ຄຳຖJາຽ ເຂົ້າສະລາກdະພັf

  ເອຕານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ສະລາກະ ພັຕ*ານິ ສະບະລິ ວາລານິ ອະສຸກັຖ%າ ເນຖະບິຕານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ເອຕານິ ສະລາກະ ພັຕ*ານິ ສະບະລິ ວາລານິ ບະຕິຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັD ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍນ້vມຖJາຽເຊິ່D ສະລາກdະພັf ກັປທັDເຄື່ອD ບໍລິວາໜ ທັiາເຫຼົ່ານີ້ ແດ່kພພິdຂຸສົD ຂໍkພພິdຂຸສົD ຈົ່Dຮັປເຊິ່D ສະລາກdະພັດ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.