜໂຕ” ເມື່vກະທໍາ ສໍາເລັfລົ້J ຈິ່Dເອົາແພມາສີd ເຮັfເບັໜທຸAໄຊ ບັdkບດັປkບດາ kພເຈfີທາfເກືv ລົ້Jທຸຄ&ຕະທັD 3 ພີ່ນ້vງກໍ່ພາກັໜ ໄຫ້Jນົປເຄົາຣົປ ອະພິວາf ດ້JຽຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສຂvAຕົໜ.

 “ຟຄວາໂຕ” ໃນກາລະຄັ້Dນັ້ໜ ສົໝເດັfkພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ສະເດັfທ່ຽວ ບິໜທະບາf ໃນແຄJ້ນກາສີ ຣາຊະທານີ ລົ້Jຈິ່Dລຽບຕາໝ ຮິໝຝັ່Dທະເລໄບ ຈິ່Dພົປທຸຄ&ຕະ ສາມພີ່ນ້vງ ກຳລັDອະພິວາf kພເຈີfທາfເກືvຢູ່ ສົໝເດັfkພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຈິ່Dສະເດັfເຂົ້າໄບ ຢືໜຊື່ຫໜ້າຊາຽທຸຄ*ຕະ ລົ້Jຈິ່DຊົDບາໃສ ຕັfຖາໝວ່K ທ່າໜທຳອັໜໃດ? 

 “ທຸຄ&ະເຕ ຍາຈະກາເຣ ອະພິວາເທມິ” ຈິ່Dທູນຕvບ kພວາຈາວ່K ຂ້າແຕ່ອົDສົໝເດັf kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ພJັຂ້າkພບາfສ້າD kພເຈີfທາfເກືf ເພື່vຖາJຽບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ໂດຽຂ້ານ້w ຄັໜສົໝເດັf kພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ໄດ້ຊົDພ<Dລົ້J ຈິ່Dຕັfພະວາຈາ ແກ່kພອານົໜ ໃຫ້ບູຜ້າ ນິສິທະນະລົD ໃຕ້ຮົ່ໝໄມ້ ຕົ້ໜຫໜຶ່ງລົ້J  kພອົDກໍ່ kບທັປນັ່Dລົ້J ທຸຄ&ຕະທັD 3 ພີ່ນ້vງ ຈິ່Dເຂົ້າໄບ ນະມັlກາໜ kພສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ລົ້Jຈິ່Dກາປທູຣ ຖາໝເຖິDຜiາ ອານິສົD ທີ່ໄດ້ກvAກໍ່ ໂລນະກະ ເຈfີທາfເກືf ຖາJຽບູຊາ kພພຸທ{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ kພສັDyເຈົ້າ ກໍ່ຈະມີຜiາ ອານິສົD  ຢ່າDໃດ? ຄັໜkພພູມີ kພພາັເຈົ້າ ຊົDພ<Dລົ້J ຈິ່Dຕັfkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາວ່K ດູກ່vນທຸຄ&ຕະ ບຸັຄົໜຜູ້ ມີສັທ{າ kບສັໜoກາໜ ເຫຼື້ອໝໃສ ໄດ້ກvAກໍ່ kພໂລນະກະ ເຈfີທາfເກືvນັ້ໜ ສູAສັvຫໜຶ່ງກີf ຄືປຫໜຶ່ງກີf ບຸັຄົໜຜູ້ນັ້ໜ ຈະບໍ່ໄດ້ໄບ ສູ່ອະບາຽ ທຸຄ&ຕິເລີຽ  ກຳນົfກາໜ ໄດ້ຮ້wຊາf ຈະໄດ້ເສີJຽສົໝບັf ອັໜເບັນທິປ ໃນມະນຸດສຸຄ&ຕິ ລົ້Jຈະໄດ້ເສີJຽ ທິພaສົໝບັf ໃນສຸຣາໄລ ເມືvງສJັຣ ພາຽຫຼັງຈະໄດ້ kພນິພaາໜສົໝບັf ອັໜສິ້ໜທຸັ ສິ້ໜໄພົ ໃນວັຕ*ສົDສາໜ.

 ກາໜກໍ່ໂລນະກະ ເຈີfທາເກືfນີ້ ເບັໜແບປຢ່າDkບເພນີ ແຫ່Dkພບໍຣົໝໂພທິສັf ສືປໆກັໜມາ ເມື່vkພຜູ້ມີ kພພາັເຈົ້າ ຕັfkພສັທ{ັມໝ ເທlໜາ ຈົປລົDລົ້J ກໍ່ສະເດັfເຂົ້າໄບສູ່ ຖ້ຳບັໜພົfຄູຫາ.

 ສ່Jນທຸຄ&ຕະທັD 3 ພີ່ນ້vງ ຄັໜໄດ້ພ<D ທັມໝເທlໜາ kພພຸທ{ເຈົ້າ ລົ້Jກໍ່ຕັ້Dkບນິທາໜ ຄJາໝkບາຖໜາວ່K ຂໍໃຫ້ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ເບັໜ kພອໍຣະຫັໜ kພອົDຫໜຶ່ງເຖີ້ໜ ຄັໜkບາຖໜາດັ່Dນີ້ລົ້J ບຸຣຸດເຂັໜໃຈ ທັDສາໝນັ້ໜ ກໍ່ຖາJຽ ນະມັlກາໜ ລາກັປໄບສູ່ບ້າໜ ເຮືvນແຫ່Dຕົໜ ຂົໜຂາJຽຫາລ້ຽA ຊີວິfຕາປເທົ້າ ສິ້ໜອາຍຸແຫ່Dຕົໜ ເມື່vທຳລາຽບັໜຈະຂັຣ ຕາຽໄບກໍ່ໄດ້ ຂື້ໜໄບບັDເກີf ໃນຊັ້ໜພ<າ ຕາJຕິDສາ ສJັຣຫໝົດທັD 3 ພີ່ນ້vງ ມີວິມາໜ ຜາສາfທvA ຄົໜລະຫຼັງ ສູAໄດ້ 25 ໂຍດ ມີນາAພ<າ ເທພaກັລ}ຍາ 500 ເບັໜບໍລິວາໜ ວິມາໜຜາ;າf ເທພaບຸດທັD 3 ອົDນັ້ໜ ວິຈິfບັໜຈົD ໄບດ້Jຽເສຕ*ສັfທຸA kບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽໄມ້ກັລ}ະພຶd ລົະ ສJນອຸທິ{ຍາໜ ແວfລ້vມໄບດ້Jຽ ຣັlໝີ ອັໜຮຸ່ງເຮືvງງາໝ ສ່vງສ່າJA ວິຈິfບັໜຈົDໂອພາf ພູມພື້ໜນັ້ໜດາດາf ໄບດ້JຽທJAງາໝ ບໍລິສຸlອາf ເສີJຽທິພaສົໝບັf ຢູ່ໃນວິມາໜຜາສາf ຄັໜເຖິD kພສາlໜາ kພສີອະຣິຽະເມfໄຕຼ ລົDມາ ຕັlັພັapູ ເບັໜສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໂຜlັພaສັທັ{iາ ໃນໂລັນີ້. 

 ເທJບຸດທັDສາໝອົDນີ້ ຈຶ່Dຈະໄດ້ຈຸຕິ ລົDມາເກີf ເບັໜບຸດເສຖີ% ໃນເມືvງເກຕຸວະດີ ນະຄອໜ ຄັໜເຈີຼຣໄວຂື້ໜມາ ກໍ່ໄດ້ອັvບັໜkພ_າ ໃນສຳນັd kພສີອະຣິຽະເມfໄຕຼ ກໍ່ໄດ້ບັໜລຸ kພອະຣະຫັໜ ໃນສາlໜາ kພສີອະຣິຽະເມfໄຕຼ ດ້JຽຜiາອານິສົD ທີ່ໄດ້ກໍ່ ໂລນະກະ ເຈີfທາເກືv ບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ນັ້ໜລົ ຂໍສາທຸຊົໜ ພຸທ{ບໍລິສັທັ{iາ ຄັໜຮູ້ຜiາ ອານິສົD ຢ່າDແຈ່ໝແຈ້Dລົ້J ຈົ່Dລື່ໜເລີDບັໜເທີDໃຈ ໃນຜົໜທາໜ ທີ່kກທຳມາລົ້Jນີ້ ກໍ່ຈະສົໝມະໂນຣົf ຄJາໝມຸ້ງມາfkບາຖໜາ ທຸັສິ່Dທຸັkບກາໜ ນິຖີ%ຕາ ກໍ່ຈົປລົD ພຽAເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.