Eຯsັlວິໄຊ

  ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສໝັພຸທັ{l ວ່K 3 ເທື່v
 [ກlໝິງ ກິຣສມເຍ ສັຕ%າ ຕາJຕິDສາ ຟາວເນ ວິຫຣັເo* kບຣິສັຕ* ກມູຣັມsິ ບັໜດຸກຳຟລ ສີຣາສເນ ນິສິທິຕິ...
  ໂຟສາທເວK kດູາ ສັປບູຣິສາທ-ັາ ກິຣ ດັ່Dໄດ້ຍິໜມາ “[ກlໝິງ ສາມເຍ” ໃນໄສໝຫໜື່ງ “ສັຕ%າ” iີ kພສພapູເຈົ້າ ແຫD່ເຮົາ ຕົໜkບເສີf ກ່າJຄົໜ ລົ ເທJດາທ-ັາ ກໍ່ເສັfດ kບທັປຢູ່ ເຫໜືອຫີໜ ບັໜດຸກັມ@ລ ສີຣາອາf ແທປເຫົ້Dາໄມ້ kບຣິກຊາf ໃນສJັຣ ຊັ້ໜດາJດິD ຈິ່Dໄດ້ ເທlໜາ kພອຟິທັມໝ 7 ຄຳຟີ ແກ່  ເທJດາທ-ັາ ອັໜມີ ສີຣິມsາມາຍາ ເທພaບຸດ ພຸທ{ມາໜດາ ເບັໜkບທາໜ ເພື່vໃຫ້ບັໜລຸ ທັມໝຟິເສf ເຊີ່Dມີມັdຜົໜ ແລະ ນີພaາຣ ເບັໜຕົ້ໜ. 
  “ອັຕ%” ໃນກາຣ ເມື່vນັ້ໜ ຍັDມີ ເທພaບຸດ ຕົໜຫໜື່ງຊື່Jາ ສຸkບຕິfຖີຕ ເທພaບຸດ ເບັໜຜູ້ມີ ຣິfເຕ_ ອານຸພາປ ຍິ່Dຫໜັກ ໄດ້ເສີJຽ ທິພaສົໝບັf ໃນວິມາໜ ຄຳຫຼັງຫໜື່ງ ໃນສJັຣ ຊັ້ໜດາJດິD ທີ່ນັ້ໜ ກໝີລົ ສJ່ຣວ່K ເທພaບຸດ ຕົໜນັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ຮູ້ຍັD ສຟາJ ອັໜຈັຫໝົດ ຈັສ້ຽA ອາຍຸ ແຫ່Dຕົໜ ຫັ້ໜລົ.
  “ອັຖ%ເຂາ” ໃນກາຣ ຄັ້DOັ້ ຍັDມີ ເທພaບຸດ ອີdຕົໜຫໜື່ງ ຊJື່າ ອາກາສຈາຣິນິ ເທພaບຸດ ເບໜັຜູ້ຮູ້ ຍັDສຟາJ ອັໜຈັ ຫໝົດຈັສ້ຽA ອາຍຸແຫ່D ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທພaບຸດ ດັ່Dນັ້ໜ ຈິ່Dໄດ້ ບvັເຫfແກ່ ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທພaບຸດ ວ່Kດັ່Dນີ້.
  ໂຟມາຣິສາ kດູາ ເຈົ້າຜູ້ ຫາທຸັບໍ່ໄດ້ ໃນວັໜຖ້Jຣ 7 ເຈົ້າກູກໍ່ ຈັຈຸຕິ* ຕາຽຈາັ ສJັຣ ເທJໂລd ທີ່ນີ້ ແລ້Jຈັໄດ້ ໄບບັDເກີf ໃນອເວຈີ ນາລົd ໄດ້ເສີJຽທຸັ ໃນoລົd ຫຼາຽກົ່Jແສໜບີ ນັ້ໜລົ kດູາ ເທພaບຸດ ຄັໜວ່K ເຈົ້າກູຕາຽຈາັ ອເວຈີ ນາລົd ນັ້ໜແລ້J ຊ້ຳເລົ່າ ຈັໄດ້ໄບ ເກີfເບັໜສັf ເດັຽຣສາໜ 7 ຈຳພJັ ໃນຊາf ເບັໜສັf ນັ້ໜລົ ສິ່Dລະ 500 ຊາf ສJ່ຣວ່K ສຸkບຕິfຖີຕ ເທພaບຸດ ເມື່vຮູ້ເຫf ອັໜບfີ ນັ້ໜແລJ້ ກໝີຫົJໃຈ ອັໜຫJັ່ຣໄຫJ ສັ່ໜສາຽໄບໝາ ລົ້Jກໍ່ ໂສdເສົ້າ ເຫDົາຢູ່ ດັ່Dນັ້ໜ ກໍ່ຄໜິງ ໃນໃຈວ່K.
  Eບປທວ ອົໜຕາຽ ອັໜມີ ສຟາJບາໜນີ້ ອັໜເກີfມີ ແກ່ກູ ຢ່າDນີ້ແລ້J ຈມີ ສີ່Dອັໜໃດ ລົະ ບຸຄ&ົຣໃດ ຈເບັໜ ທີ່ຈັ້Dທີ່ເພິ່D ແກ່ກູ ໄດ້ນີ້ເດ ນ້wບໍ່oໜ ເທົ່າໃດ ທ່າໜກໍ່ໝາ kບກົfເຫັໜ ບຸພaນິມິf 5 kບກາໜ ບັDເກີfມີ ແກ່ຕົໜ ກຼ່າJຄືJາ.
  ຜ້າທິປ ເຄື່vງຊົD ກໍ່ຫໝົ່ຣຫໝອDເສັຽ 1
  ດvັໄມ້ທິປ ກໍ່ເບັໜອັໜ ຫ່ຽວແຫ້Dເສັຽ 1
  ເຫື່v ແລະ ໄຄ ໃນເນື້vຕົໜ ກໍ່ໄຫຼອvັ 1
  ທີ່ຢູ່ ທີ່ນvຣ ກໍ່ເບັໜອັໜຮv້ຣ ຍິ່Dນັdຫໜາ 1
  ຄັໜຊົD ຜ້າ;ໄບເຂົ້າ ກໍ່ຍິ່Dຮv້ຣ ກວົໜກວາຽ 1
  ເມື່v ບຸພaນີມິf 5 kບກາໜ kບກົf ເກີfມີແກ່ ເທJບຸດ ຫຼື ເທພaທິfາ ອົDໃດ ເທJບຸດ ຫຼື ເທພaທິfາ ອົDນັ້ໜ ກໍ່ຈຕvA້ ຈຸຕ*ິຈາັ ສJັຣເທJໂລd ໂດຽທ່ຽAແທ້ ບໍ່ຕ້vAສົDໃສ ສJ່ຣວ່K ສຸkບຕfິຖີຕາ ເທJບຸດ ໄດ້ຮູ້ເຫf ດັ່Dນີ້ ແລJ້ກໍ່ບໍ່ຢາັ ໄບເສJີຽ ຜົໜກຳ ອັໜຊົ່Jຮ້າຽ ຈິ່Dເຂົ້າໄບສູ່ ສຳນັdຂvA kພຽາອິໜ ໄຫ້JແລJ້ ກໍ່ນັ່Dຢູ່ ທີ່ຄJຣ ແຫD່ຕົໜ ແລ້Jຈິ່Dທູຣ ເຫfຮ້າຽຕ່າDໆ ໃຫ້ຮູ້ແລ້J ຂໍkພພຸທ{ເຈົ້າ ຈົ່Dເບັໜ ທີ່ຈັ້Dທີ່ເພິ່D ແກ່ຜູ້ຂ້າ ແດ່ກໍ)າເທີ້ໜ. 
  ສັເກdາ iີ kພຽາອິໜ ຄັໜໄດ້ ພ<DຍັDຄຳຂvA ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທພaບຸດ ແລ້Jຈິ່D ກຼ່າJວ່K ຂື້ໜຊື່າJ ຄJາໝຕາຽນີ້ ເຖີDວ່K ເຮົາເບັໜຜູ້ໃຫຽ່ ໃນຊັ້ໜສັJຣ ຊັ້ໜດາJດິD ກໍ່ຈິDຢູ່ ທຽຣຍv່ມ ແຕ່ບໍ່ອາf ຈັຫ້າໝ ແລະ ຕ້າໜທາໜ ຄJາໝຕາຽ ຂvAທ່າໜໄດ້ ເວັ້ໜເສັຽແຕ່ kພສັພapູເຈົ້າ ອົDດຽວ ເທົ່າOັ້ ຈິ່Dຈເບັໜ ທີ່ຈັ້Dທີ່ເພີ່D ແກ່ສັຕ*ວໂລັ ທັDມJຣໄດ້ລົ ສຕ%າ iີ kພສພapູເຈົ້າ ກໍ່kບທັປຢູ່ ເຫໜືອຫີໜ ບັໜດຸກັໝພ- ສີຣາອາf ແທປເຄົ້າໄມ້ kບລິກຊາf ຖ້າທ່າໜຢາັ ຈຣງັປ ໂພຽໄຟຽອົໜຕາຽ ແລ້Jຈົ່DຈັfແຈD ແຕ່Dເຄື່vງ ກິຽາບູຊາ ມີດvັໄມ້ ທູບທຽຣ ເບັໜຕົ້ໜ ເຮົາຈັ ຟາໄບໄຫ້J kພພຸທ{ເຈົ້າ ເພື່vຈໄດ້ ທູຣຖາໝ ເຖີDເຫfຮ້າຽ ຂvAທ່າໜ ຕໍ່kພະອົD ແລ້Jກໍ່ ຈໄດ້ເບັໜ ທີ່ຈັ້Dທີ່ເພິ່D ໃນກາຣ ບັfນີ້ລົ.
  ສ່Jຣວ່K ສຸkບຕfິຖີຕາ ເທJບຸດ ຄັໜໄດ້ ພ<DຍັDຄຳ ຂvAkພຽາອິໜ ດັ່Dນັ້ໜ ກໍ່ຈິ່Dໄດ້ ຈັfແຈD ແຕ່Dເຄື່ອD ກິຽາບູຊາ ຕາໝຄຳສັ່Dລົ້J ສັເກdາ iີ kພຽາອິໜ ກໍ່ໄດ້ oໍຟາ ສຸkບຕfິຖີຕາ ເທພaບຸດ ໄບເຝົ້າ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຄັໜໄບເຖີD ກໍ່ຂາປໄຫ້J ແລ້Jກໍ່ ນັ່Dຢູ່ ທີ່ຄJຣ ສJ່ຣຂ້າDຫໜື່ງ ແລ້Jຂາປທູຣ ເຫfຮ້າຽທ-ັາ ໃຫ້kພພຸທ{ເຈົ້າ ຮູ້ໂດຽຕຼອf ຄັໜແລ້J kພຽາອິໜ ກໍ່ໄດ້ ຂາປທູຣ ອາຣາທ{ນາ ໃຫ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDແສfAຍັD ບຸພaກຳຂvA ສຸkບຕິຕ%ີຕາ ເທJບຸດ ຟຄວK iີ kພພຸm{ເຈົ້າ ຕົໜkບເສີf ກໍ່ໄດ້ ແສfAຍັD ບຸພaກຳຂvA ສຸບຕິfຖີຕາ ເທJບຸດ ວ່Kດັ່Dນີ້. 
  ມຫາຣາຊາ kດູາ ມຫາຣາf ໃນກາຣ ເມື່vກv່ຣOັ້ ສຸບຕfິຖີຕາ ເທJບຸດ ຕົໜນີ້ ເບັໜຜູ້ມີ ຄJາໝkບຫໝາf ເຫັໜຜິf ເບັໜoຽພາໜເນື້v ໄບລັdjາ ລັູນົd ຫໜີຈາັພໍ່ແມ່ຂvAມັໜ ລົະ ມີຈິfໃຈ ແຂDkກດ້າD ຂ້າພໍ່ຕີແມ່ ແລະ ດ່າສັມໝນ ຊີkພາມໝ ບໍ່ເຄົາລົປ ຢຳເກັD kພຟິdຂຸສົD ຜູ້ໄບໝາ ບີໜດາບາf ເຖີDເຫັໜຢູ່ ກໍ່ເຮັfດັ່D ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັໜ ນັ້ໜລົ ຍ້vຣຜົໜກັໝ ອັໜນີ້ລົ ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທJບຸດ ຕົໜນີ້ ຈິ່Dຈັໄດ້ ໄບບັDເກີf ໃນoລົd ເສJີຽຜົໜກຳ ໃນoລົd kບມາໜ ແສໜບີ ຄັໜພົ້ໜຈາັ oລົdແລ້J ກໍ່ຈໄດ້ ໄບບັDເກີf ເບັໜສັf ເດັຽຣສາໜ 7 ຈຳພັJ ຄືJາ ເບັໜຮຸ້A, ເບັໜແຮ້D, ເບັໜເຕົ່າ, ເບັໜຫໝູ, ເບັໜຫໝາ, ເບັໜຄົໜ ຫູຫໜັວ ແລະ ຕາບvດ ສິ່Dລ 500 ຊາf ດ້Jຽວິບາັແຫ່D ອກຸສົໜກຳ ທີ່ ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທJບຸດ ໄດ້ກMຳ ມານີ້ລົ ມຫາຣາຊາ ຂໍມຫາຣາf ຈົ່Dຮູ້ ຜົໜກຳ ຂvA ສຸkບຕິfຖີຕາ ເທJບຸດ ດັ່Dກຼ່າJ ມານີ້ ດJ້ຽkບກາໜ ດັ່Dນີ້. 
  ສັເກdາ iີ kພຽາອິໜ ເມື່vໄດ້ ຮູ້ຍັD ບຸພaກຳ ຂvAສຸkບຕfິຖີຕ ເທJບຸດ ດັ່Dນີ້ ແລ້Jຈິ່D ຂາປທູຣໄຫJ້ kພສພapູເຈົ້າ ວ່K ອັໜໃດ ຈເບັໜ ທີ່ເພິ່D ທີ່ຮັdສາ ໃຫ້ເທJບຸດ ຕົໜນີ້ ມີອາຍຸ ຫໝັ້ຣຍືໜ ກໍ)າຈາ ຟຄວK iີ kພພຸທ{ເຈົ້າ ກຼ່າJ ວ່Kດັ່Dນີ້ ມຫາຣາຊາ kດູາ ມຫາຣາf [ເກາ ທັເມໝາ ຍັDມີ ທຳດJAຫໜື່ງ Eຯsັlວິຊເຍາ oໝຊື່Jາ Eຯsັlວິໄຊ ເບັໜທຳ ອັໜEດົໝຍິ່D ຈົ່Dໃຫ້ ເທJບຸດ ຕົໜນີ້ ຮຽຣjາ ທັມໝ ດJAນີ້ ໃຫ້ໄດ້ ຈື່ຈຳໄວ້ ລົະ kບຕິບັf ດJ້ຽກາຽ, ວKຈາ, ໃຈ, ໃຫ້ບໍຣິສຸດເທີ້ໜ ກໍ່ຈັ ເບັໜທີ່ຈັ້D ທີ່ເພີ່D ຫ້າໝເສັຽ ບໍ່ໃຫ້ຕາຽ ໃນວັໜຖJ້ຣ 7 ນັ້ໜລົ ຟຄວK iີ kພສພapູເຈົ້າ ກໍ່ແສfAຍັD ຄ$າ Eຯsັlວິໄຊ ວ່Kດັ່Dນີ້.
  ອັຖ%ີ Eຯsັl ວິຊເຍາ ທັເມໝາ ໂລເກ ອນຸຕ*ເລາ ສັພaສັຕ*າ ຫິຕັfຖາ ຍຕໍ ຕJໍ ຄັosຫິ ເທວເຕ kບລິວັເຊ_ ຣາຊທັເນf ອມນຸເlຫິ ບາJເກ kພຍັເຄ& oເຄ ວິເສຟູເຕ ອາກາຣມ ຣເນຯວK ສັພalໝາ ມຣo ມຸເຕ*າ ຖເບຕJາ ກາຣມາລິຕໍ ຕັເlJ ອນຸຟາເວຯ ໂຫຕຸເທເວK ສຸຂີ ສທາ ສຸທ{ສີລໍ ສມາ ທາຽະທັມໝໍ ສຸຈລິຕໍ ຈເລ ຕັເlວ ອນຸຟາເວຯ ໂຫຕຸເທເວK ສຸຂີ ສທາ ລິກ)ິຕໍ* ຈິຯ*ິຕໍ ບູຊໍ ທາລຯໍ ວຈຯໍ ຄລຸA ເຕສໍ ເທສຯໍ ສຸຕJາ ຕັl ອາຍຸ kບວັທ{ຕີຕິ...
  ເທJເຕ kດູາ ເທJດາທ-ັາ ທຳອັໜ ຊື່Jາ Eຯsັlວິໄຊ ນີ້ເບັໜຍvດ ແຫ່Dທຳທ-ັາ ແລະ ເບັໜkບໂຫຽດ ແກ່ສັຕ*ວໂລັ ທ-ັາທັDມJຣ ທ່າໜຈົ່D ຮຽຣjາ ຍັDທຳ ອັໜນີ້ ແລ້Jສູດ ທັຸເຊົ້າຄ່ຳ ວັໜຄືໜ ຍ່vມຫ້າໝ ເສັຽໄດ້ ເຊີ່Dໄຟຽ ອັໜຕຼາຽ ທັDບJA ອັໜຈ ເກີfຂື້ໜແຕ່ ພູດຜີ ບີສາf ເສືvໂຄD, ເສືvເຫຼືອDD, ງູນ້w, ງູໃຫຽ່, ແຮf, ຊ້າD, ຫໝູ່ ສັfພິfຮ້າຽ ແລະ ທ່າໜທ-ັາ ກໍ່ຈບໍ່ຕາຽ ຍ້vຣຢາພິf ທຸັຊນິf ນvັຈາັ ຈສ້ຽA ອາຍຸ ຂvAຕົໜ ແລ້Jກໍ່ ຈິ່Dຕາຽ ແທ້ລົ. 
ສັກdຕ*ວK ພຸທ{ຣຕnໍ ໂອສຖໍ Eຕ*ມໍວລໍ ຫິຕໍ ເທJມນຸ lາຯໍ ພຸທ{ເຕເຊນ ໂສຕ%ີ oນlັໜຕຸ ບັທ{ວK ສັປເພ ທຸັຂາ ວູkບເສໝັຣຕູເຕ.
  ອີdອັໜຫໜື່ງ ຜູ້ໃດໄດ້ ບູຊາ kພຣັຕ*ຯໄຕຽ ທັD 3 kບກາໜຄື kພພຸm{ເຈົ້າ kພທັມໝເຈົ້າ ລົະ kພສັDຄເຈົ້າ ຜູ້ນັ້ໜ ຈເບັໜ ເຫໝືອໜດັ່D ໄດ້ກິໜຢາ ອັໜkບເສີf ມີອາຍຸ ຫໝັ້ຣຍືໜ ຈເບັໜຜູ້ ພົ້ໜຈາັ ທັຸໂສd ໂລdໄຟຽ ອັໜຕຼາຽ ທັDບJA ຍ້vຣອານຸພາປ ຂvAຄ$າ Eຯັslວິໄຊ ແລະ ຄຸຯຂvA kພຣັຕ*ຯໄຕຽ໌ ນີ້ຈ ຄຸ້ມຄvAບ້vAກັໜ ໃຫ້ຊີວິf ຂvAທ່າໜ ພົ້ໜຈາັ ໄຟຽອັໜຕຼາຽ ມີອາຍຸ ຫໝັ້ຣຍືໜ ຂໍໃຫ້ ທ່າໜທ-ັາ ຈົ່Dຟາກັໜ kບຕິບັf ຮັdສາໄວ້ ຢ່າໃຫ້ ຂາfເທີ້ໜ.
  ເທlໜາ kບລິເຍາສເນ ໃນເມື່vແລ້J ລົlທັມໝ ເທlໜາ ເທJຕາເຍາ iີ ເທJດາທ-ັາ ອັໜມີ kພຽາອິໜ ເບັໜkບທາໜ ກໍ່ໄດ້ເຖີD ທັມໝ ວິເສf ມີkບເພf ກຼ່າJຄືJາ ມັd ແລະ ຜົໜ ເບັໜອັໜມາັ ສ່Jຣວ່K ສຸkບຕິຕ%ີາຕ ເທJບຸດ ຕົໜນັ້ໜ ກໍ່ໄດ້ ນ້vມຈິfໃຈ ໃນທັມໝວິເສf ກໍ່ໄດ້ ກັປເພfິເບັໜ ອັຕ*ພາປໃຫ່ໝ ມີກາຽ ອັໜຜ່vAໄສ ລົະ ມີອາຍຸ ຍືໜຍາJ ຕຼອfໄບ ຈົໜເຖີD ໄສໝຂvA kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkພoໝຊື່າJ kພສີອຣິຽເມໄຕ* ອົDຈລົDມາ ຕັfຂ້າDຫໜ້າ ນັ້ໜລົ ຈິ່Dຈໄດ້ ຈຸຕ*ິສູ່ ມນຸlໂລd ກໍ່ຈໄດ້ເບັໜ ຂີoສາວົd ອົDຫໜື່ງກີໝລົ ກໍ່kສເດັfບໍບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ ນິຖ%ີຕາ.....