ບົfຂັfວັຖ%kກkບຣິຕັ*ງ

  ບູ​ເຣໜຕຳ​ໂພທິສັໝພາ​ເຣ ນິພrັຕັ*ງ ວັຖ$ຊາຕິ​ຍັD
ຍັl ເຕ​ເຊ​ນ ທາ​ວັຄ&ິ ມຫາ​ສັຕັ*ງ ວິວັຊ_ຍິ
​ເຖຣັl ສາຣິບຸ​ຕັ*l ໂລກo​ເຖນ ພາສີ​ຕັD
ກັປບັຖ$າຍິ ມຫາ​ເຕຊັD kບຣຕັໜຕັໝພoມ ​ເຫ.