ວັຖ%kກkບຣິຕັ*ງ

  ອັຖ%ີ ໂລ​ເກ ສີ​ລຄຸ​ເOາ ສັຈັ(ງ ໂສ​ໄຈ​ຍນຸດທຍາ
​ເຕນ ສັf​ເຈນ ກາ​ຫາ​ມິ ສັຈ(ກິຣິຍມນຸຕ*ຣັງ
ອາ​ວັຊ_ິຕ^າJ ທັມ​ໝພຣັD ສຣິຕ^າJ ບຸ​ພr​ເກ ຊິ​ເນ
ສັຈ(ພລມວັlາຽ ສັຈ(ກິຣິຍມກາສຫັD
ສັໜຕິ ບັdຂາ ອບັຕ*o ສັໜຕິ kບທາ ອວັໜຈo
ມາ​ຕາ ບິ​ຕາ ຈ ນິdຂັໜຕາ ຊາຕ​ເວທ kບຕິກdມ
ສຫ ສັ​ເຈ( kກ​ເຕ ໄມ​ຫັD   ມຫາ​ບັຊ​_ລິ​ໂຕ ສິຂີ
ວັ​ເຊ_ສິ ໂສລສ kກຣິlໝິ ອຸທMກັD ບັຕ^າJ ຍຖາ ສິຂີ
ສັ​ເຈ(ນ ເມ ສ​ໂມ ນັຖ$ີ ​ ​ເອສາ ​ເມ ສັຈ(ບາຣມີ​ຕິ.