ບົfຂັfຂັໜທkບຣິຕ*ຄ$າ

  ສັພaາສີ​ວິສຊາຕິ​ນັD    ທິພaມັໜຕາຄທັD ວິຽ
ຍັໜo​ເສ​ຕິ ວິສັD ໂຄຣັD     ​ເlັໜຈາ​ບິ kບຣິlຍັD
ອາຯ​ັd​ເຂຕ*ຳຫິ ສັພaັຖ%     ສັພaທາ ສັພaບາ​ນິນັD
ສັພa​ໂສ​ບິ ນິວK​ເຣຕິ      kບຣິຕັ*ຣຕຳ​ພຯ​າມ ​ເຫ.