ອານິສົD ແທໜoໍ້ນົໝແມ່

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v

 ລຳດັປ ທັມໝເທlໜາ ກຼ່າJຍັD kພພຸທ{ເຈົ້າ ແທໜoໍນົໝແມ່ ມາແຕ່ເທົ່ານີ້ ຍັDໄບບໍລະບJຣ ນັdບຼາf ຜູ້ມີkຜຽາ ເພີ່Dຮູ້ເທີ້ໜ ຈັຕ*າເຣາ ມຫາລາຊາ Iີ kພຽາທັD 4 ຄ ເຫຕJK ກໍ່ຖືເອົາຄັນMີ ຍັDoໍ້ເຕົ້າ ແລະ ທັມໝກົd ຄເຫຕJK ກໍ່ຖືເອົາ ທີyໍ ຍັDທຽຣລົດັvໄມ້ kບmູບປທີປ ເຂົ້າຕvັອັໜເບັໜ ເຄື່vງ ສັກdລບູຊາທັiາ ຜ່າຽຫ່Jາໜໄບຫຼາຽນັdລົ.

 ຕເຕາ ຖັfOັ້ kພຽາຍົໝພິບາໜ ວເທຕາJ ກໍ່ຖືjາ ທັນໍf ຍັDໄມ້ເທົ້າ ຄັໜຕາJກໍ່ໄບ ສຸຣເຕາ ກvຣຫໜ້າແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າກໝີລົ ເທJຄັOາ Iີ ຫໝູ່ເທJດາທັiາ ຄເຫຕາJ ກໍ່ຖືjາ ວKຄo*ນິ ຍັDຕາຣບັf ແລ້Jເຂົາກໍ່ໃຫ້ສັfທັD ຍັDສຽA ສາທຸກາໜ ທົ່JອາກາfກາDຫາJ ສຽAອັໜດັD ສາກັD ແຫ່DລັDyໍ ສົໝກັປດ້Jຽ ຕຸຣິຽະນົນີ* ແຫ່DສຽAຫwສັD ຫຼາຽນັdແລ ຊນໍ ຄົໜທັiາ ທີສາJ ເຂົາກໍ່ເຫັໜຍັD ເທJດາຍາໝOັ້ ເຂົາກໍ່ສາທຸກາໜ ຫຼາຽນັdແລ ເຂົາກໍ່ຫ່Jາໜ ເຂົ້າຕັvດັvໄມ້ ບູຊາkພພຸທ{ເຈົ້າ ກໝີລົ kພຫູສັທ{ໍ ຍັdສຽAEກ)າຫຼຸກ ຫຼາຽນັdແລ ເບັໜຕົໜວ່K ສຽAພີໜພາfຕ້vA ສຽAຊ້າDຮ້vAແລຄົໜOັ ອັlຈັໜຄີຄື້ໜ ພົ້າພາfຕື່ໜ ສໝຸດຫຼວAພາfຕ້vA ແຜ່ໜດີໜນvAໄຫJຫັ່Jຣ ເຂົາເສັໝຣສັ່ໜທJຽໆ ຫຼາຽນັdແລ ກໝີໃນວັໜOັ້ລົ.

 ຕເຕາສຖາ ເທJoຄາ ສັກdຣາຊາ ອຄັນ*ວK kບຣມໍ ເສເo*ວK ມຫາສຖາ ສAyວຕ/ ຄວັOາບັຈ( ຄັo*ວK ມຫາສທໍ{ ຫຖາມນຫູຕາJ ເທJຄຯno.

 Iີ ຝູAຫໝູ່ເທJດາທັiາ ຫໝາຽມີkພຽາອີໜເບັໜເຄົ້າ ອoທິຕKJ ໃຫ້ກັປkພຽາເຈົ້າ ຕາວຕ/ສາ ສູ່ຊັ້ໜພົ້າ ຕາວຕ/ສາ ສັJຣເທJໂລັ kບເຍາຊນໍ ຍັDkບໂຍfຊໜະ ຄຸຣມາຕຣໍ ຍັDຕົໜອຖີກີfລົ ເທJດາທັiາ ອັໜຢູ່ໃນຊັ້ໜພົ້າ ຕາວຕ/ສາOັ້ ສຸຕKJ ໄດ້ຍີໜ ວິນຍໍ ຍັDສຽAສາທຸກາໜ ບັfຈຸຄັໜຕKJ ກໝີມືຖື ດັvໄມ້ ຄັນMຣົlຂvAຫvມ ມາຕ້vຣມາຮັປ ສຖາ ຍັDkພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jນິມັໜຕິ ກໍ່ນິຣມົໜ ເທJຕເຍາ Iີ ເທJດທັiາຝູAOັ້ ເຂົາກໍ່ມາຣາທ{o kພພຸທ{ເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົ້າເມືvເມືvງພົ້າ ຕາວຕ/ສາ ສັJຣເທJໂລັ ກໝີລົ.

 ເທJຄັໜo ສຸເທJoຣິຕKJ ສຸຕໍ*kກໂລໜເຕາເນສນິ Sຕິ ດັ່Dນີ້ ສັເພaເທວK Iີ ຫໝູ່ເທJດາທັiາມJຣ kກໂລໜຕິ ເຂົາkກທຳ ສາoຕິຕKJ ເຂົາກໍ່ມາ ບູແບDອາສໜໍ ຍັD ອາlໜາ ອັໜງາໝຄJຣແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jkພພຸທ{ເຈົ້າ ສຫທັມໝ ສັເມaາຊຼAy ວິຣຽະ ສັເມaາຊຼAy ຄບິຕິຊ ສັເມaາຊຼAy ທັມໝວິເຈຍຽ໌ ສັເມaາຊຼAy ບັlາທິ ສັເມaາຊຼAy ສັມໝາທິ ສັເມaາຊຼAy ສັຕ*ສຫັlາ ສັເມaາຊຼAy 7 kບກາໜນີ້ ເບັໜອົDຄແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ສເມaາທາຽະ ເຫໝືອໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ຖືjາວິບັlໜາ ທັມໝເຈົ້າ ອັໜkບເສີf ບິຕິ ສັເມaາຊຼAy ອັໜkພເຈົ້າມີ ບົກdຕິ ອັໜເຫຼື້ອໝໄສ ອັໜໃຫ້ທາໜບໍ່ຂາf ທັຸຊາf ສມໝາທິ ສັເມaາຊຼAy kພພຸທ{ເຈົ້າ ມີບົກdຕິ ອັໜຫ້າDຫູພ<Dທັມໝ ຍັDທັມໝຫຼາຽນັdລົ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ບໝີບົກdຕິ ດvມອາລົໝອັໜອື່ໜ EບປEເບປກ)າ ອັໜວ່K kພພຸທ{ເຈົ້າ ມັdສມປຕ*ິຊາຍາໜ 3 ອັໜkບເສີf ສັມໝາອາຊີເວK ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ລ້ຽAຊີວິfອັໜຊvບ kບກvບ ດ້Jຽອັໜດີຄື່າJ kພເຈົ້າບໍ່ມັdຂ້າສັf ມາລ້ຽAຊີວິfຕົໜ ທໍ່ຂົໜຂJາຽ ກີໜອັໜຊvບ ກໝີລົ ສັມໝາວຍາເມາ ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ບໍ່ກ່ຼາJຍັDຖ້wຄຳ ອັໜບໍ່ເບັໜມັDຄຼະ ຫຼາຽນັdລົ ສັມໝາອາຊີເວK ອັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກັປສາlໜາ kພເຈົ້າທັiາ ມັມໝສັDກັເບປາ ອັໜkພເຈົ້າມີໃຈ ອັໜຊື່ຢູ່ ຊື່າJ ບໍ່ມັdລ້ຽAຍັD ມິlາທິຖ%ີ ອັໜkພເຈົ້າບໍ່ຖືjາ ທິຖີ%ອັໜຮ້າຽ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເວັ້ໜຈາັອັໜດູດກີໜ ຍັDoໍ້ອັໜມົJເມົາ ອັໜມ້າDເສັຽຈາັ ສີໜແຫ່Dຕົໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ທໍ່ມີໃຈມັd ຖືjາຍັD ສັມໝທິຖ%ີ ອັໜດີຄື່າJ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ມັໄຄ&່ບາຖໜາເອົາ ສdກຼຕ*ຍາໜ ອັໜkບເສີf ໄສຽະຖີເກາ ບlາຖຕ*ລໍ ອັໜແຫ່DເທJດາທັiາ ຫາັກ່ຼາJສັໜຣເສີໜ ຍ້vAຍໍຍັD kພພຸທ{ເຈົ້າ ອນຸຕ*ເຣາ ອັໜkບເສີf ລຳຍິ່D ທັຂ)ີເນຽະ ບາຫຸໄນໂຍ ອັໜຄJຣຍັDທາໜ ອັໜkບເສີf ແຫ່Dຄົໜລົ ເທJດາທັiາ ຕາວຕ/ສາ ໃນຊັ້ໜພົ້າ ສັJຣເທJໂລັ ນິສິທິ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ອາສາເນ ເຫໜືອອາlໜາ ເທວນໍ kກເຣາຕິ ສຖຣິຕາJ ອັໜເທJດາ ຫາັບູແບDໄວ້ ຍັDອາlໜາ ອັໜຄJຣແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ສັເກdາ Iີ kພຽາອີໜທາທິຣາf ອົDແກ່ກ່າJ ເທJດາທັiາ ຄເຫຕາJ ກໍ່ຖືjາ ເສຕ*ສັຕໍ* ຍັDເສຕ*ສັf jາkບຣິຖີເຕາ ຕັ້Dໄວ້ເບື້vງພາຽບົໜ ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ມຸສັDກາ kພຽາອີໜ ກໍ່ເບົ່າຍັDຫwສັD ສາວັຕ*ິນໍ ກໍ່ເສປຟຄວຯ*ໍ ຍັDkພພຸທ{ເຈົ້າ ຈັຕ*ເຣາມຫາ ຣາຊາ Iີ kພຽາທັD 4 ຕົໜ ຄເຫຕາJ ກໍ່ຖືເອົາ ວKມຣໍ ຍັDຈຳມvຣແກ່JAວີ ຟຄວK ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ kພຫໝາ Iີ ມsາພົໝທັiາ kບທິບຄo*ມາລາ ກໍ່ຈູດຍັD kບmີປ ດັvໄມ້ ບູຊາແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ສຸຕາJ ໄດ້ຍີໜຍັDສຽA ຕຸຣິຽະນນີ* ທົ່Jທ້vAກ້vAເມືvງສັJຣ ສຖ Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ບັຄ&ຫິກໍ ຍົdຂື້ໜຍັD kພນົໝມືທັD 10 ນີ້J ເຫໜືອຫ່າJAຄີ້Jແຫ່Dຕົໜ ກໍ່ໄຫ້JຍັDທິlາ 8 ແຫ່D ເກfແກ້Jຈຸຣ]າມນີ ນິສິທິ{ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ຊື່ໜບາໜ ສຳລາໜຍິ່Dຫໜັກຫໜາ ກໝີລົ.

 ເທJບຸເຕ*າ Iີ ເທJບຸດຫໜຸ່ມທັiາກີf ອາເມານໍ ອັໜມາຕ້vຣມາຮັປ ຍັDkພພຸທ{ເຈົ້າ ໃນຂ່JAແກ້Jເຈດີ ນິສ{ິທິ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ເທຕິກໍມາຣໍ ຍັDດັvໄມ້ບູຊາ ເທJສຼາ Iີ oDເທJ ດາທັiາກີf ອາຄັໜຕາJ ກໍ່ເຂົ້າມາສຖິf ກັປດvມດJA ສິຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ kບວິສິຕາJ ເຂົ້າໄບຕື່ໝຍັDຂ່JAແກ້J kພເຈດີ ນິສິ{ທິ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ເທສິກໍ ໃຫ້ຄນMມາລໍ ຍັDດັv ໄມ້ ບູຊາແກ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທJສາຣາ Iີ oDkພຽາທັiາ ນິສິທິ{ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ສທິ ກັປສິຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸເຕ*າ ບິມຸຂ)ານໍ ອັໜມີ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ຫາັເບັໜ ໃຫຽ່ ເບັໜkບທາໜ ກ່າJoDພົ້າທັiາ ແລເທJດາ ມີສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ທິສາJ ເຫັໜແລ້JຍັD kພພຸທ{ເຈົ້າ ທິຖາບຕ*ໍ ອັໜເບັໜລັູແຫ່Dຕົໜ ບຸເຖ%ອາເokກຊາ ແຕ່ຊາfກ່vຣພູ້ຣ ຫຼາຽນັdລົ ກັລ}pາຜຸl*ິ ມາຕາຣໍ kບຣິເຍາ ເສເນ ອັໜມີoDຜຸlfີ ຫາັເບັໜແມ່ ແຕ່ໃນຊາfກ່vຣແລ້J ອັຖ%ີກໝີລົ.

 ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ທິສາJ ເຫັໜແລ້JຍັDkພພຸທ{ເຈົ້າ ສຸວOຮູບກາຽາ ອັໜມີຮູບງາໝ ເຫໝືອໜດັ່Dແທ່ໜຄຳ ແລແກ້J ສິຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ອຕ*ມທຸຂ)າຫິ ສໍ ສຣຕ* ບຸເພaຂີຣໍມມ ສທິ{ ຟຄວເo* ດັ່Dນີ້ ຄັໜວ່າ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ເຫັໜແລ້J ບຸຕໍ* ຍັDລັູແກ້J ມມ ມັາJອຕ*ເo ແຫ່Dຕົໜດ້Jຽອທິບາຽ ມັາJ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ກໍ່ຄືfຮ່ຳຮູ້ ອັໜທ່ຽວ ວັຕ*ສົDສາໜຫຼາຽຊາf ສັທ{/ ກັປດvມບຸຕ*າ ຟຄວນໍ* ຍັDkພພຸທ{ເຈົ້າ ອັໜເບັໜລັູກັປຕົໜ ຈິຣໍ oໜນັdແລ ອຕ*ເo ມີຄຳນ້wໃຈ ທຸກ)າຊາເຕາ ອັໜເກີf ທັຸຊາf ກໝີລົ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸເຕ*າ ຟoMຈິຕໍ* ອຕໍ*ເoມມ ຜາສັຸດ້Jຽດີ ມມແຫ່Dຕົໜແລ້J ຄື່າJ

 ມ້າDເສັຽຍັDຄຳທັຸ ບຸເພa ໃນກຼະເມື່vກv່ຣ ພູ້ຣທ້ຽAແທ້ ບັfນີ້ ມີຄJາໝສັຸມາເຖີD ນິສິທິ{ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ດ້Jຽ ທານບາຣມີ ແຫ່Dຕົໜບໍ່ທັຸບໍ່ຍາັ ຜຼະສັຸຢູ່ ສຳລາໜບາໜດີນັdລົ ສີຣິມຫາ ມາຍາ ເທJບຸດ ກໝີຈິfໃຈອັໜຊື່ໜບາໜ ເຫໝືອໜດັ່Dຜ້າເພດາໜ ອັໜມາແຕ່ອາf ດູວິຣາfງາໝນັdລົ ດ້Jຽບຸຣກຸlຼະ ແຫ່Dສັພaັpູເຈົ້າ ກໝີລົ.

 ຄຸຯnມາຕາ ອບປຣິ ມານເບາ ເສກໍຣກຕ%າຣໍ ອມຕໍ ຄຸນສມປເOາ ສາທຣ ພຫູເo ມາຕເຣາ ວິຍສຸມຸທ{ເຕາ Eທ{ຍາoທິເຍາ ອບກໍ ອຊມຍບຕິ ສAຂາເຍາ ນິເສາຄິຣນ ບັເຈັ(ຍຽະ ເຟຊ_ບຣິຂາຣ ທາຣາ ບທຸອນຸສາJ ທິຍາມເo ຟຄວເຕາ ອລຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທ{ັlາ ຄຸຊ_ທ{ໍວຍ ກຸpໜເຣາຄາຣໍ ຄຸpຸຕ*pານ ສັມປເOາ kພຫຸຣຸກຕ*າຽຍມາຕຣໍ ອຕເo ບຸພaຊ_ ອບຣິມເo ສAyາຣຕ*ິ ມາຕຣໍສທ{ິ ຟຄວເຕາ ນຣຍໂຕນມໂນ ມຫາວິຣບສຖ%ຕຣໍ Sຕິ ດັ່Dນີ້ ຕເຕາມັາJ ຕທານນາM ຖັfOັ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ຜາຣົປ ເຊີDອັໜ ຈັຕvບແທໜ ຄຸຯnພໍ່ຄຸຯnແມ່ ແຫ່Dຕົໜ ກໝີລົ.

 ຄັໜວ່າ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເຫັໜແລ້JຍັD ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ອັໜເບັໜແມ່ແຫ່Dຕົໜ ມານັ່Dຢູ່ເຫໜືອອາlໜາ ກັປດvມຫໝູ່oD ເທJດາທັiາ ມາແວfລ້vມ ອ້vມເບັໜkບຣິວາໜ ຕ ທາ ໃນກຼະເມື່vOັ້ pຕາJ kພເຈົ້າກໍ່ຮູ້ ຍັDແມ່ແຫ່Dຕົໜ ຈິ່Dຄິໜງໃນໃຈວ່K ນິອຍໍກາເຣາຣິ ກຼະອັໜນີ້ ກຕ*ກາໂຣ ນີ້ແມ່ໜກຼະອັໜຄJຣ ກູຈັກຳM ໃຊ້ແທໜຍັD oໍ້ນົໝແມ່ກູ ຕາວຕ/ສາ ກ່vຣແລ້J kພເຈົ້າEບປມາວ່K ສາຣນຄvຣ ອັໜເລີd ລົກ້າJAນັdລົ ຄື່າJ ຄົDຄາຍົມໝo ອເຈຣວດີ ສາຣຟຸມໝຫ/ສາທັiາກີf ໄຫຼມາແຕ່ ທ້vAເຂົາຫີມໝພາໜ ກໍ່ເບັໜອັໜນ້w ຂີຣທາ ຖ່vAແຖJoໍ້ນົໝອັໜຫJາໜ kພຫຸນັdລົ ກ່າJoໍ້ທັiາຝູAOັ້ ຄຸເຯnາ Iີ ຄຸຣມາຕຣໍ ບິຕ*ຣໍ ແຫ່Dພໍ່ແມ່ກີf ກໍ່Eບປມາດ້Jຽkບກາໜດັ່Dນີ້

 ສຕ* ມຫາ ເສເຣາ Iີ ເຂົາສຕ*ບົJຣພັໜ 7 ກ້vຣ ອັໜມີເຂົາ ຍຸຄ&ນMອໜ ເບັໜເຄົ້າ ຍັDເບັໜຂvAເລັdນ້w ອັໜພໍ່ແມ່ ຫາັoໍມາສູ່ກີໜທັຸຊາf ຣຸກໍ) Iີ ຕົໜໄມ້ທັiາ ອັໜມີໃນ ຊົໝພູທີJບ ອບປກໍ ກໍ່ເບັໜອັໜນ້wນັdລົ Sມານິ ນກ)ຕ*= Iີ ດາJທັiາ ອັໜຢູ່ໃນ ຊັ້ໜພົ້າກີf ອບປກໍ ກໍ່ຍັDເບັໜ ອັໜນ້wກ່າJ ອາຫາໜ ທີ່ພໍ່ລົແມ່ ຫາັoໍມາ ເພື່vkບໂຍf ແກ່ລັູຕົໜທັຸ ຊາf ອັຖ%ີກໝີລົ.

 kບຖວ/ ແຜ່ໜດີໜຊັfຊ້vຣ ຂvຣkກດັູ ກvAກັໜໄວ້ທົ່Jແຜ່ໜດີໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ສAຂຽາຍັD ຊາfແຫ່Dຕົໜ ອັໜຫາຈັເບັໜບ່vA ຫຼົມເຂັໝທໍ່Oັ້ ກໍ່ຫາບໝີໄດ້ລົ Elນິ Iີ oໍ້ຕາມາຕຸນໍ ບຕັນິ*ກໍ ໄຫຼຫຼັ່ງຖັ່DລົD ຈາັຕາທັD 4 ຫ່ໜວຽ ດ້Jຽຄຳທັຸແຫ່D ພໍ່ລົແມ່ທັDສvA ເມື່vມີຄຳທັຸກັDວົໜ ຮັdລັູຕົໜແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ມຫາສມຸທ{າ Iີ oໍ້ສໝຸດທັiາຝູAOັ້ລົ Sມານິ Iີ ໃບໄມ້ ທັiາ ພຸທ{ເລາເກ ໃນໂລັອັໜນີ້ ອບປກໍ ກໍ່ເບັໜອັໜນ້w ວຖໍ Iີ ຜ້າມາຕາ ແຫ່Dພໍ່ລົແມ່ oໍມາEບປຖາັ ເພື່vລ້ຽAຊີວິf ແຫ່Dkພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຫຣິຕາJ ຫາັຂົໜຂາJຽ ເສເຣາ Iີ ກ້vຣຫີໜ ພຸທ{ເຣາເກ ໃນໂລັອັໜນີ້ ອບປກໍ ກໍ່ເບັໜອັໜນ້w ທນໍ Iີ ເຂົ້າຂvAບິຕ*ານໍ ແຫ່Dພໍ່ລົແມ່ ອັໜoໍມາ Eບປຖາັ ເພື່vລ້ຽAຊີວິf ແຫ່Dkພ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກໍ່ຍັDຫຼາຽກ່າJຫີໜທັiາ ອັໜມີໃນໂລັນີ້ລົ.

 ມາຕາ Iີ ແມ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ຟຸppໜສຸ ກໍ່ໄດ້ກີໜ ຄຸຖ%ໍບຸຕ*ານໍ ຍັDoໍ້ໂມັລົອາຈົໝ ບຸຕ*ານໍ ແຫ່Dລັູຕົໜ kພຫຸກໍ ເບັໜອັໜຫຼາຽໂຫຕິກໝີລົ ມຫາວິຣິ kພເຈົ້າອັໜຕົໜ ມີຄJາໝພຽຣ ອັໜກູຕົໜຈັໄດ້ຕັf ບທ{ໍ ຍັDຄvAນີຣພາໜ ວິຍໍກຸp_ລໍ ເບັໜkບດຸຈ( ດັ່Dຊ້າDສາໜ ນທໍໄສຽະ ລົມາກຳຈັfເສັຽ ຍັDອັໜມືfມົJ ນຣາຄຣໍ ຍັDເຮືvຣkພອັໜOັ້ລົ ຕຣຍັເo* ຕົໜຕຖຄົf ໄດ້ຂ້າໝພົ້ໜສົDສາໜ ອນຸເຣາ ອັໜkບເສີfເລີfລ້ຳ ຍິ່Dກ່າJຄົໜ ລົ ເທພaາດາທັiາ ຄo*ຍຸຕ*າ ອັໜຮູ້ຈັຄຸຣ ມາຕາບິຕ*ຣໍ ຍັDພໍ່ລົແມ່ ບຸພaຊາເຕາ ໃນກຼະເມື່vກ່vຣ ຊາoມິ ກໍ່ຮູ້ ບັfນິຊາເຕາ Iີ ເກີfມາເມື່vກ່vຣ.

 ເທJສຸຈເຍາ ຄຣນບເຈັຍຽະ ເຟສຊ_ໍ ຂິຣທາ ນສປເOາ ບກາເສເo* ຄຸນຄນິຈໍ{ ມາຕບິຕຕຸນໍ ມຫາຣາຊາ ໂສບນ ບຸເພaເຍວທາo ສີເຣາມ ຣິຈBາ ກໍ ຟີdຂຸນໍວK ຟິdຂຸເນວK ນສາເວK ພຸຈ{ມໍວK ທັມໝໍທ ທັຽວK ອາoເຣຫິ ຈຍາວນິພaານໍ ສາບານິເຣາວK ສມເນວK ຟິdຂຸວK Sສັໜຕໍ ສິນໍວK ສພapຸຕ*pາ ນຄos ຕຸບຣມ ຂນີ*ຕິເຍາ kພຫໝຫິເຍາ ມຍໍມຸp(p( ບຕ*ສຖາ ເຫມນໍ kບເຕາທັເມໝາ ສຸສິຂເo* ບຸເຣຽຜາເຣ ວິoເຍາຄos ຕິວິບlໜາ ສຄ&ເມາກ)າ ທl ວັdຂເຕ*າ ຟຄວຕາທັເມໝາ ມານໍ ສກ)າໂຫໜຕິ ທຸຕິຍ ຊານໍ Eຕ*ມໍວຣໍ ຕຕິຽຊ{ນໍ ສັຕ%າ ຈຕຸຖາ ຊານໍຜາລໍ Sທ{ໍມິpໜ Sທ{ໍ ມຖາມຫາວິຣ ມາຕາo ບມຸp(ເຣທຸກ)າ ສນ*ໍຍາkພມໝບຣິ ສຊ{ານໍ ນິພaານໍ ສຸກໍ) ຣພຕິ ພຸທ{ເຕເຊ ຊມຍາ ສຸກີ)ຕາ ໂຫໜຕິ Sຕິ ດັ່Dນີ້.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ບກdາສິເຕາ ກໍ່ສຳແດDຄຸຯn ຍັDຄຸຯn ສພaາ ມາຕາບິຕຸນໍ ແຫ່Dພໍ່ລົແມ່ທັDມJຣ ອຣຟິສໍ kພເຈົ້າກໍ່ຜາຣົປ ເຊີ່Dອາໄສ ເຍາຂີຣາທາເຣາ Iີ ຖ່vA ແຖJoໍ້ນົໝ ອັໜໄດ້ດູດກີໜ ຂິຣາທານໍ ຍັDoໍ້ນົໝ ສນິ*ກໍ ໃນສຳນdັ ຕໍ່ມາຕານໍ ແຫ່Dຜູ້Oັ້ ອາຫໍ Iີ ກູກໍ່ ຕບຸpຸຕໍ ອັໜໄດ້ກຳM ບຸຣມາແຕ່ຫຼັງ ເມື່vກ່vຣມາ ຕຸAເຫາສິ ບິຕານໍ ໃຫ້kບກົfເຖີD Sສ{າ ໄດ້ດັ່Dຄຳມັd ມາຕານໍ ແກ່ແມ່ແຫ່Dກູ ອຊ{ ໃນວັໜນີ້ລົ ບເມາທ ກໍ່ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ພາຽຫໜ້າກີf ກາມໝຕິວK ມັdສິ່Dໃດກີf ມາຕຸຂີປບໍ ຈິ່Dໃຫ້ ໄບໃຊ້ ຂີຣໍ ຍັDoໍ້ນົໝ ເບັໜອັໜທ່ຽວພຼັຣ Oັ້ເທີ້ໜ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊາoມິກໍ ຣຸອທສາຽະ ຍັDອັຊ{ໄສຽະ ຫົJໃຈມາຕຣໍ ຍັDແມ່ ກມໝາອັໜັມັdສັDຂຽາ ວສິອຣຸຍິs ຊຣິສຸA ຍາວນິພaານໍ Eບປຣິຕ%ີເຕາ ມາຕາ ແມ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ມັdມາເພື່vບາຖໜາ ຂື້ໜສູ່ຊັ້ໜພົ້າ ຍວນິພaານໍ ຕາປຕໍ່ເທົ້າ ໄດ້ເຖີDນີພaາໜ ພາຽອັໜສຸດຊັ້ໜພົ້າ ຄື່າJ

 ແມ່ແຫ່D kພສພັapູເຈົ້າ ບາຖໜາມັdລຳດັປຊັ້ໜພົ້າ ເພື່vບໍ່ຢາັລົDມາ ມະນຸlເມືvງຄົໜ ຈັຊາfເລີຽ ອາຈາໜເຈົ້າຜູ້ສຼາf ດ້Jຽບັpາ ຈິ່Dໄດ້ນິໄສ{ ຕາໝລຳດັປຊັ້ໜພົ້າ ເທເສເຕາ ອັໜkພເຈົ້າຫາັ ເທlໜາ ຍຸຈິຂີຣທາຣໍ ອັໜໂຮມໝາຍັD oໍ້ນົໝອັໜ ແລ້J ວິບາເຕນ ໃຊ້ຂີຣທາຣໍ ຍັDoໍ້ນົໝໃຫ້ກ້າJAຂາJA ມາຕາ ແຫ່Dແມ່ ສີຣິມາຫາມາຍາ ເທJບຸດ ອັໜເບັໜແມ່ kພຕຖຄຕ ຫາັລຳດັປຊັ້ໜພົ້າ ຄື່າJ.

 ຈາຕຸມໝຫາຣາຊິກາ ຕາວຕ/ສາ ຍາມໝາ ຕຸlfີາ ນີມໝນຣຕິ ບຣນິມໝິຕ*ສວັຕິ* kພຫໝາບຣິສຊ{ kພຫໝາ

 ບເຣາຫິຕ*າ ມຫາkພຫໝາ kບຣິຕ*າຟາ ອບປມoຟາ ອາຟlຼາ kບຣິຕສຸຟາ ອບປມoສຸຟາ ສຸkພກີໜຫາກາ ເວຫັປຟຣາ ອາວິຫາ ອາຕັບປາ ສຸທlາ ສຸທlີ ອາກນິຖາກາ ອຈິຍິຕໍນໍ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ອັໜເບັໜແມ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ Sສo* ອັໜມີໃຈ ເຫຼື້ອໝໄສ ມັdຂື້ໜສູ່ຊັ້ໜພົ້າທັiາ ຝູAນີ້.

 ຈາຕຸມໝຫາຣຊິກາ ຊັ້ໜພົ້າຊື່າJ ຈາຕຸມຊັ້ໜ 1 ອຖີກໝີ ຊັ້ໜພົ້າ ຕາວຕ/ສາ ຊັ້ໜຫໜິ່ງ ອຖີກໝີຊື່າJຊັ້ໜພົ້າ ມຫາຍາມໝາ ຊື່າJຊັ້ໜຫໜຶ່ງ ອຖີກໝີຊື່າJຊັ້ໜພົ້າ ມຫາຕຸlfີາ ຊັ້ໜ 1 Eທ{ນໍ ວຕິອັໜເບັໜທີ່ຢູ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ຣມໝໍຄJຣ ຖືdເນື້vເພີDໃຈຍິDນັd ເບັໜທີ່ຢູ່ແຫ່Dຄົໜທັiາລົ ບາຕຸບາf ກາໝເມສຸມິສາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູAສູເມັຽທ່າໜທັiາ ຄົໜທັiາ ຝູAຫຼີ້ຣຊູ້ ກັປຜົJເມັຽຄົໜອື່ໜ ເບັໜບາຣຊືd ຂ້າພໍ່ຕີແມ່ ຂ້າຊີຕີkພຫໝ ຂ້າເຈົ້າເອົາຂvA ມ້າDເຈດີ ຕັfໄມ້ສີມຫາໂພf ມ້າDkພພຸທ{ຮູບ ເຮັfໃຫ້kພພຸທ{ເຈົ້າ ເລືvກອັv ຕົdເຂົ້າສີ່kບກາໜ ຄົໜຝູAນີ້ ບໍ່ໄດ້ເຫັໜຍັD ຊັ້ໜພົ້າທັiາຈັຄົໜລົ.

 kພເຈົ້າກໍ່ Eບປມາດັ່Dນີ້ ກາເກ Iີ ກາຕົJ 1 [lຕິ ມັໜກໍ່ມັd ຟpໜີມໍ ຢາັກີໜຊີ້ຣ ສຸນກ)າ ຍັDຫໝາຂີ້ເຮື້vຣຕົJຫໜຶ່ງ ອັໜບໍ່ທັໜຕາຽ ສຸນັກ)າ Iີ ຫໝາຂີ້ເຮື້vຣຕົJOັ້ ນິທ{ໍ ມັໜກໍ່ ນvຣ ເສຍຽບຕາ ໃນຮົ່ໝໄມ້ຕົ້ໜຫໜຶ່ງ ດ້JຽອັໜເຈັປບJດ ຂີ້ເຮື້vຣOັ້ ກາເກ ໃນເມື່vກາຕົJOັ້ ຖີເຕາ ມັໜກໍ່ຈັປຢູ່ສາຂາ ເທີDຫ່າDໄມ້ ທິສາJ ມັໜກໍ່ຫຼິງດູ ເຫັໜສຸນກ)າ ຍັDຫໝາ ຕົJOັ້ ໂອຕຣິເຕາ ມັໜກໍ່ບີໜລົDຈາັ ບາຽໄມ້ຕົ້ໜOັ້ ຟຸpໜນິ* ມັໜກໍ່ສັປຕvດກີໜ ຍັDຫໝາຕົJOັ້ ຕໍສຸນກ)ໍ Iີ ຫໝາຕົJOັ້ ນມຣເຕາ ທີ່ບໍ່ທັໜຕາຽ ຂາທ/ສຸ ຫໝາມັໜກໍ່ຂົປສີd ກາສໍ ຍັDຫົJ ແຫ່DກາຕົJOັ້ ຈັdຂຸ Iີ ຕາແຫ່DກາຕົJOັ້ ອີໜທນິ* ກໍ່ແຕd ຈັຂຸມ ຕາທັDສvAເສັຽແລ້Jລົ ສຸນກ)າ Iີ ຫໝາຕົJOັ້ ຂາທ/ສຸ ມັໜກໍ່ຂົປຫຼາຽເທື່vຫຼາຽທີ ກາເກ ໃນເມື່vກາຕົJOັ້ ນິກ)ເນ* ກໍ່ອັvໄດ້ ມກ)າເຕາ ຈາັຫໝາOັ້ ບຣເສເo* ມັໜກໍ່ບີໜໄບຢູ່ ເຫໜືອງ່າໄມ້ຕົ້ໜຫໜຶ່ງ ກໝີລົ.

 ຖັfOັ້ ກາເກ ໃນເມື່vກາຕົJOັ້ ທຸກໍ) ມັໜກໍ່ເບັໜທັຸຂາ ເວທ{oນັdລົ ອັໜຕາທັDສvA ຫາັບvດເສັຽແລ້J ນທິສາJ ມັໜກໍ່ບໍ່ເຫັໜ ອັໜຈັໄບໝາຫາກີໜ ທາDໃດກໍ່ບໍ່ໄດ້ ສຸຕາJ ມັໜກໍ່ໄດ້ຍີໜ ສທ{ໍ ຍັDສຽAມຫອຄີ& ຍັDໄພົອັໜໄຫ້ໝ ອັໜໄບສົ່Dຊກາໜ ສກdຣໍ ຍັDຫໝູຕົJຫໜຶ່ງ ນທິຕິ ຢູ່ໃກ້ຫ້Jຽ ບຸຣິເສາ ຊາຽຜູ້Oັ້ ກຈ{ະkບຣິເຍາສາເນ ໃນເມື່vແລ້J ກິຈ{ກາໜແຫ່Dມັໜ ອັໜເຜົາຫໝູຕົJOັ້ ສັໜຫນຕິຍຕິ ມັໜກໍ່ອາປoໍ້ທີ່Oັ້.

 ໃນກຼະເມື່vOັ້ ກາເກ ໃນເມື່vກາຕົJOັ້ SຈLາຕິ ມັໜກໍ່ມັd ຟຸpໜຕຸ ເພື່vຢາັກີໜຊີ້ໜ ອັໜຢູ່ໃນໄພົ ອັໜໄພົຫາັໄຫໝ້ຢູ່Oັ້ ມັໜກໍ່ຢາັກີໜນັdລົ ຈິເນ*ສິ ມັໜກໍ່ຄິໜງ ໃນໃຈດັ່DOັ້ ສຄນໍM ອັໜມີກີ່ໜອັໜຫvມ ຍັDມັໜຫໝູຕົJOັ້ນັdລົ ນິສິທ{ິຕິ ມັໜກໍ່ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ບີໜລົDມາຈັປງ່າໄມ້ ຕາໝອັfຖາຍາໄສ ທີ່ມີຕາອັໜບvດ ເສັຽທັDສvA ແລ້Jມັໜກໍ່ຕົdລົDໄບ ໃນໄພົທີ່Oັ້ ມຣເຕາ ກາຕົJOັ້ ກໍ່ເຖີDເຊີ່D ອັໜຕາຽໄບກໝີລົ.

 Eບປມາດັ່D ຄົໜບາປສີປຄົໜOັ້ ຊoບຟທl ຄົໜບາປທັiາ ສີປkບກາໜນີ້ ມຣນໍ ຄັໜຕາຽບຕ*ນິ* ກໍ່ຕົdໄບແບJ ໄພົoຣົd Eບປມາດັ່D ກາຕົJOັ້ ອັໜຕົdໄບ ໃນໄພົOັ້ລົ ສິ ຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ Sຕິຕlໝາ ເຫfດັDOັ້ ຈິ່Dkບາຖໜາ ສAຂຽາ ຂື້ໜຊັ້ໜພົ້າກໝີລົ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ຍຸຈິຕາJ ສັDລJມໝາແລ້JຍັD ທານບາຣມີ ແຫ່Dຕົໜ ສີປຊາfສີປທັf ສຸກ)ີເຕາ ອັໜຕົໜໄດ້ຮຽຣເອົາ ທມໝp( ຍັDທັໝກີf ຄຖາທຸຣp( ໄດ້ຖືjາ ຍັDຄັໜຖາທຸຣ ແຫ່Dວິໄນກີf ບp(ທlຊາເຕາ ອັໜຕົໜໄດ້ເກີfມາ ແຕ່ 500 ຊາf ແຕ່ພາຽຫຼັງກີf kພພຸທ{ເຈົ້າ ກໍ່ຊຸມນຸມໝາjາ kບຖມຖຊາໜລົ ທຸຕິຍຊາໜ ຕຕິຍຊາໜ ຈຕຸທ{ຊາໜ ບp(ມຊາໜ ມີວິlໜຊາໜ ເບັໜເຄົ້າ kພພຸທ{ເຈົ້າ ທຳEເກ)າ ອັໜຊເພາະຫໜ້າຢູ່ ອັໜມີວິlໜາ ຫາັເບັໜລຳລັປ ລັູອັໜຫໜຶ່ງອັໜ ດຽວກັໜ ນຈຣິຕວK ກໍ່ເລັ່DອັvຍັD ວິບlໜາ ອັໜຫຼວDຫຼາຽ ແຫ່D ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ອັໜຫຼາຽ ຕl ເຫfດັ່DOັ້ ອາຈຣິເຍ Iີ ອາຈາໜ ເສຍາເຕາ ກໍ່ແກJດກົfຫໝາຽຢູ່ ດ້Jຽໄນຽະແຫ່D ອຖມຣິ ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ.

 ນິບຈ(ເຕທາຣໍ Iີ ຖ່vAoໍ້ນົໝເຫຼືອD ມຊ_ິມ ບຣິເຍາທາຕ ອັໜມີນົໝອັໜຂາJເຫຼືອDທໍ່ກັໜ Sທໍກາຣໍ Iີ ກຼະອັໜນີ້ ຊາຕກາຣໍ ເບັໜອັໜໄດ້ເບັໜຄົໜ ມຊິ_ມຊolາ ອັໜພໍບາໜກາD ຍັDມາຕານl ແຫ່Dແມ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ບິມໍ ກໍ່ມັdດູດກີໜ ຕlພຸທ{lາ ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ອັໜOັ້ Sທໍກາຣໍ Iີ ກຼະອັໜOັ້ ຍຸຊິພຫຸຫິ ເຍາມຍາ ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜາ ອັໜຍັDໃຊ້ແທໜ oໍ້ນົໝແມ່ ຄືເບັໜອັໜຫຼາຽ ແຕ່ຊາf ພາຽຫຼັງ ພຸທ{ານໍ ແຫ່Dແມ່ເຈົ້າ ທຸຕິຍມໝບິ ຂີຣທາເຕາ ສvAຈຳພັJ ແຫ່Doໍ້ນົໝລົ [ກໍຂີຣທາຣໍ ຍັDຖ່vAແຖJ oໍ້ນົໝອັໜຫໜິ່ງ ມາຕາ ແຫ່Dແມ່ຄື ນັdບາfຜູ້Oັ້ ບເສາທາ ຕາ ອັໜບໍຣິສຸດ ຣຊິ_ຕໍ ເຫໝືອໜລJດເງີໜລຽA ອັໜບໍຣິສຸດ ຂັໜທໍຄເຯnສຸ ມີເຕົ້າທັDສvAກໍ່ງາໝ ມັfທຸ ອັໜຫJາໜສັໜຖາໜດັ່D oໍ້ເຜີ້Doໍ້ມີ້ໝ ຕlເທlໜາ ແກ່ມຫາວິຣເຈົ້າ ຕົໜເບັໜລັູ ຟຸpໜນຕຸຄາເມາ ມັdໄຄ່ຮູ້ ດູດກີໜອັໜມີkຜຽາ ອັໜຫຼາຽນັd ແລ.

 ທlາ ບp(ຊາເຕາ ອັໜເກີfແຕ່ 50 ຊາf ມາເທົ້າຮvດ oDຜຸlfີ ສີສົໜໄຊ ຕົໜເບັໜທີ່ແລ້J ແຫ່DຊາfທັDມJຣ ດ້Jຽຄຳອທິບາຽ ຢ່າDຫຼວDຫຼາຽ kພເຈົ້າໄດ້ດູດກີໜ ຍັDນົໝທັDມJຣໃນ 50 ຊາf ອັໜມີoໍ້ນົໝອັໜຂາJງາໝ ມີoໍ້ແມ່ກໍ່ຫJາໜ ເຫfວK ພໍ່ລົແມ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ເບັໜkພຽາ ຕົໜkບເສີf ກ່າJkພຽາທັiາ ໄດ້ເສີJຽເຂົ້າoໍ້ ໂພຊໜະອາຫາໜອັໜດີ ອັໜຕັ້Dຢູ່ເຫໜືອໄຕຄຳ ອັໜອາfມັfທຸສຸ ເຫfມີoໍ້ນົໝອັໜຫJາໜ Sທໍກາຣໍ Iີ ກຼະອັໜນີ້ກໝີລົ ເທlໜໍ ເບັໜກຼະອັໜkພເຈົ້າ ເທlໜາ ຍຸຊິkພຫຸໂຖ ມoເບຕາJ kພເຈົ້າກໍ່ ເທlໜາ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ໃນທີ່ແຫ່D ໂລEຕ* ອັໜkບເສີf ອຖີກໝີລົ.

 ຟຄວK ອາຫາ Sມໍຄ$າ ພoMນໍ ເທສິເຕາ ນິຈຣິ ຕາJ ອັໜກ້າJAຂາJA Eບປມາດັ່D ແມ່oໍ້ອັໜກ້າJA ອັໜສAຂຽະບໍ່ໄດ້ Oັ້ລົ ຕຕິຍາຍິ ເທສິເຕາ kພເຈົ້າເທlໜ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ເຖີDທີ່ນີ້ແຫ່D ເຣາEຕ* ອັໜkບເສີf ອຖີກໝີລົ kພພຸທ{ເຈົ້າ ອາຫາ ກໍ່ກຼ່າJ

 Sມໍຄາຖໍ ຍັDຄ$າ ພນMນໍ ເທີLເຕາ ນິຈ(ຣິຕາJ ທມໝກຖ%ໍ ມາຕານໍ ເທJກໍສຫາ kພຫໝເທJຣາຊາ ສສກd kບເມາທຕິ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸເຕ*າ Iີ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ຕຣໍບຸກ)າຣໍສທ{ ສຸຕາJ ທມໝກຖໍ{ ບຸຕ*ນໍ ຟຸpໜກຖໍ$ ດັ່Dນີ້

 ຟຄວK Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ອາຫາກຼ່າJ Sມໍຄາຖໍ ຍັDຄ$າອັໜນີ້ ດ້Jຽບົfບາຣີ ດັ່Dກ່າJພາຽຫຼັງOັ້ລົ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ສຸຕາJ ໄດ້ຍີໜແລ້J ສທ{ໍ ຍັDທັມໝກຖ ອັໜkບເສີf ອັໜkພເຈົ້າຫາັ ເທlໜາ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ແຫ່Dຕົໜທັຸຊາf ດ້Jຽຄ$າອັໜນີ້ລົ ແຕ່ພາຽຫຼັງທັDມJຣ ຄJຣຖືdເນື້vເພີDໃຈ ຍິ່Dນັdລົ.

 ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸເຕ*າ ບເບາຊ ກໍ່ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ທັມໝຣl ຜາເລນ ດ້Jຽຣົlທັມໝອັໜມ່Jຣ kພມໝານໍ Iີ ພົໝທັiາ ຈຕຸຖໍ ມນຈເຕາ ຫຸຕາJ ລາJມີໃຈ ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ທມໝ kພຕຖຄຕ ດJAນີ້ ຂມຕິກໍ ເຂົາກໍ່ໄດ້ ເທໂວ Iີ ເທJດາທັiາກີf ອຟນMຕິກໍ ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ຫຼາຽນັdລົ ເທJຣາຊາ Iີ oDພົ້າທັiາ ບlທາຽະ ກໍ່ເຫຼື້ອໝໄສ ຫຼາຽນັdແລ ຄຸຯn ເຊີ່Dຄຸຣແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ ເຂົາກໍ່ຂັປ ກິຈ{ດ້Jຽອັໜ ພັໜຈພໍຕໍວK ທຕວສຸເກ)າ ກໍ່ບໍ່ຖືໂຕ ເຂົາກໍ່ຍໍຍັDມື ຂື້ໜເຫໝືອຫົJທັຸໆ ຄົໜ ເພື່vບູຊາຍັD kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້JແລໄກJ ຍັDແຂໜທັຸຄໜົໆ ເຫໝືອໜດັ່DບາຽງJAຊ້າD ອັໜສຖຽຣຫຽຣເຫໜືອ ລແລ່ໜຣັf ພັfໄບໝາOັ້ ກໍ່ທົJທຽວມາຖາໝ ນັdສໂກd Iີ kພຽາອີໜ ເທວີໜໂທ ແກ່ເທJດາທັiາ ກໍ່ສັໜຣເສີໜ ຍ້vAຍໍຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ທມໝກຖໍ ອັໜເກີfດJAແກ້Jແກ່ໜ ແຕ່ກຸຕ*ຣທຳ ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ ເຂົາກໍ່ເບົ່າ ມຸກໍ) ຍັDຫwສັD ບູຊາທຳ ຂີຣທາຣາ ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜາ ດJAkບເສີf ອັໜຕvບແທໜ ຄຸຯnແຫ່Dແມ່ ໃຫ້ໄດ້ຂື້ໜຊັ້ໜພົ້າ ຍາວນິພaານໍ ຕາປຕໍ່ ເທົ້າເຂົ້າ ອການິຕ%າ ຖີເຕາ ອັໜສຸດກົ່Jຊັ້ໜພົ້າ ຈິ່Dໄບສູ່ ນິຣພາໜລົ ບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າkພຽາfທິເຣາຄາ ອັໜບໍ່ຮູ້ຕາຽ.

 ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ກໍ່ຈິ່Dແຕ່DແບD ນິlຍໍ ເບັໜນິfໄສແລJ້ Sມຯ ອຊ_ມຍໍ ຕຖຄເຕາ Iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜາ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ອັໜດ້Jຽອທິບາຽ ມJຣkພ ເຈົ້າເທlໜາ ຍັDຊາf ອັໜຮົ່ໝເພີDແກ່ kບຕິຊາo ມາເນສມໝາ ສັໝພຸທ{l ອັໜkພເຈົ້າຄ້ຳຊູທຽວພຼັຣ ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ບາຕິຖີເຕາ ກໍ່ໄດ້ຕັ້Dໄວ້ຢູ່ ໂສkບຕິຜາຣໍ ຍັDໂສຕາບຕິ*ຜຼະ ຕາໝຄຳມັdຄື່າJ.

 ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ໄດ້ແລ້JຍັD ຄຳບາຖໜາ ນັປຊັ້ໜພົ້າ ຂື້ໜເມືvເຖີDນີຣພາໜ ຊັ້ໜພາຽເທີD ພົມໝໂລັທັiາ ດ້Jຽກຸlຼະບຸຣ ອັໜkພເຈົ້າໄດ້ມ້Jຣ ໄດ້ເທlໜາ ໄດ້ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ສມາຕາຣໍ ແຫ່DOັ້ດ້Jຽ ອທິບາຽ ພຸທ{ເສີMໂຕ ດ້Jຽໄນຽະ ອັໜkພເຈົ້າ ເທlໜາ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ Sຕິ ດ້Jຽkບກາໜດັ່Dນີ້ Sທໍຂີຣທາຣໍ oໍ້ນົໝອັໜນີ້ [ກໍ ອັໜຫໜຶ່ງກີf ຕມໍຂີຣໍ ເບັໜoໍ້ນົໝອັໜຂົໝ ມຸຣຜາໂລ ຍັDຮາັໄມ້ອັໜຂົໝ ແກ່ໜໄມ້ ກໍ່ຂົໝ ບຕ*ສໂລ ມີໄມ້ກໍ່ຂົໝ ອັDຄຸຕິສທ{າກີf ຍvດໄມ້ ກໍບຸຜປຕິ ສາເຣາ ກີໜດັvໄມ້ກໍ່ຂົໝ ຕlເທກີf ກີໜເບືvກໄມ້ ກໍ່ຂົໝ ມາຕາ oໍ້ນົໝແຫ່Dແມ່ ຕຖຄຕ ຊິວິຕາເຍາ ອັໜລ້ຽAຊີວິf ສເພaເທສາ ຍາoຍ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ທັDມJຣຝູAນີ້ [ກໍຂີຣທາຣໍ Sຕິ ຈິ່Dຊື່າJ

 ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ລົ ສຖາ ທັມໝເທlໜາ kບຣິເຍາສາເນ ຂີຣທາຣເຕາ ເສາຕາບາບຸນິDສຸA ບນິຕ*າ ຊາoຕິ ຂີຣທາຣເຕາ ຄຸນມາຕາ ບິຕ*ວ ຯno ບພaາຊິຕພaໍ ຂີຣທາຣ ນິຖີຕໍ ບນິຕ*ານໍ Iີ ນັdບຼາfທັiາ ກໍ່ເພີ່Dຮູ້ ບັfນີ້ເທີ້ໜ ສຸoຕຸ ຈົ່Dພ<Dເອົາ ທັຸຄົໜເທີ້ໜ

 ຂີຣທາຣາຊາຕກໍ ຍັDຊາດົd ອັໜkພເຈົ້າ ເທlໜາ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ເຍາບຸຄ&ເລາ Iີ ບຸຄ&ຜູ້ໃດ ໄດ້ບJດ ໃນສາlໜາ Sຕິoມໝ ຂີຣບິo ຈິ່Dໄດ້ຊື່າJ ແທໜoໍ້ນົໝ ແມ່ຫໝົດ kບຣິເຍາສາເນ ໃນເມື່vແລ້J ຂີຣທາ ທັມໝ ເທlໜາ ສາຖີກາ ທຽຣຍ່vມໃຫ້ເບັໜkບໂຍf ສີຣິມຫາມາຍາ ເທJບຸດ ຕົໜເບັໜແມ່ແຫ່D kພພຸທ{ເຈົ້າ kບມຸກ)ານໍ ອັໜເບັໜkບທາໜ ເທວKນໍ ແກ່ເທJບຸດ ບາບຸນິDສຸA ກໍ່ ໄດ້ເຖີD ເສາດາຜຼະ ຜູ້ໃດໄດ້ສ້າD ຂີຣຊາຕກໍ ຍັDຊາດົd ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ເທlໜາ ແທໜນ້ຳນົໝແມ່ ດJAນີ້ ມາຕາ ຂີຣທາຣາSຕິ ໄດ້ຊື່າJ ບຸຄ&ລຜູ້Oັ້ ໄດ້ແທໜ oໍ້ນົໝແມ່ ແຫ່Dຕົໜຫໝົດ ເທົ່ານີ້ແລ້J ທັຸຊາfກໝີລົ

 ແລ້Jກໍ່ຈັໄດ້ ນັປຂື້ໜສູ່ຊັ້ໜພົ້າ ໄດ້ດັ່Dຄຳມັd ຄຳບາຖໜາ ຄືດັ່Dແມ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ນັ້ໜກໝີລົ ວຯnນາຍ້vAຍໍ ຍັDຊາດົd ອັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜ ແທໜoໍ້ນົໝແມ່ ແຫ່Dຕົໜ ນິຖີຕໍ ກໍ່kສເດັf ບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣ ລົ. ນິຖ%ີຕາ…