ຄຳຖາJຽ ເຂົ້າkບດັປດິໜ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ພິdຂະມັຕິ*ກະ ພັຕ*ານິ ສະບະລິວາລານິ ພິdຂຸສັDຄັlະ ໂອໂນ ຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັໜເຕ ພິdຂຸສັDໂຄ ອິມານິ ພິdຂະມັຕິ*ກະ ພັຕ*ານິ ສະບະລິວາລານິ ບະຕິdຄັໜຫາຕຸ ອັໝຫາກັໜເຈວະ ມາຕາບິຕຸ ອາທິນັໜຈະ ຍາຕະການັD ກາລະກະຕານັD ທີຄະຣັຕັ*ງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົງຜູ້ເຈີຼຣ ພັJຂ້ານ້wທັiາ ຂໍນ້vມຖາJຽ ເຂົ້າບະດັປດິໜ ແລະ ພັຕ*າຫາໜ ກັປທັງDເຄື່ອDບໍລິວາໜ ທັiາເຫົ່ຼານີ້ ແກ່kພພິdຂຸສົDຄ໌ ຂໍkພພິdຂຸສົDຄ໌ ຈົ່Dຮັປເຊິ່Dເຂົ້າປະດັບດິໜ ແລະ ພັຕ*າຫາໜ ກັປທັDເຄື່ອDບໍລິວາໜ ທັiາເຫລົ່ານີ້ ຂvAງພັJຂ້ານ້wທັiາ ເພື່vບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ຂvAງພັJຂ້ານ້wທັiາ ແລະ ແກ່ຍາfຂvAພັJຂ້ານ້w ຜູ້ລ່ວDລັປ ດັປຂັໜໄບສູ່ ບໍລະໂລັແລ້Jນັ້ນ ຫໝາຽມີ ບິດາມາຣດາ ບູ່ຍ່າຕາຍາຽ ຍາຕິກະວົDສາ ຄູອຸບັຊ_າຈາຣ ເບັໜຕົ້ໜ ຕຼອfກາໜ ແລະ ນາໜເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.