ບົfຂັຕ*ຣຕນສຸຕັ*ງ ຣາຊ_ໂຕ

  ຣາຊ​​ເຕາ ວK ໂຈຣ​ເຕາ ວK ມນຸl​ເຕາ ວK ອມນຸl​ເຕາ ວK ອັຄ&ິ​ເຕາ ວK ອຸທ{kກ​ເຕາ ວK ບິlາຈ​ເຕາ ວK ຂາ​ນຸkກ ວK ກັໜykກ​ເຕາ ວK ນັຂ)ັຕ*​ເຕາ ວK ຊໜkບທ​ໂຣຄ​ເຕາ ວK ອສັທ{ັມໝ​ເຕາ ວK ອສັໜທິຖີ$​ເຕາ ວK ອສັປບຸຣິl​ເຕາ ວK ຈັໜyຫັຖີ$ ອັlໝິຄ​​ເຄານ ກຸກກຸຣອຫິ ວິlິກ ມນິ ສັປkບທີ​ບິ ອັlຕຣັl ສຸກຣມຫິl ຍັຂ)ຣັຂ)ສາທິຫິ oo ​ຟຍ​ເຕາ ວK oo​ໂຣຄ​ເຕາ ວK oo ອຸບ​ປັ ທ{ວ​ເຕາ ວK ອາຣັຂ)ັງ ຄັໜຫັໜຕຸ.

  kບນິ ທານ​ເຕາ ບັຖ$າຽ ຕຖາ​ຄຕັl ທສ ບາຣມິ​ໂຍ ທສ ອຸບປບາ ຣມິ​ໂຍ ທສ kບຣມັຖ$ ບາຣມິ​ໂຍ ບັໜຈ ມຫາ kບຣິຈ​ເຄ ຕິເlາ ຈຣິຍາ ບັສ;ິມັໝພr​ເວ ຄັພrາວັກdັຣຕິD ຊາຕິD ອພິນິຂ)ມນັD kບ ທາ ນຈຣິຍັD ໂພທິບັໜຣັD​ເກ ມາຣິວິ​ຊຍັD ສັພrັpຸຕ*ຍາ ນັປkບຕິ​ເວ​ທັD ນວ​ ໂຣກຸ​ຕ*ຣທັ​ເມ​ໝຕິ ສັ​ເພrບິ​​ເມ ພຸ​ທ{ຄຸ​ເນ ອາ​ວັຊ_ິຕາJ ເວ;າລິຍາຕິ​ສຸ ບາ​ກາຣັໜຕະ​ເຣສຸ ຕິ​ຍາມະຣັຕິ*ງ kບຣິຕັ*ງ kກ​ໂຣໜ​ເຕາ ອາ​ຍັlໝາ ອາOັທັ​ເຖ$​​ໂຣ ວິ​ຍະ ກາຣຸຍຽຈິ​ຕັ*ງ ອຸ​ຖ$​ເບ​ຕາJ ໂກຕິ​ສະຕະສະຫັ​ເlສຸ ຈັກdວ​K​ເລ​ສຸ ​ເທຕາJ ຍັlນັໝkບຕິ​ຄັໜຫັໜຕິ ຍັໜຈະເວ​ສາລິ​ຍັໝບຸ​ເຣ ໂຣຄາມະນຸlະທຸພrິຂ) ສັໝພູ​ຕັໜຕິ ວິ​ທັໝພຍັD ຂີ​ບປມັໜຕະຣະທາ​ເບ​ສີ kບຣິຕ*ັຣຕັໝ kພoມະ ​ເຫ…