ຖາJຽພvຣkພ

  ນ​ເມາ​ຕັl​ ຟຄວ​ເຕາ ອຣຫ​ເຕາ ສັມໝາ ສັໝພຸ​ທ{l

  ອິຕິ​ບິ ໂສ kພຄວK ອຣຫັD ສັມໝາ​ສັໝພຸ​ເທ{າ ວິຊາ​ຈາຣນ ສັ​ໝບັເOາ ສຸ​ເຄ&າ​ໂຕ ໂຣກວິທູ ອນຸຕ*​ໂຣ ບຸຣິສທັມ​ໝສາຣຖີ ສັຖ$​ເທJມນຸlນັD ພຸ​ເທ{າ ​ຟຄວKຕິ.

  ສ^Jາຂ)າ​​ໂຕ ຟຄວຕາ ທັ​ເມ​ໝາ ສັໜທິຖ$ີ​ໂກ ອາກາຣິ​ໂກ [ ຫິບັlິ​ໂກ ​ໂອບ​ນຍິ​ໂກ ບັຈັຕ*ັງ ​ເວ​ທິຕັປ​ໂພ ວິpູຫິຕິ​.

  ສຸkບຕິ​ບັpນູ ​ຟຄວ​ເຕາ ສາວກສັD​ໂ​g ອຸ​ຊຸkບຕິ​ບັpນູ ​ຟຄວ​ເຕາ ສາວກສັD​ໂ​g pາຽkບຕິ​ບັpນູ ​ຟຄວ​ເຕາ ສາວກສັD​ໂ​g ສາມິ​ຈິkບຕິ​ບັpນູ ​ຟຄວ​ເຕາ ສາວກສັD​ໂ​g ຍທິທັDຈັຕ*າ ບຸຣິສຍຸ​ຄາ​ນິ ອັຖ$ ບຸຣິສບຸ​ຄ&ລາ ​[ ສ ຟຄວ​ເຕາ ສາວກສັD​ໂg ອາ​ຫຸ​ໄນ​ໂຍ ບາ​ຫຸ​ໄນໂຍ ທັdຂີ​ໄນ​ໂຍ ອັໜຊລີກຣ ນິ​ໂຍ ອນຸຕ*ຣັD ບຸppັd​ເຂ​ຕັ*ງ ​ໂລກັlຕິ.

  ພາຫຸA ສຫັlມພິນິມໝິຕັlາວຸທັໜຕັD
ຄ^ຣິ​ເມ​ຂລັD ອຸທິຕ​ໂຄ ຣສ​ເສນມາຣັD
ທາ​oທິທັມ​ໝວິ​ທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ມາຣາຕິ​ເຣກມພິຍຸດ​ທິຕສັພrຣັຕ*ິງ​
ໂgຣັມໝkບoລວkກມັຂ)ມຖັທ{ຍັdຂັD
ຂັໜຕີ​ສຸທັໜຕວິ​ທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ນາລາຄິຣິD ຄຊວຣັD ອຕິ​ມັຕ*ພູ​ຕັD
ທາ​ວັຄ&ິຈັກdມສນິວ ສຸທາຣຸOັຕັD
​ເມ​ຕ*ຳພຸ​ເສກວິ​ທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ອຸກ​ຂິຕ*ຂັຄ&ມຕິ​ຫັຖ%ສຸທາຣຸOັຕັD
ທາ​ວັໜຕິ​ໂຍຊນkບຖັDຄຸລິມາລວັໜຕັD
ອິທິ{ພິສັDຂມ​ໂນ ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ກັຕ^າJນ ກັຖ$ມຸທຣັD ອິວ ຄັພrິນິຍາ
ຈີໜຈາຽ ທຸຖ$ວຈນັD ຊນກາຽມັເຊ_
ສັໜເຕນ ໂສມວິ​ທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

ສັຈ(ັງ ວິຫາຽ ມຕິສັຈ(ກວາທເກຕຸA
ວາທາພິໂຣບິຕມນັD ອຕິທພູຕັD
ບັpາບາທິkບຊລິໂຕ ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  OັໂທkບOັທພຸຊຄັD ວິພຸທັ{ງ ມຫິທິ{ງ
ບຸດເຕນ ເຖຣພຸຊເຄນ ທມາkບຍັໜໂຕ
ອິດທູkບເທສວິທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ທຸຄ&າຫທິຖ$ີພຸຊເຄນ ສຸຖັfຫັຖ$ັງ
ພ^ຣົມໝັງ ວິສຸທິ{ຊຸຕິ*ພກາພິທານັD
pາoຄເທ ວິທິo ຊິຕາJ ມຸນີຣ​ໂທ
ຕັໜ​ເຕຊສາ ວພຕຸ ​ເຕ ຊຽມັDຄລາ​ນິ.

  ເອຕາບິ ພຸທ{ຊຽມັDຄຣອັຖ%ຄ$າ
ໂຍ ວາຈໂນ ທິນທິເນ ສຣເຕ ມຕັໜທິ
ຫິຕາJນເນກວິວິທານິ ຈຸບັທ{ວKນິ
ໂມຂ)ັງ ສຸຂັ)ງ ອທິຄໄມຍ ນໂຣ ສບັເpາ.