ນເມາກາຣະອັຖ$kກ(ນເມາ

  1. ນ​ເມາ ອຣຫ​ເຕາ ສັມໝາ ສັໝພຸ​ທັ{l ມ​ເຫ​ສິໂນ.

  2. ນ​ເມາ ອຸຕ*ມ ທັມ​ໝັl ສຂ^Jາ ຕັ​ເl> ວ​ເຕນິທ.

  3. ນ​ເມາ ມຫາ​ສັDgັlບິ ວິ​ສຸທ{ສີຣທິຖ$ີໂນ.

  4. ນ​ເມາ ​ໂອ​ມາຕຽາ ຣັທັ{l ຣຕນັຕ*ຍັl ສາທຸ​ກັD.

  5. ນ​ເມາ ​ໂອມ​ກາ​ຕິ​ຕັl ຕັlວັfຖຸຕ*ຍັlບິ.

  6. ນ​ເມາ ກາຣັປkບພາ​ເວ​ໜ ວິ​ຄັlັໜຕຸ ອຸບັປທJK.

  7. ນ​ເມາ ກາຣານຸພາ​ເວ​ໜ ສຸວັຖີ$ ​ໂຫຕຸ ສັພrທາ.

  8. ນ​ເມາ ກາຣັl​ເຕ​ເຊ​ນ ວິທີ​ໝຫິ​ໂຫ ມິ​ເຕຊJາ.