ຄຳຖາJຽຫໜັງສື

  ຍັdເຄ ພັໜເຕ ສັDໂຄ ບະຕິຊານາຕຸ ມະຍັD ພັໜເຕ ເອຕັD ບະລິຕ*ະ ຄັໜກັD ສະບະລິວາລັD ພຸທັ{lະ ບູຊະນັຖ%າຽະ ສັDຄັlະ ນິຍາເທມະ ສາທຸ ໂນ ພັໜເຕ ອະຍັD ພຸທັ{lະ ບູຊະນັຖ%າຽະ ບະລິຕ*ະຄັໜຖັlະ ທານັlະ ອານິສັDໂສ ອັໝຫາກັໜເຈວະ ມາຕາບິຕຸ ອາທີນັໜຈະ ບະຍະຊະນານັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຽະ ສັDວັຕ*ະຕຸ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົງຜູ້ເຈີຼຣ ຂໍພຣະພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖາJຽ ຫໜັງສື…………, ພ້vມກັປທັDບໍລິວາໜເຫຼົ່ານີ້ ແກ່ພຣະພິdຂຸສົD ເພື່vເບັໜພຸທ{ະບູຊາ ຂໍອານິສົDສ໌ ແຫ່DກາໜຖາJຽຫໜັງສື………………, ເພື່vເບັໜພຸທ{ະບູຊານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຈົ່Dເບັໜໄບເພືvບະໂຫຽດ ເພື່vຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ແກ່ບິຽະຊົໜທັiາ ມີມາຣດາ ບິດາເບັໜຕົ້ໜ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.