kພເວlນ*ຣຊາດົd ລົ

kພເວlນ*ຣຊາດົd

ສAກາfຫຼAວແລ

 ນເມາຕັl ຟຄວໂຕ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທັ{l

ສີໆສິທິ{ ໄຊຍຽະມໍ ຄລອາຄົໝ kພົໝຫໝວິຫາໜ kສຖາໜດJAວິເສf ເບັໜເຫfໃຫ້ ບັOສັfທັiາ ໄດ້ຕັ້Dຢູ່ສັຸkກເສີໝ ເຕີໝຄvAkພ ບູຣົມໝ ເພາທິສັfເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາອັໜໄດ້ສ້າD ເພາທິສົໝພ%າໜ oໜມາເບັໜkບທັf ເພື່vຈັໃຫ້ໄດ້ລຽAລັf ຕັfkຜຽາສພ%pຸຕ*pາໜ ກາໜເບັໜ kພສີສີສິທ{ິ ມເນາທJາໜ ຖJາຽນມັlກາໜ ແກ່ kພພຸທ{ ບົJຣບາf ໂອກາ: ເລືvງສີສຸkພ ວິບຸລ} ອັfຕຸ ລະຄຸຣ kພຫຸລ}ເຕເຊາ ໄຊຍຽະມໍ ຄລາຕິເລd ອເນກd ສີສJlfີໄມຕີ ກໍ່ຈົ່Dມີແກ່ ຝູງນໍຣເທພ%າ oັຄຸດມນຸl ກຸມພັໜ ຄັນທພ% ຍັdຂະ ອາຣັກ)າ ອະສູລາ ອະ ສູລີໜ ອີໜພົໝຍົມໝo ຣາຊາທິບັຕິ*ຣາf ຄົໜຝູງສຼາf ຈົ່Dໃຫ້ຂົໜຂJຽຫາ ຍັDຫິຕ*ານຸຫິຕ*າ ອັໜເບັໜkບໂຫຽດແກ່ຕົໜ ແລ ທ່າໜຢ່າໄດ້ຄາf ຢ່າໄດ້kບຫໝາf ຈົ່Dຕັ້Dໃຈພ<D ຍັDມຫາສັDກາf ຫຼAວ ອັໜຈັກົfຍັD kບວໍຣ kພພຸທ{ສາlໜາ ຕາໝບຸພ%າຈາໜ ເຈົ້າ ສັDຄາຍະoວ່Kໄວ້ ໄດ້ 5000 kພວັlາ ພຸ້ຣ ແຊຼ.

 ດ້Jຽແທ້ ເພື່vໃຫ້ຮູ້ວ່K kພສັພ%ັpູເຈົ້າ ແຫ່DເຮົາດັປຍັD ສັDຂາຣະ ທັມໝເສັຽແລ້J ແລ ບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າ kພຽາfທິເຣາຄາ ບໍ່ຮູ້ຕາຽບໍ່ຮູ້ເກີf ບໍ່ຮູ້ຕັDກຳເນີf ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ເມື່vພາຽລຸຣເລີຽ ທີ່ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່D ເຮົາ ສ້າDເພາທິສົໝພ%າໜ oໜkບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 4 ອາສົDໄຂຍ໌ ບາຽ ແສໜມຫາກັປ ນັປແຕ່ອັໜໄດ້ ຣັທ{ະkພຽາກvຣ ແທປ ບາfແຫ່D kພພຸທ{ຊີຯnຣາfເຈົ້າ ຕົໜມີoໝ ອັໜຊື່ວ່K ທີບັDກvຣ ບາDເມື່v ເບັໜຣັlີ ສຸເມໜທvຣ ເຈົ້າກໍ່ທvດຕົໜນvຣ ເຫໜືອ kກລິDກະລາd ຕັ້Dສະພາfເບັໜເຄົ້າ ຕາປຕໍ່ເທົ້າ ເຈົ້າໄດ້ເກີfມາ ເບັໜສີທາf ຣາຊກຸມໝາໜ ເຈົ້າກໍ່ເສີJຽ ສີສົໝບັຕ*ິ ໃນບາDkບສາ; ຣາຊມົໜທຽຣ oໜkບມາໜວ່K ໄດ້ 16 ຂJບເຂົ້າ ເຈົ້າຈີ່Dໄດ້ ເສີJຽຣາຊສົໝບັf ເບັໜເຈົ້າkກສັ; ແທໜພໍ່ oມໝຫໜໍ່ແທໜເມືອD oໜkບຫໝາໜວ່Kໄດ້ 13 ບີ ມີoD ນັdສໜຸມ 6 ຫໝື່ຣ ຫໜ້າຊ້wຊື່ໜເສາພາ ມີoDຍສົນທຣາ ພີມ@າ ເບັໜເຄົ້າ.

 ເຈົ້າກໍ່ຫຼີງເຫັໜ ຍັDຄົໜທັiາ ອັໜຕາຽ ແລະ ອັໜເຖົ້າ ອັໜ ເຂົ້າ kພຽາທິ{ໂລ&າ ເຈົ້າຈີ່Dຄຕິຄໜີງຢູ່ ໃນໃຈຄີຄ້wໆ ວ່Kໂອນໍ ສົDສາໜນີ້ ຕັ້Dເບັໜອoຄທາf ບໍ່ຫvຣຄາf ຈາັຄຳເຖົ້າ ແລ ຄຳຕາຽ ຄJຣທີ່ກູkພອົD ຫໜີໄບຂົໜຂJາຽຫາ kຜຽາ ສັພ%pຸຕ*pາໜ ດJAຍີ່Dຈີ່DຄJຣ ແຊຼ ຄັໜວ່K ເຈົ້າຕິຄໜີງ ດັ່DOັ້ແລ້J ເຈົ້າກໍ່ຈີ່D ໄລລະບເສັຽ ຍັDລັຸແກ້J ແລະ ເມັຽຮັd ອັຄ&ມເຫສີ kພວໍຣບິຕ*າມາຕາ ແລະ ໄຜພ້າ kບຊາກvຣ ແຫ່Dຕົໜເສັຽແລ້J ຈີ່Dເສັfດອັvໄບ ຈາັຜາສາfແກ້J ສຖິfແທປເຄົ້າ kບຕູຜາສາf ຫັ້ໜແລ.

 ເຈົ້າຈີ່DອານັfຍັD ສັoທອາມາf ໃຫ້ໄບຫ້າDຫາມາແລ້J ຍັDມ້າແກ້J ວໍຣຄັໜຖັd ເຈົ້າກໍ່ເສັfດ ຂື້ໜຂີ່ມ້າແລ້J ມີທ່າໜ ສັຯn ອາມາf ເບັໜອັຄຣະ ວໍລະສຫາຽ ມີຫໝູ່ເທພ%ນິ ກາຽເຈົ້າທັiາ ມາຮັປຈັປ ໂຈໝເອົາຕີໜມາ ແລ້Jອັvຫໜີໄບ ບJດ ແທປຕດີ່Doໍ້ ອໂນມາມຫານທີ{ ຕາແສD ອຸເວ}າ ເມືອງ ເສoນິຄົໝ ເຈົ້າກໍ່ສຖີfຢູ້ ທີ່ຫາfຊາf ອັໜຂາJສ ອາfດີ ເຈົ້າກໍ່ຖvດເອົາຍັD ຄັໜໄຊສີດ້າໝແກ້J ອັໜລໄຫໝ່ ແລ້J ດ້Jຽບາຣມີ ດJAດີສີສນິf ສິໜທິ{ຕJາ ເຈົ້າກໍ່ຕັf ເກf ເກົ້າເກສີ kພມຸOີ ຈີ່Dອທິຖາໜວ່K ຜີ່Jາກູສີທາf ອັvບJດ ບັfນີ້ ກູຈັໄດ້ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ຜົໝເກfເກົ້າແຫ່Dກູ ຍາໄດ້ຕົdລົDມາ ເຫໜືອແຜ່ໜດີໜ ຈົ່Dບີໜບົໜ ຂື້ໜເມືvເທີD ອາກາf ຄັໜວ່K ເຈົ້າອທິຖາໜແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຊັfຂື້ໜ ເມືvບົໜອາກາf.

 ເມື່vOັ້ ອີໜທິບັຕິ*ຣາf ຈີ່Dເອົາkກອູບແກ້J ມາຮັປຈັປ ເອົາ ເມືvຖ້າບັOຕັ້Dໄວ້ ເຫໜືອອາກາf ໃນຊັ້ໜພົ້າຣາf ຊື່າJ ຕາວຕ/Dສາ ບາກົfຊື່Jາ ທາfແກ້J ຈຸລ}ມຯີ ຍັDມີໃນກຼາ ບັfນີ້ແລດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາ ອົDທົDkພຫໜວf ບJດoໜ kບຫໝາໜໄດ້ 6 kພວັlແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dເສັfດ ເຂົ້າ ສູ່ຂ່JAໄມ້ ສີມຫາໂພທິແຖ່ໜແກ້J ອັໜສູAໄດ້ 18 ສັv kພກໍ່ອ່Jຽຫໜ້າ ອັvຫົໜແຫ່DບົJຣພາ.

 ເມື່vOັ້ kພຽາມາໜຫຼິງເຫັໜ ຈິ່Dຄິfຢາັໄດ້ ກໍ່ຈີ່Dໃຊ້ໃຫ້ລັູ ສາJ ມາທັD 3 ສາJ ຜົDນົDຣາໝ ອັໜງາໝດູສອາf ທັມໝຊາf ກັລ}pາ ຜູ້ຫໜຶ່ງຊື່າJ oDອໍຣຕີ ແຍAງາໝຍິ່D ລັdຂນ ພົ້ໜສິ່D ຫຼາຽkບກາໜ ເກສາຜົໝດຳ ງາໝໃສສ່vງ ດັvໄມກ່vAວັໜຄຳ ຈຳoໍຜົໝຄ້vAເກf kທົDເພfຜ້ຽAມາຍາ ໂສໝໂສພາ ງາໝຊຊ່vຣ ເນື້vຄິDອ່vຣທົJຣທJາຽ ເຊິ່Dຊາຽງາໝຄັdຄ່ຽມ ເກົ້າຫ່Aຽຣຊ້າຽ ບ່ຽAສໄບ ໄກJແຂໜງາໝອvຣແອ້ໜໆ ແບ່ໜແວ່ໜຫໜ້າແຍ້ໝຍິ່D ມີ ສີໂສໝວັໜດີບໍ່ເສົ້າ ຮູບແຈ່ໝເຈົ້າທັD 3 ຜົDເບັໜສາJງາໝ ມາ ຊິແລ້ໝໆ ສvAຜ່າຽແກ້ໝ ຄືດັ່DຜີJຄຳ ຈຳໃຫ້oDທັiາ ມາກທຳ ມາຍາ ຕ້າໜຕໍ່ຍິdຄີ້Jຫໍ່ ເນືvງOັ ເພາະວ່K ສູຢັາໄດ້ຍັD ສັພ%pູເຈົ້າ ມີໃຈkກສັໜ ດvມສຸຸທ{ຍີ່D. 

 ເມື່vOັ້ ສັພ%pູເຈົ້າ ກໍ່ຈີ່Dແຍ້ໝຫົJ ນ້wຫໜຶ່ງ ແລ້Jຈີ່DກຼາJ ວ່K kດູາSຖີ{ເອີຽ ສູນີ້ຕັ້Dມາກທຳ ມາຍາຕ້າໜຕໍ່ ຍິdຄີ້Jຫໍ່ ເນືvງOັ ເພື່vວ່K ສູຢັາໄດ້ກູ kພຕຖາຄຕນີ້ ໄບເບັໜຜົJ ສູແທ້ ອັໜຊລື ເມື່vOັ້ oDທັiາກໍ່ກົ້ມຫໜ້າ ຫາັຣອາຽ ເລີຽກັປກາຽໄບ ເບັໜຍ່າເຖົ້າ ຄາDວ້ຳໆ ກໍ່ຈີ່Dສັdຄ້vຣເທົ້າ ຄືໜເມືvເວົ້າຕໍ່ kພຽາມາໜຕົໜພໍ່ ເມື່vOັ້ kພຽາມາໜ ຜູ້ໃຈບາປ ບໍ່ຮູ້ຮີf ຮຳເພີDຈາ ບໍ່ພິຈາຣo ກໍ່ຈີ່Dຂື້ໜຂີ່ ຊ້າDແກ້J ເມຄ&ລາຫຼAວ ຕີໜຫຼັງຢ່ຳຂvບ ຈັກdວາໜ ຕີໜຫໜ້າຢ້ຳແທ່ໜແກ້J ອົDkບເສີf ສັພ%pູ ບາDເມື່vຂຸຣມາໜ ມາເລJເອົາແຖ່ໜແກ້J ຄື່ດັ່Dແຜ່ໜທໍຣນີ ຫຼAວຈັຜ່າໜພື້ໜ ເບັໜສvAແທ້ແລ.

 ອັໜ 1 ຄືດັ່DສຽA ຂັJຣພົ້າ ອັໜຈັຜ່າລົDມາ ດັDຄີຄືdຄີຄື່ໜ oDທໍຣນີ ຕື່ໜເຮຮົໜ ສົໜຣວົໜໃຈຢູ່ ຄີຄ້wໆ ເມື່vOັ້oDofນ້w ທໍຣນີ ຈີ່Dອັvມາ ທvດເອົາມJຽເກົ້າ ຮູດເກສີ ວ່Kສັຈ{ະ ມີ ແກ່kພບາfເຈົ້າ ຕົໜສ້າDເພາທິສົໝພ%າໜ ບັໜຫຼAວໄຫJຫັ່Jຣ ຄີລີລJດນ້vມ ເມາທໜາ ນັປແຕ່ເຈົ້າໄດ້ ພ່ຳເພັDມາoໜ kບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 4 ອາສົDໄຂບາຽ ແສໜມຫາກັປ ນັປມາເບັໜຄຳແພD ຂ້ານ້wຍ່vມແຕ່Doໍມາ ເພື່vວ່Koໍ້ຄັໜທາ ເຈົ້າ ໄຫຼຫຼັ່ງ ແຖJoໍ້ຖັ່Dຮຳຜົໝ ດ້Jຽຂ້າໄດ້ນິຍົໝ oໍມາທັຸຊາf oໍ້ບໍ່ຫ່vຣຂາf ໄຂ່ແຫ່DໃນຫົJ.

 ເມື່vOັ kພບໝີກົJ ເກDສັDຈັຢາf ຄືດັ່Dໄກສvຣ ສີຫາof ຕົJຕັ້Dອີໜຊີ ເຈົ້າກໍ່ຄືfເຖີD ທານບາຣມີ ທຳແຫ່Dຕົໜ ຢູ່ຈີໄຈ້ໆ ວ່K ບັp(ມາເລ ສີເooເຖາ kບເຕາດັ່Dນີ້ ແລເຫfວ່K ຈັໄດ້ລຽAລັf ຕັfຜຽາ ສັພ%pຸຕ*ຍາໜ ອຖ{ໍຄມິເຕ ໃນເມື່v kພສຸຣິຽະ ຕົdຕ່ຳຄ່ຳພ້vມ ແພ່Dພົ້ໜມາໜ ຄື່ດັ່Dບັໜດາໜ ຫຼAວຈັຜ່າພື້ໜ ເອົາກັໜຂື້ໜເມືv ສູ່ເມືvງຕົໜ ໃນເມື່vແສDສາຽ ອາລຸຣOັ້ ພົ້ໜພຸ່Aອັvມາ ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dໄດ້ລຽAລັfຕັfkຜຽາ ສພ%pຸຕ*pາໜດJAຍີ່D ເຈົ້າຈີ່Dໄດ້ ໂຜfສັຕ*ໂລd ໃຫ້ພົ້ໜອັvຈາັ ອົDyສົDສາໜ ເຖີDນີຣພ%າໜ ອັໜkບເສີf ອັໜບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າ kພຽາf ແລບໍ່ຮູ້ຕາຽ ບໍ່ຮູ້ເກີ; ບໍ່ຮູ້ຕັ້Dກຳເນີ; ໃນວັຕ* ສົDສາໜ ເມື່vພາຽພາຽລຸຣພຸ້ຣເລີຽ ທີ່ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ທັiານີ້ ທຽຣຍ່vມໂຜf ບານສັfທັiາ ມີkບມາໜວ່າໄດ້ 24 ອສົDໄຂຍ໌ບາຽ 6 ລ້າໜໂກfບາຽ ແສໜໂກf ຕົJບາoສັf ອັໜ ນີ້ຫາັແມ່ໜkບທັf ແຫ່Dkພພຸທ{ເຈົ້າ  ທັiາມາແລ້J ຈື່Dກ່າJ ຈຕຸວີສຕິ ອສັDໄຂຍານີ ສັfຖີໜຈໂກຕິໂຍ ບາoນີ ສຕສຫັlານີ [ເກາ ພຸເທ{າ kບເມາຈຍິ ດັ່Dນີ້ ທີ່ ແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົານີ້ ໂສfໂຜfບາoສັfທັiາ ບໍ່ ພໍkບທັfໂດຽດັ່D kພພຸທ{ເຈົ້າທັiາ ຝູAເບັໜແລ້Jເມື່vກvຣ ຈິ່D ໄວ້ຍັD kພພຸທ{ສາlໜາ oໜkບມາໜວ່າໄດ້ 5000 ວັlແລ. 

 ອັໜນີ້ນັປແຕ່ kພມຸOີສີຣັຕ*ນ ຕົໜແກ້J ອັໜນັ່Dຢູ່ເຫໜືອ ແຖ່ໜແກ້J ອັໜມີແທປເຄົ້າ ໄມ້ສີມຫາໂພf ຜາກົfຊື່Jາ ສັຖ{າ ອັໜເບັໜທີ່ ນໍຣເທພ%າ ມາບູຊາ ລົກາປໄຫJ້ kພກໍ່ ເຍືvງໂຄໝໄຕ້ ໃຫ້ແສDສ່vAເຫັໜທາD ແກ່ບັOສັfທັiາ ອັໜຫຼົງ ໄບໃນ ຕເດີໜບ່າອັໜມົJມືf ແຫໜ່ງວ່K ມີຫໝູ່ສັfຮ້າຽ ຣາຊ ສີສີDເສືvໂຄ່D kພກໍ່ເຍືvງໄພົ ເຫຼືອຫຼາຽຫຼາັ ອັໜຮຸ່Aໃຫ້ສັfແຈ້Dສvດ ເຫັໜຫົໜທາD ຂ້JາໝກັໜດາໜທັD 4 ໃຫ້ຮvດທີ່ແຈ້D ຢູ່ເຢັໜໃຈ ອັໜນີ້ແຕ່ kພສີຣັຕ*ນຕົໜແກ້J ເຈົ້າກໍ່oໍມາແລ້J ຍັDທັມໝເທlໜາ ສvຣສັ່Dໄວ້ ເພື່vໃຫ້ສັf ຢ້ຽມຢັ່DເຫໜັຄvA ບາ ຣມີນvAຄື ໂລັມຫາໂອຄສົDສາໜ ມີອາກາໜອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽ ຫໝູ່ເນື້vຮ້າຽ ຣາຊສີ ມີພັຽພິfkພຍາທິຮ້າຽ ແສໜໂສັມີ່Oັ ຄື່າJໂອຄໂມຫ kພກໍ່ຍັDoໍມາເຊີ່D ທັມໝເທlໜາ ຄືໂຄໝໄຕ້ ເພື່vໃຫ້ສັfທັiາ ໄດ້ເມືvເກີfໃນ ເມືvງແກ້Jກ້າJA ກຼ່າJຄືນີຣພ%າໜ ເຈົ້າກໍ່ທົJຣມາໜ ສັ່DສvຣຍັD ບັOສັfທັiາ oໜkບ ຫໝາໜວ່Kໄດ້ 45 kພວັl ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຈັນີຣພ%າໜໄບ ເຈົ້າກໍ່ຫຼີງເຫັໜ ຍັDສັfທັiາໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ແສໜໂສd ຄືຂັໜທັD 5 ເລາຄາຮ້າຽ ຍີ່Dຫໜັກຫໜາ ອາຍັຕ*ນິຣິ ອາຍັຕ*ນ ທາfທັiາ ຄັໜວ່K ສຸລຄຸດຈຸຕ*ິ ມຣນແລ້J ລJດ ມາເອົາ ບັຕິ*ສົໜທິ ເກີfມາເບັໜຄົໜ ສາລາກາໜຖ່wເຖົ້າ ແສໜໂສdເສົ້າວິກາໜ ເນື້vຫໜັງຍາໜ ລລັຸລັ່ໜ ຕືໜມືສັ່ໜໄບໝາ ມີທັDຫູຕາ ຫຼົງຜັ່Dພາf kພຽາfມີແສໜສີ່D ມີທັD ຂvດຂີ່DຜິDໄພົ ມີທັD ຫິfຊໄລ ໄອຂມvAຂໍ້ ຄໍຂົfໂກໝເຂົ້າ ເບັໜເວທ{o ແມ່ໜວ່K ແສໜເຢົາຢາ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣຄືໜມາໄດ້ ແສໜຮ້vAໄຫ້ ກໍ່ ຫາັເສຽດາຽ ແສໜoໍຕາໄຫຼ ແລມັູຍ້wຄ່wໆ ຮ່ຳເຮຮົໜ ແມ່ໜວ່າ ແສໜຕີອົdຕີທJA ຕົໜກໍ່ບໍ່ຮູ້ໄດ້ ລຄາປໄວ້ດູດາຽ ຫາຽຍັD ຈິຕ*ວີໜຍາໜ ມໍຣເນf ອັໜນີ້ ຕັ້Dບໍ່ຮູ້ຈັເຫf ແຫ່Dວັຕ* ສົDສາໜ ອັໜລເສັຽຍັDວີໜຍາໜ ແລມານັ່Dຢູ່ຈ້Jາຽກ້Jາຽ ຕັ້Dບໍ່ຮູ້ ເຫfອັໜຮ້າຽ ແລອັໜດີ ອັໜນີ້ກໍ່ເບັໜທັຸໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ຫຼາຽ ຫຼັາ ອັໜ 1 ສvAຫາັຮັd ຫາັມັdກັໜແລ້J ເລົ່າມາຢູ່ ພາັເບັໜສvA ອັໜນີ້ ຊ້ຳເລົ່າເບັໜກvAທັຸ ອັໜລຳຍີ່D ໃນຫ້vAສີ່Dໂລກາ ອັໜຍາັ CຸA ແມ່ໜວ່K ໃຫ້ສອືd ໃຫ້ສອື້ໜ ເມື່vພັfພາັຈາັ ຄຳຮັdຄຳມັd Oັກໍ່ບໍ່ຫ່vຣຄືໜມາໄດ້ ຮ້vAຮ່ຳໄຫ້ເຮຮົໜ ໃນເມື່vທັl ພົໜ ຫຼີງເຫັໜແລ້J ຈີ່Dຕັ້Dໄວ້ຍັD ກvAແກ້J 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜຂັໜ ຄື kພຼອພິທັມໝາ ແລ kພຼວິໄນ ທv້ຣໄວ້ ໃຫ້ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ແກ່ບັOສັfທັiາ ເມື່vພາຽສຸດພາຽຊ້w ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້ານີໂສf ໂຜfບັO ສັfທັiາໄດ້ 24 ອສົDໄຂບາຽ ແສໜຕົJສັf ເຫfສົໝຄຳເຈົ້າ ອັຖ{າກຖາຕິກາ ຊີໜນລັD ກາໜ ຈີ່Dກຼ່າJ ຄາຖາໄວ້ວ່K 

 ຈຕຸ ວິສຕິ* ອສັDໄຂ ຍາ ນິສຖີ ຈສັຕ*ເກາ ຕິເຍາ ບາo ນິສັຕ* ສຫັl [ເກາພຸເທ{າ kບເມາ ຈຍິ.

 ດັ່Dນີ້ແລ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ເຈົ້າແຫ່Dເຮົາ ນິໂສf ໂຜf ບັO ສັfທັiາ ບໍ່ພໍkບທັfໂດຽດັ່D kພເຈົ້າທັiາ ອັໜເບັໜແລ້J ເມື່vກ່vຣ ຈີ່Dຕັ້Dໄວ້ຍັD kພສາlໜາ ໂຜfບັO ສັfທັiາ oໜkບ ຫໝາໜວ່K ໄດ້ 5000 kພວັlາ ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ kພພຸທ{ ເຈົ້າ ແຫ່Dເຮົາ ອັໜຈັເສັfດເຂົ້າສູ່ຫ້vA ເມືvງແກ້Jກ້າJA ກຼ່າJ ຄື່Jາ ອມຸຕ*ມຫານຄvຣ ນີຣພ%າໜ ເຈົ້າກໍ່ເສັfດ ໄບສູ່ ສJຣEທີ{pາໜ ເຈົ້າກໍ່ທvດຕົໜນvຣເຫໝືອ ບັໜຈັD ອັໜມີໃນຣ ຫ່JາD ໄມ້ຮັDສvAຕົ້ໜ ອັໜວິເສf ອັໜມີໃນkບເທf ຫ້vAເມືvງແກ້J ກຼ່າJຄື່Jາ ກຸສີໜນລາ ເຈົ້າກໍ່ຕ້າໜ ຈາຣຈາ ຕໍ່ເຈົ້າອານົໜ ຕົໜເບັໜລັູສິfແກ້J ແຫ່Dຕົໜວ່K 

 ອນັນທ kດູາອານົໜເອີຽ ອັໜເກີfມາ ເບັໜຄົໜນີ້ ຢູ່ໃນ ວັຕ*ສົDສາໜ ທ່າໜຍາໄດ້ ຈົDໃຈແວໜkບຫໝາf ຊາຕິຫ້vAໂລກີ ນີ້ ລາDເທື່vມີ ລາDເທື່vໄຮ້ ລາDເທື່vໄດ້ມາແລ້J ຊ້ຳພັf ເລົ່າພwເສັຽ ເບັໜຜົJເບັໜເມັຽກັໜແລ້J ເຈົ້າຢ່າໄດ້ ທຳໃຈ ເຊື່v ລາDເທື່vເບື່vໃຈຊັD ຊັDດ້Jຽໂທfໂທສາ ໂມຫາຈັປຈ່vA ທ່າໜ ກໍ່ບໝີ ສ່vAເຫໜັອັໜຮ້າຽ ມາຖືdຕ້vAເຖີDຕົໜ ທ່າໜກໍ່ບໝີຮູ້ຈັ ຂົໜຂJາຽ ສັfຂ້າໝ ຍ່າໜoໍ້ກ້າJA ກ່ຼາJຄື່Jາ ວັຕ*ສົDສາໜ ເຫັໜມາບາໜດັ່Dເຮົາ kພຕຖາຄຕ ນີ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v kພທັlພົໜ ນິຣພ%າໜ ໄບແລ້J ທໍ່ຍັDຈັຕັ້Dໄວ້ ກvAແກ້J 8 ຫໝື່ຣ 4 ພັໜ ຄື kພອພິ ທັມໝາ ແລ kພວິໄນບິຕ*ກທvຣໄວ້ ໃຫ້ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ແກ່ບັOສັf ທັiາoໜ kບຫໝາໜວ່K ໄດ້ 5 ພັໜ kພວັlາ ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ລລົf ບົfໄບໄດ້ 5 ຮ້w kພວັlາ ຫາພິdຂຸນີສົD ອັໜຈັມາທົD ຈຕຸkບຣິສຸທິ{ສີໜ ຕາໝkກບີໜ ພຸທ{ບາf ຕັ້Dໄວ້ ໃຫ້ຕາໝບາf ວິໄນ Oັ້ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ລລົfບົfໄບ ໄດ້ 1000 kພວັlາ ຫາອໍຣຫັໜ ຕາ ຂີoສາວົd ເຈົ້າຕົໜkບເສີ; ອັໜຈັມາ ໃຫ້ບັDເກີ; ອພີpາໜ ຊoວິໂຣຈນ໌ ໂຜfຝູAສັຕ* ນິກvຣOັ້ ກໍ່ຫາບໝີໄດ້ເລີຽ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖຄຕ ລລົfບົfໄບ ໄດ້ 2000 kພວັlາ ຫາສັມໝນເຈົ້າ ອັໜຈັຂື້ໜໃຈ ຍັDkພໄຕຽະບີດົd ແລ້Jແລ ຍົdອັvມາ ເທlໜາ ໄດ້ໃນ 8 ຫໝື່ 4 ພັໜຂັໜ ອັໜເຈຽຈາໜໄບດ້Jຽ ບັp( ນິກາຽ ທັD 5 Oັ້ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ເລີຽ.

 ອານັນທ kດູາອາ Oົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖາຄຕ ລ່JAໄບໄດ້ 3000 kພວັlາ ຫາພິຂຸສົD ອັໜຈັ ມາkບຊຸມກັໜ ໃນວັໜຖ້Jຣ 4 ໃຫ້ຮູ້ທີ່ແຈ້Dແຫ່D ສັDyກັໝ ເບັໜຕົໜວ່K ກທຳEເບປາສົf ອັໜໃຫ້ຜາກົfໄບດ້Jຽ ຈຕຸທັlີ ບັOຣັlີ ແລ ສັມໝຄີ& Oັ້ກໍ່ຫາ ບໝີໄດ້ເລີຽ.

 ອານັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖຄຕ ລລົfບົfໄບໄດ້ 4000 kພວັlາ ຫາພິdຂຸ ອັໜ ຈັມາ ທົDຍັDໄຕຽະ ຈີວvຣ ອັໜເບັໜ ມຫັໜຕຄຳສvຣ ຄຸຯnາ ພິເສf ອຕິເລd ອແນdແຫ່D ໂຍຄາວຈvຣເຈົ້າ ກໍ່ຫາບໝີ ໄດ້ແລ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ສາlໜາເຮົາ kພ ຕຖາຄຕ ລ່JAໄບໄດ້ 5000 kພວັlາ ມາຕ*າວ່າ ບຸຄ& ລຜູ້ໃດ ໄດ້ຜ້າເຫຼືອDນ້wໆ ຫ້wບ່າຄົ່Jໄບໝາຄົໜທັiາ ກໍ່ສົໝ ມຸຕິ*ວ່K ບຸຄ&ລຜູ້Oັ້ ໄດ້ເບັໜຟິdຂຸ ໃນກຼະຍາໝOັ້ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ດ້Jຽແທ້ ສາlໜາເຮົາ kພຕ ຖາຄຕ ນີ້ຍັDຄົDຄົປ ຈົປຢູ່ເທົ້າ 5000 kພວັlາ ຜີ່າJຈັ ນັປສັDຂຽາ ໃຫ້ເບັໜລດູ ໄດ້ 1 ຫໝື່ຣ 5000 ລດູ ຜີຈັບຸຣໃຫ້ເບັໜ ເດືvຣໄດ້ 60,000 ກໍ່ບໝີຄາ ຄັໜຈັຈາໃຫ້ເບັໜວັໜ Eເບປາສົf ໄດ້ 1 ແສໜ 2 ຫໝື່ຣ Eເບປາສົf ຜີຈັກົfໃຫ້ເບັໜວັໜ ສີໜນ້wໄດ້ 1 ແສໜ 2 ຫໝືຣວັໜ ສີໜນ້w ກໍ່ບໝີແບd ຜີຈັແຈdໃຫ້ເບັໜວັໜໄດ້ 1 ລ້າໜ 8 ແສໜວັໜ ຜີຈັບັໜໃຫ້ເບັໜ ຍາໝໄດ້ 6 ໂກfບາຽ 8 ລ້າໜ 8 ແສໜຍາໝ ພຸ້ຣແຊຼ.

 ອນັນທ kດູາອາOົເອີຽ ໃນເມື່v ຊີ້ໜສາlໜາ kພຕຖາຄຕ ນີ້ຊີ້ໜ ກໍ່ຊີ້ໜໄບໃນ ບີຊJດ ມຸສິກາມັຄ&ທ ພາສາ ລາJ ວ່Kບີໃດມີໃນ ຄີໝຫັນ* ລດູເດືvຣ 6 ເພັD ວັໜພຸດບໍຣສຸດ ມື້ເຕົ້າຍີ່ ອັໜມີນັdຂັຕ*ລືd ຖືdຫໜ່ວຽຊື່Jາ ວິສັກ)າ ອັໜມີໃນຍາໝແຖ ໄກ້ຈັຮຸ່A ພຸ່Aເຫັໜຫ້ໜາ ອລຸເOາໄທ ໄຂ ຣັlໝີ ຜ່vAພາຽໃສ ງາໝດູຊອາf ແຕ່Oັ້ ສພ%ສາຣິຣິd kກ ທາfເຈົ້າທັiາ ອັໜຢາຽຢັDຢູ່ ທັຸຫໝູ່ໄມ້ໄພພໜອໝ ຈvມເຂົາຍຸ ຄັໜທvຣ ທັDແມ່oໍ້ຄຸAຄາ ມຫາສມຸດ ສຸດແດໜ ແສໜໂກf ຈັກdວາໜ ອັໜເບັໜທີ່ຢູ່ ແຫ່Dຫໝູ່ຜີເຊື້voໍ້ ລົ oັຄຸດມນຸlາ ກຸມພັໜ ຄັໜທັພ%ຍັd ເມືvງແມໜແດໜສJັຣ ກໍ່ບໝີຮູ້ເສົ້າ ແຕ່ Oັ້ kພສາຣຣິkກທາ;ເຈົ້າທັiາ ຈີ່Dເສັfດມາ kບຊຸມກັໜເບັໜດັ່Dຕົໜ ອົDkພສຸຣເພf ຍາໝເມື່vເສັfດ ຍົdຍ່າDຍ້າຽໄບໝາ ລີ ລາຂື້ໜເຫໜືອ ຣັຕ*ນບັໜລັD ນັ່DkກຊັDກຊິf ຊຖິfຢູ່ແທປເຄົ້າ ໄມ້ສີມຫາໂພf ແຖ່ໜແກ້J kພນັ່Dແລ້J ພັພ%ແນ່DເຊິDດູ ຕເກີDງາໝສູAໄດ້ 18 ສັv kພກໍ່ລເລັ່D ເບັ່DອັvຍັDແສd ສຸພັຯn ລັDສີ ແຕ່kບຖພີພຸ່Aຂື້ໜ ທົ່Jພື້ໜມຫາສມຸດ ບັພaຕາ ຣັlໝີ ມີວັOວັOາ ວັຄ&າຽາມຽາ ມາເວiາເຫຼືອD ພໍ່ເຫຼືອDຫຼາຽ ຫຼາັ ໂອພາfເພັ່Dkບກາຽ ທົ່dທິlບົJຣພາ ເພັ່Dຣັlໝີໄບ ໄກ ຍັDເລົ່າມາລວັDລໄວ ວຽຣຄvບຂື້ໜ ກ້ຽວຮvບ ທໂມ ລີ ທຽມຣັlໝີ ຜາຽແຜ່ລ້vມ ດັ່Dສາຽພົ້າແມປເຮືvງຮາJ ຢູ່ພຼັຣ ລາຽພິລາຄືດັ່D ສຸວັໜນຄາfຄາຄື ສີມັໜເຊfຖາຣັ lໝີ ເຫຼືອຫຼາຽແສDອ່vຣ ຄືດັ່DຫົDສບາf ຊາຕິຣັlໝີ ທົDຍີ ຍັ່D ຄືດັ່Doໍ້ຄັ່Dໃສໄຕຄຳ ນິລນິລາ ທັໜທີຂຽວກໍ່ຂຽວ ງາໝຍີຍັປ ຄືດັ່DບີdແມDຄັປ ເຫຼື້ອໝຍີເຍື່vງ ບິຕບິຕາ ທັໜ ທີເຫຼືອD ກໍ່ເຫຼືອDງາໝຫຼາຽຫຼັາ ຄືດັ່DດັvບຸOofນ້w ສ້wສຸຣ ພີ ທຽມດັ່Dຈຳບາຈຳບີ ກນີກາກ້າໜເກf ງາໝພJAເພf ອເoຊາເລາ ຫິຕ*ເລາ ຫິຕ*າ ທັໜທີແດDກໍ່ແດD ງາໝຍີ ຍ່vAໆ ແດDກ້ຽAອ່vຣ ສັຸຂຸມາໜ ທຽມທvAຈາໜ ເຮືvງເຫື່v ຄືດັ່Dດັvໄມ້ ເມື່vນົDເຮືvງ ສັຸຂຸມາໜເຮືvງຮຸ່A ພຽAພົ້ໜພຸ່Aກາຍຽາ ໂອທັໜຕ ໂອທັໜຕາ ທັໜທີຂາJ ກໍ່ຂາJງາໝສຸທ{ຍີ່D ມີວັOຜ້ຽAສີ່D ສັDຂາໜ ຍາມຍາມາ ຢາຽຢັDຢູ່ເບັໜຫໝູ່ເບັໜຄູ່ ຢູ່ຊvຣລvຣ ທັໜທີອ່vຣ ກໍ່ອ່vຣງາໝແກໝສີ້J ຂື້ໜເຫໜືອວ່າDຄີ້J ເມືvຮvດo ລາ ອັໜນີ້ ທໍ່ແຕຈາ Eບປມາທຽມເຫf ອັໜຈັກ່າJໃຫ້ ຫໝົດ Eບປເທfແທ້ ກໍ່ຍັDມີເຫຼືອຫຼາຽ ຣັlໝີຜ່າຽແຜ່ລ້vມ ຄືດັ່D ແຖJແກ້Jອ້vມແກໝຄຳ ຣັຕ*ນຮ້wຮvບ ຄືດັ່Dkພຈັໜ ແຈ້Dຈvດເມືvງແມໜ ທັDບໍຣິວາໜ ແສໜດJAດາJ ເດຽລດາf ຄືດັ່D kພສຸຣິຍາf ໂອພາfສ່vAໃສ ງາໝເຮືvງຮຸ່A ຮຸ່AທັDຫໜ້າ ຮຸ່A ທັDພົ້າ ຮຸ່AທັDດີໜ ຮຸ່AທັDອີໜ ຮຸ່AທັDພົໝ ຮຸ່AທັDຍົມໝo oັຄຸດ ມນຸl ກຸມພ%ັຣ ຄັໜທັພ% ຍັdຂ ອາລັກ)າ ເທພ%ດາ ສຸລາສຸລີໜ SສJຣ ຊJຣກັໜລົDມາ ຄີຄືdຄີຄື່ໜ ຖືທຸAເຈັ້ຽ ແລທຸAໄຊ ທຸAທvAກJາຽແກໝຊໍ່ kບທູບkບທີປ ໄຕ້ຕິfຕໍ່ຕາໝ ທຽຣ ເຄື່vງkບດັປ ລຽຣທັຸພາັ ຫຼີ້ຣເຄື່vງຫຼາັ ບູຊາ ເສປສຂAຽາ ມJຣມີ່ ມີທັDບີ່ ຫໍຣບຳ ຊໍຂັປຂາໜທັຸສີ່D ສvຣໄລຕ່wຕີ່D ແກໝພາfສvຣເນືvງOັ ໄບດ້JຽສີDໂຂໜ ມvມມາຽ ພ້vຣຣລຸດຣລາຽ ເບື້vງບາຽຕີ ຕຸຣິຽະດົໜຕີ ຄີຄຶdຄີຄື່ໜ ຂັປພ້vຣຊື່ໜ ບູຊາ ສາທຸກາໜທັຸແຫ່D ຄື່ໜເຄົ້າແບ່DເຖີDພົໝ ສຽAລງົໝພົ້າຮ້vງ ສ່vAໃສສີ ເຂົາຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ ດັDທົ່Jເທົ້າ ຊvດ kພທໍຼນີ ສັfຍີໜດີທັຸແຫ່D ດJAແກ້Jແກ່D ອັlຈັໜ ເຂົາເສໝຣ ຜັໜງາໝ ຢູ່ຄີຄ້JາDໆ oໍ້ສໝຸດກ້າJA ກໍ່ຂຳເຂືvກ ເຍືvກຕີພvA ລນvAລລvກ ເລີຽລJດເບັໜ ເຂົ້າຕັvດັvໄມ້ ພົ້ໜຂື້ໜບູຊາ kພ ຍvດໄທ້ ຊີOສາlໜາ ເມື່vOັ້ເທພaບຸດ ເທພaາ kພຽາອີໜ kພຽາພົໝ ຈີ່Dຂໍໂອກາf ຣາທ{o ອົDສັຖ%າໂຄດົໝບໍຣົມໝບຸພິf ເພື່vຈັໃຫ້kບວຸຕິ ທັມໝເທlໜາ ອັໜເບັໜທີສຸດທີຊ້w.

 ເມື່vOັ້ kພຍvດສ້w ສັພ%pູ ທໍ່ວ່KຍັDຈັໄດ້ເບັໜຄູ ສ່Dສvຣ ແກ່ບາoສັfທັiາ ໄດ້ 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ແລ້Jkພຕົໜແກ້J ຈີ່Dຍົdຂື້ໜຍັD kພຫືຣໄທ ໄຂkກອູບແກ້J ອັໜຜ່າໜແຜ້J ໃສເຕັໝໄບດ້Jຽ ບັໜຈັໜ ຄັນທຣົlາຂvAຫvມ ກຼ່າJຄື່Jາ kກອvມoໍ້ ອມຸຕ*kກສີລາ ຢາຽຢາf kພກໍ່ຮJາຽໂຮຽຜາຽໂຜf ເບັໜ ຣົlທັມໝເທlໜາ ໄຂສົDໂສf ຫົfທັDອີໜ ຫົfທັDພົໝ ຫົfທັDຍົມໝ o oັຄຸດ ມນຸlາ ກຸມພັໜ ຄັໜທັພ%ຍັd ອາລັກ)າ ເທພ% ດາ ສຸລາສຸລີໜ SສJຣ ຊJຣກັໜມາ ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ຕື່ໜເຕັ້ໜແລ້J ເວັ້ໜຈາັ ບາປກຳ ອັໜຕົໜໄດ້ກທຳ ດ້Jຽໂທfທຸຈ{ລິf 3 kບກາໜ ຄື່Jາ ກາຍຽະ ວKຈີ ມເo ເລາເພາ ເທາເສາ ເມາເຫາ ກີ້Jໂກf ໂສfເສັຽຫໝົດແລ້J ເຫfວ່Kຕົໜໄດ້ ດູດກີໜoໍ້ແກ້J ມທຸຣົf ໃຈຫJາໜຊື່ໜຊ້w ເມື່vOັ້ kພຍvດສ້w ສພ%pູ ທໍ່ ວ່KຍັDຈັໄດ້ ເບັໜຄູສັ່Dສvຣ ບັOສັfທັiາ 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ແລ້J kພຕົໜແກ້J ຈີ່Dມ້າDຍັD ບັໜຈຂັໜ ທັDຮູບ ສູບຈິfໃຈ ຫໜີໄບ ທາDໃດ ໃຜກໍ່ບໝີຮູ້ຮvດເຈົ້າ ກໍ່ທໍ່ແຍDຍvດແກ້J ກ່ຼາJຄື່Jາ  ອມຕ ມຫານຄvຣ ນີຣພ%າໜ ພຸຣແຊຼ.

 ດJAkບເສີf ອັໜບໍ່ຮູ້ເຖົ້າ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າkພຽາf ບໍ່ຮູ້ຕາຽ ບໍ່ຮູ້ເກີf ບໍ່ຮູ້ຕັ້Dກຳເນີf ໃນວັຕ*ສົDສາໜ ເມື່vພາຽສຸດພາຽ ຊ້w ພຸ້ຣແຊຼ ດ້Jຽແທ້ ສາlໜາkພພຸທ{ ເຈົ້າແຫ່Dເຮົາ ອັໜລ່JAໄບແລ້J ລົມາເຖີDວັໜນີ້ໄດ້...2557...kພວັlາ ຄົປກັປ.....9.......ເດືvຣບາຽ.....5...........ວັໜກັປທັD ວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ແຊຼ ອoຄາຕ kບວໍຣໍ ພຸທ{ສາlໜາ ຍັDຈັມີມາ ພາຽຂ້າDຫໜ້າ Oັ້ອີdບໝີນ້w ຍັDຢູ່.............kພວັlາຄົປ ກັປທັD..............ເດືvຣບາຽ...................ວັໜກັປທັD ວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ເບັໜເຄົ້າ ກົfເຂົ້າມາໃນ ເຫມັນ*ຣດູເດືvຣ...................ຄ່ຳວັໜ................ ເບັໜມື້ຮັປ ທຈໍສໍໄສເສັf ເສັfດໃກ້ ແຝDພັປຈັປ ນັກ)ຕ*ລືd ຖືdຫໜ່ວຽຊື່Jາ ບຸພ%kຜຼະຄຸOີ ໂອພາfລັູໄສສໜິດ ອັໜສຖິfຢູ່ ໃນສີDນ ຣາສີ ໃນວັໜພຸ່Aຫໜ້າ ນີ້ແຊຼ.

 ຈັຕ*າເລາທັມໝາ Iີ ທຳທັiາ 4 kບກາໜ ກຼ່າJຄື່Jາ ອາ ຍຸວັO ສຸກ)າຜຼາ ອາເລາຄາຽາ ພາວຖ້Jຣ 5 ບັຕິ*ພາ ນຖ້Jຣ 6 ອາທິບັfເຕັຍຽະຖ້Jຣ 7 ຈົ່Dເສັfດເຂົ້າ ຄ້ຳຄົDທົDໃນ ຂັນທສັ*oໜ ແຫ່Dມັຄ& ບິຕ*ເຖໜ ສັມໝເນຣເຈົ້າ ອົDຖິLດຢູ່ໃນ ວັfວາອາຣາໝ ທີ່ນີ້ ພ້vມດ້JຽEບປາສົd Eບປາສີກາ ກໍ່ຈົ່Dໃຫ້ຢູ່ ສັຸສບາຽດີ ທັຸໆຄົໜກໍ່ຂ້າເທີ້ໜ ສາທຸໆອນຸເມາທາມິ 

 

ມໄລຫໝື່ຣ

 ນເມາຕັl ຟຄວໂຕ ອຣຫເຕາ ສັມໝາສັໝພຸທັ{l

 ນເມາ ຕັl ຖູອຕິເຕ ກິຣຕິລຕນ ບຕິຖ{ານຟູເຕ ລັDກາທິປບ ສAຂາເຕ ຕາໝkພບັຯnິທິເບ ວິຫາ ຣຕີຕິ ກິຣ ດັDໄດ້ຮູ້ມານີ້ ວ່K ອຕິເຕກາເລ ໃນກຼະ ທີ່ລ່AJມາແລ້J ຍັDມີ kພເຖຣເຈົ້າ ຕົໜ 1 ຊື່Jາ kພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ຜູ້ມີSທິ{ຣິf ທີ່ຜາກົfຢູ່ ໃນເລາຫາ ຊົຯnບົf ຕາໝທີ່kພບັຯnິິທວິປ ກຼ່າJຄື່Jາ ທວິປລັDກາ ອັໜເບັໜທີ່ຕັ້D ແຫ່D kພຣຕ*ຯໄຕຼແກ້J 3 kບກາໜ ຢູ່ມາວັໜນື່D kພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຊາໜ ມີອຟີpາໜ ເບັໜທີ່ຕັ້D ຫັJງວ່K ຈັຊ່w ສັfoລົd ໃຫ້ເຂົາພົ້ໜຈາັ ທຸກ)າເວທ{o ອັvຈາັ ຄັvຂັDຄັD ຄາ ແລ້Jຈີ່Dໄດ້ ບັfoໜໃຫ້ຮ່າDກາຽ ແລະ ຈິfໃຈຂvAຕົໜ ໃຫ້ມີ Sທິ{ຣິທີ{ ລົDໄບເຖີDoລົd ເມື່vລົDໄບoລົdແລ້J ກໝີດັvບົJ ທໍ່ກົDຈັd ກໍ່ຜູດຂື້ໜມາຮvAຮັປEົາ ແລ້Jທ່າໜກໍ່ດົໜບັfoໜ ໃຫ້ຫ່າຝົໜຕົdລົD ມາມvດໄພົoລົd Oັ້ໃຫ້ເສັຽຫໝົດຊີ້ໜ ຫໝໍ້ທvAແດD ອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽoໍ້ກົf ກໍ່ແຕdກຈັfກຈາຽ oໍ້ກົfOັ້ ກໍ່ເຫືvດແຫ້D ຫາຽໄບ ພູເຂົາໄພົທັiາ ກໍ່ມົ່ໜທຼາຽລົD ຕົ້ໜງີ້Jໃນoລົd ກໍ່ ຫັdໂຄ່ໜ ມຸ່ຣເບັໜຝຸ່ຣຜົDທຸລີ Oັ້ແລ.

 ໃນກຼະຄາJOັ້ ສັfoລົdທັiາ ກໍ່ພົ້ໜຈັາ ທຸກ)າເວທ{o ຈີ່Dໄດ້ພ້vມກັໜ ມາຂາປໄຫJ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ ຖາໝວ່K kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? ຈີ່Dໄດ້ມາໂຜf ພັJຂ້າkພເຈົ້າ ໃນກຼບັfນີ້ ລົ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຕvບວ່K. 

 ເຮົາກໍ່ ມາແຕ່ເມືvງ ມນຸlາໂລdພຸ້ຣ ແລ ພັJສັf oລົdທັiາ ຈີ່Dກຼ່າJວ່K ສາທຸໆ ຖ້າຢ່າDOັ້ ກໍ່ເບັໜກາໜດີ ເຊີ່D ຫາທີ່ ອັໜຈັບຽບທຽມ ບໝີໄດ້ແລ ພັJຂ້າພະເຈົ້າທັiາ ກໍ່ໄດ້ທົໜທຸັ ທໍຣມາໜ ຢູ່ໃນoລົdນີ້ ເຫຼືອລົ້ໜພົ້ໜkບຫໝາໜ ບໍ່ຮູ້ວ່K ຈັຊິຊື້ໜເວໜ ກຳໄບ ເມື່vໃດ? ຂໍໃຫ້kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dໄດ້ເມຕ*າ ໄບບັvຂ່າJ ຍາຕ*ິຟີ່ນ້vAທັiາ ຂvAຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົາເຮັfບຸຣ ຮັdສາສີໜກີໜທາໜ Eທິ{ສົ່Dບຸຣມາໃຫ້ ພັJ ຂ້າkພເຈົ້າທັiາ ແດ່ກໍ່ຂ້າເຖີ້ໜ ຄັໜວ່K ພັJສັfoລົd ກຼ່າJດັ່D ນີ້ແລ້J ຕ່າDຄົໜກໍ່ຕ່າD ບັvຊື່ຂvAຕົໜ ແລ ຊື່ຍາຕິ*ຟິນ້vA ສາຽເລືvດເລາຫິfຂvAຕົໜ ແລ ທັDຕຳແຫໜ່ງ ທີ່ຢູ່ ຂvApາຕິ*ຟີນ້vA ສາຽເລືvດເລາຫິf ຂອDຂ້າkພເຈົ້າ Oັ້ຊື່ ຢູ່ບ້າໜOັ້ ເມືvງ Oັ້ ຂໍໃຫ້ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dໄບບັvຂ່າJ ບ່າJໃຫ້ເຂົາພັDຮູ້ ແດ່ກໍ່ຂ້າເທີໜ.

 ວ່Kຜູ້ຂ້າໄດ້ ກທຳບາປໄວ້ຢ່າDOັ້ ແລ້Jຈີ່D ໄດ້ມາ ທົໜທັຸ ທໍຣມາໜ ຢູ່ໃນoລົdນີ້ລົ ຂໍໃຫ້ເຂົາ ຮີປກທຳບຸຣ ໃຫ້ ທາໜຮັກ:າສີໜ ພັDລົlາທັມໝ ເທlໜາ ບູຊາ kພຣັຕ*ຯ ແກ້J 3 kບກາໜ ແລ້Jຈົ່Dຢາfoໍ້ ຫໝາຽທາໜ ສົDມາໃຫ້ ພັJຂ້າ ພະເຈົ້າ ແດ່ເຖີ້ໜ ເພື່vໃຫ້ພັJຂ້າພະເຈົ້າ ພົ້ໜຈັາoລົdໂດຽ ໄວ ແດ່ເທີໜ ເບັໜອັໜວ່K ຝູງສັfoລົdທັiາ ເຂົາກໍ່ຊີDກັໜ ສັ່D oໍkພເຖຣເຈົ້າ ດ້JຽສຽAອັໜ ດັ່Dທີ່ກຼ່າJ ມານີ້ສູ່ຄົໜ ຫັ້ໜແລ.

 ເມື່vOັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ໄດ້ໄບເຖີ່Dຫໝໍ້ oລົdຫໜ່ວຽໃດ ກໍ່ໄດ້ມີ ພັJສັfoລົd ໃນຫໜ່ວຽOັ້ ສັ່DຄJາໝມາ ວ່Kດັ່D ດຽວກັໜ Oັ້ແລ ຄັໜວ່K kພເຖຣເຈົ້າ ໄດ້ທຽວໄບ ໂຜfສັf oລົd ຢູ່ຕາໝສົໝຄJຣແລ້J ກໍ່ກັປຄືໜມາ ສູ່ມນຸlາໂລd ແລ້J ກໍ່ໄດ້ໄບ ບັvຂ່າJແກ່ ພັJມນຸlາ ຄົໜທັiາຜູ້Oັ້ ໄດ້ກທຳ ບາປກຳໄວ້ຢ່າDOັ້ ແລ້Jຕາຽໄບ ໄດ້ໄບຕົd oລົdOັ້ ແລ ໄດ້ສັ່DຄJາໝມາຫາ pາຕິ*ຟີນ້vAທັiາ ຜູ້ມີຊື່ດັ່DOັ້ ຢູ່ບ້າໜເມືvງOັ້ ໃຫ້ພາກັໜ ກທຳບຸຣ Eທ{ິສົ່Dໃຫ້ ຄົໜທັiາໄດ້ ພ<D ແລ້J ກໍ່ອັlາຈັໜ ເພາະວ່K ຄົໜຜູ້ຕາຽ ໄບແລ້JOັ້ ກັປຊື່pາຕິ*ຟີນ້vA ຜູ້ຍັDຢູ່Oັ້ ມີkບກົfຊື່ເບັໜຈີD ຕາໝຖ້vຽຄຳ ຂvAkພມໄລ ເຖຣເຈົ້າມາບັv ຈີ່Dພາກັໜ ເຊື່vຄັdແນ່ ແທ້ແລ້J.

 ຮີປພ້vມພາກັໜ ກທຳບຸຣໃຫ້ທາໜຮັd;າສີໜ ພ<Dຣົlາ ທັມໝ ເທlໜາ ລົ ບູຊາkພຣັຕ*ຯໄຕຼ ແລ້JEທິ{lາ ສົ່Dສ່Jຣ ບຸຣໄບໃຫ້ ເມື່vkພມໄລເຖຣເຈົ້າ oໍເອົາຂ່າJ ທີ່ພັJ pາຕິ*ຟີນ້vA ເຮັfບຸຣEທ{ິlາ ໄບໃຫ້Oັ້ໄບບັvແກ່ ພັJສັf oລົdອີd ເມື່vພັJສັfoຣົd ໄດ້ຮັປບຸຣກີfໃຈ ໄດ້ອນຸເມາທໜາ ສາທຸກາໜ ແລ້Jສັfoຣົd ທີ່ມີບາປກຳນ້w ກໍ່ໄດ້ພົ້ໜຈາັo ຣົdໄບ ຫັ້ໜແລ ສ່Jຣຜູ້ທີ່ ມີບາປກຳ ອັໜແຮDກ້າ ກໍ່ໄດ້ບັໜເທົາທັຸ ເບົາບາDລົDໄບ.

 ເມື່vpາຕິ*ຟີນ້vA ເຮັfບຸຣEທິ{lາ ສົ່Dບຸຣໄບໃຫ້ອີd ໃນພາຽຫຼັງແລ້J kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້oໍEົາ ໄບແຈ້Dຂ່າJອີd ຫຼາຽເທື່v ພັJສັfoຣົd ທີ່ຍັDບໍ່ພົ້ໜທັຸ ຢູ່ດ້Jຽບາປ ກຳ ອັໜຫໜັກຫໜາOັ້ ກໍ່ໄດ້ເບົາບາD ລົDໄບເບັໜລຳດັປ ຈົໜກ ທັDໄດ້ ພົ້ໜຈັາoຣົdໄບ ຫັ້ໜແລ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ກທຳ ຢູ່ຢ່າDOັ້ ເສີໝມາ.

 ຢູ່ມາວັໜນຶ່D ຮູ່ງເຊົ້າຂື້ໜມາ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ ຄvA ບາfຄາfຈີວvຣ ໄບຖ່ຽວບີຯີfບາf ໃນວັໜOັ້ ຍັDມີຊາຽຜູ້ນຶ່D ທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ເຊີ່Dຫາລ້ຽAມາof ຢູ່ຕຼອfມາ ໃນຕvຣ ເຊົ້າວັໜOັ້ ໄດ້ໄບອາປoໍ້ ໃນkສເບາກ)າຣຯີ ນັvບ້າໜ ໄດ້ເຫັໜ ດັvບົJບາໜ ກີfໃຈຈີ່Dໄດ້ ເກັປEົາດັvບົJ 8 ດັv ຂື້ໜມາຈາັkສແລ້J ຈີ່Dໄດ້ຖືເດີໜມາຕາໝ ມັຄ&າຫົໜທາD ກໍ່ໄດ້ເຫັໜ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ເດີໜມາ ກໍ່ເກີ;ມີ ສັທ{າເຫຼືອໝໄສ ຈີ່Dໄດ້ EົາດັvບົJ 8 ດັvOັ້ ເຂົ້າໄບຖJາຽ kພເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jກໍ່ຕັ້D ຄJາໝkບາຖໜາວ່K ບໍ່ວ່Kຜູ້ຂ້າ ວຽຣວາຽຕາຽເກີ; ໃນຊາfໃດໆ ພົປໃດໆ ກີf ຂື້ໜຊື່Jາ ຄJາໝທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ກໍ່ຢ່າໄດ້ມີ ແກ່ຂ້າkພເຈົ້າເລີຽ.

 ເມື່vOັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ອນຸເມາທໜາວ່K ຈົ່Dສຳ ເດັf ດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ຂvAເຈົ້າເຖີ້ໜ ແລ້JເວຼKOັ້ kພມໄລເຖ ຣເຈົ້າ ກໍ່ຄິfວ່K ດັvບົJ 8 ດັvນີ້ ເຮົາຈັEົາໄບບູຊາ ໃນທີ່ໃດ ຈີ່Dຈັດີຫໜໍ ຈັoໍໄບບູຊາ ຕົ້ໜສີມຫາໂພf ບ່vຣທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຕັຼlາຮູ້ ຫຼື ຈັoໍໄບ ບູຊາທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າທົDສແດD kພທັມໝຈັd ກັປkບລັຕ*ນສູດ ເບັໜຄັ້Dທຳອິf ຫຼື ຈັoໍໄບູຊາໃນທີ່ kພພຸທ{ເຈົ້າ ຊົDkບຣິນິພ%າໜ ແຕ່ ທີ່ເລົ່າOັ້ ເຮົາກໍ່ເຄີຽໄບ ບູຊາມາແລ້J.

 ເມື່vຄິfຢ່າDນີ້ແລ້J ຈີ່Dຄືfຕໍ່ໄບວ່K kພຈຸຣາມຯີ ເທີDສັJຣ ອັໜເບັໜທີ່ບັໜຈຸ kພຼະເກfທາf ກັປທັDkພທາຖະທາf ຄືkພແຂ້J ແກ້J ກ້ຳເບື້vງຂາJ ຂvAkພພຸທ{ເຈົ້າOັ້ ເຮົາຍັDບໍ່ທັໜໄດ້ໄບ ບູຊາຈັເທື່v ຄັໜຄືfຢ່າDນີ້ແລ້J ກໍ່ເດີໜທ່ຽວບິຯfີບາf ໄດ້ ພໍສົໝຄJຣແລ້J ກໍ່ກັປຄືໜມາສູ່ວິຫາໜ ກໍ່ສັໜຟັຕ*າ ອາຫາໜ ສຳເດັfແລ້J 

 ກໍ່ເຂົ້າ ຈຕຸຖ{ຊາໜ ກໍ່ເລີຽເຫາະ ທpາໜຂື້ໜ ໄບສູ່ສັJຣ ໃນຂໜະ ອືfໃຈດຽວ ກໍ່ໄບເຖີD kພຈຸຣາມຯີເຈດີ ໃນດາວດີDສາສັJຣ Oັ້ແລ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ເດີໜວຽຣ kພເຈດີ 3 ຮvບ ຈີ່Dໄດ້EົາດvກບົJ 8 ດvັເຂົ້າບູຊາ kພ ຈຸຣມຯີເຈດີ ໃນທິfທັD 8 ແລ້Jກໍ່ນັ່Dຢູ່ ທີ່ສົໝຄJຣ ສ່Jຣ ຂ້າDຫໜຶ່ງ ກໝີໃນກຼະບັfນີ້ ແລ.

 ໃນວັໜOັ້ ເບັໜວັໜkພຼະ 8 ຄ່ຳພໍດີ kພຽາອີoທພ້vມດ້Jຽ ເທພ%ດາທັiາ ກໍ່oໍEົາ ທິພ%ບຸບxາ ມາລາດvັໄມ້ ແລ ທູບທຽຣ ເສັfດມາໃນທີ່ kພຈຸຣມຯີເຈດີ ກທຳບທ{ ກ)ີຯn 3 ຮvບ ແລ້Jບູຊາ kພເຈດີ ຄັໜບູຊາແລ້J ຈີ່Dໄດ້ພາ ເທພ%ດາທັiາ ມາຂາປໄຫ້J kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່D ຖາໝວ່K kພຜູ້ເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ ຖJາຽkພພvຣ ຕvບວ່K ອາfຕມາມາຈາັ ມນຸlາໂລd ເມືvງຄົໜ ເພື່vມານມັlກາໜ ກາປໄຫJ້kພເຈດີ.

 ໃນຂໜະOັ້ ກໍ່ຍັDມີ ເທວບຸດ ຕົໜຫໜຶ່ງມາ ມີkບຣິວາໜ ຮ້wອົD ເຂົ້າມາໄຫJ້kພເຈດີ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝ ວ່K ເທພ%ບຸດ ອົDທີ່ມາOັ້ແມ່ໜ kພສີອຣິຽະເມfໄຕຼ ບໍ? kພຽາອີໜຕvບວ່K ບໍ່ແມ່ໜ ເບັໜເທພ%ບຸດ ຜູ້ມີບຸppະ ສົໝ ພ%າໜ ເລັdໆນ້wໆທໍ່Oັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ເທວບຸດອົDນີ້ ໄດ້ກທຳ ບຸppະສົໝພາໜ ສ້າDສີ່Dສັໜໃດໄວ້ ຈີ່Dມີkບຣິວາໜພໍຮ້w kພຽາອີoທ ຈີ່Dຕvບວ່K ເມື່vກ່vຣ ເທພ% ບຸດອົDນີ້ ເບັໜຄົໜທັຸໄຮ້ຂີໜໃຈ ທ່ຽວກ່ຽວຫຽ້າ ມາຂາຽ ລ້ຽAຊີວິf ຢູ່ມາວັໜຫໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ທາໜເຂົ້າ ແກ່ກາກ້vຣຫໜຶ່ງຈີ່Dໄດ້ມາ ເກີ;ໃນສັJຣ ມີkບຣິວາໜ ພຽAຮ້wດຽວ ນີ້ແລ.

 ໃນລຳດັປOັ້ ຍັDມີເທພ%ບຸດ ອົDໃຫໝ່ຫໜຶ່ງ ພາkບຣິ ວາໜ ພັໜຫໜຶ່ງມາເຖີD kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຖາໝວ່K Oັ້ແມ່ໜ kພສີອຣິຽະເມfໄຕຼ ບໍ? kພຽາSoທ ຈີ່Dຕvບວ່K ບໍ່ແມ່ໜ ເບັໜແຕ່ເທພ%ບຸດ ອົDຫໜື່ງທໍ່Oັ້ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່D ຖາໝວ່K ເທພ%ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ກທຳບຸຣ ສີ່Dສັໜໃດໄວ້ ຈີ່Dມີkບ ຣິວາໜ ພັໜຫໜື່ງ kພຽາSoທ ຕvບວ່K ເມື່vກ່vຣພຸ້ຣ ເທພ% ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ເບັໜຈ່າລ້ຽAງົJທັiາ ກັປຫໝູ່ໄດ້ທາໜເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ຫໝູ່ລ້ຽAງົJດ້Jຽກັໜ ກໍ່ຈີ່Dມີ kບຣິວາໜພັໜຫໜື່ງ Oັ້ແລ.

 ລຳດັປຕໍ່ມາໄດ້ມີ ເທພ%ບຸດອົDຫໜື່ງ ເຂົ້າມາອີd ມີ kບຣິວາໜ ພໍຫໝື່ຣມາເຖີD kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖາໝຄືໜຄືເກົ່າ ແລ ກໍ່ຖາໝຕໍ່ໄບ ຈົໜຈົປຄົປ ຈຳນJຣ ເທພ%ບຸດ ທີ່ເຂົ້າມາ ໄຫ້Jkພເຈດີ ອົDໃດເຂົ້າມາ ເຫັໜແຕ່ໄກ kພ ມໄລເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖາໝ kພຽາSoທທິຣາfເຈົ້າ ກໍ່ຕvບຈົໜ ຈົປຄົປ ຈຳນJຣຄຳຖາໝ ຕາໝຈຳນJຣ ເທພ%ບຸດ ທີ່ມາບູຊາ Oັ້ແລ.

 ບັfນີ້ ຈັໄດ້ກ່ຼາJຄືໜ ເຖີDເທພ%ບຸດ ອົDທີ 3 Oັ້ກ່vຣ ແລ ມີkບຣິວາໜພໍຫໝື່ຣ ແຕ່ກ່vຣOັ້ ທ່າໜໄດ້ກທຳບຸຣ ອັໜໃດໄວ້ kພຽາSoທທິຣາfເຈົ້າ ຈີ່Dຕvບວ່K ແຕ່ຊາfກ່vຣOັ້ ເທພ%ບຸດອົDນີ້ ໄດ້ໃຫ້ທາໜ ເຂົ້າໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ສັມໝເຯັໜ ແລ.

 ລຳດັປຕໍ່ໄບ ມີເທພ%ບຸດ ອົDທີ 4 ມີkບຣິວາໜ 2 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽຜຼະບຸຣ ໄດ້ທາໜເຂົ້າໃສ່ບາf ໃຫ້ແກ່ຟິdຂຸ ແລ ລຳດັປອົD ທີ 5 ນີ້ ມີkບຣິວາໜ 3 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ເຜົາ ຊັາສົປຄົໜຕາຽ ຫາທີ່ເພີ່Dບໍ່ໄດ້ ພ້vມທັDທຳບຸຣ ແຈdເຂົ້າເວໜຫາ ແລ ລຳດັປອົDທີ 6 ກໝີkບຣິວາໜ 4 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽ ບຸຣອັໜໄດ້ ເຫຼື້ອໝໄສສັທ{າ ໄດ້ທາໜບເຈ{ຍຽ໌ 4 ມີຈີວvຣ ເບັໜຕົ້ໜ ພ້vມທັDຕັ້Dຕົໜ ຫໝັ້ຣຢູ່ໃນສີໜ ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 7 ມີkບຣິວາໜ 5 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ເຫຼື້ອໝໄສສັທ{າ ໃນkພພຸທ{ສາlໜາ ບູຊາkພຣັຕ>ຕນໄຕຼ ບັເຈ{ຍຽ໌ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ສ້າDວິຫາໜ ສ້າDສາຖູບ ຮູບ kພເຈົ້າ ແລ ເຈດີ ມີບັກdຕິໃນສີໜ 5 ສີໜ 8 ບໍ່ຂາf ແຕ່ຊາfອັໜຍັD ເບັໜຄົໜOັ້ ແລ ລຳດັປ ອົDທີ 8 ມີkບຣິວາໜ 6 ຫໝື່ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ສ້າDໄວ້ ໄດ້ຮັກ:າ Eເບປາສຖາສີໜ ແລ ສ້າDສາຖູບ ຮູບkພເຈົ້າ ແລະ ເຈດີ ບັູຕົໜສີມ ຫາໂພf ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 9 ມີkບຣິວາໜ 7 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣໄດ້ ບJດເບັໜສັມໝເຯັໜ ໃນສາlໜາ ໄດ້ຮັກສາສີໜ ບໍຣິບູຣ ໄດ້ເພີ່ໝພູຣ ກິຈ{ວັ;ບົJຣບັf Eບປຖັາ ຄູບາອາຈາໜ ດ້Jຽoໍ້ ຮ້vຣ oໍ້ອຸ່ຣoໍ້ເຢັໜ ບົJຣບັf ກJດວັfວKບໍ່ຂາf ແລ ລຳດັປ ອົDທີ 10 ມີkບຣິວາໜ 8 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜຕົໜໄດ້ ເບັໜຄົໜທັຸໄຮ້ ໄບຫາທ່ຽວຂົໜຂJາຽ ບັvກຸສົໜຕໍ່ ຝູງຄົໜທັiາ ຜູ້ຮ່າDມີ ໃຫ້ຮູ້ເມື່v ເອີ້ໜບັvເພື່vສັທ{າ ຍາໝkພມາບີຯີfບາf ບໍ່ໃຫ້ຂາf ໃຫ້ໄດ້ໄສ່ບາf ດ້Jຽຄຳເຕືvຣດັ່DOັ້ ແລ.

 ລຳດັປອົDທີ 11 ມີkບຣິວາໜ 9 ຫໝື່ຣ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ Eົາດັvກັຯnິກາ ໄບບູຊາ kພຣັຕ*ຯໄຕຼ ແລ ສຖູບ kພພຸທ{ຮູບ ແລ ເຈດີ ສັDລvມSນີ_ ໃຫ້ໄກຈາັໂທf ອທິຖາໜ ຜົໝໃຫ້ເບັໜດັvໄມ້ ຕາໃຫ້ເບັໜ ທຽຣໄຕ້ບູຊາ ບາັໃຫ້ເບັໜ kບທູບບູຊາ ບຸຣທຳມາ ແຕເມືvງຄົໜ ມີດັ່Dນີ້ ແລ.

 ລຳດັປ ອົDທີ 12 ມີkບຣິວາໜ ແສໜ 1 ດ້Jຽ ບຸຣໄດ້ສ້າDໄວ້ ແຕ່ພາຽຫຼັງ ແຕ່ຄັ້DຍັDເບັໜຄົໜ ຫາລ້ຽAຊີ ວິfຕົໜ ດ້Jຽກາໜຫາ ກ່ຽວຫຽ້າມາຂາຽ ໄດ້ໄບເຫັໜຫາfຊາຽ ຂາJ ງາໝສອາf ເລີຽກາfກ້vAຂື້ໜ ໃຫ້ເບັໜເຈດີ ມີບຸຣທຳມາ ດັ່Dນີ້ ແລ.

 ສັDລJມ ເທພ%ບຸດ 12 ອົD ພາkບຣິວາໜ ເຂົ້າມາໄຫ້J ທາfໄທ້ເຈດີ ຈຸຣມຯີ ທີ່kພມໄລ ສົDໄສວ່K ແມ່ໜ kພເມfໄຕຼ ເພາທິສັfເຈົ້າ ເຂົ້າມາ kພຽາSoທ ທິຣາfເຈົ້າ ຝູງOັ້ ກໍ່ບັvໃຫ້ຮູ້ແຈ້Dໄວ້ ດັ່Dກຼ່າJມາ ນີ້ແລ.

 kບຖົມໝເລຍຽ໌ະ ວັຯno ອັໜກ່າJຍ້vAຍໍຍັD ເທພ%ມໄລຽະ ອັໜເບັໜkບຖົໝ ສັຕ*ຕິDສຄ$າ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າ 37 ຄ$າ ນິຖີ{ຕາ ກໍ່ສເດັf ບໍຣບJຣຄJຣ ເທົ່ານີ້ແລ.

 

ມໄລແສໜ

 ຕທາອຣິຽະ ເມໄຕ*ເຍາ ເພິທາສັເຕ*າ ທສສຕ ກິຣຯ ນິສາກຣບ ພາຕິເຣກ ບພາວິຣາ ຊິເຕຫິ ເກາຕິສຕ ສຫັl ສຸຣຍຸວຕິ ສຸຣບຸເຕ*ຫິ ບຣິວK ຣິເຕາ ຕາຣາຄຯ ບຣິບຸເຕາ ຍຫລຊລ ບຕລ ວິຣຫິຕ ສຣທສມຍາ ກາສມຸຄ&ເຕາ ບຣິບຸຯnຈັນທ ມຯfເລາວິຍາ ວິເລາຈມເo ທິບທຸບ ຄັນທມາຣາ ທີນິ ຄາຫາ ເບຕJາ ຕຸສິຕາ ຍວນເຕາ ໂອຕຣິຕJາ ເຈຕິຍໍ ວຯທິນຖາຽະ ສກລຕິ ທສບຸລໍ ທິພເພາຄາ ເສຫິໂອພາ ເສເo* ທິພຄັເນທ ຫິບວKຍັເo* ອເo ບມາ ຍທສກ ບກຕິລີລາຽະ ອເoບເມ ນສກບ ກຕິ ສິຣິວິລາ ເສນເຈຕິຍໍ ຄເຯອາຄັນ*ວK ບທກີ) ກັຕ*ວK ອຖາທິສາ ສຸວັນິທຕJາ ມາລາທິຫິ ບຸເຊຕJາ ບາຈິນທິສາ ພາເຄນ ນິສິທິ{ຕທາ.

 ໃນກຼະບັfນີ້ ອົDkພສີອຣິຽະເມໄຕ* ບໍຣົມໝເພິທາສັfເຈົ້າ ຜູ້ພ້vມດ້Jຽ ບໍຣິວາໜແສໜໂກf ທັDຂ້າDຫໜ້າ ຂ້າDຫຼັງ ເບື້vງ ຂJາ ເບື້vງຊາຽ ເລົ່າOັ້ ຍ່vມມີເຄື່vງkບດັປ ອັໜຫຼາັສີຕ່າD ກັໜ ເຊີ່DມີສີຂາJ ຂຽວແດDເບັໜຕົ້ໜ ກໍ່ໄດ້ເສັfດ ເລື່vຣລw ຈາັ ດຸສິfສັJຣ ມາໄຫ້J kພຈຸລ}າມຯີເຈດີ ທີຫຼັງຫໝູ່ໃນວັໜOັ້ ແລ.

 ເມື່vkພມໄລ ແລ ເຫັໜແຕ່ໄກ ວ່Kແມ່ໜ kພເມໄຕ* ຈີ່Dໄດ້ຖາໝອັvໄບວ່K Oັ້ເຫັໜຈະແມ່ໜ kພສີອຣິຽເມໄຕ* ແທ້ແລ kພຽາອີໜ ຈີ່Dຕvບວ່K ແມ່ໜແທ້ແລ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ເພາະວ່K ມື້ນີ້ເບັໜວັໜkພ 8 ຄ່ຳ ອົDkພເມໄຕ* ບໍຣົມໝເພິທາ ສັfເຈົ້າ ໄດ້ເຄີຽເສັfດມາ ນມັlກາໜ kພຈຸລ}າມຯີ ເຈ ດີ ເບັໜkບຈຳ ເມືvເຖີDວັໜkພ 15 ຄ່ຳກໍ່ໄດ້ເສັfດ ລົDມາໄຫJ້ ດັ່Dດຽວກັໜໜນີ້ ແລ.

 kພມໄລ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ພັJບໍຣິວາໜຂvA kພເມໄຕ* ເພິທາສັfນີ້ ມີເຄື່vງkບດັປ ລ້Jຣແຕ່ມີ ສີຕ່າDກັໜ ເພາະເຫfວ່K ບຸຣກຳສີ່DໃດOັ້ ແລ kພຽາອີໜ ຈີ່Dຕvບວ່K ພັJບໍ ຣິວາໜ ທີ່ມີເຄvື່ງkບດັປ ຕ່າDສີກັໜOັ້ ເພາະເມື່vກ່vຣພຸ້ຣ ລາDພ່vAໄດ້ບູຊາ kພຣັຕ*ຯໄຕຼ ດ້Jຽດັvໄມ້ຂາJ ດັvໄມ້ເຫຼືອD ດັvໄມ້ແດD ແລດັvໄມ້ຂຽວ ກັປທັDໄດ້ ຮັd;າ ສີໜ 5 ສີໜ 8 ຢູ່ເບັໜkບຈຳOັ້ ແລ.

 kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ອົDkພສີອຣິຽະເມ ໄຕ*ບໍຣົມໝ ເພິທາສັfເຈົ້າ Oັ້ເດ kພອົDໄດ້ສ້າDສົໝ ບຸຣບາ ຣມີ ຢ່າDໃດແດ່ kພຽາອີໜຈີ່Dຕvບວ່K ໂຍໝມີຄJາໝຮູ້ນ້w ບໍ່ ອາຈ{ັ ພັລ}o ບຸຣບາຣມີ ຂvງkພເມfໄຕຼ ບໍຣົມໝເພິທາ ສັfເຈົ້າໄດ້ ແລ ບຽບເຫໝືອໜ kກຕ່າຽຕົJນ້wໆ ບໍ່ອາຈັ{ຢັ່D ຕີໜ ລົDໄບໃນພື້ໜ ມຫາສໝຸດໄດ້ ແລ ຈັບັvໄດ້ ແຕ່ພຽAວ່K kພເພາທິສັfເຈົ້າທັiາ Oັ້ມີຢູ່ 3 ຈຳພັJຄື 

 ບັpາທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽບັpາ ຈຳພັJ 1 

 ສັທ{າທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽສັທ{າ ຈຳພັJ 1 

 ວິຣິຽະທິກ ຜູ້ຍີ່Dດ້Jຽ ຄJາໝພຽຣຈຳພັJ 1 

 kພເພິທາສັf 3 ຈຳພັJນີ້ ໄດ້ສ້າDບາຣມີ ທັD 30 ທັf ເຫໝືອໜກັໜOັ້ ແລ ແຕ່ວ່K ຈຊ້າຫຼືໄວ ກົ່Jກັໜທໍ່Oັ້ ຄື

 ຈຳພັJບັpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ນັປແຕ່ໄດ້ ພຸທ{ພຽາ ກvຣ ແລ້Jໄບຕຼອfເວລາ 4 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມ ຫາກັປ ແລ ຈຳພັJສັທ{າທິກ ສ້າDບາຣມີ 8 ອສົDໄຂ ກັປແສໜ ມຫາກັປ ຈຳພັJວິຣິpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ຢູ່ເຖີD 16 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມຫາກັປ ສຳຫຼັບ kພເມfໄຕຼ ບໍຣົມໝເພິທາສັfນີ້ ເບັໜຈຳພັJວິຣິpາທິກ ສ້າDບາຣມີ ຢູ່ເຖີD 16 ອສົDໄຂ ກັປແສໜມຫາກັປ ຈີ່Dຈໄດ້ ສຳເລັfເບັໜ kພພຸທ{ ເຈົ້າ ໂຍໝອທິບາຽ ຖJາຽໄດ້ແຕ່ພຽAທໍ່ນີ້ ແລ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vkພຽາອີໜ ກັປkພມໄລ ທົDສົໜທໜາ ກັໜຢູ່Oັ້ ອົDkພເມໄຕ* ກໍ່ໄດ້ເສັfດມາເຖີD ທົDກທຳບັທ{ັກ)ີຣ kພເຈດີ 3 ຮvບ ແລ້JຖJາຽນ້vມ ນມັlກາໜ ບູຊາດ້Jຽ ທິພ%ບຸບxາ ທູບທຽຣ ຊາວລາຂvAຫvມ ລົJເສັfດມາ ນມັlກາໜ kພມໄລແລ ໄຕ່ຖາໝວ່K kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ມາແຕ່ໃສ? ມີທຸຣະ kບສົDສີ່Dໃດນໍ kພມໄລຕvບວ່K ອາຕມາມາຈາັ ເມືvງ ມນຸດ kບສົDຈມາ ຂາປໄຫJບູຊາ kພຈຸລ}ມຯີ ເຈດີ kພເມໄຕ* ຈີ່Dຕັfຖາໝຕໍ່ໄບວ່K.

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຊາJຊຸມພູທີJບ ໃນອາດີf ແລ ບັfຈຸບັໜນີ້ ເຂົາມີຄJາໝkບພືfກັໜ ເບັໜຢ່າDໃດແດ່? kພ ມໄລຕvບວ່K ຊາJຊຸມ ພູທJີບOັ້ ເຂົາມີຄJາໝkບພືf ຕ່າDໆກັໜແລ ຫາລ້ຽAຊີປ ເຮັfວຽກກໍ່ຕ່າDກັໜ ລາDຄົໜຍັາຈົໜກໝີ ລາD ຄົໜກໍ່ຮັ່Dມີ ກໍ່ຫຼາຽ ມີຮູບຈົປງາໝກໝີ ບໍ່ຈົປບໍ່ງາໝກໝີ ອາຍຸນ້wກີໝ ອາຍຸຫຼາຽກໝີ ມີຄJາໝສັຸນ້wກໝີ ຄJາໝສັຸຫຼາຽກໝີ ມີສີໜ ທຳກໝີ ບີໝສີໜທຳກໝີ ສ່Jຣທີ່ບໝີສີໜທຳ Oັ້ຫຼາຽກ່Jາ ທີ່ມີສີໜ ທຳ Oັ້ນ້w ແທ້ແລ້J.

 ລາDຈຳພັJ ກໍ່ມັdໃຫ້ທາໜ ຮັກ:າສີໜ ພັDຣົl ທັມໝເທ lໜາ ສ້າDkພພຸທ{ຮູບ kພສຖູບເຈດີ ສ້າDກຸຕິວິຫາໜ ຖJາຽ ມຫາkກຖີໜນທາໜ ໄສບາf ລົ ຖJາຽຢາຮັກ:າໂລd ແກ່kພຟິdຂຸສົD ຜູ້ອາພາf ຕາໝກຳລັDຂvAຕົໜ ບາDຄົໜກໍ່ຕັ້Dຢູ່ ໃນກຸສົໜ ກັມໝບົf 10 kບກາໜ ມີກາໜເວັໜຈາັ ບາoຕິບາf ເບັໜຕົ້ໜ.

 ລາDຄົໜກໍ່ຕັ້Dຢູ່ໃນ kກຕັໜpູ kກຕເວທີ ຕໍ່ບິດາມາ ດາ ລາDຄົໜກໍ່ຍີໜດີ ໃນກາໜຊ່Jຽເຫຼືອຜູ້ອື່ໜ ທີ່ຕົdທັຸໄດ້ຍັາ ລາDຄົໜ ກໍ່ເຫໜັແກ່ຕົໜ ບໍ່ຫຼຽວແລເບີ່Dຜູ້ອື່ໜ ລາDຄົໜກໍ່ຂຸດ oໍ້ບໍ່ ກໍ່ສຼາສ້າDມັຄ&າ ໃຫ້ເບັໜທາໜ ແກ່ຄົໜທັiາ ໄດ້ພັdເຊົາ ຍາໝເມື່ອໄບໝາ ເບັໜອັໜວ່K ພັJມນຸດທັiາ ມີຄJາໝkບພືf ຕ່າDໆ ກັໜ ຈພັລ}oນັປ ບໍ່ໄດ້ແລ.

 ບາDຈຳພັJ ເມືvເຮັfບຸຣແລ້J ກໍ່kບຖໜາ ໃຫ້ໄດ້ໄບເກີf ໃນສາlໜາ ຂvAມຫາບໍພີf ແລ ຂໍພົປມຫາບໍພິf ໃນຄັ້Dຈ ລົDໄບຕັfເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ເມື່vkພເມໄຕ* ເພິທາສັfເຈົ້າ ຊົDພ<Dດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ຊົDເສາມນັfຍີໜດີ ຈີ່Dຕັfວ່K ເມື່vkພ ຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ກັປລົDໄບເຖີD ມນຸlໂລdແລ້J ຂໍຈົ່Dບັvແກ່ ຊາJມນຸດວ່K ຖ້າຜູ້ໃດມັdໄຄ່ ຈພົປໂຍໝ ໃນເມື່vລົDໄບ ຕັfສຮູ ເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ຈົ່Dໃຫ້ຜູ້Oັ້ ພ<Dເທlໜາ ເລື້vງ kພເວfສັນ*ຣຊາດົd ແລະ ບູຊາດ້Jຽ ດັvໄມ້ທູບທຽຣ  ຊາວລາ ລົສີ່Dລົພັໜ ບູຊາຄ$າພັໜ ໃຫ້ຈົ່Dໄດ້ ທັDໃຫ້ແລ້J ໃນມື້ນຶ່Dວັໜດຽວ Oັ້ແລ ຈີ່Dຈະໄດ້ພົປໂຍໝ ສົໝດັ່DຄJາໝkບາຖໜາ ບໍ່ແມ່ໜແຕ່ທໍ່Oັ້ ຜູ້ທີ່ຢາັຈະ ພົປໂຍໝ ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜ ງົfເວັໜຈາັ ອນັນ*ຣິຽະກຳ ທັDຫ້າkບກາໜ ມີຄື:

 ຂ້າພໍ່ຕີແມ່ເບັໜຕົ້ໜ ເມື່vຜູ້ໃດ ທຳອນັນ* ຣິຽະກຳ 5 kບກາໜ ດັ່Dກ່ຼາJມານີ້ ຢ່າDໃດຢ່າDຫໜຶ່ງແລ້J ຜູ້Oັ້ກໍ່ຈຕ້vAໄດ້ ໄບຕົdoຣົd ຕຼອfກັປ ແລະ ຈະບໍ່ທັໜໄດ້ ເກີfມາພົປໂຍໝ ເພາະວ່K ໂຍໝຈຕ້vAລົDໄບ ຕັfເບັໜkພພຸທ{ເຈົ້າ ໃນກັປນີ້ແລ.

 kພມໄລ ຈີ່Dຖາໝຕໍ່ໄບວ່K ມຫາບໍພີf ຈລົDໄບ ຕັຼດ ເມື່vໃດ? kພເມໄຕ* ຈີ່Dຕvບວ່K ຍັDອີdດົໜoໜ ແທ້ແລ ຄື ເມື່v ສ້ຽAສຸດ ສາlໜາ ຂvAkພເຄາດົໝ ແລ້J ອາຍຸຂvງ ມນຸl ກໍ່ຈລົfນ້wຖwລົD ໄບເບັໜລຳດັປ ຈົໜkກທັDເຖີD ຫ້າບີມີສາມີ ພັລ}pາ ສີປບີຕາຽ ແລ້JຈາັOັ້ໄບອີd ດົໜoໜມ ນຸດທັiາ ກໍ່ຈເກີfມີ ຄສັໜpິ ຄື:

 ຕ່າDຄົໜຕ່າDເຫັໜກັໜ ເບັໜສັfບ່າ ແລ້Jເລັປມືເລັປຕີໜ ຈກາຽເບັໜຫັv ເບັໜດາປ ຂ້າພັໜກັໜທົ່Jໂລd ຢູ່ຕຼອf 7 ວັໜ 7 ຄືໜ ພັJທີ່ມີ ບຸຣກຸສົໜ ຢູ່ແດ່ ກໍ່ຈພາກັໜ ຫຼົບລີ້ ຫໜີໄບຊ້vຣຢູ່ ຕາໝ ຊvກຫ້JຽຮາJເຂົາ ເມື່vພົ້ໜ 7 ວັໜແລ້J ມນຸດເລົ່າOັ້ ກໍ່ຈັອັvມາ ພົປກັໜແລ້J ຮ້vAໄຫ້ຕໍ່ກັໜ ຈີ່DຊJຣກັໜງົດ ເວັ້ໜຈາັ ກາໜ ຂ້າພັໜກັໜ ລັdຂໂມຽກັໜ ຜິfຜົJຜິfເມັຽກັໜ ຕັ້Dຫໝັ້ຣຢູ່ ໃນຄJາໝສັຈ{ ບໍ່ດື່ໝສຸລາເມໄລ ບໍ່ເວົ້າຄJາໝ ຫຽາປຊ້າກ້າແຂD ບໍ່ຊໍ່ສຽດຍຸຍົDກັໜ ບໍ່ເວົ້າສີ່D ທີ່ບໍ່ມີkບໂຫຽດ ບໍ່ຄິfໂລປ EົາຂvAກັໜ ແລ ບໍ່ຄິfຮ້າຽ ບຽດບຽຣກັໜແລ້J ບຸດທິດາ ຂvAມນຸດເຫຼົ່າOັ້ ກໍ່ຈັມີ ອາຍຸຍືໜ ຂື້ໜເຖີD 20 ບີ ເມືv ມນຸດເຫຼົ່າOັ້ ຕັ້Dຫໝັ້ຣຢູ່ໃນ ກຸສົໜກັມໝບົf 10 kບກາໜ ດັ່D ກ່ຼາJມາແລ້JOັ້ ອາຍຸຂvAມນຸດ ເຫຼົ່າOັ້ ກໍ່ຈທວີສູAຂື້ໜ 40 ບີ 80 ບີ ແລ 100 ບີ ເບັໜລຳດັປ ຈົໜເຖີD 1 ອສົDໄຂ ແລ້Jອາຍຸ ກໍ່ໄດ້ຫຼຸດນw ຖwລົDມາອີd ຈົໜເຖີD 8 ຫໝື່ຣບີເມື່vໃດ ເມື່vOັ້ ຜືໜແຜ່ໜດີໜທັDຊີ້ໜ ກໍ່ຈັບໍຣິບູຣ ດ້Jຽພືf ພັໜ ທັpາຫາໜ ສູ່kບກາໜ ແລມນຸດທັiາ ໃນຄາJOັ້ ກໍ່ຈັມີຄJາໝສັຸ ສບາຽ kບາl ຈາັ ໂລdໄພຕ່າDໆ ຈມີໂລdຢູ່ ແຕ່ສvAkບກາໜ ຄື:

 ຄJາໝຮູ້ຈັ ຢາັອາຫາໜ ກັປຄJາໝຮູ້ສືdຢາັນvຣ ທໍ່Oັ້ແລ ໃນເວລາOັ້ ຄົໜພິກາໜຕ່າDໆ ມີຫູຫໜັວ ຕາບvດ ເບັໜຕົ້ໜ ຍ່vມບໝີ ຄົໜທັiາ ກໍ່ຈັມີຄJາໝສັຸ ກາຽສບາຽໃຈ ເຫໝືອໜກັໜ ຫໝົດ ຕຼອfເຖີD kພຣາຊາ ມຫາkກສັf ຫໝູ່ອາມາf ຣາຊ{ເສໜາໄຜ່ພົ້າ kບຊາຊົໜທັiາ ກໍ່ຈັມີສີໜ 5 kບຈຳທັຸຄົໜໄບ ມີທັDໃຈ ບໍ່ອາຄາf kພຽາບາfຈ່vAເວໜ ໃຫ້ແກ່ກັໜລົະກັໜ ຕຼອf ເຖີD ສັf 4 ຕີໜ 2 ຕີໜ ມີຝູງແຮ້D ແລະ ກາເບັໜຕົ້ໜ ແລ ສັfບໝີຕີໜ ຫຼື ມີຕີໜທັiາ ທັDສັfບົd ແລະ ສັfoໍ້ ທັDບJA ກໝີແຕ່ຈິf ຄິfເມຕ*າກັໜ ຄົໜ ແລສັfທັDບAJ ກໍ່ຈມີແຕ່ຄJາໝສັຸ ທັຸຖ້Jຣ ຫໜ້າ ພືfພັໜທັpາຫາໜ ກໍ່ຈບໍຣິບູຣ ທັຸແຫ່Dຫົໜ Oັ້ແລ ພໍແຕ່ ເມັfເຂົ້າສາລີເມັfດຽວ ຫ່JາໜລົDໄບໃນ ພື້ໜບັຖ{ພີ ກໍ່ຈັແຕdອັv ເບັໜຫຼາຽພັໜຕົ້ໜ ຕົ້ໜຫໜຶ່ງໆມີຫຼາຽຮJA ຮAJຫໜື່ງໆມີເມັfເຂົ້າ ໄດ້ 21 oໜ ໃນລດູແລ້D ຝົໜກໍ່ຈຕົd ທົ່Jບັຖ{ພີ ທັຸເຄີ່Dເດືvຣ ແລ ໃນລດຸຝົໜ ກໍ່ຈມີຝົໜຕົd ທັຸໆວັໜOັ້ແລ.

 ຂ້າແຕ່ kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ໃນເວລາOັ້ແລ ເທພ%ດາ ໃນຫໝື່ຣໂລd ຈັກdວາໜ ຈີ່Dຈັມາ kບຊຸມກັໜ ຂື້ໜໄບອາລາທ{oໂຍໝ ທີ່ດຸສິfສັJຣ ໃຫ້ລົDໄບເກີf ເບັໜມນູl ເພື່v ຕັຼlຮູ້ເບັໜ kພພຸທ{ເຈົ້າ ແລ້Jໂຍໝ ກໍ່ຈພິຈາຣo ມ ຫາວິເລາກນ 5 kບກາໜ ຄື:

 ພິຈາຣoເຖີD ກຼະເວiາ ທJີບkບເທf ແລ kກກຸຣ kພຊົໜມາຍຸຂvA kພຊົຯnີ ເຫັໜວ່Kສີ່DທັD 5 ນີ້ ເບັໜເວiາເຫໝາະ ສົໝແລ້J ໂຍໝກໍ່ຈຮັປ ອາລາທ{o ຂvAເທພ%ດາທັiາ ແລ້J ຈຸຕິ* ລົDໄບເກີf ແລ້Jກໍ່ຈອັvບJດ ສຳເລັfເບັໜ kພສັມໝາ ສັໝພຸທ{ເຈົ້າ ໂຜfສັຕ*ວໂລdທັDບJA ໃຫດຸລ່JAເຖີD kພນີພ%າໜ Oັ້ແລ ຂໍໃຫ້kພຜູ້ເບັໜເຈົ້າ ຈົ່Dຈຳຖ້wຄຳຂvAໂຍໝ ລົDໄບັvເລົ່າ ໃຫ້ແກ່ ຊາJມນຸlທັiາ ພ<Dດ້Jຽເທີ້ໜ.

 ເມື່vkພເມfໄຕຼເພທິາສັf ຕັfດັ່Dນີ້ແລ້J ກໍ່ທົDອຳລາ ຖJາຽ ນມັlກາໜ kພຈຸລ}ມຯີ ເຈດີ ລົ kພມໄລເຖຣເຈົ້າ ແລ້Jພາເຫຼົ່າບໍຣິວາໜ ເລື່vຣລwຂື້ໜໄບສູ່ ດຸສິfສັJຣ ອັໜເບັໜ ທີ່ສຖີf ຂvAkພອົDOັ້ແລ ຝ່າຽkພມໄລ ເຖຣເຈົ້າ ກໍ່ຖJາຽ kພພvຣລາ ອົDອີໜoທ ແລ້JກັປລົDມາ ສູ່ມນຸlາໂລd ພໍເຖີDຮຸAເຊົ້າ ຂື້ໜວັໜໃຫໝ່ ກໍ່ໄດ້ເຫຼົ່າ ເລື້vງສັJຣ ໃຫ້ຄົໜທັiາ ພ<Dຕາໝທີ່ໄດ້ ໄບເຫັໜມາ ຫັ້ໜແລ.

 ຕໍ່ມາວັໜ 1 ຈີ່Dໄດ້ລົDໄບ ໂຜfສັfoລົd ແລ ຂື້ໜສັJຣອີd ທຳຢູ່ຢ່າDOັ້ ຈົໜkກທັ້Dໄດ້ ດັປຂັນທນິພ%າໜ ຫັ້ໜແລ ສJ່ຣວ່K ບຸລຸດຜູ້ຍາັຈົໜ ເຂັໜໃຈທີ່ໄດ້ ເກັປຜັdຫັdພືໜ ໄບຂາຽລ້ຽA ມາof ດ້JຽຄJາໝkກຕັpູ ທັDໄດ້ຖJາຽດັvບົJ 8 ດັv ແກ່kພມໄລ ເຖຣເຈົ້ານັ້ໜ ເມື່vຊີ້ໜຊີວິfແລ້J ກໍ່ໄດ້ຂື້ໜໄບເກີf ໃນດາວດ/ສJັຣ ຢູ່ໃນວິມາໜຄຳ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽດັv ບົJ ແລ ມີoDພົ້າ ອັບປສvຣ ພັໜ 1 ເບັໜບໍຣິວາໜ ເທພ% ດາທັiາ ຈີ່Dໄດ້ຂັໜທoໝວ່K Eບົໜເທພ%ບຸດ ເພາະມີ ດັvບົJ ຜຸດຂື້ໜ ເບັໜເຄື່vງ kບດັປວິມາໜ ເມື່vເທພ%ບຸດOັ້ ຈໄບ ທາDໃດ ກີໝດັvບົJຄຳ ຜຸດຂື້ໜຮvAຮັປຕີໜ ໄບເບັໜນິf Oັແລ ທຸຕິມໄລຽະ ວັOoກິຽາ ອັໜກ່າJຍ້vAຍໍ ຍັDໄລແສໜ ອັໜເບັໜ ຖ້JຣສvA ຈິຕ*າລີl ຄ$າ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າ 40 kພຄ$າ ນິຕ%ີຕາ ກໍໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ກ່vຣແລ.

 

ສຼອDkພເວlນ*ຣຊາດົd ລົ

 ນຕັl ຖູສາທເວK ສຸຂຸມານ ບເຖຕJາ ເມຕ*/ ບັlີ ຕຸເຕສັນ*ລໍ ສຸນິຕJາ ທີເOກໍ ບຣິນິພຸເຕ ສາ ທເວK 

 kດູາ ສປບຸຣິສທັiາ ຝູງໃດສຸກ ຂຸກາເມໝາ ສັ&ໄຄ່ໃຫ້ມີສຸກ)າ ສົໝບັfແກ່ຕົໜ ລົທ່າໜທັiາກີf ແລຈັບຖໜາເຫັໜ ຫໜ້າkພອຣີຽະເມໄຕ{ ເມື່vຈັລົDມາຕັf ສພ%pຸຕ*pາໜ ເບັໜkພ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ກໍ່ຈົ່Dໃຫ້ລເສັຽ ຍັDກິຈ{ກາໜ ທັD ມJຣໄວ້ແລ້J ອາຄັມໝ ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜເຂົ້າມາ ພັDຍັDທຳ ລຳ ມຫາເວf ສັນ*ຣຊາດົd ໃຫ້ແລ້Jໃນວັໜດຽວ ສັກdຈໍ{ ດ້Jຽ ອັໜເຄົາລົປຢຳແຢD ແລoໍມາຍັD ເຄື່vງສັກdຣ ບູຊາທັiາ ຫໝາຽມີຕົໜວ່K ທຸAເຈັ້ຽແລທຸAໄຊ kບດັປໄບຫຼາຽຍີ່D ນັປລຳ ດັປສີ່Dພໍພັໜ ບຸບຜາຫຼາຽຫຼາັ ດັvໄມ້ດາັoໆ ສຫັl ເຂົ້າ ພັໜກ້vຣ ເຫຼືອຫຼາຽສີ່D kບທູບທຽຣ ສີ່Dພໍພັໜ ຫໝາັພູພັໜທັຸສີ່D kພເຈົ້າຈີ່Dເທlໜາ Oັ້ເທີ້ໜ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ ຈວິຕJາ ຄັໜວ່Kຕາຽ ຈາັເມືvງຄົໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເອົາຕົໜ ເມືvເກີfໃນ ສJັຣເທວໂລd ເຕ ນບຸເpນ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ບູຊາທຳ ລຳມຫາເວlັນ* ຣ ຈຸຕ*າ ຄັໜວ່Kຕາຽຈາd ເທວໂລd Eບປຊັນິ* ກໍ່ໄດ້ມາເກີfໃນ ມນຸlໂລກເມືvງຄົໜ ກໍ່ໄດ້ເບັໜໃຫຽ່ ກົ່Jຄົໜທັiາ Slຕິ ແລມັdຍັDວັຖ{ ເຂົ້າຂvAອັໜໃດກີf ກໍ່ຫາັສຳຣິf ໄດ້ຕາໝອັໜມັd ແຫ່Dຕົໜກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ກັນfກາລາ ໄດ້ກທຳບູຊາ ກັໜທັiາຫໝາຽມີ ມໄລຫໝື່ຣເບັໜເຄົ້າ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນອັບປາຽ ຈັເທື່v ແລ ລັມໝຍັນິ* ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ ໃນສັJຣເທ ວໂລd ພຸ້ຣແລ ເຕນ ເຫfດັ່DOັ້ Sທໍພັນທນໍ Iີ ຂvດ ຍvດຄ$າ ອັໜນີ້ ອາຈາໜເຈົາຫັາກຼ່າJວ່K ທສາສຫັl ໄລຍກັຯfໍ ລພິຕJາ ເຍເກຈິ ມນຸl ບຸເຊຕິດັ່Dນີ້ ເບັໜເຄົ້າ kດູາເຈົ້າທັiາ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ແລ້J ທສສຫັl ໄລຍກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລ ອັໜລຳດັປໄບ ດ້Jຽຫໝື່ຣບຸເຊິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າ ທຳຄຳຍີໜດີ ໃນກັໜອັໜOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ສາມິຊັນິ* ກໍ່ສຳຣິທິ{ດ້Jຽ ເຂົ້າຂvAທັiາ ແລອັໜລົຫໝື່ຣ ຕາໝໃຈມັd ແຫ່Dເພາຄສັມປັ ເOາ ແລ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ກໍ່kບກvບດ້Jຽ ວັfຖູເຂົ້າຂvAທັiາ ຫໝາຽມີເງີໜຄຳ ເຂົ້າເບືvກ ເຂົ້າສາໜ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ແກ້JແຫJຣແສໜສີ່D ທັiາແລອັໜ ແລຫໝື່ຣກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອນິສົDອັໜໄດ້ ບູຊາກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມໄລ ອັໜລຳດັປໄບດ້Jຽ ຫໝື່ຣ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ແລ້J ສຕສ ຫັl ມໄລຽະກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລແສໜ ອັໜລຳດັປໄບ ດ້Jຽແສໜ ອັໜມາໃນ ຈຕຸທິl ແຫ່Dkພອຣິຽະເມໄຕ{ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ແລ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກາຖຄາລາ ສັມປເOາ ອັໜ kບກvບດ້Jຽ ເຫຼັ້ມສາDເຂົ້າເບືvກ ເຂົ້າສາໜແລ ເຫຼັ້ມສາDເສື້vຜ້າ ແກ້JແຫJຣທັiາ ອເຫສຸA ກໍ່ເກີfມີ ບໍ່ທໍ່ແຕ່ Oັ້ ເພາຄສັມປເOາ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາໃນ ພາວທີ່ໃດ ກໍ່ຈັkບກvບ ໄບດ້Jຽວັfຖູ ເຂົ້າຂvAທັiາ ຫໝາຽມີງົJຄJາຽ ຊ້າDມ້າ ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ແລອັໜແລແສໜ Oັ້ກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອ ນິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້J ຊື່Jາມໄລແສໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ທັlພvຣ [ກຸOວິສຕິ ຄ$າບຕິບັຯິfຕໍ* ອັໜkບ ດັປkບດາ ໄບດ້Jຽຄ$າທັiາໄດ້ 19 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ສມິທ{າ ຈັສຳຣິfດ້Jຽ ເຂົ້າຂvAຕາໝໃຈມັd ແຫ່Dຄົໜ ທັiາ ແລ ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ kກກຸຣ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ກັປ ທັD ຣິພົໜເສໜາ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ສຸວັO ລັກ)ນ ສັມປເOາ ອັໜ kບກvບດ້Jຽ ລັກ)ນ ອົDຄເນື້vຕົໜ ອັໜງາໝທັຸແຫ່D ອນຸໂພໜຕິ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ສົໝບັfອັໜມາd ໃນພາວ ອັໜເກີfມາ Oັ້ແລ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄບເກີf ໃນທີ່ຖ່wທີ່ຮ້າຽ Oັ້ຈັເທື່vແລ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັໜຕິ ກໍ່ຍ່vມໄດ້ໄບເກີf ໃນ ຂັຕິ*ຍວົDສາ ທ້າJkພຽາ ມຫາkກສັf ເບັໜໃຫຽ່ແກ່ຄົໜ ທັiາ ເຕບຸເpນ ດ້Jຽບຸຣອັໜໄດ້ ບູຊາກັໜແກ້J ຊື່Jາທັl ພvຣ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜ ແກ້Jຊື່Jາ ຫີມໝພ%າໜ ຈຕຸວິສຕິ* ຄ$າ ບຕິບຯfີຕໍ ອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 134 kກຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽ ສັທ{າ ທຳ ຄຳຍີໜດີ ຊົໝຊື່ໜເຊີ່Dກັໜ ນຊາຍັນິ* ຄັໜວ່K ໄດ້ເກີfມາ ໃນພາວທີ່ໃດ ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ຈຳເຣີໜດ້Jຽ ລັູຍີDລັູຊາຽ ຜູ້ kບເສີf ແລ kບກvບຊvບໃຈແຫ່Dຕົໜ ແລ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ມຫິທິ{ເກາ ມຫາເຕເຊາ ມີຣິທີ{ ອານຸພາປ ກໍ່ຫຼາຽ ນັd ເກາຖາຄາລາ ທິສັມປເOາ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ເຫຼັ້ມສາD ເຂົ້າເບືvກເຂົ້າສາໜ ເງີໜຄຳເສື້vຜ້າ ແກ້JແຫJຣ ເບັໜ ອັໜຫຼາຽຫຼາັ ສຸລຸບປ ບັp(ບັpາ ສັມປເOາ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ຮູບອັໜງາໝ ແລມີkຜຽາບັpາຍີ່Dນັd ເຕນຜເລນ ດ້Jຽຜຼາ ອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຫີມໝພ%າໜOັ້ ກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ທາ ນກັຯfໍ ຍັDກັໜແກ້J ຊື່Jາ ທານຂັໜ ເທວນສຕິ* ຄ$າ ບຕິ ບຯິfຕໍ ອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 209 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ກໍ່ບູຊາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜ ທັiາຝູງOັ້ ລັພ@ຕິ ກໍ່ໄດ້ kພຫຸເພາຄັD ຍັDເຂົ້າຂvA ບໍ ຣິໂພdອັໜຫຼາຽ ໃນທີ່ເກີfມາ Oັ້ແລ ສັຕ*ທາສສັຕ*າ ທີ່ນີ້ແລວັfຖູ ເຂົ້າຂvAທັiາ ຝູງOັ້ ອັໜມີເຫຼັ້ມສາD ເງີໜຄຳແກ້JແຫJຣ ເສື້vຜ້າ ແລສີ່Dແລຮ້w ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ກໍ່ຈັມີຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ງົJຄJາຽຊ້າDມ້າ ກໍ່ໄດ້ແລອັໜແລ 7 ຮ້w ກໝີແລ ເຕນຜເລໜ ດ້JຽຜຼາອາສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້J ຊື່Jາ ທານຂັໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ວັOkພເຫJດ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 57 kພຄ$າ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ໄດ້ເກີfມາ ໃນເມືvງຄົໜ ແລເມືvງພົ້າກີf ຕິກ)າ ບັpາ ມີkຜຽາອັໜກ້າ ອັໜແຫຼມນັd ວິສາຣເທ ອົDອາfສາ ມາfໃນ ສັກdລ ຊຸມພູທີປທັDມJຣ ອັໜທ້າJkພຽາ ຫາັຢູ່ໃນ ຊຸມພູທີປ ຫາັມາກທຳ ຍັDເຄື່vງບູຊາ ເບັໜອັໜຫຼາຽຍິ່Dຫໜັກ ແມ່ໜວ່K ເທວດາທັiາ ກໍ່ມາບູຊາຍັD ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ດ້Jຽ ສົໝບັfທັDມJຣ ແລ ສເພ%ບິ ແມ່ໜວ່K ບຸຄ&ລຝູງໃດ ໄດ້ບູຊາກັໜຊື່Jາ ວັOkພເຫJດOັ້ ຄສັນິ* ແມ່ໜວ່K ໄດ້ໄບເກີf ໃນkບເທ; ທີ່ໃດກີf ເທວດາ ມນຸເl ຫິບຸຊິເຕາ ອັໜຄົໜແລເທວດາທັiາ ຫາັບູຊາ ໃນທີ່Oັ້ແລ ສພ%ຕັເlາoມໝ ແມ່ໜວ່K ສັຕິ*ເດັຽຣສາໜ ທັDມJຣກໍ່ບໍ່ອາf ຈັກທຳ ຮ້າຽໄດ້ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ວັOkພເຫJດ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພິ@ຕJາ ໄດ້ພັDແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຊຸຽຊກອັໜkບດັປ kບດາໄບດ້Jຽ 79 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສ ຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ໄບເກີf ໃນkກກຸຣ ອັໜບໍຣິສຸດ ມີສົໝບັfທີປ ອັໜຫຼາຽ ເຫມໝວັເOາ ມີວັOເນື້vຕົໜອັໜງາໝ ເບັໜkບດຸຈ{ດັ່D ຄຳສຸລຸເບປາ ມີຮູບກໍ່ງາໝ kພຄຍວັເOາ ມີວັOເນື້vຕົໜ ກໍ່ງາໝ ຊໜະບິເຍາ ເບັໜທີ່ຮັd ຖືdເນື້vເພີDໃຈ ລພັນິ* ກໍ່ຈັໄດ້ຜົJ ແລ ເມັຽອັໜຍັDຫໜຸ່ມ ແລ ມີຮູບອັໜງາໝ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ກໍ່ຈັໄດ້ຍັD ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ແລ oDທັDຫຼາຽ ຝູງອື່ໜ ລື່ໜກົ່JOັ້ກໝີນັdແລ ສເພ%ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາມJຣ ຝູງOັ້ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຊຸຽຊກOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຈຸລ}ພົໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 35 kພ ຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າຍີໜດີ ເຕ ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ໄດ້ເກີfມາ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ຈັ kບກvບໄບດ້Jຽ ສJຣEທິ{pາໜທິປ ອັໜkບເສີf ແລ ສJຣEທິ{ pາໜ ອັໜOັ້kບກvບດ້Jຽ ດັvໄມ້ແລຫໝາັໄມ້ ຝູງkບເສີf ມີຕົ້ໜວ່K ຫໝາັມ່JAແລກ້Jຽ ອ້wອັໜຫຼາຽນັdແລ ສພັDວັDໂບd ຂາລ ນີທັiາ ອັໜອາກຽຣ ເດັຽຣດາ; ເຕັໝໄບດ້Jຽ ດັvບົJຫຼAວແລ ດັvຈັDກvຣ ຫໝາັກຈັປoໍ້ທັiາ ແລ ສJຣEທິ{pາໜ ອັໜOັ້kບ ກvບດ້Jຽ ໄມ້ອັໜມີ ລົfອັໜຫvມຫJາໜ ມີຮົໝອັໜເຢັໜ ສນັຸຊົໝຊື່ໜຍີໜ ດີ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ທຽຣຍ່vມຈຳເຣີໜ ດ້Jຽເຂົ້າ oໍ້ ເພາຊໜະອາຫາໜ ກໍ່ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ຈຸລ}ພົໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາ ຝູງໃດໄດ້ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມ ຫາພົໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 80 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜ ທັiາຝູງOັ້ ແລໄດ້ເກີfມາ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ແລ ມີເງີໜຄຳເຂົ້າຂvAສົໝບັf ຍົfສັdkບຣິວາໜ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້ ຈັkບກvບໄບດ້Jຽ ອາຣາໝບ່າໄມ້ທັiາ ອັໜອາກຽຣເດັຽຣດາf ເຕັໝໄບດ້Jຽ ລັູແລດັvທັiາຕ່າDໆ ແລ ສພັDວັDໂບd ຂາຣນີ ອັໜເຕັໝໄບດ້Jຽ ດັvບົJຫຼAວ ລົ ດັvຈັDກvຣທັiາ ບໍ່ທໍ່ແຕ່Oັ້oໆອຸຽເຍາ ນສຳບັໜນ ອັໜkບກvບດ້Jຽ ສJຣEທິ{pາໜ ກ້Jຽອ້w ຫໝ້ຽAຫໝາັພູ ກໝີຫຼາຽນັdແລ ອນຸພາວັນິ* ກໍ່ໄດ້ເສີJຽ ຍັDສັຸ ທັDມJຣຄື່Jາ ສັຸອັໜເບັໜkພຽາ ມຫາkກສັ; ແລເສRີ ອັໜທົD ສີສົໝບັfຫຼາຽລົ້ໜ ບໍ່ແຄໜເຄືvງທັຸຍາັ ບໍ່ຫ່vຣຂາf ດ້Jຽອາ ພvຣຈັເທື່v Oັ້ແລ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ຮັປພ<D ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາພົໜOັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ ພ<D ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊີ່Jາ ກຸມໝາໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 101 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ບູຊາດ້Jຽ ສັທ{າທຳຄຳຍີໜດີ ເຫຼື້ອໝໄສດັ່D Oັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ເກີfມາໃນ kບເທfທີ່ໃດ ກໍ່kບເສີf ກົ່JໂລdທັDມJຣ ຄັໜຕJາ ຈັໄບພ່ຳເພັD ບາຣມີ ທັDມJຣ ພຸເທ{າຊາເຕາ ຈັໄດ້ເກີfມາ ເບັໜkພເຈົ້າຕົໜນື່D ບໍ່ຢ່າແຊຼ ສເພ%ບາຣິ ບາປທັDມJຣ ວິoສັນິ* ກໍ່ລງັປກັປຫາຽເສັຽລົ ລັພ@ຕິ ກໍ່ຈັໄດ້ເຫັໜຫໜ້າ kພພຸທ{ເຈົ້າຕົໜຊື່Jາ ເມໄຕ{ເພາທິສັfເຈົ້າ ອັໜຈັມາໃນ ກຼາພາຽ ຫໜ້າOັ້ ບໍ່ຢ່າແຊຼ ອານຸພາວິຕJາ ກໍ່ຈັໄດ້ເສີJຽ ສັພ%ສຸກໍ) ຍັDສັຸທັDມJຣຄື່Jາ ສັຸໃນເມືvງຄົໜ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາຈັກd ວັຕິ*ຣາf ແລ ເບັໜອາ;ແກ່ຄົໜທັiາ ສັຸໃນເມືvງພົ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ ເບັໜkພຽາອີໜ ສຸລີoທທິຣາf ແກ່ກົ່Jເທວດາທັiາ ສັຸໃນສຳນັd kພເຈົ້າອຣິຽະເມfໄຕ ຕົໜຈັມາພາຽຫໜ້າ ແທ້ດີຫຼີແລ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ກຸມໝາໜ Oັ້ກໝີແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພ@ິຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່ວ່K ມັທີ{ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 90 kພຄ$າ ບູເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າທຳ ຄຳຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາ ຍຖາ ບເທເສ ໃນkບເທfທີ່ໃດ ກໍ່ທຽຣຍ່vມໄດ້ ສົໝບັfຫຼາຽນັdແລ ທິ ຄາຍຸກາ ມິີອາຍຸອັໜຍືໜ ໃນກຼທັຸເມື່v ມີວັOເນື້v ຕົໜກໍ່ງາໝ ມີກຳລັDກໍ່ຫຼາຽ ສພ%ເລາຄາ Iີ kພຽາfທັDມJຣ ວິo ສັນ*ິ ກໍ່ລງັປກັປຫາຽ ເສັຽຊີ້ໜແລ ສພ%ສຸກໍ) ສັທ{າ ຈັkບ ກvບໄບ ດ້Jຽສັຸທັຸເມື່vທັຸຍາໝ ເຕນຜເລນ ດ້Jຽຜຼາ ອານິ ສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ແລ້JຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມທີ{ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdບັໜ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 43 kພ ຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າ ຍີໜດີ ເຕ ຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ນຊາຍັນິ* ເກີfມາໃນ ທີ່ໃດ ຈັkບກvບດ້Jຽ ລາພ%ຊ ກາໜບໍ່ຂາf ກໍ່ຈັເບັໜທີ່ຮັd ແກ່ຄົໜ ທັiາ ໃນໂລdນີ້ ເທວ ມນຸເlຫິ ບູອິຕາ ອັໜຄົໜ ແລ ເທວດາທັiາ ຫາັບູຊາຍີ່Dນັd ມຫາເຕຊາ ມີເຕຊ ກໍ່ ມາັຫຼາຽ ສຸຣິເຍາບິເລຍຖາ ເຫໝືອໜດັ່D kພອາທິfມິເຕ ຊ ອັໜກ້າJAຂJາD Oັ້ແລ ສິທິ{ກາໂລໜຕິ ແມ່ໜວ່K ຄົໜທັiາຝູງ Oັ້ ກທຳກາໜອັໜໃດ ກໍ່ສຳລິທີ{ ສູ່kບກາໜ ເຕນເຜຼນ ດ້Jຽ ຜຼາ ອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdບັໜ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ລພິ@ຕJາ ໄດ້ ພ<D ແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາລາf ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 69 kພຄ$າ ບູເຊນິ* ແລໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽໃຈໄສສັທ{າ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເກີfມາ ມັຊິ{ມບເທເສ ໃນkບເທf ທີ່ໃດກີf ລພັນິ* ສພ%ເພາຄາ ທຽຣຍ່vມໄດ້ເຂົ້າຂvA ບໍ ຣິໂພd ກໍ່ຫຼາຽນັdແລ ສມາຄເມາ ຈັໄດ້kບສົປ ພົປດ້Jຽ ຍາຕິ*ພີ່ນ້vA ຝູງkບເສີ; ວສັນິ* ກໍ່ຈັຈຳເຣີໜໃຈ ດ້Jຽເຂົ້າ ຂvA ແລ ຜ້າຜ່vຣທ່vຣແພທັiາ ກໍ່ຍ່vມໄດ້ ຂ້າຍີDຂ້າຊາຽ ຊ້າDມ້າງົJຄJາຽ ສັພ%ສັຕ*າ Iີ ຂ້າເສີdສັfຕູທັiາ ກໍ່ລງັປ ດັປຫາຽເສັຽ ໂສfຖີ Iີ ຄຳສີສັJlfີ ຈຳເຣີໜໃຈ ກໍ່ຈັເກີ; ມີ ແກ່ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ເຕນຜເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ໌ ອັໜໄດ້ບູຊາ ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ມຫາລາf Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ໄດ້ບູຊາຍັD ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdຕິ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 36 kພຄ$າ ດັ່DOັ້ ຍີDຊາຽ ທັiາ ຝູງOັ້ເກີfມາ ໃນພາວພາຽຫໜ້າ ກໍ່ທຽຣຍ່vມ kບ ກvບໄບດ້Jຽ ເຂົ້າoໍ້ເພາຊໜະອາຫາໜ ສົໝບັfທັDມJຣ ກໍ່ບໍ ລບJຣ ບໍ່ຫ່vຣຈັມີ ຂ້າເສີdສັ;ຕູຈັເທື່v ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ຢູ່ສີສັJlfີ ສຳລາໜບາໜໃຈ ແມ່ໜວ່K ໄດ້ໄບໃນ ທີ່ໃດກີf ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ມີຜູ້ບູຊາໃນທີOັ້ ກໍ່ລ່JAພົ້ໜ ຈາັເວໜ ກໍ່ຈັ ເທົ້າຢູ່ ສັຸສຳລາໜ ທັຸເມື່vທັຸຍາໝ ກໍ່ດ້Jຽຜຼາ ອັໜໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ສັກdຕິ Oັ້ແລ.

 ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງໃດ ລັພ@ຕິ ກໍ່ໄດ້ບູຊາແລ້J ຍັDກັໜແກ້Jຊື່Jາ ນຄvຣ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 48 kພຄ$າ ບຸເຊນິ* ແລ ໄດ້ບູຊາ ດ້Jຽສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສ ຍີໜ ດີດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ຣາຊາໂຫໜຕິ ກໍ່ໄດ້ເບັໜkພຽາ ໃນພາວທີຫໜຶ່ງ ເກີ;ມາOັ ກໍ່ໄດ້ຍັDສົໝບັf ອັໜເບັໜkພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜkບເສີf ຈັກdຣຕ*ນໍ Iີ ຈັແກ້J ກີf Sຖີ{ຣັຕ*ນໍ Iີ oDແກ້J ກັປທັDຊ້າDແກ້J ມ້າແກ້J ລົf ແກ້J ແທ່ໜແກ້J ກໍ່ຈັເກີ;ມີ ແກ່kພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜOັ້ ຄຫາບຕິ ຣັຕ*ນໍ Iີ ພໍ່ຄົJແກ້J ແລ ແກ້Jມນີໂຊf ກັປ ທັDແກ້Jທັiາ 7 ຈຳພັJ ກໍ່ຫາັຈັເກີfມາ ເບັໜເຂົ້າຂvA ແຫ່D kພຽາ ຈັdກວຕິຣາf ຕົໜOັ້ ທັຸສີ່DດJ້ຽ ແລ ເຕນຜ ເລນ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູຊາ ກັໜແກ້Jຊື່Jາ ນຄvຣ Oັ້ແລ ບັຸຄົໜທັiາ ຝູງOັ້ ກໍ່ຈັໄດ້ເບັໜ kພຽາເຈົ້າຕົໜ 1 ບໍ່ຄາfບໍ່ ຄາ ແທ້ດີຫຼີແລ.

 ໂຍເວlນ*ຣ ຫິຊາຍັo* ມຫັທ{ນກຸເລ kດູາ ສັປ ບຸຣິສາທັiາ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັDຫຼາຽຝູງໃດ ເວlັນໍ* ສຸ ນັນິ* ແລເຂົ້າມາພ<DຍັDທຳ ລຳມຫາເຫJດ ສັນ*ຣທັມໝ ເທlໜາດ້Jຽໃຈ ໄສສັທ{າທຳ ຄຳເຫຼື້ອໝໄສຍີໜດີ ດັ່DOັ້ ເຕຊໜາ Iີ ຄົໜທັiາຝູງOັ້ ກໍ່ບໍ່ຫ່vຣໄດ້ ໄບເກີfໃນkກ ກຸຣ ອັໜຊົ່Jຮ້າຽ Oັ້ຈັເທື່v ກໍ່ທຽຣຍ່vມ ໄດ້ເບັໜທ້າJkພຽາ ໃນເມືvງຄົໜ ຍົfສັdບໍຣິວາໜ ບໍ່ຈົໜມີມາັ ຊ້າDຫາັເນືvງOັ ມີກvAOັທເພຣີເກົ້າພັໜລັູ ເຍັຽພີໜຜັູເກົ້າພັໜສຽA ມີສັທ{ສຳ ນຽAຊົໜຊື່ໜ ສນັຸຕ້vAຕື່ໜ ທີວາຣາຕຼີ ທາສີທາສາ ມີມາັພ້vມ ຢູ່ແວfລ້vມ ບົໜນິບັf ທີພaສົໝບັf ອັໜລ້ຳເລີf ກໍ່ກັປເກີfມີຕາໝ ເຫຼັ້ມເງີໜເຫຼັ້ມຄຳ ແລ ເສື້vຜ້າທັDຊ້າDມ້າ ເຂົ້າເບືvກ ລົເຂົ້າສາໜ ກໍ່ຈັມີຕາໝ ຄJາໝບາຖ%າo ສົໝຣິທີ{ທັຸເມື່v ຈຳ ເລີໜເຊື່vມົDຄຸຣ ຍຖາໃນ ກຼາເມື່vໃດ kພອຣິຽະເມໄຕຽ໌ ຈມາຕັfຜຽາ ເບັໜkພພາຽກາັຫໜ້າ ບຸຣແກ່ກ້າ ກໍ່ຈັໄດ້ ເຫັໜຫໜ້າທ່າໜ ບໍ່ຕ້vAສົDໃສ ເຫfໄດ້ເບັໜບາຖັຍຽ ກັປທັມໝ ມ ຫາເວf ສັໜຕຣຊາດົd ອັໜຍົdມາ ເທlໜານີ້ແລ້J ກໍ່ເຖີDເຊີ່D ວຽAແກ້J ກຼ່າJແລ້J ຊື່າJ ອມຕ ມຫານິພaາໜ Oັແລo ເທlໜາ kບຣິເຍາສາເນ ໃນເມື່vແລ້Jຣົl ທັມໝເທ lໜາ ອັໜkພສັຖ%າ ຊົDຕັfມາ ດັ່Dນີ້ແລ້Jຄົໜທັiາ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄາf ແຄ້J ຍັDໂສດາ kສກທາຄາອoຄາ ລົ ອຣຫັໜຕາ ຕາໝບຸຣສົໝພາໜ ອັໜຕົໜຫາັໄດ້ kກທິກາໜ kກທຳມາOັ ແລ o ມຫາເວlັໜຕຣຊຕກ ວັໜນo ຍ້vAຍໍຍັD ມຫາເວlັໜ ຕຣຊາດົf ອັໜຕົdມາໃນ 10 ຊາf ມີໃນຫ້vA ມຫານິບາf ສຸດຕັໜຕບິຕກາ ຫໜ້າທີ 365 ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 1,000 kພຄ$າ ບໍ່ຄາfບໍ່ຄາ ດ້JຽຜຼາອານິສົDສ ອັໜໄດ້ບູ ຊາ ແລ ພັDທມໝເທlໜາ ລຳມຫາ ເວlນ*ຣ Oັ້ກໝີ ແລ ມຫາເວlນ*ຣ ອານິສັDສ ແຫ່Dບັຸຄົໜທັiາ ຝູງ ໃດໄດ້ບູຊາ ແລ ໄດ້ພັDທຳ ລຳມຫາເວlັນ*ຣ ຊາ ດົd ນິຕ%ີຕາ ກໍ່ເສັfດບໍຣບJຣ ຄJຣເທົ່ານີ້ ກ່vຣແລ.

 

053209
ວັໜນີ້
ວາໜນີ້
ອາທິfນີິ
ອາທິfກ່ອໜ
ເດືອໜນີ້
ເດືອໜກ່ອໜ
ທັDຫໝົດ
140
90
904
51534
2164
41313
53209

ໄອພີຂvAຂ້w 162.158.78.190
ເຂfເວiາ 2019-01-19 16 50 09