ສະຫຼອD ດັvໄມ້mູບmຽຣ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v 

 ບູຊາຈະ ບູຊະນິຍານໍ ເອຕຳມໍ ຄະລະມຸຕ*ມໍ ໂພໜຕາ ສາທໂວຕິ.

 ໂພໜຕາ ສາທະໂວ kດູາ ສັປບຸຣິສະ ເຈົ້າທັiາ ຝູAມີຄJາໝ kບຖໜາ ຫາຍັDສຸັ 3 kບກາໜຄື ມະນຸlົໝບັf ສັJຣສົໝບັf ລົະ kພນິພaາໜສົໝບັf ຈົ່Dຕັ້D ໂສຕະຜ;າfຫູ ທັDສvAພ<DຍັD ທັມໝເທlໜາ ຜiາອານິສົDສະ ແຫ່DກາໜຖາJຽ ດັvໄມ້mູບmຽຣ ເພື່vບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕກົ້JທັD 3 kບກາໜ ເພື່vເບັໜຫິຕະkບໂຫຽດ ແກ່ຕົໜໃນ ບັfຈຸບັໜພົບນີ້ ລົະພົປຕໍ່ໆໄລ ພາຽພາັຫໜ້າ ກາໜບູຊາເມື່vກ່າJ ເບັໜkບເພfມີຢູ່ 2 kບເພfຄື ບູຊາດ້Jຽ ດັvໄມ້mູບmຽຣ ຜ້າຜ່vຣແພສະໄບ ລົະ ອາຫາໜ ຂvAຄ້ຽວຂvAສັໜ ລJມເບັໜເຄື່vງບໍຣິໂພັ ລົະ ເຄື່vງອຸkບໂພັ ບູຊາດ້Jຽ ວັfຖຸເຫຼົ່ານີ້ ຮຽກວ່າ ບູຊາດ້Jຽ ອາມິດຄື ສິ່DຂvA 1 ກາໜທໍາ ກvAກາໜກຸສົໜ ຢ່າDອື່ໜ ກ່ຽວແກ່ກາໜຊໍາລະຕົໜ ໃຫ້ພົ້ໜຈາັບາປກັໝ ຄືຄJາໝຊົ່J ມີກາໜຮັກ;າສິໜ ສະດັປຮັປພ<D ຄໍາສັ່DສvຣຂvA kພສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ລົ້Jkບຕິບັfຕາໝ ຫ້າໝໃຈຂvAຕົໜ ຈາັອະກຸສົໜ ມີກາໜເຈີຼຣເມຕ*າ ພາJo ທຳສະມາທິ ໃຫ້ເກີfເບັໜຕົ້ໜ ຮຽກວ່າ kບຕິບັfບູຊາ 1 ບູຊາທັD 2 ຢ່າDນີ້

 ສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ກະທຳກັໜຢູ່ເສໝີ ກາໜກະທຳກຸສົໜ ໃນຄາJນີ້ ກໍ່ຊື່Jາ ກະທຳກາໜບູຊາທັD 2 ຢ່າDຢູ່ນັ້ໜເອD ກ່vຣຈະຖJາໝດvັໄມ້ mູບmຽຣເຄືvງສັກdະຣະ ກໍ່ຮັປສິໜເສຽກ່vຣ ລົ້Jຈິ່Dໄດ້ຖJາຽທາໜ ຕໍ່ພາຽຫຼັງ ຫວັDເອົາຜiາ ອານິສົDສະ ຜົໜໃນວັfຖຸສິ່Dນັ້ໜ ເບັໜວິບາັສົໝບັfຕvບແທໜ ດັ່Dkພພຸທ{ຄ%າ ທີ່kພພຸທ{ເຈົ້າ ເທlໜາໄວ້ໃນມຸAຄຸລ}ະສູດວ່K “ບູຊາຈະ ບູຊະນີຍານໍ ເອຕຳມໍ ຄະລະມຸຕ*ມໍ” ດັ່Dນີ້ເບັໜເຄົ້າ ກາໜບູຊາ ຜູ້ທີ່ຄJຣບູຊາ ເບັໜມຸAຄຸຣ ອັໜkບເສີf ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ

 ບຸັຄົໜ ຫຼື ວັfຖຸທີ່ຄJຣ ບູຊານັ້ໜ ເມື່vກ່າJໂດຽ ທົ່Jໄບລົ້J ໄດ້ແກ່ບຸັຄົໜ ຜູ້ທີ່ມີບຸພaກາຣີ ທຳຄຸຣງາໝຄJາໝດີ ແກ່ເຮົາມາກ່vຣລົ້J ກ່າJໂດຽໃຈຄJາໝຫຽໍ້ໆ ມີຢູ່ 4 ຈຳພັJຄື

 1.ມາໜດາບິດາ ພໍ່ແມ່ ເບັໜທີ່ເຄົາຣົປກາປໄຫ້J ສັກdາຣະບູຊາຂvAບຸດທິດາ ລູັຍິD-ຊາຽ ເພາະບຸັຄົໜທັDສvA ໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີfແກ່ ບຸທິ{ດາ ລົະ ໄດ້ອຸkບຖຳລ້ຽAດູ ເບິ່DແຍDບຸທິ{ດາ ມາຈົໜເຕີປໃຫຽ່ ທັDແນະນຳສັ່Dສvຣ ໃຫ້ຮູ້ຈັdຄJາໝດີ ບະລະຄJາໝຊົ່Jທຸັບະກາໜ ນັປເບັໜບຸພaຈາໜ.

 2.ຄູບາ ອາຈາໜ ອຸບັຊ_າ ເບັໜທີເຄົາລົປ ສັກdາຣະບູຊາ ຂvAສິfສັທິ{ ຫາຣິd ອັໜເຕJາສິd ເພາ່Jະທ່າໜ ໄດ້ແນະນໍາ ສັ່Dສvຣສີລະປະ ວິຊາຄJາໝຮູ້ ໃຫ້ແກ່ສິf ໂດຽບໍ່ໄດ້ ບິfບັDອຳພາD ໂດຽສະເພາະລົ້J kພອຸບັຊ_ານັ້ໜ ໄດ້ເບັໜຜູ້ໃຫ້ກຳເນີfແກ່ ສັທິ{ວິຫາຣິd ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ ທຳໃຫ້ສັທິ{ວິຫາຣິd ໄດ້ຖືເອົາກຳເນີfໃນ kພພຸທ{ສາlໜາ ທີ່ຊາJພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ ຮຽກກັໜວ່K ເກີfເທື່vທີ 2 ຂvAຊີວິfມະນຸດ ເຊິ່Dກາໜເກີf ເທື່vນີ້ນັປວ່K ເບັໜກາໜເກີf ທີ່ດີບໍຣິສຸດ ກ່າJໄດ້ມີໂອກາf kບພຶfkບຕິບັfຫຼັກທັມໝ ຄຳສັ່Dສvຣ ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ ເພື່vຈະໄດ້ທຳໃຫ້ແຈ້D ເຊິ່DທາDດັປທຸັ ໃນອະນາຄົf ດັ່Dນັ້ໜ ຈຶ່Dຖື່າJ kພອຸບັຊ_າ ເຫໝືອໜພໍ່ແມ່ບັDເກີfເກົ້າຂvAເຮົາ ຄJຣກາປໄຫ້J ສັກdະລະບູຊາ ພ<Dໂອວາf ແລະ ຕັ້Dຢູ່ໃນຄໍາສvຣຂvຣທ່າໜ ບໍ່ຜ່າຝືໜໃນຄຳສັ່Dສvຣຂvຣທ່າໜ.

 3.ທ່າໜkບທາໜkບເທf ເບັໜຜູ້ບົdຄvA ໃຫ້ຄJາໝຮົ່ໝເຢັໜເບັໜສຸ ແກ່ຣາlດvຣທຸັຫໝູ່ເຫຼົ່າ ບັໜດາທີ່ຢູ່ ພາຽໃນkບເທf ບັໜດາຫໝູ່ kບຊາຣາlດvຣ ຜູ້ຢູ່ໃຕ້ຮົ່ໝບາຣະມີ ຂvAທ່າໜຄJຣເຄົາຣົປ ສັກdລະບູຊາ ຖາJຽຄJາໝຈົ່Dຮັd ພັdດີແກ່ທ່າໜ ກາໜເຄົາຣົປນັປຖືແກ່ທ່າໜນັ້ໜ ບໍ່ໄດ້ຫໝາຽຄJາໝ ເຖິDນໍາເອົາເຄື່vງ ສັກdາຣະບູຊາ ມີດvັໄມ້mູບmຽຣ ໄບບູຊາເລີຽ ແຕ່ມີຄJາໝຫໝາຽ ເຖິDກາໜທີ່ ພັJຣາlດvຣ ທຸັຫໝູ່ເລົ່າ ຄJຣຕັ້Dຕົໜເບັໜພົລ}ະ ເມືvງດີຂvAຊາf ເຄົາລົປຕໍ່ຕົJບົf ກົfຫໝາຽບ້າໜເມືvງ ບໍ່ເກີໜລ່Jງ ກົfຫໝາຽທີ່ທ່າໜໄດ້ຕັ້Dໄວ້ລົ້J ເຫຼົ່ານີ້ ຈິ່Dເອິ້ໜວ່K ເບັໜຄົໜເຄົາ ລົປຕໍ່ອົD kບທາໜkບເທf ເພາະບັໜດາກົfຫໝາຽທີ່ kບກາfອັvໃຊ້ນັ້ໜ ລ້Jຣແຕ່ເບັໜກົfຫໝາຽ ທີ່ໄດ້ຜ່າໜ ວິຈາຣະຍາໜ ຂvAທ່າໜkບທາໜລົ້JທັDນັ້ໜ.

 4.kພຣັຕ*ນໄຕ ຄື kພພຸທ{, kພທັມໝ, kພສັDy ເບັໜສາຣະນະ ທີ່ເພິ່D ຂvAເຫຼົ່າພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ ໂດຽທົ່Jໄບດ້Jຽ ອຳນJຽໃຫ້ ພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ kບສົປສຸັທັDໃນໂລັນີ້ ລົະ ໂລັຫໜ້າ ດັ່Dນັ້ໜ kພຣັຕ*ນໄຕ ຈິ່DຄJຣທີ່ ພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜຄື ພິdຂຸ ພິdຂຸນີ ອຸບາສົd ອຸບາສິກາ ຈັdໄດ້ກາປໄຫ້J ເຄົາຣົປບູຊາ ແສfAຕົໜເຖິD kພຣັຕ*ນໄຕ ວ່າເບັໜທີ່ເພິ່D ຢູ່ເບັໜມິຕ*ຫຼອfກາຣະo.

 ກາໜທີ່ໄດ້ມາແສfA ຄJາໝເຄົາຣົປນັປຖື ໃນບູຊານີຽະບຸັຄົໜ ລົະ ບູຊານີຽະວັfຖຸ ດັ່Dເທlໜາ ຈັfເບັໜມຸAຄຸຣ ອັໜkບເສີf ລົະ ສູAສຸດດ້Jຽ ລົະ ຈັfເບັໜອຸບາຽໃຫ້ບະສົປ ຄJາໝສຸັ ຄJາໝເຈີຼຣ ທັDໃນຊາfນີ້ ລົະຊາfຫໜ້າ ຜiາອານິສົD ແຫ່Dກາໜບູຊາ ຄຸຣkພຣັຕ*ນໄຕ ດvັໄມ້mູບmຽຣ ລົະ ຂvAຫvມຕ່າDໆ ຊຶ່Dເບັໜທໍານຽມ kບເພນີຂvA ພຸທ{ມາມະກະທຸັຄົໜ ກະທຳກັໜ ສຶປກັັໜມາ ຕັ້Dແຕ່ໄສໝ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຍັDມີkພຊົໜຢູ່ ຈົໜຕາປທຸັວັໜນິີ້ ບຸັຄົໜເຮົາເກີfມາ ເບັໜມະນຸດ ເຮົາທຸັຄົໜ ຍ່vມີໝຄJາໝ ມຸ້ງຫJັງ ທີ່ຈະເບັໜຄົໜດີ ຂvAkບເທfຊາf ບ້າໜເມືvງ ລົະ ມJຣມະນຸດ ກຸ່ມຫໜຶ່ງ ຫາັບໍ່ມີຫຼັກສາlໜາ ເບັໜເຄື່vງkບພຶf kບຕິບັf ໃຊ້ຊີວິf ດຳເນີໜໄບສູ່ ຄJາໝເຈຼີນໄດ້ ດັ່Dເຊັ່DພJັເຮົາ ຊາJພຸທ{ມາມະກະ ບໍຣິສັf ພາກັໜນັປຖື kພພຸທ{ສາlໜາ ກໍ່ເພາະkພທັມໝ ຄໍາສັ່DສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລ້Jນແຕ່ ຊັdນໍາບຸັຄົໜໃຫ້ kບພຶfຄJາໝດີ ຫໜີຄJາໝຊົ່J ໃຫ້kບກvບຄຸຣງາໝ ຄJາໝດີດ້Jຽ ໄຕຼທະວາໜທັD 3 ຄື ກາຽະທະວາໜ, ວາຈີທະວາໜ, ມະໂນທະວາໜ ຖ້າບຸັຄົໜໃດ kບພຶfkບຕິບັf ໃຫ້ບໍຣິສຸດ ບໍຣິບູນທັD 3 ທາDນີ້ລົ້J ໂທfໃດທີ່ຈະເພິ່D ເກີfຂື້ໜໃນຕົໜ ຍ່vມອັໜຕະລະທາໜ ດັປສູນໄບ ນີ້ເບັໜຄໍາສັ່Dສvນທີ່  kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ຕັfໄວ້ ສໍາລັປໃຫ້ ພຸທ{ສາ ສະນິກະຊົໜ ໄດ້ນໍາໄບ kບພຶfkບຕິິບັf, ສ່JນkພສົD ຊຶ່Dນັປເຂົ້າໃນ kພຣັຕ*ນໄຕ ນັ້ໜຫໝາຽເອົາ kພອະຣິຽະສົD ອົDອະຣະທັໝ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳລົD kພພຸທ{ສາlໜາ ຫໝັ້ຣຢືໜມາ ຈົໜເຖິDພັJເຮົາ ທຸັວັໜນີ້ ດ້Jຽກາໜ ທຳສັDຄາຽະo kພທັມໝວິໄນ ໃຫ້ຫໝັ້ຣຢືໜ ຫໝັ້ນຄົD ມາຈົໜທຸັວັໜນີ້ ເມື່vກ່າJສະເພາະຫົJຂໍ້ ແຫ່Dຄຸຣພຣະຄຸຣ kພຣັຕ*ນໄຕ ນັ້ໜມີ 3 kບກາໜຄື 

 1.kພພຸທ{ເຈົ້າ kພອົDເອD ຊົDຕັlຮູ້ດີ ຮູ້ຊvບດ້Jຽ kພອົDເອD ກ່vນລົ້Jຈຶ່D ສະເດັfທ່ຽວບະກາf ສັ່Dສvນໃຫ້ ບຸັຄົໜອື່ໜ ຮູ້ຕາໝດ້Jຽ 

 2.kພທັມໝ ຄໍາສັ່DສvນຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ລ້Jຣເບັໜສິ່D ທີ່ດີທັDນັ້ໜ ເພາະສາມາf ທຳບຸັຄົໜຜູ້kບພຶf kບຕິບັf ໃຫ້kບສົປຄJາໝດີ ຫຼີກຫໜີເສຽຈາັ ຄJາໝຊົ່Jໄດ້.

 3.kພສົDສາວົdຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້kບສົປຜົໜດີ ດ້JຽຕົໜເອD ລົະ ຍັDຊັDຊJນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ໜ kບພຶfດີ kບພຶfຊvບຕາໝດ້Jຽ.

 ນີ້ລົ ພັJເຮົາຊາJ ພຸທ{ະບໍລິສັfທັiາ ຈົ່Dໄດ້ພາກັໜບູຊາ kບພຶfkບຕິບັf ເພື່vຫັJງຄJາໝສຸັ ຄJາໝເຈຼີຣແກ່ຕົໜ ກາໜຖືເອົາ ດັvໄມ້mູບmຽຣ ນຳມາບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼນັ້ໜ ກໍ່ເພາJ່ະ ດັvໄມ້ເບັໜຂvAຫvມ ມີກິ່ໜສົfຊື່ໜ ມີສີຈົປງາໝ ແສfAເຖິD ຄJາໝບໍຣິສຸດ ເມື່vເຮົາໄດ້ ນຶdເຖິDດvັໄມ້ ທີ່ເຮົານຳມາບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼລົ້J ຍ່vມທໍາໃຫ້ຈິfໃຈ ຂvAຄົໜເຮົາເບີdບາໜ ເມື່vຈິfໃຈຂvAຄົໜເຮົາ ສົfຊື່ໜລົ້J.

 ຍ່vມທຳໃຫ້ເຮົາ ມີມານະ kພຽາຍາໝ ຊໍາລະຈິfໃຈ ຂvAຕົໜໃຫ້ຫໝົດຈົf ບາສະຈາັ ສິ່Dເສົ້າຫໝອD ສ່Jນmູບmຽນ ເບັໜສິ່Dທີ່ໃຫ້ ແສAສ່າJA ດ້Jຽບັpາ ເມື່vເຮົາຫຼຽວເບິ່D mູບmຽນ ທີ່ເຮົາໄດ້ບູຊາ ສ່າJAສະໄຫJຢູ່ ຍ່vມເຮັfໃຫ້ ໄດ້ຄJາໝຄິfທີ່ຈະ ບຸັຝັDບpາ ໃຫ້ເກີfຂຶ້ໜໃນຕົໜ ລົະ ເບັໜທາDໃຫ້ ເຮົາພິຈາລະo ເຖິDຄJາໝເຊື່vມສູນໄບ ແຫ່Dອັຕ*ພາປ ໂດຽບຽບທຽບ ໃນໃຈວ່K mູບmຽນເຊິ່D ພັJເຮົາ ໄຕ້ບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຍ່vມຫໝົດສິ້ໜໄບສັໜໃດ ຊີວິfອັຕ*ພາປ ຮ່າDກາຽຂvAເຮົາ ລົະ ຂvAສັfເດຽລະສາໜ ທົ່Jໄບກໍ່ສັໜນັ້ໜ.

 ເມື່vເຮົາມາພິຈາລະo ຍ່vມເບັໜ kບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ເບັໜບຸຣເບັໜກຸສົໜ ຫາັເບັໜຜູ້ທີ່ເຄີຽ ໄດ້ບຳເພັໜ ບາຣະມີ ທັມໝາໃນອະດີfລJAລົ້J ຫຼາຽຊາf ອາfຮູ້ແຈ້D ແທDຕຼອf ໃນທັມໝໄດ້ ເຫໝືອໜດັ່D kພອຸບົໜວັໜນະເຖຣີ ພິຈາລະນາ ແສAkບmີປເບັໜອາລົໝລົ້J ໄດ້ສຳເລັf ອໍຣະຫັໜຕະຜົໜ ເບັໜkພອະຣິຽະບຸັຄົໜ ໃນkພພຸທສາlໜາ ເບັໜຕົJຢ່າDໃນອະດີf.

 ສາທຸຊົໜທັiາ ໄດ້ພ້vມໃຈກັໜ ນຳດັvໄມ້mູບmຽຣ ມາທຳກາໜບູຊາ kພຣັຕ6ນໄຕ^ຼ ເຊັ່ໜນີ້ ກໍ່ຂໍໃຫ້ພິຈາລະo ໂດຽໃນທີ່ ເທlໜາມານີ້ ຈັdໄດ້ເບັໜບຸຣ ວິທີຊະນິfຫໜຶ່ງ ສາມາfອຳນJຽkບໂຫຽດ ສຸັແກ່ຕົໜໄດ້ ກາໜບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼນີ້ ຍ່vມມີຜiາ ອານິສົD ເບັໜອັໜລົ້ໜເຫຼືອ ດັ່Dວັfຖຸນິທາໜ ໃນອະດີfທີ່ລJAມາລJົ້ຄື

 ໃນໄສໝທີ່ kພກັlບ ສັມໝາສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ຍັDຕັ້Dຢູ່ບາDນັ້ໜ ມີຍິD 4 ຄົໜ ໄດ້ເຫັໜkພພິdຂຸຮູບຫໜຶ່ງ ທ່ຽວບິໜທະບາf ເກີfຄJາໝເຫຼື້ອໝໃສ ໃນດJAຈິfຄິfຈະບູຊາ ຈິ່Dໄດ້ພາກັໜ ນຳດັJໄມ້ ມາຖາJຽ kພພິdຂຸຮູບນັ້ໜ ຄົໜລະຢ່າDໆ ຄົໜຫໜຶ່ງໄດ້ຖາJຽ ດັvໄມ້ໄຊຽະພຶd ຄົໜຫໜຶ່ງໄດ້ຖາJຽ ດັvອຸບົໜຂຽວ ຄົໜຫໜຶ່ງໄດ້ຖາJຽ ດັvອຸບົໜແດD ຄົໜຫໜຶ່ງໄດ້ຖາJຽ ດັvມະລິຈູມ ຄັໜຍິDເຫຼົ່ານັ້ໜ ໄດ້ຕາຽຈາັ ຊາfນັ້ນລົ້J ກໍ່ມີຈິfຜ່vງແຜ່Jເບີdບາໜ ບຸຣໄດ້ບັໜດາໜ ໃຫ້ໄບເກີfເບັໜນາDພົ້າ ເທJດາ ເສີJຽສົໝບັfທິປ ຢູ່ໃນຊັ້ໜພົ້າ ຕາJຕິDສາແດໜສັJຣ ມີວິມາໜທvA ອັໜໂສພາ ມີນາAເທJດາ ເບັໜບໍລິວາໜ ນີ້ລົ ເບັໜຕົJຢ່າDແຫ່Dບຸັຄົໜ ຜູ້ຖາJຽດັvໄມ້mູບmຽຣ ອຸທິແດ່f kພຣັຕ*ນໄຕຼ ກົ້J 3 kບກາໜ.

 kພພຸທ{ເຈົ້າ ໄດ້ເທlໜາໄວ້ວ່L “ພຸທ{ບູຊາ ມsາເຕຊະວັໜໂຕ” ບຸັຄົໜຜູ້ບູຊາ  kພພຸທ{ເຈົ້າ ຈະເບັໜຜູ້ມີເດfອຳນາf ອັໜຍິ່Dໃຫຽ່ລົ້ໜເຫືຼອຫຼາຽ, “ທັມໝບູຊາ ມsາບັໂp” ບຸັຄົໜຜູ້ບູຊາkພທັໝ ຍ່vມເບັໜຜູ້ມີບັpາລົ້ໜເຫຼືອ “ສັDyບູຊາ ມsາໂພໂຄ” ບຸັຄົໜຜູ້ບູຊາ kພສົD ຍ່vມເບັໜຜູ້ມີ ໂພຄະສົໝບັດຫຼາຽລົ້ນ ດັ່Dນີ້, ທ່າໜສາທຸຊົໜ ສັປບຸຣິ;າເຈົ້າທັiາ ໄດ້ທຳກາໜບູຊາ kພຣັຕ*ນໄຕຼ ຮຽບຮ້vຽລົ້J ທຸັkບກາໜ ຂໍຜົໜບຸຣຜົໜທາໜສ່Jນນີ້ ຈົ່Dເບັໜບັໄຈ( ສະຫໜັບສະຫໜູຣ ຕາໝອຸkບຖຳຄ້ຳຊູ ໃນຊົ່Jນີ້ ລົະ ຊົ່Jຫໜ້າ. ໃນທີ່ສຸດນີ້ ຂໍຈົ່Dໄດ້ຮັປແຕ່ ອາຍຸ ວັໜນະ ສຸຂະ ຜiາ ທຸັທິພາຣາຕິກາໜ ນັ້ໜເຖີ້ໜ ນິຖີ%ຕໍ ກໍ່ຈົປລົDພຽAເທົ່ານີ້ກ່ອໜລົ.