ຄຳຖາJຽສັDຄະທາໜ ແບປສັ້ໜ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ພັfຕານິ ສະບະລິວານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸ ສັDໂຄ ອິມານິ ພັຕ*ານິ ສະບະລິວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຄ໌ຜູ້ເຈີຼຣ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້ອໝຖາJຽ ພັຕ*າຫາໜ ກັປທັD ເຄື່່ອDບໍລິວາໜທັiາ ເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົD ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປພັຕ*າຫາໜ ກັປທັD ບໍລິວາໜທັiາເຫົ່ານີ້ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າ ພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.