ສຼອDkພເວlນ*ຣຊາດົd ລົ

 ນຕັl ຖູສາທເວK ສຸຂຸມານ ບເຖຕJາ ເມຕ*/ ບັlີ ຕຸເຕສັນ*ລໍ ສຸນິຕJາ ທີເOກໍ ບຣິນິພຸເຕ ສາ ທເວK 

 kດູາ ສປບຸຣິສທັiາ ຝູງໃດສຸກ ຂຸກາເມໝາ ສັ&ໄຄ່ໃຫ້ມີສຸກ)າ ສົໝບັfແກ່ຕົໜ ລົທ່າໜທັiາກີf ແລຈັບຖໜາເຫັໜ ຫໜ້າkພອຣີຽະເມໄຕ{ ເມື່vຈັລົDມາຕັf ສພ%pຸຕ*pາໜ ເບັໜkພ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ກໍ່ຈົ່Dໃຫ້ລເສັຽ ຍັDກິຈ{ກາໜ ທັD ມJຣໄວ້ແລ້J ອາຄັມໝ ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜເຂົ້າມາ ພັDຍັDທຳ ລຳ ມຫາເວf ສັນ*ຣຊາດົd ໃຫ້ແລ້Jໃນວັໜດຽວ ສັກdຈໍ{ ດ້Jຽ ອັໜເຄົາລົປຢຳແຢD ແລoໍມາຍັD ເຄື່vງສັກdຣ ບູຊາທັiາ ຫໝາຽມີຕົໜວ່K ທຸAເຈັ້ຽແລທຸAໄຊ kບດັປໄບຫຼາຽຍີ່D ນັປລຳ ດັປສີ່Dພໍພັໜ ບຸບຜາຫຼາຽຫຼາັ ດັvໄມ້ດາັoໆ ສຫັl ເຂົ້າ ພັໜກ້vຣ ເຫຼືອຫຼາຽສີ່D kບທູບທຽຣ ສີ່Dພໍພັໜ ຫໝາັພູພັໜທັຸສີ່D kພເຈົ້າຈີ່Dເທlໜາ Oັ້ເທີ້ໜ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ ຈວິຕJາ ຄັໜວ່Kຕາຽ ຈາັເມືvງຄົໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເອົາຕົໜ ເມືvເກີfໃນ ສJັຣເທວໂລd ເຕ ນບຸເpນ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ບູຊາທຳ ລຳມຫາເວlັນ* ຣ ຈຸຕ*າ ຄັໜວ່Kຕາຽຈາd ເທວໂລd Eບປຊັນິ* ກໍ່ໄດ້ມາເກີfໃນ ມນຸlໂລກເມືvງຄົໜ ກໍ່ໄດ້ເບັໜໃຫຽ່ ກົ່Jຄົໜທັiາ Slຕິ ແລມັdຍັDວັຖ{ ເຂົ້າຂvAອັໜໃດກີf ກໍ່ຫາັສຳຣິf ໄດ້ຕາໝອັໜມັd ແຫ່Dຕົໜກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ກັນfກາລາ ໄດ້ກທຳບູຊາ ກັໜທັiາຫໝາຽມີ ມໄລຫໝື່ຣເບັໜເຄົ້າ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນອັບປາຽ ຈັເທື່v ແລ ລັມໝຍັນິ* ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ໃນສັJຣເທ ວໂລd ພຸ້ຣແລ ເຕນ ເຫfດັ່DOັ້ Sທໍພັນທນໍ Iີ ຂvດ ຍvດຄ$າ ອັໜນີ້ ອາຈາໜເຈົາຫັາກຼ່າJວ່K ທສາສຫັl ໄລຍກັຯfໍ ລພິຕJາ ເຍເກຈິ ມນຸl ບຸເຊຕິດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄົ້າ kດູາເຈົ້າທັiາ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ແລ້J ທສສຫັl ໄລຍກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລ ອັໜລຳດັປໄບ ດ້Jຽຫໝື່ຣບຸເຊິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າ ທຳຄຳຍີໜດີ ໃນກັໜອັໜOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ສາມິຊັນິ* ກໍ່ສຳຣິທິ{ດ້Jຽ ເຂົ້າຂvAທັiາ ແລອັໜລົຫໝື່ຣ ຕາໝໃຈມັd ແຫ່Dເພາຄສັມປັ ເOາ ແລ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ກໍ່kບກvບດ້Jຽ ວັfຖູເຂົ້າຂvAທັiາ ຫໝາຽມີເງີໜຄຳ ເຂົ້າເບືvກ ເຂົ້າສາໜ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ແກ້JແຫJຣແສໜສີ່D ທັiາແລອັໜ ແລຫໝື່ຣກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອນິສົDອັໜໄດ້ ບູຊາກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມໄລ ອັໜລຳດັປໄບດ້Jຽ ຫໝື່ຣ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ແລ້J ສຕສ ຫັl ມໄລຽະກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລແສໜ ອັໜລຳດັປໄບ ດ້Jຽແສໜ ອັໜມາໃນ ຈຕຸທິl ແຫ່Dkພອຣິຽະເມໄຕ{ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ແລ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກາຖຄາລາ ສັມປເOາ ອັໜ kບກvບດ້Jຽ ເຫຼັ້ມສາDເຂົ້າເບືvກ ເຂົ້າສາໜແລ ເຫຼັ້ມສາDເສື້vຜ້າ ແກ້JແຫJຣທັiາ ອເຫສຸA ກໍ່ເກີfມີ ບໍ່ທໍ່ແຕ່ Oັ້ ເພາຄສັມປເOາ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາໃນ ພາວທີ່ໃດ ກໍ່ຈັkບກvບ ໄບດ້Jຽວັfຖູ ເຂົ້າຂvAທັiາ ຫໝາຽມີງົJຄJາຽ ຊ້າDມ້າ ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ແລອັໜແລແສໜ Oັ້ກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອ ນິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລແສໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ທັlພvຣ [ກຸOວິສຕິ ຄ$າບຕິບັຯິfຕໍ* ອັໜkບ ດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າທັiາໄດ້ 19 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ສມິທ{າ ຈັສຳຣິfດ້Jຽ ເຂົ້າຂvAຕາໝໃຈມັd ແຫ່Dຄົໜ ທັiາ ແລ ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ kກກຸຣ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ກັປ ທັD ຣິພົໜເສໜາ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ສຸວັO ລັກ)ນ ສັມປເOາ ອັໜ kບກvບດ້Jຽ ລັກ)ນ ອົDຄເນື້vຕົໜ ອັໜງາໝທັຸແຫ່D ອນຸໂພໜຕິ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ສົໝບັfອັໜມາd ໃນພາວ ອັໜເກີfມາ Oັ້ແລ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນທີ່ຖ່wທີ່ຮ້າຽ Oັ້ຈັເທື່vແລ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັໜຕິ ກໍ່ຍ່vມໄດ້ໄບເກີf ໃນ ຂັຕິ*ຍວົDສາ ທ້າJkພຽາ ມຫາkກສັf ເບັໜໃຫຽ່ແກ່ຄົໜ ທັiາ ເຕບຸເpນ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ບູຊາກັໜແກ້J ຊື່Jາທັl ພvຣ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜ ແກ້Jຊື່Jາ ຫີມໝພ%າໜ ຈຕຸວິສຕິ* ຄ$າ ບຕິບຯfີຕໍ ອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 134 kກຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽ ສັທ{າ ທຳ ຄຳຍີໜດີ ຊົໝຊື່ໜເຊີ່Dກັໜ ນຊາຍັນິ* ຄັໜວ່K ໄດ້ເກີfມາ ໃນພາວທີ່ໃດ ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ຈຳເຣີໜດ້Jຽ ລັູຍີDລັູຊາຽ ຜູ້ kບເສີf ແລ kບກvບຊvບໃຈແຫ່Dຕົໜ ແລ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ມຫິທິ{ເກາ ມຫາເຕເຊາ ມີຣິທີ{ ອານຸພາປ ກໍ່ຫຼາຽ ນັd ເກາຖາຄາລາ ທິສັມປເOາ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ເຫຼັ້ມສາD ເຂົ້າເບືvກເຂົ້າສາໜ ເງີໜຄຳເສື້vຜ້າ ແກ້JແຫJຣ ເບັໜ ອັໜຫຼາຽຫຼາັ ສຸລຸບປ ບັp(ບັpາ ສັມປເOາ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ຮູບອັໜງາໝ ແລມີkຜຽາບັpາຍີ່Dນັd ເຕນຜເລນ ດ້Jຽຜຼາ ອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຫີມໝພ%າໜOັ້ ກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ທາ ນກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາ ທານຂັໜ ເທວນສຕິ* ຄ$າ ບຕິ ບຯິfຕໍ ອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 209 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜ ທັiາຝູງOັ້ ລັພ@ຕິ ກໍ່ໄດ້ kພຫຸເພາຄັD ຍັDເຂົ້າຂvA ບໍ ຣິໂພdອັໜຫຼາຽ ໃນທີ່ເກີfມາ Oັ້ແລ ສັຕ*ທາສສັຕ*າ ທີ່ນີ້ແລວັfຖູ ເຂົ້າຂvAທັiາ ຝູງOັ້ ອັໜມີເຫຼັ້ມສາD ເງີໜຄຳແກ້JແຫJຣ ເສື້vຜ້າ ແລສີ່Dແລຮ້w ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ກໍ່ຈັມີຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ງົJຄJາຽຊ້າDມ້າ ກໍ່ໄດ້ແລອັໜແລ 7 ຮ້w ກໝີແລ ເຕນຜເລໜ ດ້JຽຜຼາອາສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້J ຊື່Jາ ທານຂັໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ວັOkພເຫJດ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 57 kພຄ$າ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ໄດ້ເກີfມາ ໃນເມືvງຄົໜ ແລເມືvງພົ້າກີf ຕິກ)າ ບັpາ ມີkຜຽາອັໜກ້າ ອັໜແຫຼມນັd ວິສາຣເທ ອົDອາfສາ ມາfໃນ ສັກdລ ຊຸມພູທີປທັDມJຣ ອັໜທ້າJkພຽາ ຫາັຢູ່ໃນ ຊຸມພູທີປ ຫາັມາກທຳ ຍັDເຄື່vງບູຊາ ເບັໜອັໜຫຼາຽຍິ່Dຫໜັກ ແມ່ໜວ່K ເທວດາທັiາ ກໍ່ມາບູຊາຍັD ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ດ້Jຽ ສົໝບັfທັDມJຣ ແລ ສເພ%ບິ ແມ່ໜວ່K ບຸຄ&ລຝູງໃດ ໄດ້ບູຊາກັໜຊື່Jາ ວັOkພເຫJດOັ້ ຄສັນິ* ແມ່ໜວ່K ໄດ້ໄບເກີf ໃນkບເທ; ທີ່ໃດກີf ເທວດາ ມນຸເl ຫິບຸຊິເຕາ ອັໜຄົໜແລເທວດາທັiາ ຫາັບູຊາ ໃນທີ່Oັ້ແລ ສພ%ຕັເlາoມໝ ແມ່ໜວ່K ສັຕິ*ເດັຽຣສາໜ ທັDມJຣກໍ່ບໍ່ອາf ຈັກທຳ ຮ້າຽໄດ້ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ວັOkພເຫJດ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພິ@ຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຊຸຽຊກອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 79 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສ ຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ໄບເກີf ໃນkກກຸຣ ອັໜບໍຣິສຸດ ມີສົໝບັfທີປ ອັໜຫຼາຽ ເຫມໝວັເOາ ມີວັOເນື້vຕົໜອັໜງາໝ ເບັໜkບດຸຈ{ດັ່D ຄຳສຸລຸເບປາ ມີຮູບກໍ່ງາໝ kພຄຍວັເOາ ມີວັOເນື້vຕົໜ ກໍ່ງາໝ ຊໜະບິເຍາ ເບັໜທີ່ຮັd ຖືdເນື້vເພີDໃຈ ລພັນິ* ກໍ່ຈັໄດ້ຜົJ ແລ ເມັຽອັໜຍັDຫໜຸ່ມ ແລ ມີຮູບອັໜງາໝ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ກໍ່ຈັໄດ້ຍັD ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ແລ oDທັDຫຼາຽ ຝູງອື່ໜ ລື່ໜກົ່JOັ້ກໝີນັdແລ ສເພ%ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາມJຣ ຝູງOັ້ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຊຸຽຊກOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຈຸລ}ພົໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 35 kພ ຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າຍີໜດີ ເຕ ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ໄດ້ເກີfມາ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ຈັ kບກvບໄບດ້Jຽ ສJຣEທິ{pາໜທິປ ອັໜkບເສີf ແລ ສJຣEທິ{ pາໜ ອັໜOັ້kບກvບດ້Jຽ ດັvໄມ້ແລຫໝາັໄມ້ ຝູງkບເສີf ມີຕົ້ໜວ່K ຫໝາັມ່JAແລກ້Jຽ ອ້wອັໜຫຼາຽນັdແລ ສພັDວັDໂບd ຂາລ ນີທັiາ ອັໜອາກຽຣ ເດັຽຣດາ; ເຕັໝໄບດ້Jຽ ດັvບົJຫຼAວແລ ດັvຈັDກvຣ ຫໝາັກຈັປoໍ້ທັiາ ແລ ສJຣEທິ{pາໜ ອັໜOັ້kບ ກvບດ້Jຽ ໄມ້ອັໜມີ ລົfອັໜຫvມຫJາໜ ມີຮົໝອັໜເຢັໜ ສນັຸຊົໝຊື່ໜຍີໜ ດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ທຽຣຍ່vມຈຳເຣີໜ ດ້Jຽເຂົ້າ oໍ້ ເພາຊໜະອາຫາໜ ກໍ່ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຈຸລ}ພົໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງໃດໄດ້ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມ ຫາພົໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 80 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜ ທັiາຝູງOັ້ ແລໄດ້ເກີfມາ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ແລ ມີເງີໜຄຳເຂົ້າຂvAສົໝບັf ຍົfສັdkບຣິວາໜ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ ອາຣາໝບ່າໄມ້ທັiາ ອັໜອາກຽຣເດັຽຣດາf ເຕັໝໄບດ້Jຽ ລັູແລດັvທັiາຕ່າDໆ ແລ ສພັDວັDໂບd ຂາຣນີ ອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽ ດັvບົJຫຼAວ ລົ ດັvຈັDກvຣທັiາ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້oໆອຸຽເຍາ ນສຳບັໜນ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ສJຣEທິ{pາໜ ກ້Jຽອ້w ຫໝ້ຽAຫໝາັພູ ກໝີຫຼາຽນັdແລ ອນຸພາວັນິ* ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຍັDສັຸ ທັDມJຣຄື່Jາ ສັຸອັໜເບັໜkພຽາ ມຫາkກສັ; ແລເສRີ ອັໜທົD ສີສົໝບັfຫຼາຽລົ້ໜ ບໍ່ແຄໜເຄືvງທັຸຍາັ ບໍ່ຫ່vຣຂາf ດ້Jຽອາ ພvຣຈັເທື່v Oັ້ແລ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ຮັປພ<D ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາພົໜOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ ພ<D ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊີ່Jາ ກຸມໝາໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 101 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ບູຊາດ້Jຽ ສັທ{າທຳຄຳຍີໜດີ ເຫຼື້ອໝໄສດັ່D Oັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ເກີfມາໃນ kບເທfທີ່ໃດ ກໍ່kບເສີf ກົ່JໂລdທັDມJຣ ຄັໜຕJາ ຈັໄບພ່ຳເພັD ບາຣມີ ທັDມJຣ ພຸເທ{າຊາເຕາ ຈັໄດ້ເກີfມາ ເບັໜkພເຈົ້າຕົໜນື່D ບໍ່ຢ່າແຊຼ ສເພ%ບາຣິ ບາປທັDມJຣ ວິoສັນິ* ກໍ່ລງັປກັປຫາຽເສັຽລົ ລັພ@ຕິ ກໍ່ຈັໄດ້ເຫັໜຫໜ້າ kພພຸທ{ເຈົ້າຕົໜຊື່Jາ ເມໄຕ{ເພາທິສັfເຈົ້າ ອັໜຈັມາໃນ ກຼາພາຽ ຫໜ້າOັ້ ບໍ່ຢ່າແຊຼ ອານຸພາວິຕJາ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ສັພ%ສຸກໍ) ຍັDສັຸທັDມJຣຄື່Jາ ສັຸໃນເມືvງຄົໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຈັກd ວັຕິ*ຣາf ແລ ເບັໜອາ;ແກ່ຄົໜທັiາ ສັຸໃນເມືvງພົ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ ເບັໜkພຽາອີໜ ສຸລີoທທິຣາf ແກ່ກົ່Jເທວດາທັiາ ສັຸໃນສຳນັd kພເຈົ້າອຣິຽະເມfໄຕ ຕົໜຈັມາພາຽຫໜ້າ ແທ້ດີຫຼີແລ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ກຸມໝາໜ Oັ້ກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພ@ິຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່ວ່K ມັທີ{ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 90 kພຄ$າ ບູເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາ ຍຖາ ບເທເສ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ກໍ່ທຽຣຍ່vມໄດ້ ສົໝບັfຫຼາຽນັdແລ ທິ ຄາຍຸກາ ມິີອາຍຸອັໜຍືໜ ໃນກຼທັຸເມື່v ມີວັOເນື້v ຕົໜກໍ່ງາໝ ມີກຳລັDກໍ່ຫຼາຽ ສພ%ເລາຄາ Iີ kພຽາfທັDມJຣ ວິo ສັນ*ິ ກໍ່ລງັປກັປຫາຽ ເສັຽຊີ້ໜແລ ສພ%ສຸກໍ) ສັທ{າ ຈັkບ ກvບໄບ ດ້Jຽສັຸທັຸເມື່vທັຸຍາໝ ເຕນຜເລນ ດ້Jຽຜຼາ ອານິ ສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ແລ້JຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມທີ{ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdບັໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 43 kພ ຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າ ຍີໜດີ ເຕ ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ເກີfມາໃນ ທີ່ໃດ ຈັkບກvບດ້Jຽ ລາພ%ຊ ກາໜບໍ່ຂາf ກໍ່ຈັເບັໜທີ່ຮັd ແກ່ຄົໜ ທັiາ ໃນໂລdນີ້ ເທວ ມນຸເlຫິ ບູອິຕາ ອັໜຄົໜ ແລ ເທວດາທັiາ ຫາັບູຊາຍີ່Dນັd ມຫາເຕຊາ ມີເຕຊ ກໍ່ ມາັຫຼາຽ ສຸຣິເຍາບິເລຍຖາ ເຫໝືອໜດັ່D kພອາທິfມິເຕ ຊ ອັໜກ້າJAຂJາD Oັ້ແລ ສິທິ{ກາໂລໜຕິ ແມ່ໜວ່K ຄົໜທັiາຝູງ Oັ້ ກທຳກາໜອັໜໃດ ກໍ່ສຳລິທີ{ ສູ່kບກາໜ ເຕນເຜຼນ ດ້Jຽ ຜຼາ ອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdບັໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ ພ<D ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາລາf ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 69 kພຄ$າ ບູເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາ ມັຊິ{ມບເທເສ ໃນkບເທf ທີ່ໃດກີf ລພັນິ* ສພ%ເພາຄາ ທຽຣຍ່vມໄດ້ເຂົ້າຂvA ບໍ ຣິໂພd ກໍ່ຫຼາຽນັdແລ ສມາຄເມາ ຈັໄດ້kບສົປ ພົປດ້Jຽ ຍາຕິ*ພີ່ນ້vA ຝູງkບເສີ; ວສັນິ* ກໍ່ຈັຈຳເຣີໜໃຈ ດ້Jຽເຂົ້າ ຂvA ແລ ຜ້າຜ່vຣທ່vຣແພທັiາ ກໍ່ຍ່vມໄດ້ ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ສັພ%ສັຕ*າ Iີ ຂ້າເສີdສັfຕູທັiາ ກໍ່ລງັປ ດັປຫາຽເສັຽ ໂສfຖີ Iີ ຄຳສີສັJlfີ ຈຳເຣີໜໃຈ ກໍ່ຈັເກີ; ມີ ແກ່ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາລາf Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ໄດ້ບູຊາຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdຕິ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 36 kພຄ$າ ດັ່DOັ້ ຍີDຊາຽ ທັiາ ຝູງOັ້ເກີfມາ ໃນພາວພາຽຫໜ້າ ກໍ່ທຽຣຍ່vມ kບ ກvບໄບດ້Jຽ ເຂົ້າoໍ້ເພາຊໜະອາຫາໜ ສົໝບັfທັDມJຣ ກໍ່ບໍ ລບJຣ ບໍ່ຫ່vຣຈັມີ ຂ້າເສີdສັ;ຕູຈັເທື່v ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ຢູ່ສີສັJlfີ ສຳລາໜບາໜໃຈ ແມ່ໜວ່K ໄດ້ໄບໃນ ທີ່ໃດກີf ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ມີຜູ້ບູຊາໃນທີOັ້ ກໍ່ລ່JAພົ້ໜ ຈາັເວໜ ກໍ່ຈັ ເທົ້າຢູ່ ສັຸສຳລາໜ ທັຸເມື່vທັຸຍາໝ ກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອັໜໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdຕິ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພ@ຕິ ກໍ່ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ນຄvຣ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 48 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສ ຍີໜ ດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ຣາຊາໂຫໜຕິ ກໍ່ໄດ້ເບັໜkພຽາ ໃນພາວທີຫໜຶ່ງ ເກີ;ມາOັ ກໍ່ໄດ້ຍັDສົໝບັf ອັໜເບັໜkພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜkບເສີf ຈັກdຣຕ*ນໍ Iີ ຈັແກ້J ກີf Sຖີ{ຣັຕ*ນໍ Iີ oDແກ້J ກັປທັDຊ້າDແກ້J ມ້າແກ້J ລົf ແກ້J ແທ່ໜແກ້J ກໍ່ຈັເກີ;ມີ ແກ່kພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜOັ້ ຄຫາບຕິ ຣັຕ*ນໍ Iີ ພໍ່ຄົJແກ້J ແລ ແກ້Jມນີໂຊf ກັປ ທັDແກ້Jທັiາ 7 ຈຳພັJ ກໍ່ຫາັຈັເກີfມາ ເບັໜເຂົ້າຂvA ແຫ່D kພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜOັ້ ທັຸສີ່DດJ້ຽ ແລ ເຕນຜ ເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ນຄvຣ Oັ້ແລ ບັຸຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາເຈົ້າຕົໜ 1 ບໍ່ຄາfບໍ່ ຄາ ແທ້ດີຫຼີແລ.

 ໂຍເວlນ*ຣ ຫິຊາຍັo* ມຫັທ{ນກຸເລ kດູາ ສັປ ບຸຣິສາທັiາ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັDຫຼາຽຝູງໃດ ເວlັນໍ* ສຸ ນັນິ* ແລເຂົ້າມາພ<DຍັDທຳ ລຳມຫາເຫJດ ສັນ*ຣທັມໝ ເທlໜາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣໄດ້ ໄບເກີfໃນkກ ກຸຣ ອັໜຊົ່Jຮ້າຽ Oັ້ຈັເທື່v ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ເບັໜທ້າJkພຽາ ໃນເມືvງຄົໜ ຍົfສັdບໍຣິວາໜ ບໍ່ຈົໜມີມາັ ຊ້າDຫາັເນືvງOັ ມີກvAOັທເພຣີເກົ້າພັໜລັູ ເຍັຽພີໜຜັູເກົ້າພັໜສຽA ມີສັທ{ສຳ ນຽAຊົໜຊື່ໜ ສນັຸຕ້vAຕື່ໜ ທີວາຣາຕຼີ ທາສີທາສາ ມີມາັພ້vມ ຢູ່ແວfລ້vມ ບົໜນິບັf ທີພaສົໝບັf ອັໜລ້ຳເລີf ກໍ່ກັປເກີfມີຕາໝ ເຫຼັ້ມເງີໜເຫຼັ້ມຄຳ ແລ ເສື້vຜ້າທັDຊ້າDມ້າ ເຂົ້າເບືvກ ລົເຂົ້າສາໜ ກໍ່ຈັມີຕາໝ ຄJາໝບາຖ%າo ສົໝຣິທີ{ທັຸເມື່v ຈຳ ເລີໜເຊື່vມົDຄຸຣ ຍຖາໃນ ກຼາເມື່vໃດ kພອຣິຽະເມໄຕຽ໌ ຈມາຕັfຜຽາ ເບັໜkພພາຽກາັຫໜ້າ ບຸຣແກ່ກ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ ເຫັໜຫໜ້າທ່າໜ ບໍ່ຕ້vAສົDໃສ ເຫfໄດ້ເບັໜບາຖັຍຽ ກັປທັມໝ ມ ຫາເວf ສັໜຕຣຊາດົd ອັໜຍົdມາ ເທlໜານີ້ແລ້J ກໍ່ເຖີDເຊີ່D ວຽAແກ້J ກຼ່າJແລ້J ຊື່າJ ອມຕ ມຫານິພaາໜ Oັແລo ເທlໜາ kບຣິເຍາສາເນ ໃນເມື່vແລ້Jຣົl ທັມໝເທ lໜາ ອັໜkພສັຖ%າ ຊົDຕັfມາ ດັ່Dນີ້ແລ້Jຄົໜທັiາ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄາf ແຄ້J ຍັDໂສດາ kສກທາຄາອoຄາ ລົ ອຣຫັໜຕາ ຕາໝບຸຣສົໝພາໜ ອັໜຕົໜຫາັໄດ້ kກທິກາໜ kກທຳມາOັ ແລ o ມຫາເວlັໜຕຣຊຕກ ວັໜນo ຍ້vAຍໍຍັD ມຫາເວlັໜ ຕຣຊາດົf ອັໜຕົdມາໃນ 10 ຊາf ມີໃນຫ້vA ມຫານິບາf ສຸດຕັໜຕບິຕກາ ຫໜ້າທີ 365 ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 1,000 kພຄ$າ ບໍ່ຄາfບໍ່ຄາ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູ ຊາ ແລ ພັDທມໝເທlໜາ ລຳມຫາ ເວlນ*ຣ Oັ້ກໝີ ແລ ມຫາເວlນ*ຣ ອານິສັDສ ແຫ່Dບັຸຄົໜທັiາ ຝູງ ໃດໄດ້ບູຊາ ແລ ໄດ້ພັDທຳ ລຳມຫາເວlັນ*ຣ ຊາ ດົd ນິຕ%ີຕາ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣແລ.