ມຫາລາf ຜັູ 11 ລົ

 ເທື່vນີ້ ຂ້າຈັຂໍໄຂເບື້vງ ບູຣົໝຕົໜບູ່ ກ່vຣແລ້J ຢູ່ແຫ່D ຫ້vA ກຸAກ້າJAຊິໄຖ່ຫຼາໜ ເຈົ້າເອີຽ ພໍເຫັໜຜ່າDໆ ພົ້າ ຮ້vAຮ່ຳລະ ຝົໜ ແລເຢີ ສຸຣິເຍາຍvA ອ່vຣແສDສູຣດ້າJ ຄາJOັ້ສvAkກສັf ເຈົ້າ ທົDທຳໃນເຖື່vຣ kສຫັDດຢູ່ບີ້D ສvAເຈົ້າພ່ຳພw ແທ້}ວ.

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ກຸມໝາໜນ້w ຕົdພwເຈັຽຣຈາັ ກ່vຣແລ້J ນັປແຕ່ພາັແມ່ເຈົ້າ ກwກັ້ໜເກື່vຣkກຫາຽ ພາໝກໍ່ບາຽEົາແສ້ ຕີຕາໝຕ້vຣໄລ່ ຂ້າໝບ່າໄມ້ ຫຼາຽມື້ຄ່ຽຣຄາJ ຄັໜເຖີD ວັໜສvດໄມ້ ລັປຫຼ່ຽມລົDແລD ພາໝກໍ່ແບDສັກ)າ ງ່າງາໝເບັໜ ຫ້າD ມັໜກໍ່ເoົນvຣຄ້າD ສັກີ)ລີ້ສ່vຣ ຫາບ່vຣກັ້D ມັໜຢ້າໜຫໝູ່ເສືv ອັໜວ່K ສັfຕູຮ້າຽ ມີມາພັໜສ່vA ມັໜກໍ່ຜັູແຈ່ໝເຈົ້າ ອົDເຜົ່າພົDkກສັf ພັໜທນັDມັf ໂຮປກັໜຫໜາແຫໜ້ຣ ສvAແຂໜເຈົ້າ ເຄືvເຂົາຄາfເຄັ່D ກັປກີ່Dໄມ້ ແດດີ້ໜບໍ່ຕີD ໄດ້ແລ້J ມັໜໃຫ້ສvA ອ່vຣນ້w ໃສຍາfນvຣດີໜ ເສເທາແຖໝ ຜຸ່ຣຕvມເຕັໝເນື້v ພາໝກໍ່ ນvຣເທີDຫ້າD ເຕັໝຕາຊvດຮຸ່A ຜັູອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າຢູ່ດີໜ ແທ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ເລີຽເຫຼືອfຮ້vຣ ເທວຣາf ເຂົາຂJA ທົDທົໜຂໜັງ ທົ່Jແດໜດvມນ້w ກໍ່ຈີ່DແບDກາຽໃຫ້ ທຳລິທີ{ກັປເພf ຕົໜ 1 ເຫໝືອໜດັ່D kພຽາເວfເຈົ້າ ບິຕາ*ໄຫ້ຮຸ່Aຫາ ດັ້ໜບ່າໄມ້ ຕາໝ ອ່vຣອົDkກສັf ຂຽວຄືໜລັf ໄຕ່ຕາໝສvAເຈົ້າ ຄັໜວ່KມາເຖີDແກ້ ເຄືvເຂົາຂັໜຜັູ ອຸ້ມອ່vຣນ້w ຊາລີທ້າJນັ່Dເພົາ ແລ້Jລູບລ້າD ໂລໝກີ່ໜສຸຄັໜທາ ໂພຊນັDທີປ ພ່ຳເລົ່າດາບ້vຣ kພກvຣ ສາDຍຸ້A ເກສາເກົ້າເກf kພຽາເວfເຈົ້າ ເທວດາໄທ້ກ້vມ ນvຣ ແລ້JນJດຄັ້ໜ kພກາຽາເລົ່າໂລໝຂັJຣ ໄສຍາເoົ ອຸ່ຣ ກາຽເທວດາທ້າJ ຕົໜ 1 ແບDກາຽໃຫ້ ເບັໜມາໜດາຕົໜແມ່ ເຫໝືອໜມັທີ{oA ແອ່Joໍແນໝນ້w ກwໃຈດັ້ໜ ເດີໜດົDຮ້vAຮ່ຳ oໍ ລັູແກJ້ ສvAເຈົ້າບໍ່ເຊົາ ຄັໜວ່Kkພແມ່ເຈົ້າ ອຸ້ມອ່vຣກັໜຫາ ຊົລ}ທາແຖJ ຮ່ຳໄຮກwກັ້ໜ kພຖັໜສvAເຕົ້າ ເຕັໝດີຄັfເຄັ່D ນົໝເບັ່Dຍ້w ຍໍເຈົ້າໃສ່ເພົາ ກັໜຫາເຈົ້າ ເສີJຽນົໝນvຣແນປ oໍ້ ທີປແກ້J ຈັໜທຄູ້ສ່JຽສົD ກັປທັDສາລີບ້vຣ ບັDອvຣລັູອ່vຣ ຂvດ ເກfເກົ້າ ຊໂລໝແບ້Dຢູ່ເຢັໜ ແລ້Jກvດອູ້ມ Eົາແນປນvຣຕັd ຄຳຄີDບາຽ ນJດພາDພຽຣແກ້J ພໍຄາJນ້w ວັໜວຽຣແຈ້Dສ່vA kພພີ່ນ້vA ແພDຕື້ຕື່ໜໜໜໜໜມາ ເທວດາດ້າJ ແບDກາຽກໍ່ ຫາຽ ຮູບ ໄບແລ້J ເຄືvຜັູເຈົ້າ ກໍ່ພັໜເຂົ້າດັ່Dເດີໝ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ເຖົ້າໂຫfຮ້າຽ ຊາfຊົ່Jຊຸຽຊໂກ ມັໜກໍ່ຕືDຕາDລັຸ ສ່vAລົDແລເຈົ້າ ເຫັໜຍັDເຄືvເຂົາຫໝັ້ຣ ພັໜດີຄືເກົ່າ ເຖົ້າບາປ ໄບ້ ຫົJຍຸ້ມອຸ່ຣໃຈ ມັໜກໍ່ລົDຈັາບາຽໄມ້ ມາຈູAເຈັຽຣຈາັ ພາັທີ່Oັ້ ໄບຫໜ້າຄ່ຽຣຄາJ ແລ້Jຈີ່D ໄບເຖີDເທົ້າ ມໍຣຄາທາDແວ່ ແຍdແບ່Dເບື້vງ ສvAເສັ້ໜຕ່າDກັໜ ເສັ້ໜ 1 Oັ້ ໄບkບເທfເມືvງພາໝ ຕາໝນີຍາຽ ກ່ຼາJບຸຣບvAອ້າD ທາDນຶ່DໄບເຖີDຫ້vA kບເຊໄຊ ນັຄ&ເລf ເຖົ້າເຜfຮ້າຽ ຈຳຫໝັ້ຣກໍ່ເລົ່າຫຼົງ ເພາະວ່K ເທວດາເຈົ້າ ບັໜດົໜໃຈຈຳພາັ ຄJາໝkບຫໝາດເຖົ້າ ເຖີDແລ້Jກໍ່ເລົ່າລືໝ ມັໜກໍ່ຕາໝທາDເສັ້ໜ ສີພີນັຄ&ເລf ຈູA ແຈ່ໝເຈົ້າ ສvAນ້wລ່JAເລີຽ ນັປແຕ່ພາໝພາຜ້າຽ ດົDຫຼວAຫຼາຽ ຍ່າໜ ເດີໜດ່າໜໄມ້ ຈູAເຈົ້າບໍ່ເຊົາ ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ພາໝແກ່ຈູAຕີ ກັໜຫາທັDຊາລີ ອ່vຣແຮDເຫຼືອຮ້າຽ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽວັໜຜ້າຽ ຫຼາຽຄືໜຄາJເຄັ່D ມັໜກໍ່ລັfເລ່Dດ້າJ ຂຽວຂ້າໝບ່າດw ສvAອ່vຣ ນ້w ຕີໜໃຂ່ຫົໝຫໜອA ຄີDພvAໂບ ຕຸ່ມຕໍຕີຂ້ຽຣ ເບັໜທີ່ກຳ ສຸດດ້Jຽ ດvມອົDນ້vAພີ່ ຫໜີບໍ່ພົ້ໜ ກຳເຈົ້າແຕ່ຫຼັງ ແທ້}ວ.

 ນັປແຕ່ເຈົ້າ ພາັຈາັດ້າJ ຫີມໝເວfບາDອີໜ ເຖີDສີພີ ກີ່DແນJນຄvຣກ້າJA ສັDຂຽາໄດ້ ທາDໄກ 60 ໂຫຽດ ພາໝກໍ່ ພາແຈ່ໝເຈົ້າ ຂຽວລ້າໜລ່JAໄພ ນັປອ່າໜໄດ້ 15 ຂJບລາຕີ ກໍ່ຈີ່DເຖີDກຸAສີ ຈີ່ໝkກແສແສໜທ້າD ຍາໝເມື່v ເດີໜທາDຜ້າຽ ຫີມໝພ%າໜ ໄພຽະມາf ຝູAຫໝູ່ ເທວຣາfເຈົ້າ ແນໝນ້wຫໜໍ່ອີໜ ທັຸ ເຖື່vຣໄມ້ oໍແນປສvAkກສັf ພຽຣກຸມໝາໜ ໄຄ່ຄwລວັDເຈົ້າ ເຖີDເມື່vວັໜສູຣດ້າJ ເລີຽແລDລົDຕ່ຳ ຍາໝຄ່ຳແລ້J ເທວໄທ້ ຊ່wຊູ ເຂົາກໍ່ກvດອູ້ມນ້w ແກ້ຜັູພັໜທນັD ອາຫາໜທີປ ພ່ຳ ມJຣມາລ້ຽA kບຄvAສvAນ້w ຖໜອໝນົໝບ້vຣມ່າໝ ບໍ່ໄດ້ລສvAແຈ່ໝເຈົ້າ ເຖີDຫ້vAແຫ່Dນຄvຣ ແທ້}ວ. ຍຸຕິ*ກາກ້ຳ ກຸມໝາໜທຽວເທf ສັDເຂປຂໍ້ ໄຂແຈ້Dກ່ຼາJກvຣ Eທ{າຫvຣໃຫ້ ດຽAໄຂແຖຼAໂລd ຍົdເລື່vງໄວ້ ເມືvຫໜ້າຊິຕໍ່ທຳ ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ຜູ້ຜ່າໜພື້ໜ kພຽາໃຫຽ່ສົໜໄຊ ກ່vຣແລ້J kພກໍ່ທົDທຳຜາຽ ຫໝື່ຣເມືvງມານ້vມ ສົໝບັfລົ້ໜ ຊຸມພູເພັDໂລd ເຊັDຊ່າເທົ້າ ນຄvຣທ້າJທົ່Jແດໜ ແທ້}ວ ຍາໝເມື່v ສຸຣິ ເຍfຍ້າຽ ອຽAອ່າJຽລົDແລD ສຸຣິເຍາລັປ ຫຼ່ຽມເຂົາເສໝຣ ເບື້vງ ພູມີຍ້າຽ ເມືvບາDເສີJຽໂພf ໂພຊນັD ມີຫໝູ່oAນັ່Dລ້vມ ຫຼາຽຊັ້ໜແກ່Jງວີ ແລ້Jເລີdມ້ຽຣ ເສັfດສູ່ມີDຊvຣ ມົໜທຽຣ ຫຼວA ນັ່DບາDເທJໄທ້ kພກໍ່ໄສຍາເຍືvຣ ບັໜທົໝເທີDແຖ່ໜ ໂຄໝເຮື່vໄຕ້ ບາDກ້າJAດັ່DດາJ ແທ້ແລ້J.

 ຄາJOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof kພກໍ່ໄສຍາfເຍື້vຣ ຍາໝນ້wນື່Dຝັໜ ຝັໜວ່K ບຸຣິໂສເຊື້v ຊາຽຊເລຄົໜແກ່ ໂຕເຕີປ ດ້າໝ ດຳກ້າດັ່Dກາ ໃຈຫາໜກ້າ ທນົDຕົJບັDອາf ຜັໜຜາffເຂົ້າ ທJາໜກ້າJAບໍ່ກົJ ມືມັໜຖືບົJແກ້J kບທຸມທvAທັDຄູ່ ໄສສ່vAເຫຼື້ອໝ ບົJແກ້Jຕ່າDກັໜ ດັvນື່DOັ້ ແຍ້ໝແກະກາປໄກສvຣ ຍັDບໍ່າໜເຕັໝ ດJA ແຕ່ກໍ່ພໍ່ພຽAອ້າ ດັvນື່DຍັDຈູມແທ້ ບໍ່ທັໜແຂໄຂກາປ ຕັDຫາັສຸພາປຜ້ຽA ບົJແກ້Jຮຸ່Aເຮືvງ Iີ ຊາຽຊລາເຖົ້າ ຈົDໃຈຈvມຣາf oໍດັvໄມ້ ບົJແກ້Jຍື່ໜຖJາຽ kພບາfເຈົ້າ ຮັປຮີປ ເຮJແຮDພັຼຣ kພກໍ່ກຳEົາບົJ ຊື່ໜຊົໝຊູໄວ້ kພກໍ່ດີໃຈໄດ້ ບົJທvAທັDຄູ່ kບດັປເກfເກົ່າ kພກvຣໄວ້ຫJ່າDສຽຣ kບທຸມທvA ແກ້J ບົJທvAບາໜແຍ້ໝກີປ ໄຂກາປອ້າ ລອvAລົ້ໜລ່JAລົD ຫvມກີ່ໜແກ້J kບທຸມເທfຈັDກvຣ ພູທvຣທົD ລ່ຳແຍDຍໍໄວ້.

 ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfໄທ້ ບັໜທົໝຊດຸ້Aຕື່ໜ ນ້wນື່Dແຈ້D ຫາເຖົ້າທ່າໜຫົໜ ທຳນາຽແກ້ ຄJາໝຜັໜພູວof kພບາfເຈົ້າ ໄຂຂໍ້ກ່ຼາJຄີf ເມື່vOັ້ ຫໝໍຫົໜເຖົ້າ ຄົໜເຄີຽຄູຣເລd ຮູ້ຮ່vມຖ້Jຣ ເຫັໜແຈ້Dສູ່ເຊີD ແລ້Jນ້vມນີ້J ທູຣຣາfເລັDໂຍ ພູທvຣທົDນິມິf ໂຊd ຊິມີໝາແທ້ ຕາໝກົDແກ້J kພຈັໜເກໜລືf kພຫັfມາຢູ່ຊ້vຣ ແທໜ ຖ້າໜເສfສູຣ ຍັDຈັພົປຊາfເຊື້v ຊກຸຣເຜົ່າພົDkກສັf ຕົdໄກ ພັf ພາັພwເມືvງບ້າໜ ມາສູ່ສົໝພ%າໜເຈົ້າ ຈvມຄຸຣພູວof ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ອົDລ້ຳໄຄ່ຄw ຫັ້ໜທ້vຣ ເມື່vOັ້ສົໜໄຊ ເຈົ້າ ດີkພໄທຊ້wຊື່ໜ ຫົໜກໍ່ນົປນ້vມນີ້J ຊູລີລ້ຳລ່JAລົD ເມື່vOັ້ kພບາfເຈົ້າ ເສັfດສູ່ຊາໜຂJາD ຝູAຫໝູ່ ມົໜຕີຕາໝ ພ່ຳມJຣມາ ເຕົ້າ ຂູຣoAເຝົ້າ ທັໜຢຳພູວof ຂ້າມຣາfລ້vມ ຫຼາຽລ້າໜ ຄັ່Dພຼາໜ ແທ້}ວ.

 ບັfນີ້ ຈັກ່ຼາJເຖີD ພາມໝເoເຖົ້າ ທຽວທາDຫີJຫvດ ມັໜກໍ່ ພາອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າດຸ່Aເດີໜ ຂັJາໝຂvບພົ້າ ດົDດາໜເຂົາຂຽວ ມັໜກໍ່ຫຼົງທາDລັf ລ່JAແດໜນຄvຣກ້າJA ຈູAສvAນ້w ເດີໜທາDເຍື້vຣ ຍ່າD ເລີຽລ່JAເຂົ້າ ສໜາໝກ້າJAຜ່າໜວັD.

 ເມື່vOັ້ kພບາfເຈົ້າ ທvດkພເນfແລເຫັໜ ອາກາໜເຫໝືອໜ ດັ່DພົDພັໜເຊື້v Iີ ກຸມໝາໜນ້w ທັDສvAເບີ່Dສຸພາປ ດູແບdຫໜ້າ ຄື ຫຼາໜແກ້Jແຫ່Dເຮົາ ແທ້}ວ ສູຈົDໄບທັໜເຖົ້າ oໍຄືໜມາຮvດ ກູເທີ້ໜ ກູຈັຖາໝໂຈfແຈ້D ພົDເຊື້vຊື່ລື່ ເມື່vOັ້ ຂ້າມຣາfເຈົ້າ ຮັປຣາຊ{ບັໜຊາ ຕາໝພາໝຄືໜ ຄvບkພຄູຣຄຳແຈ້D kພຽາຫຼAວ ເຈົ້າ ບູລົໝທັdຖ່ຽວ ທ່າໜນີ້ຢູ່ຫ້vA ແດໜດ້າJແຫ່Dໃດ ຈົDໃຈດ້Jຽ ກົDກາໜຫັJງບໂຫຽດ ສັDນໍ ທ່າໜຫາັເດີໜດ່າໜໄມ້ ມານີ້ ເພື່v kບສົD Oັ້ຈາ Iີ ທາຣກາແກ້J ທ່າໜຈູAຜັູມັfມານີ້ ເບັໜລັູ ນ້w ໃຜແທ້ໃຫ້ວ່Kມາ.

 ເມື່vOັ້ ພາໝນ້vມນີ້J ທູຣເອdອົDkກສັf Iີ ສvAກຸມໝາໜ ລັູ ຈvມໃຈກ້າJA ກໍ່ຫາັແມ່ໜ Eທvຣໄທ້ ຊີໄພkພຽາເວf ຈີ່Dແລ້J ທ່າໜຢູ່ສ້າD ເຂົາກ້າJAບ່າດw ຕົJຂ້ານ້w ຄົໜຂໝອfຂີໜໃຈ kພຽາ ເອີຽ ກໍ່ຈີ່Dໄບຂໍທາໜ ຫໜໍ່ອີໜອົDລ້ຳ ທ່າໜຜູ້ທົDທຳສ້າD ໃຈບຸຣ ທາໜທvດ ຂໍໃຫ້kພຍvດແກ້J ບຸຣກ້າJASດູ ແດ່ທ່vຣ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊເທວຣາf ອຳofກ້າ ຖາໝຊ້ຳໄລ່ລຽA ທ່າໜຫາັໄບລJAລໍ້ ຂໍຄົໜທັDຄູ່ ຮູ້ເຫຼດລ້ຽວ ພາໝເຖົ້າເກັ່Dກົໜ ໃຜຫ່vຣຂໍຄົໜໄດ້ ຊຸມພູພື້ໜໂລd ມືDສ່າDEບປໂຫຼກເວົ້າ ຄJາໝນີ້ ບໍ່ແມ່ໜຈີD ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ຊຸຽຊເກາກົ້ໝ ທູຣສາໜແຖຼງເຫf kພຽາເວfເຈົ້າ ທາໜໃຫ້ທ່ຽAຈີD kພເອີຽ ເພາະວ່K ທ່າໜກໍ່ສ້າD ສົໝໂພfເພາທິ pາໜ ຈີ່Dໄດ້ທາໜບຸຕ*າ ແລdpາໜດJAລ້ຳ ຂໍkພອົDຖາໝເຈົ້າ ຊາ ລີຫຼາໜຣາf kພອົDທ້vຣ ຂ້າບໍ່ໄດ້ຫຼອັລໍ້ ຂໍໄດ້ກໍ່ຈີDເອົາ kພເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ກໍ່ຈີ່Dຖາໝມຣາfຜູ້ ຫຼາໜ ແກ້Jເຈືvງຈvມ ແຕ່Oັ້ ພິເສfທ້າJ ຊາລີຣາຊ{ກຸມໝາໜ ທູຣ ເທໂວ ວ່KຈີDພາໝຕ້າໜ Iີ ຈvມບຸຣກ້າJA ຄຸຣຄາໝບິfຕຸຣາf ອນຸຍາfຂ້າ ກັໜຫານ້w ໃຫ້ແກ່ພາໝ kພເອີຽ ເພາະວ່K ແລdບ່ຽຣແກ້J ດJAຍvດສັພ%pູ ບາຣມີມຸA ພ່ຳເພັDພຽຣ ສ້າD ຂvAໄດ້ແທ້ ເພີDໃຈໄດ້kບໂຫຽດ kພພໍ່ເຈົ້າ ທາໜແທ້ບໍ່ຫ່JAໄຍ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ kພຽາຫຼAວເຈົ້າ ບູລົໝຮູ້ເລື່vງ ເຫໝືອໜດັ່Dໄພົພ່າDເຜີ້D kພກາຽຮ້vຣເຫື່vໄຫຼ kພໄທທAJເຈົ້າ ບາໜບືໜສvຣສຽບ ພາັນື່Dເບັໜດັ່D ຂັJຣຢູ່ພົ້າ ຜຼຽAເຂົ້າຜ່າຫົJ Oັ້ແລ້J kພໄທທJAມ້າD ຄໜີງຫຼັງເຫຼືອອ່າJ kພກໍ່ຕ້າໜຕໍ່ເຈົ້າ ຫຼາໜຫຼ້າເຜົ່າພົD Iີ ສvAອ່vຣນ້w ຫຼາໜແພDພwພາັ ວິບາັເຈົ້າ ແສໜຊັ້ໜSດູ ພໍ່ເດ ກຳເນີfນີ້ ຄືເມdມົJຝົໜ ແລນໍ ບູ່ຫາັເມົາມົJຫຼົງ ໄຜ່ເມືvງມັໜພ້vA ເມາຫັDຫຸ້ມ ເຫັໜດີດvມໄຜ່ ໃຈຫໝໍ່ຕື້ໜ ຫຼາໜ ນ້wຢ່າຕຽຣ ບູ່ທ້vຣ ຍາໝເມື່vຄາJກ່vຣກີ້ ຫຼາໜແນປນvຣຕັd ສvAດJAພັd ນັ່Dເພົາພຽຣຕຸ້ມ ຄາJນີ້ ຫຼາໜກໍ່ແຂໄຂເບື້vງ kກບJຣຄືຄົໜອື່ໜ ເຫໝືອໜດັ່Dໄທຕ່າDດ້າJ ຫໜີຫໜ້າຫ່າDໄກ ແລນໍ ຮ້wທີ່ອົDຫຼາໜແກ້J ເສັຽkພໄທທົDໂກf ບູ່ໂຜfແລ້J ຫຼາໜນ້wຢ່າເຄືvງ ບູ່ທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ສີສຼຽວແກ້J ຊາລີທູຣບູ່ ຂໍໃຫ້kພຢ່ຳເກົ້າ ບຸຣກ້າJAໃຫ້ຮ່ຳເພີD ແດ່ທ້vຣ ຍາໝເມື່vສັຸຢູ່ຫ້vງ ທົDແທ່ໜນ ຄvຣຂາJA ບິຕ*າຍັD ແມ່ມີພຽຣລ້ຽA ຝູງຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ ຍີໜດີຮັdຮໍ່ ເຂົາວ່K ເຫັໜເບັໜຫໜໍ່ເຊື້v ຫຼາໜເຈົ້າເຈືvງຈvມ ແທ້}ວ ຄາJນີ້ ບູ່ເບີdບ້າໜ ຂັປລັູໄລຫຼາໜ ໄບຢູ່ເຂົາວົDກົf ບ່າດwດົDຊ້າD ຕັ້Dຫາັແສໜທັຸແທ້ ນvຣດີໜດvມບັJ kພພໍ່ຊ້ຳ ທາໜໃຫ້ແກ່ພາໝ ຄາJນີ້ຫຼາໜເບັໜຂ້າ ທາ;າພາໝຢູ່ ບູ່ກໍ່ເບັໜ kພເຈົ້າ ຊິໄບຂື້ໜນັ່Dເພົາ ໄດ້ລື ເມື່vOັ້ບຸຣຂJAເຊື້v ໄອຽະ ກາພັDພາັ ຫຼາໜເລົ່າຕ້າໜ ໄຂຂໍ່ຊvບຄvA kພບູ່ເຈົ້າ oໍ້kພເນfນvAແຖJ ກໍ່ຈີ່Dບັໜຊາຂຸຣ ຢ່າoໜພຼັຣແກ້ ເຄືvເຂົາໄມ້ ຄຽຣແຂໜຫຼາໜຣາf ແລ້Jຈີ່DຮັປສັDໃຫ້ ຫຼາໜນ້wນັ່Dເພົາ kພ ບາfເຈົ້າ ຊົໝຈູບຈvມຂັJຣ ສvAຫຼາໜຮັd ພາັພwເມືvງບ້າໜ.

 ເມື່vOັ້ ພູທvຣທ້າJ ສົໜໄຊຖາໝໄຖ່ ຍາໝເມື່vທາໜສvAແຈໝ ເຈົ້າ kພບິຕ*າຄາfຄ່າ ເກໜຄ່າເຈົ້າຫຼາຽນ້w kບມາໜຖ້Jຣ ທໍ່ໃດ ບັfນີ້ ບຸຣກົDເກື້v ກາໜໃຫຽ່ຍໍແສD ຝູAຫໝູ່ເງີໜຄຳນັປ ຫໝື່ຣກືກvAແກ້J ແມ່ໜຈັແສໜສາDແທ້ ພັໜເຍັຽຊິຍໍມvບ ບູ່ຈັ ຖvຣໄຖ່ເຈົ້າ ຫຼາໜແກ້Jບໍ່ກົJ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ ກຸມໝາໜທ້າJ ຊາລີຫຼາໜຣາf ກໍ່ຈີ່Dທູຣບາfຜູ້ ບຸຣ ກ້າJAກ່າJຄີf ຍາໝເມື່vkພພໍ່ເຈົ້າ ບິfຕຸເລfທຳທາໜ ລາຄາຄJຣ ພໍ່ຕີຫໝາຽໄວ້ ມີທັDທvAຄຳເຂັ້ໝ ພັໜຕຳລືDຄJຣຄ່າ ຕົJ ຂ້ານ້w ຫຼາໜແກ້Jຜູ້ດຽວ ບູ່ເອີຽ Iີ ນ້vAofໄທ້ ແກ້Jແກ່ໜ ກັໜຫາ ບິຕ*າກໝີລາຄາ ຄ່າຄJຣຫໝາຽໄວ້ ທvAຄຳໄດ້ ກvA ຕຳລືDພໍຮ້wນື່D ຊ້າDແລມ້າ ເງີໜແກ້Jຄູ່ແນ້J ມີທັDທາສີ ຂ້າ ທາສາສີໜໄຖ່ ງົJElຸkພຣາfໄດ້ ເຖີDຮ້wທໍ່ກັໜ ອັໜນີ້ ຣາຄານ້vA ຕີkບມາໜມາຂາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAໃຫ້ຮຳເພີD ຫັ້ໜທ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ຈvມຣາfສົໜໄຊ kພກໍ່ຍີໜດີດvມ ບໍ່ ເຄືvງkພໄທແຄ້ໜ ເຄື່vງຂvAມັໜຍັDນ້w kພອົDເຮົາເຫັໜຮູບ ຍັD ບໍ່ສົໝຄ່າເຈົ້າ ຊິແຖໝຊ້ຳຕື່ໝພາໝ ລາDວັໜໃຫ້ kພມົໜທຽຣຜາ ສາf ເຈັfສ່Jຣຊັ້ໜ ຫຼາຽຫ້vAຮູບງາໝ ໃຫ້Sຕາພາໝເຖົ້າ ຊຸຽ ຊເກາ ຄJາໝຊvບ oໍມvບໃຫ້ ດຽວນີ້ຢ່າoໜ.

 ຄvບວ່K kພສັDແລ້J ຝູAຫໝູ່ເສໜາ ພາກັໜໄບ ເບີdkພຄັDຄຳລ້າໜ ຂົໜຂvAຂື້ໜ ໂຮDພາໝຜາສາf ຝູAຫໝູ່ຊ້າDແລມ້າ ມJຣພ້vມເຮ່DເຮJ ກັປທັDອາຫາໜລ້ຽA ຕາພາໝບໍຣິໂພd ເຂົ້າຫໜົມຖົ່Jແບ້D oໍ້ຕ້າໜກ້vຣກ່vມງາ ມີມາພ້vມ ຫJາໜຄາJຮ້wແບf ເບັf ໄກ່ຕົ້ໝ ຫໝູຢ້າDຢ່າDດີ ມີທັDສຸລາເຫຼົ້າ ດvAດີຕົ້ໝກັ່ໜ ບາລັ່ໜເຫຼົ້າ ກີໜແກ້ໝໄກ່ຫໝູ ມີທັDຊາຊູສົ້ໝ ຍໍມJຣມາມvບ ສັພ%ສີ່Dເຂົ້າ ຂvAລົ້ໜຄ່າຄາໝ ຝູAຫໝູ່ງົJຄJາຽມ້າ ອາຊໄນຊ້າDເຄື່vງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ພາໝເຖົ້າຄູ່ສູ່ອັໜ ເຂົາກໍ່ຍໍພາເຂົ້າ ຂໜົມາ ຄvຣຫາປ ລາປແລກ້w ທັDບີ້Dຈີ່ຈືໜ ມີທັD ພາຫJາໜພ້vມ ພາ ຄາJເດັຽຣດາf ພາໝຊ່າDພໍ້ Sຕາເຖົ້າຊື່ໜຊົໝ ມັໜກໍ່ຍໍຍັDແກ້J ສຸລາ ມາບໍຣິໂພd ລາປເລືvດລົ້ໜ ຫຼາຽຖ້Jຽຄ່ຽຣມາ ສັD ຂຽາລົ້ໜ ຫໝູມັໜແກDໄກ່ ເຖົ້າບາປໄບ້ ຫຼົງພໍ້ກໍ່ບໍ່ພໍ ມັໜກໍ່ ເຫັໜຂvAລົ້ໜ ໂລໂພບໍຣິໂພd ບາລັ່ໜເຫຼົ້າ ເມົາຊ້ຳແຫ່Dກີໜ ເຕັໝພຸAໄສ້ ຄຸAຄໍທ້vAໃຄ່ ໄພົທາfໄຫໝ້ ເຜົາຍ້wບໍ່ທັໜ ພໍຄາJນ້w ພຸAພາໝເລີຽແຕd ມັໜກໍ່ມຽຣຊາdຊ້ຳ ລົDຫໝໍ້ແຜ່ໜແດD ແທ້}ວ.

 

 ເຂົາກໍ່ເມືvທູຣໄຫ້J ສົໜໄຊພູວof kພກີໝອາfໃຫ້ ຕີຄ້vA ບ່າJເຕີໜຫາ ຝູAຫໝູ່ ຍາຕິ*ກາເຊື້v ພົDພາໝມໍຣof ໃຜຜູ້ເບັໜ ຊາfເຊື້v ພາໝເຖົ້າເຫຼົ່າກໍ ມໍຣຫຼົກໄດ້ ຕາໝkກບີໜເຄືvຍາf ຢ່າໄດ້ຊ້າ ສາໝມື້ໃຫ້ຍື່ໜມື ມາເອົາທ້vຣ ຂvAພາໝຕາຽຈາັ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽຂvບມື້ ຕີຄ້vAບ່າJຫາ ກໍ່ບໍ່ເຫັໜ ໃຜມາໄຂຂໍ້ ເບັໜພົDຄໜາຍາf ພາໝແລ້J kພາໝເລີຽບໝີພີ່ນ້vA ຕາຽຖີ້ໝສີ່DຂvA ເຈົ້າເອີຽ Iີ ສົໝບັfເຖົ້າ ຊຸຽຊໂກນັປໂກf ກໍ່ເລີຽເລົ່າ ກັປຕ່າJບີ້ໜ ຄືໜເຂົ້າສູ່kພຄັD ແທ້}ວ ອັໜນີ້ ຊື່ວ່K ບຸຣບີໝເຖີD ຫາໄດ້ ຄJາໝຈົໜkບຈຳຢູ່ ຈີ່Dນໍ ແມ່ໜຊິດຸໂຊdໄດ້ ແສໜຊ້າD ກໍ່ບໍ່ຄvA ໄດ້ແລ້J.

 ເມື່vOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊຕົໜບູ່ ຄັໜວ່Kຖvຣໄຖ່ແລ້J ຫຼາໜ ນ້wຫໜໍ່ອີໜ kພກໍ່ຮັdອ່vຣອູ້ມ ສvAຣາfໂລໝຂັJຣ ຜຸlີfoD ຍ່າແຍDຍັDແກ້J ອົDຫຼາໜນ້w ສvAດາJດJAເນf ເຈົ້າພາັບ້າໜ ໄກຫໜ້າ ພ່ຳນາໜ ເຈົ້າກໍ່ຮັdຫໍ່ແກ້J ສvAລ້າໜເກີ່Dຕາ ບັfນີ້ ຍ່າກ່ຽວ ກ້ຳ ບາDກ່vຣພາຽຫຼັງ ຫຼາໜກູໄກ ພາັເມືvງຮາໝບ້າໜ ຢ້ຽວ ວ່K ສvAຫຼາໜນ້w ມໍຣoຈົໝຈາັ ຍ່າຫvດໄຫ້ ຫາເຈົາ ຢູ່ສູ່ວັໜ ແທ້}ວ ບັfນີ້ ວິບັາເບື້vງ ກຳກ່vຣສູຣຫາຽ ແລນໍ ສvA ຫຼາໜຮັd ຕ່າJມາເຫັໜຫໜ້າ ກັໜຫາແກ້J ເສໝີຕາຕົໜຍ່າ ກູເອີຽ ເຈົ້າຫາັຍັDຫໜູ່ມນ້w ເຂີໜຂ້າDແມ່ມາ ອົfນົໝແທ້ ພາໝຈູAຈຳຈາັ ວິບາັເຈົ້າ ແສໜຊັ້ໜSດູ ແມ່ເດ.

 ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊອູ້ມ ຊາລີຫຼາໜລາf ຍ່າແອ່Jອຸ່ມ ຫຼາໜ ນ້wນັ່Dເພົາ ກັໜຫາເຈົ້າ ກຸມໝລີoDof ເມືvສູ່ຜາສາfແກ້J ບາDກ້າJAແຫ່DkພອົD ຝູAຫໝູ່ ສໜົມoDແຫໜ້ຣ ເຍາທາຊຫາຊາf ຕາໝບາfເຈົ້າ ພຼາໜກ້າJAຄືໜເຄັD ຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄັປຄັ່DສໜາໝຫຼAວ ພຸ້ນເຢີ ຍີDຊາຽຊາJວຽAໄຊ ທົ່Jແດໜດາເຕົ້າ ເຂົາກໍ່ຍີໜດີດ້Jຽ ກຸມໝາໜທັDຄູ່ ຄືໜສູ່ຫ້Av ນຄvຣ ກ້JາDດັ່Dເດີໝ.

 ເມື່vOັ້ kພບູ່ເຈົ້າ ຈvມໂລdລືຊາ ຈັໄຄ່ບາສີຫຼາໜ ຫໜໍ່ອີໜອົDລ້ຳ ກັປທັD ຜຸlີfເຈົ້າ ສໜົມoDນັປຫໝື່ຣ ຝູAຫໝູ່ ເສເນf ນ້vມ ຫຼາຽຊັ້ໜນັ່ໜເນືvງ ໃບສີຕັ້D ພາໜທvAເທີDແຖ່ໜ ທຽຣໃຫຽ່ ຕັ້D ທຽຣໃຫຽ່ໄຕ້ ພັໜເຫຼັ້ມຮຸ່Aເຮືvງ ມີທັDມາລາຫ້w ບົJ ຫຼAວຫຼາຽຫຼາັ kບດັປຊໍ່ຊັ້ໜ ນີຣບ້າDແບ່Dຂຽວ ໃບສີຕັ້D kພ ມົໜທຽຣເທີDອາf ຝູAຫໝູ່ ອາfມາfເຈົ້າ ທັDເຖົ້າບ່າJສາJ ເຂົາ ກໍ່ມJຣມາເຕົ້າ ບາສີສົໝໂພf ຊົໝຊື່ໜດ້Jຽ ຫຼາໜເຈົ້າເຈືvງຈvມ ຫໝໍຫົໜເຖົ້າ ຫາຍາໝໄຊຽະໂຊd ໄດ້ລືdແລ້J ສvAເຈົ້ານັ່Dໃນ ພາ ຂັJຣຕັ່D ບາDທvAເທວຣາf ຝູAຫໝູ່ນັdບຼາfເຈົ້າ ພvຣແກ້Jອ່າໜ ຖJາຽ ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຂໍໃຫ້ຫຼາໜແຈ່ໝເຈົ້າ ຈvມເກfການີຖາ ເທັຽລ ຄາຄົD ຢູ່ຍືໜຍາJຫໝັ້ຣ ເຖີDຫ້າພັໜບີ ທົDເມືvງເສJີຽຣາf ຝູAຫໝູ່ ໂພຽກຽາfຮ້າຽ ຢ່າໄດ້ບຽດບຽຣ ແດ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ຫຼາໜ ທ່າໜທ້າJ ຜູ້kບເສີf ຈvມkກສັf ຢ່າໄດ້ຕົdພwພັf ດັDບາDເບັໜແລ້J ຂໍໃຫ້ສvAຫຼາໜແກ້J ຄvAນຄvຣຕຸ້ມໄຜ່ ຂັJຣເຈົ້າໄບຢູ່ຄ້າD ດົDໄມ້ໃຫ້ຕ່າJມາ ແດ່ທ້vຣ ໃຫ້ຫຼາໜມາຢູ່ສ້າD ຍາໜ ພ້າລືໂລd ມຫາຈັ ສົໝພ%າໜເພັD ທົ່JແດໜດັDດາເຕົ້າ ອັໜແຕ່ ໃນຈັກdວາໜເທົ້າ ລືຊາເຊັDເດf ທັຸkບເທfທ້າJ ແດໜຫໍ້ສ່Jຽສີໜ ແດ່ແມ.

 ຂໍໃຫ້ຫຼາໜເຈືvງເຈົ້າ ຈvມຣາfເທໂວ ເຕໂຊແຂD ຂົ່ໝ ມາໜທັDຄ້າຽ ຊຸມພູພື້ໜ ທໍຣນີoໍສ່Jຽ ຍູທ່າDເຈົ້າກໍ່ສ້າD ສີໜ ຊ້wຊvບຄvA ຂໍໃຫ້ສvAຫຼາໜແກ້J ກຸມໝາໜທັDຄູ່ ສືປບູ່ເຈົ້າ ແທໜເຊື້vເຜົ່າພົD ອັໜແຕ່ກົDທລັDພື້ໜ kບເຊໄຊ ນັຄ&ເລf ຂໍຢ່າມີເຫfຮ້vຣ ທັDຄ້າຽຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ ຂໍໃຫ້ໄດ້ຜ່າໜພື້ໜ ຣິທີ{ເດfລືຊາ oໂຖສຸດ ຍvດຍາໜດJAແກ້J ສບາຽດີນ້vມ ໃນ ນຄvຣຕຸ້ມໃຜ່ ມນຸlາ ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ລືຊທ້າໜທົ່Jແດໜ ຝູAຫໝູ່ພັJໃຜ່ນ້w ພ້vມເພີ່Dບາຣມີ ຍີDຊາຽໃນຊຸມພູ ຂາປ ຂາໝຂໍໄຫ້J ເງີໜຄຳແກ້J ໄຫຼມາຢ່າໄດ້ຂາf ຂໍໃຫ້ຫຼາໜ ມັທ{ຣາfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ.

 ອັໜນຶ່D ຂັJຣສvAນ້w ຕົdພwກາDບ່າ ພາໝຫຽາປຊ້າ ຕີຂ້ຽຣແລ່ໜຫໜີ ໄບຢູ່ລີ້ ກໍເລົາກາDບ່າ ໄບຢູ່ລີ້ ກໍຫຽ້າຫ່JາDເຂົາ ຂັJຣເຈົ້າໄບອົfເຂົ້າ ກີໜມັໜຕົ້ໝບໍ່ເບື່vຽ ຂJັຣເຈົ້າໄບ ເຫໝື່ອຽລ້າ ຫິJໄຫ້ຢູ່ໄພ ຂັJຣເຈົ້າໄບຊົໝດJAໄມ້ ໃນເຂົາຖ້ຳແອ່ໜ ຂັJຣເຈົ້າໄບແລ່ໜຫຼີ້ຣ oໍບາຫໝູ່ໃຫຽ່ ຂັJຣເຈົ້າ ໄບໃຕ່ໄມ້ oໍເຖົ້າຄ່າDໂທໜ ຂັJຣເຈົ້າໄບ ມົ້ໜເຂົ້າໃນໂກໜ ແກໝບ່າD ຢ່າໄດ້ຕັ້Dຄ່າຽເຈົ້າ ສvAຫຼາໜແກ້Jເຫຼົ່າຫຼົງ ມາເຢີຂັJຣເອີຽ ໃຫ້ເຈົ້າມາຢູ່ຫ້vA ນິເວfວຽAໄຊ ມົໜທຽຣທvA ຄ່າຽ ຄຳແກໝແກ້J ບໍ່ໃຫ້ໂສກີກ້ຳ ຈຳຄຳຮ້າຽຫໍ່ ຂໍໃຫ້ຮັd ຫໜໍ່ພົ້າ ມາຫ້vAຢູ່ເຢັໜ ແດ່ທ້vຣ ມາເຢີຂັJຣເອີຽ ມາຢູ່ເນົາໃນຫ້vA ວິໄຊຍົໜຜາສາf ສໜຸກມາfແມ້D ເມືvງພົ້າເກີ່Dກັໜ ແທ້}ວ. 

 ບັfນີ້ ເວໜສູຣສ້ຽA ບຸຣຫຼັງໄຫຼຮvດ ຂັJຣເຈົ້າໄບຢູ່ຄ້າD ກາDດ້າJໃຫ້ຕ່າJມາ ຂັJຣເຈົ້າໄບຕົdຄ້າD ໄພຂJAເຂົາລາfກີf ທ້vຣ ໃຫ້ເຈົ້າມາຢູ່ ຜາສາfກ້າJA ວິມາໜແກ້Jຊໍ່ບາD ຫຼາຽ ຫຼັງເຫຼື້ອໝ ມນີOີແກ້Jກ່າໜ ສູAຜ່າໜພົ້າ ກດີDຫ້wໂງ່ງາໝ ມີທັDອາຫາໜລົ້ໜ ຫJາໜຄາJຂvAkບເສີf ຝູAຂ້າຕົdແຕ່Dໄວ້ ມີຖ້Jຣ ສູ່ເຊີD ເຊີໜຂັJຣເຈົ້າ ຈvມທຳທັDຄູ່ ມາຢູ່ຫ້vA ຫໍຄຸ້ມຣາຊ{ ວັD ຖ່ຽວເທີ້ໜ ຝູAຂ້າທັDບJAພ້vມ ຄvAຄຸຣນ້vມນ່ຽວ ຫໝາຽເພີ່Dເຈົ້າ ຈvມລ້າໜລັູອີໜ ແທ້}ວ ຍາໝເມື່v ຖJາຽພvຣແລ້J ວຽຣ ທຽຣຄ້vAລັ່ໜ ແລເຢີ ເສເນfນ້vມ ແຖໝຊຳສົ່Dພvຣ ໄຊໂຍ ຮ້vA ເສຼີມຄJາໝເຊີfສົ່D ສຽAສັ່ໜຣກ້vA ບາDແກ້JຫJັ່ຣໄຫJ ເມື່vOັ້ ອົD kກສັfໄທ້ ສົໜໄຊຕົໜບູ່ ທັDຍ່າເຈົ້າ ໂຈໝນ້wນັ່Dເພົາ ແລ້J ຈີ່DໂລໝຂັJຣເຈົ້າ ສvAດາJດJAເນf ຫvມຮັdເຈົ້າ ຫຼາໜແກ້JເກີD ຕາ ແລ້Jຈີ່DຫາຍັDຜ່າຽ ໄຫໝຄຳຄຽຣຜັູ ຍັDແຂໜລັູkພເຈົ້າ ສvA ນ້wຫໜໍ່ອີໜ ຝູAຫໝູ່ເສໜານ້vມ ຍໍkພກvຣສvAອ່vຣ ພvຣພ່ຳໃຫ້ ຫຼາໜເຈົ້າເຈືvງຈvມ ຍາໝເມື່vກາໜເສັfຖັJຣ ບາສີສvAລາf ຝູA ຫໝູ່ອາມາfທ້າJ ລາຫ້vAລ່JAລົD. ຍຸຕິ*ກາບັ້ໜ ບາສີສvAອ່vຣ ແລ້J ທໍ່ນີ້ ໄບຫໜ້າຊິຕໍ່ທຳ ເຈົ້າເອີຽ ອັໜບະດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 69 kພຄ$າ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣລົ.