ຄຳຖJາຽ ດັvໄມ້mູບທຽຣ

  ອິມານິ ມະຍັD ພັໜເຕ ທີບະmູບະ ບຸບຜະວະລານິ ລະຕະນັຕ*ະຍັfເສວະ ອະພິບູເຊມະ ອັໝຫາກັD ລະຕະນັf ຕະຍັlະ ບູຊາ ທີຄະລັຕັ*ງ ຫິຕະສຸຂາວະຫາ ໂຫຕຸ ອາສະວັd ຂະຍັປບັຕິ*ຍາ.

 ຂ້າແຕ່ kພສົDຜູ້ເຈີຼນ ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ຂໍບູຊາmູບທຽຣ ແລະ ດັvໄມ້ ອັໜkບເສີfເຫຼົ່ານີ້ ແກ່kພລັຕ*ະນະໄຕຼ ກິລິຍາທີ່ ບູຊາແກ່ kພລັຕ*ະນະໄຕຼນີ້ ຈົ່Dເບັໜຜົໜນຳມາ ເຊິ່Dບະໂຫຽດ ແລະ ຄJາໝສຸັ ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ສິ້ໜກາລະນາໜ ຈົ່Dເບັໜໄບ ເພື່vໃຫ້ເຖິDເຊິ່D kພນິພaາໜ ເບັໜທີ່ສິ້ໜໄບແຫ່D ອາສະວະກິເລf ເຖີ້ໜ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.