ທັlພvຣ ຜັູ 1 ລົ

 ນເມາຕັl ຟຄວເຕາ ອຣຫເຕາ ສັມໝາ ສໝັພຸທ{ັl.

 ບັດນີ້ ຂ້າຈັວັoທນ້vມ ມຫາຄຸຣຄvAkບເສີf ສຽຣໄສ່ນີ້J ມເoຊ້wຊື່ໜບາໜ ຄືfໄຄ່ດJ້ຽ ດJAເດfແດໜໄກ kກຕັໜຍູຍາໜ ແຫJ່ຣແຍDຍັDແກ້J ຕາໝkກບີໜເບື້vງ ໂຄດົໝດJAຍvດ ເມີໜມົ່DຖJ້ຣ ແຖໝເກື້vກຼ່າJກvຣ ຄືfໄຄ່ຍູ້ ຍາໜເອdອົDທຳ ຂ້າຈິ່DຄwໄຈຈີD ພ່ຳ ເພັDພຽຣພື້ໜ ສບາຽດີນ້vມ ມເoໃນoໍຮິf ຄິfໄຄ່ 3 ຫໜ່ວຽ ແກ້J ກາໜກ້າJAເກີ່Dແດໜ ອັໜແຕ່ໃຕ້ໂລdລ້ຳ ພຸມພາັພົDkກສັf ຍາໝຍັDທຽວສົDສາໜ ສົ່Dເວໜວຽຣໃຊ້ ບາຣມີສ້າD ນີພ%າໜພຸມ kບເສີf ບັlີມໝຊາfຖ້Jຣ ເຖີDແລ້Jຄ່ຽຣຄ່າJ ເຈົ້າເອີຽ. 

 ເທື່vນີ້ ຂ້າຈັຂໍກຼ່າJກ້ຳ ທັfສຊາfແບທັມໝ ກ່vຣແລ້J. ທັມໝທີ່ອາຈາໜເດີໝ ກຼ່າJບຸຣບvAໄວ້ ຝູງຫໝູ່ຄົໜຫໜາໄບ້ ພ<DຈີD ຈຳຍາັ ເພາະວ່K ເຂີໜຂາfຂໍ້ ພຸມພື້ໜບ່າDເບົາ ຂ້າຈີ່DແບDຄຳ ເວົ້າ ບາDເບົາພ<Dງ່າຽ ສົໝສ່Jຣເຈົ້າ ບັpານ້wຈື່ຈຳ ແທ້ແລ້J ເພາະວ່K ນິໄສເຊື້v ລາJເດີໝໂດຽພັJ ຮູ້ຮິfເບື້vງ kກບJຣນີ້ ຄvAເຄີຽ ເຈົ້າເອີຽ. 

 ຂ້າຈິ່D ຄິfໄຄ່ແມ້D ແກ້ກຼ່າJກvຣkບສົD ເພື່vໃຫ້ລົDຮwເດີໝ ເລື່vງລາJ ພ<D ແຈ້D ຄຳນີ້ຮຽມແຖຼAໄວ້ ຕາໝພູມພື້ໜເກົ່າ ນິ ທາໜເດີໝບໍ່ໄດ້ແກ້ ແບຕື້ໜອ່າໜພ<D ເຈົ້າເອີຽ ຂໍແກ່ ເມທາໄທ້ ພິໜໂຍຍາໜ ຜູ້ສຼາf ອນຸຍາfຂ້າ ຄົໜໄບ້ຜູ້ລຽA ແດ່ທ້vຣ. 

 ແມ່ໜວ່K ຄຳໃດລJ້ຣ ບົdເບົາບັDເຫf ຜັູຂາfຂໍ້ ແຖຼAຕື້ໜຢ່າຕຽຣ ແດແມ ເດີໝເລືvງເຄົ້າ ອັໜເກົ່າບູຮາໜ ໂວຫາໜຄຳ ບາລີ ຍາັຫຼາຽຊິພ<Dແຈ້D ຂ້າຜູ້ບັpານ້w ແຖຼAຮvມຄຳແຄປ ສັDແຂປຂໍ້ ໄຂໄວ້ແຕ່kບມາໜ ເຈົ້າເອີຽ ພໍໃຫ້ຮູ້ເລືvງເຄົ້າ ບາDເກົ່າເຟທິາpາໜ ຍາໝເມື່vທຽວສົDສາໜ ຫຼິກເວໜບໍ່ມີໄດ້ ຄັໜ kພດັປຂັໜເຂົ້າ ນີຣພາໜສູຣເຫf kພຽາເວfເຈົ້າ ພາຽຊ້wຊາf ລູຣ ແທ້ແລ້J. ຕັ້Dຫາັບຸຣຫຼາຽລົ້ໜ ຄົໜພ<Dຢ່າkບຫໝາf ໃຫ້ມີ ທຽຣ ແລດvັໄມ້ ບູຊາແລ້Jຈິ່Dຄ່vຽພ<D ເຈົ້າເອີຽ. 

 ພໍເຫັໜເລື່vຣໆພົ້າ ສຸຣິເຍfລົDແລD ແລເຢີ, kພພາຽພົໝພັf ເມdຄJຣຄຸມດ້າJ ຝຸງຫໝູ່ມາລາສ້ຽວ ແສໜກໍກາDກີປ ເພັDພ່າD ຖ້Jຣ ພູມພື້ໜເຖື່vຣແຖJ, ຫvມຮ່JAເຮົ້າ ຄັນທຊາfເຮືvງຮົໝ kພໄທທJAຄືf ຮຸA່ທັມໝຄາJແຄ້ໜ ໂສກີກ້ຳ ຄໜີງຄຳຄຸຯkບເສີf ຂໍໃຫ້ ສັDໂຍdຍ້າຽ ເຫັໜຫ້vAຮv່ມທັມໝ ແດ່ແມ. 

 ເທື່vນີ້ ຂ້າຈັແບຕາໝພື້ໜ ພູມທັມໝkພຽາເວf ຂໍໃຫ້ສາໝ ຫໜ່ວຽແກ້J kພໄຕຼຕູ້ມແຕ່Dຍາໜ ແດ່ທ້vຣ, ບັfນີ້ ຂ້າຈັຂໍ ກຼ່າJເລື້vງ ພຸທ{ໂຄfໂຄດົໝ ກ່vຣແລ້J, kພພ່ຳເພັD ບາຣມີ ຫໝື່ຣກືກvAລົ້ໜ ສີ່ອາສົDໄຂສ້າD ແສໜກັປອາOັເນd ໃຜບໍ່ຕAv ຕານັປ ຊາfຄຸຣຄໜີງໄດ້ ຍາໝເມື່v ອົDkກສັfໄທ້ ເພາທິຍາໜ ລົDເກີf ຂ້າຂໍຊີ້ສvA່ເບື້vງ ໄຂຂໍ້ຕໍ່ກvຣ ເຈົ້າເອີຽ. 

 ຍັDມີ ນັຄ&ເລfກ້າJA ຮຽກຊື່kບເຊໄຊ Eດົໝໂດຽ ດັ່DດາJ ວດືDພົ້າ Iີ ຣາຊາເຈົ້າ ສົໜໄຊພູວof ສີໜkບສາfກ້າ ລິທີ{ ເຂັ້ໝເຂືvຣແຂD, ມເຫສີເຊື້v ຜຸlfີດJAຍvດ ເນື້vອ່vຣກ້ຽA ກົໝເລັ້ໝເລີfຕາ kພກາຽກົໝສJ້າຽ ທະນູທvAກ້າJເກີ່D ງາໝເລີfລ້ຳ ສະ ງAມຫໜ້າຫໜ່ວຽສີ, ສvAkພkກສັfເຈົ້າ ທົDເມືvງຕຸ້ມໄຜ່ ທຸັkບ ເທfທ້າJ ຫJັງພ້vມເພີ່Dບຸຣ.

 ຮຸAຄ່ຳເຊົ້າ ອາມາfຊຸມສຫໜາໝ ນີຄົໝຄົໜ ຄັ່Dພ່ຳເພັDພໍຕື້ ເມືvງຫຼວAຕັ້D ແຄໝທເລລຽບທ່າ ນັປແຕ່ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ລືທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ, ທຸັkບເທfທ້າJ ທຽວທ່vງທາDສເພົາ ຝູງຫໝູ່ຄົໜມາໂຮໝ ແຂdເມືvງມາເຕົ້າ, ຍູສນັຸລົ້ໜ ໂກຣຫົໜຫາຽໂສd ເຊັDຊ່າເທົ້າ ແດໜກ້າJAຫ່າDໄກ, ເຕໂຊກ້າ ກົJເກັDອຳof ສີໜ ຊ່vຽເຈົ້າ ຫຼາຽລົ້ໜຄ່າຄາໝ, ພູມີສ້າDຍ່າໜພາັ ເບັໜເອdນຄvຣ ຂາJA ມົໜທຽຣທvA ດັ່Dແມໜເມືvງພົ້າ ໃຜບີໝຂັfຂvA້ ຊິDກັໜກJຣເຂf ນັ&ຄເລfກ້າJA ເມືvງບ້າໜຢູ່kກເສີໝ ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັ້ໜkພະເວlັໜຕະຣະkບະສູຕິ

 ຮູA່ຄ່ຳເຊົ້າ ພຽຣພ່ຳທົDສີໜ ຄvAນີຣພ%າໜ ມູA່ເມີໜໃຈແຈ້D kບ ເພນີນv້ມ ທຽຣທvAທູຣບາf ຍູທ່າDເຈົ້າກໍ່ສ້າD ສີໜຊ້wສຳລາໜ ແທ້ແລ້J, ເມື່vOັ ສັເກdາໄທ້ ອີໜທາເທວໂລd ຄືfຮ່ຳຮູ້ ພvຣໃຫ້ແກ່oA Iີ ພvຣທັD 8 ບໍຣິບູຣ ສົໝkບກvບ ຍັDແຕ່ລັູອv່ຣນ້w oDແກ້Jຊິຄ່wແລ, ອີໜຈິ່Dຫຼິງແລຢ້ຽມ ເທJບຸດ 6 ຫໝື່ຣ ກໍ່ຈິDເຫັໜແຈ່ໝເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ໂພ ອີໜຈີ່Dເຊີໜແຈ່ໝເຈົ້າ ລົDເກີfເມືvງມນຸດ, ເພາທິpາໜຍັD ຕໍ່ຂົJແບDຂ້Jາໝ Iີ ໂລກີກJ້າD ນທີ{ທJຣທຽວຍາັ ໃຫ້ເຈົ້າໄບກໍ່ສ້າD ສີໜລ້າໜໂລdຄົໜ ກ່vຣທvຣ.

 ອັ້ໜແຕ່ໃຕ້ໂລdລ້ຳ ລືເອdແດໜດີໜ ຄvAນີຣພ%າໜ ຢ່າຫຼອໜ ມາຽມ້າD ໃຫ້ຄ່wຈົ່Dໃຈນ້vມ ໃນທຳທັD 8 ຮັdຫໍ່ຫູ້ມ ສີໜ ຊ້wຊvບຄvA ແດ່ເນີ, ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຜາປແພ້ ກvAກິເດfຕັຯsາ ສັພ%pຸຕ*ຍາໜ ຊາfຊິມາບີໝແຄ້J ຄvບວ່K ອີໜສັ່Dແລ້J ຮັປຮີປ ນີຣມົໜ kພກໍ່ເຕືvຣເທພ%າ ພ່ຳມJຣມາເຕົ້າ ຝູງຫໝູ່ເທພ%າເຈົ້າ ຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ 6 ຫໝື່ຣພ້vມ ລາພົ້າລ່AJລົD.

 ຍvAໆລັ້ໜ ກາຽສJັຣຫຼາຽຍ່າໜ, kພບທາໜທvດໃຫ້ ກຸAສີພີແທ້ ບ່vຣkບສົD jາບັຕ*ິສົນິທເຂົ້າ ຜຸlfີoAof kພຖັໜບໍ່ເສົ້າ ທັD ທvAກໍ່ບໍ່ຕືD ເຈົ້າເອີຽ, ເພາະເພືvເຕໂຊກ້າ ພvຣທຳເທJລາf oAofນ້w ຂໍເຈົ້າຍvດສJັຣ ແທ້ແລ້J, ຝູAຫໝູ່ເທພ%າພ້vມ ບໍຣິວາໜລົDເກີf jາກຳເນີfເຂົ້າທAv້ ຂຸຣທ້າJທົ່Jເມືvງ ແທ້ແລ້J.

 ຍາໝເມື່v ຈvມkກສັfໄທ້ ເທວີທvA້ແກ່ oAກໍ່ຄືfຢາັໄບ ທ່ຽວຫຼີ້ຣ ນຄvຣກ້າJAທ່ຽວເດີໜ oAຈິ່Dຂື້ໜນ້vບນີ້J ທູຣບາfສາ ມີໂກ, kບທJຣພົໜເສັfດ ລຽບນຄvຣຄJັຣກຸ້ມ ພ<Dຍີໜເພລີລົ້ໜ kຕໂພໜພີໜເຄົ້າຄື່ໜ ພຸ້ຣເຢີ, ສຽAເສປເຈົ້າ ກືລ້າໜkພຍvດເມືvງ ແລ້Jລ່AJເທົ້າ ມັຄ&ເທfທາDຫຼວA ທີ່Oັ້ ພານິfຊາຊົໝ ທົ່J ແດໜດາເຕົ້າ.

 ເມື່vOັ້ ເທວີຕ້າໜ ເຕີໜຂຸຸຣໄຂບvັ ຫໜໜັກຫໜ່Aວທv້A kພກາຽ ຮ້vຣເຫື່vໄຫຼ ຝຸAຫໝູ່ອາມາfພv້ມ ຮັປຮີປພຼັຣເຮJ ພ}ັຣແບDຫໍ ລຽຣມຸAມ່າໜ ແພດາໜກັ້D, ພ<Dຍິໜເທພ%າຮ້vA ມໂຫລີຂັປກ່vມ ພຸ້ຣເຢີ ສຽAບີ່ຫໍ້ ແຄໜໄຄ້ ສິ່DສັD ທຸັທີ່ເຊື້v ຮຽກຮ່ຳວvຣເຊີໜ ຝູງຂ້າຄvAບຸຣບາ ໄຄ່ຄwເຫັໜຫໜ້າ, ເມື່vOັ້ ໂພທິຍາໜຍ້າຽ kພຄັໜທvຣເສັfດອvັ ດູດັDແກ້J kພກາຽເຫຼື້ອໝສvA່ແສD kພກໍ່ ຄືfຮ່ຳຮູ້ ຄໜີງບvA່ບາຣມີ ສີໜທາໜທຳ ຊvບຄvAຄຸຣແກ້J ກໍ່ຈິD ວັoທນ້vມ kພຊົໜຣະນີຕາໜຕໍ່ ລັູຊvບໃຫ້ ທາໜແທ້ ເພື່vບຸຣ ແມ່ເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ແມ່ຕvບຕ້າໜ ແກ້ກຼ່າJກvຣແຖຼA ລັູໄຄ່ທຳທາໜທົD ຊvບຄvAຄຸຣແກ້J ມາດານ້vມ ຄຳພັໜຍໍມvບ ໂພທິຣາfເຈົ້າ ທາໜໄທ້ບໍ່ແຫໜA ຝຸງຫໝູ່ອາມາfພ້vມ ຊົໝຊື່ໜໂມທໜາ ເຂົາກໍ່ຍີໜ ດີດvມ ຫໜໍ່ເພາທິຍາໜເຈົ້າ, oAkບນົໝນ້vມ ສຸຣິກvຣຮັປຮີປ ຝຸງຫໝູ່ເທພ%ທvຣທ້າJ ຫຼາຽຊັ້ໜຊື່ໜຊົໝ ແທ້ແລ້J

 ແລ້Jລູບລ້າD ໂລໝກີ່ໜກິlໜາ ວKລີຫvມ ຜຸ່Aໂຮຽຮຳເນື້v Iີ ອົDkກສັfເຈົ້າ ຈາເບັໜຍາໝkບສູດ ຄັ້Dເກິfເບັໜມໂຫສົf ກໍ່ ບາັໄດ້ ໂດຽດ້າໝດັ່Dດຽວ ນີ້ແລ້J, ຝູງຫໝູ່ເທພ%າພ້vມ ບໍຣິ ວາໜ 6 ຫໝື່ຣ kບສູດມົ້ໝທvA ຍາໝມື້ພ່ຳkພອົD ແທ້ແລ້J. ເມື່vOັ້ ອາມາfພ້vມ ທູຣແທປຊຸລີກvຣ ເຊີໜເທວີ ສູ່ຍາໜເມືvຫv້A oA ນົໝອູ້ມ ບາບຸຣບຸຕ*ຣາf ຂື້ໜລົfແກ້J ເມືvຫv້Aແທ່ໜລາຽ, ພ<Dຍີໜ ຄື່ໆ ເຄົ້າ ຄົໜຄັ່DນຄvຣຂາJA ພຸ້ຣເຢີ, kບທJຣພົ້ຣເສັfດ kກເດື່vງດີໜດັDສທ້າໜ ພ<Dຍີໜເສພ%າຮvA້ ມໂຫລີແກໝບີ່ ພຸ້ຣເຢີ, ສຽAແສປເຈົ້າ ກືລາໜຫໜໍ່ເພາ ເລືvຣໆ ລົ້ໜ ຄົໜຄັ່DສໜາໝຣຫຼວA ແລເຢີ, ຍິDຊາຽຊາJສີພີ ຊື່ໜຊົໝເພືvຣພື້ໜ ພໍຄາJເທົ້າ ທJຣທvA ທຽມທ່າ ແລເຫັໜຜາສາfກ້າJA ຫຼາຽຊັ້ໜຊໍ່ບາD, ມາປໆ ເຫຼື້ອໝ ແກ້Jກ່vມ ມນີOີ ລາຽລິDkບດັປ ດັvດJAແກໝແກ້J Eບປມາດ້Jຽ ບາDທvAເທວລາf ມຸAມາfເຫຼື້ອໝ ແສDແກ້Jກv່ມເງົາ.

 ເມື່vOັ້ kພແມ່ເຈົ້າ ເສັfດສູ່ຊາໜຂາJA ຝູງຫໝູ່ມູນ*ີຕາໝ ຄັ້Dຄົໜພໍຕື້ ແລ້Jຈິ່Dຫາoໝເຈົ້າ ກຸມໝາໜມຫາເວf ບິ*ຕຸເລfເຈົ້າ kບທາໜໃຫ້ແມ່ນົໝ 64 oAoໝນ້vມ ກທຳພຽຣເພາທິລາf ຝຸA ຫໝູ່ ພັJມຫາfພ້vມ, ເຈົ້າkບທາໜໃຫ້ສູ່ຄົໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຈັກຼ່າJເຖີD oAແມ່ຊ້າDແກ້J ມຸAຄຸຣຕົJkບເສີf ເກີfຢູ່ຫvA້ ດົDກ້າJAເຖືvຣເຂົາ oAຈີ່Doໍເອົາເຈົ້າ ບຸຕ*າຕົໜລັູ ເຂົ້າສູ່ຫ້vA ໂຮDຊ້າDລາຊ{ວັD, ຕັDຫາັຂາJພvຣຜ້ຽA EດົໝກາຽຂາJເຜືvກ ງາໝເລີfລ້ຳ ບາໜແຕ້ໝແຕ່Dຂຽຣ, ມຫາຄຸຣແທ້ oເຄໜຕົJkບເສີf ເກີfພ່ຳພ້vມ ບຸຣເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ ແທ້ແລ້J, ນັປແຕ່ອົDkກ ສັfໄທ້ ເພາທິຍາໜ ມຫາເວf kບສູດມົໝທvA້ ເມືvງບ້າໜຢູ່kກເສີໝ ແທ້ແລ້J.

 ໃຜບໝີຜິfຂ້Av ຊີDoຮົ້Jໄຮ່ ຄJາໝບໝີຍາັCAຸ ພາໜເຈົ້າກໍ່ບໝີ ຝຸA ຫໝູ່ງົJຄJາຽເວັ້ໜ ວາDເສັຽkບບ່w ຄົໜບາປໄບ້ ໂຈໜຮ້າຽກໍ່ບໝີ ເຈົ້າ ເອີຽ, ທັຸທີ່ເຂົ້າ ຂຽວຮຸ່ງໃOາ ກາຣດູບີເຖີD ແຕ່Dສ້າD ຂົໜມ້ຽຣ ຜົໜຜຼາໄມ້ ຊຸມແຊDກ້າໜກ່vA ພີຊ{ໂພfພ້vມ ຂນຸຣມີມJA່ມັໜ ມີຫຼາຽລົ້ໜ ຄັປຄັ່DຄໜາສJຣ, ບາຣມີມຸA ໄຜ່ລາJທັDຄ້າຽ.

 ເມື່vOັ້ ມາດານ້vມ ສັDວາໜຍໍມvບ kບດັປຂ່າຽແກ້J ຫຼາຽ ລ້າໜຄ່າຄາໝ ມນີໂຊfເຊື້v kບດັປອົD ບຸຕ*ລາf ພູວofເຈົ້າ kບທາໜໃຫ້ແມ່ນົໝ, ນັປແຕ່ມາດານ້vມ ທຳຖJາຽຫຼາຽເຫຼົ່າ ເລິDແລ້J kພບາfເຈົ້າ ທາໜໃຫ້ຕໍ່ໄບ, ເພາະວ່K ຫJັງດvAແກ້J ເພາທີຍາໜເຍືvງໂລd ມເoໄສສ່vAແຈ້D kບສົDຕັ້Dຕໍ່ທາໜ, ສັພ% ທານັDແຫໜ້ຣ ໃນkພຄັDຂົໜອັv ຜາຽແຜ່ກ້າJA ກJມພື້ໜແຜ່ໜໄຕຼ ຮຸ້Aຄ່ຳເຊົ້າ ຄໜິງບvA່ບາຣມີ, ຍິDຊາຽໃນຊຸມພູ ເພິ່Dບຸຣ ຈvມເຈົ້າ ແທ້}ວ.

ອະພິເສd kພະເວlັໜຕະຣະ ກັປoDມະທ{ີ

 ຄັໜຢູ່ຫຼາຽບີໄດ້ ໂພທິຍາໜສvຣບ່າJ ມາແລ້J 16 ຂJບເຂົ້າ ບຸຣກ້າJAໃC່ສູA ສີໜkບສາfຮູ້ ເຊີ່Dສາກົໜກາໜໂລd ໄຕເພfຖJັຣ kພອົDຮູ້ສູ່ເຊີD, ເມື່vOັ້ ສົໜໄຊເຈົ້າ ລາຊາບິfຕຸເລf ຈັໄດ້Eບພິເສdເຈົ້າ ແທໜເຊື້vສືປkພວົDສ໌ ແລ້Jຈິ່D ຫາoAແກ້J ທິຕາມັທ{ລາf ອັໜເບັໜລັູສາJສີ kກະສັສຕົໜລູA ແຕ່ມັທ{ຣາຊວົDສ໌ກະສັf, ຍົfໃC່ກ້າJA ເບັໜເຈົ້າໂລdລື ໄດ້ຜ່າໜພື້ໜ ເບັໜເອdມເຫສີ ຊື່Jາ ມັທີ{oA ຮຸບໂສໝເຫໝືອໜແຕ້ໝ ສົໝສDຽມ ຫໜ້າ kພກາຽກົໝກ້າJເກີ່D ນີ້JແລປສJ້າຽ kພກາຽກ້ຽAກີ່ໜຫvມ ຄັໜແມ່ໜໄຜ່ແລແລ້J ຕvມຕົໜສໝີ້ງເມືvຽ ຫຼັບບໍ່ໄດ້ ຕາkກດ້າDເພືvແຍD ເຈົ້າເອີຽ.

Iີ  ສvAkກສັfເຈົ້າ ພີໝດຽວກ້າJເກີ່D ກັໜແລ້J ເພາະວ່K ບຸp ເຈົ້າໄດ້ກໍ່ສ້າD ຫຼາຽລົ້ໜຮvມກັໜ ຝູAຫໝູ່ ນາDສໜົມລົ້ໜ ບົJoAຫົdຫໝື່ຣ ຊົໝຊື່ໜເຈົ້າ ຂJົຊ້າຽແກ່JAວີ ສvAກໍ່ຢູ່ສືປສ້າD ເສີJຽລາfເຮືvງຮົໝ ລືຊາkບກົf ຕ່າDແດໜດັDສທ້າໜ Iີ ຊຸມພູພື້ໜ ທຽຣທvAເຕົ້າຊ່Jຽ ຂາໝເດfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAຫໜໍ່ເພາ ອັໜແຕ່ໄຕ້ໂລdລ້ຳ ເງືvມແງ່ແດໜດີໜ ຢູ່kກເສີໝສັຸ ໄຜ່ລາJທັDຄ່າຽ ເຈົ້າເອີຽ.

ບັ້ໜຊາລີ ລົ ກັpຫາ kບະສູຕິ

 ຄັໜຢູ່ຫຼາຽບີໄດ້ oAທົDຄັພ@ວdີ ຫໜັກຫໜAວທvA kພຄັໜຖ້Jຣແກ່ເດືvຣ ຍາໝເມືv kບສູດມົ້ໝທvA ເບັໜຊາfຊາຽkກສັf ສົໝສDຽມ ງາໝ ດັ່Dພົໝພາຽພົ້າ Iີ kພຽາຫຼAວເຈົ້າ ສົໜໄຊເທJລາf ກັປທັD oAofເCົ້າ ຜຸlfີໄທ້ຫໜໍ່ເມvືງ ຮັdແຈໝເຈົ້າ ຫຼາໜລາfໂລໝ ຂJັຣ ແພDກຸມໝາໜເຫໝືອໜ kພເນfເoົໃນຫໜ້າ ສvAກໍ່ຫvມຫຼາໜແກ້J ເສີໝຕາຮັdຮູບ ຮັdແຈ່ໝເຈົ້າ ລົແລ້Jເບີ່DເລີD ແລ້Jຈິ່Dໄສ່ຊື່ເຈົ້າ ຊາລີຣາຊ{ກຸມໝາໜ ແລ້Jຈິ່DoໍoAນົໝ ແມ່ນົໝມາໃຫ້ ມາພຽຣ ລ້ຽງ ກຸມມາໜນ້wອ່vຣ ຫຼາຽຫໝື່ຣພ້vມ ພຽຣເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຄັໜຢູ່ຫຼາຽເດືvຣໄດ້ oAມັທ{ີທົDຄັປລັູ kບສູດມົໝທvA ເບັໜເຊື້v ຊາfຍີD ສົໝເສຼົາຜຽA ພvຣຕາຕv້Aຮູບ ເນື້vອ່vຣກ້ຽA ງາໝລຫ້w ຮູບຂຽຣ Iີ ສົໜໄຊເຈົ້າ ຜຸlດີ ແມ່ຍ່າ ຮັdອ່vຣນ້w ສvAເຈົ້າເກິ່Dຕາ ແລ້Jຈິ່Dຫາoໝເຈົ້າ ກຸມໝລີoAof ຊື່Jາ ກັຯsາ oທ{ນ້w oໝເຊື້vກິ່Dຊກຸຣ ເຈົ້າເອີຽ, ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ kພມົໜນີມຫາເວf ໃຫ້ກໍ່ສ້າDສຼາໄວ້ ຫJ່າDນຄvຣ 6 ຫຼັງແທ້ ມຸມເມືvງ ພິໄຊເຊf kພຽາເວfເຈົ້າ ໃຈກ້າJAແຜ່ຜາຽ ເຈົ້າ ເອີຽ. 

 ຮຸ່Aຄ່ຳເຊົ້າ ຄົໜຄັ່DkພຼາໜຫຼວA oຽນັdກາໜຂຸຣ ເບີfkພຄັDຄwເຈົ້າ ພູມີຍ້າຽ kບທJຣພົໜຍົJຣຍາf ເສfັດສູ່ຊ້າD ເວຼາເຊົ້າ ຊvບຍາໝ Iີ ກຸນຊຼອໜເຊື້v kບດັປກາຽເຮືvງຮຸ່A ໃສສ່Avເຫຼື້ອໝ ມນີລ້vມລັູດາJ ອັໜແຕ່ງາຂົJຊ້າຽ ພຽAແພD ລັູkບເສີf ຫຼັງ ລJດແລ້J ບູຜ້າຄ້າຽຄຳ ອັໜແຕ່ຫູຫາDເທົ້າ ດJAຕາເຕັໝຕຼອf ມີຕັ້Dແຕ່ແກ້J ຄຳເຂັ້ໝເຄຶ່vງkບດັປ ເຈົ້າເອີຽ.

 ແມ່ໜຈັພັໜຣoດ້Jຽ oເຄໜຄົDຄ່າ 24 ແສໜເລີfລົ້ໜ kພຽາຊ້າD ຄ້າຄາໝ ເຈົ້າເອີຽ, ຍາໝເມື່vບຸຣຂາJAຂື້ໜ kພຽາສາໜຂາJເຜືvກ ງາໝເລີfລ້ຳ ເທJໄທ້ບໍ່ບາໜ ຝູAຫໝູ່ບໍຣິວາໜລ້vມ ໂຍທາຊຫາຊາf ແຫໜແຫ່ເຈົ້າ ໄບຫ້vAແຫ້Dທາໜ ຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ຄົໜຄັDພຼາໜຫຼວA ພູຣເຢີ, ຝູAຄົໜຊາJຄາໝເມ ພ່ຳມJຣມາເຕົ້າ ເຂົາກໍ່ຊີDກັໜເຂົ້າ ຈີໝກັໜບາໜບັJ ພັJໄຜ່ນ້w ຫຼາຽລ້າໜຄັ່Dພຼາໜ ແທ້ແລJ. Eຄ&ຫຼຸກ ລົ້ໜ ຍີDຊາຽຄັປຄັ່D ແຂໜກ່າຽຊ້vA ຊີDເຂົ້າບຽດກັໜ, ຍາໝເມvື່ ອົDkກສັfເຈົ້າ ທຳທາໜເທທvດ ບໍ່ເລືvກຫໜ້າ kພໄທເຈົ້າຊື່ໜ ບາໜ ແທ້ແລ້J 

 ຄັໜວ່KບົdຄັDນີ້ ເສັfດໄບkພຄັDໃຫໝ່ ທJາໜເບີfໄວ້ ຄwຖ້າຫໜໍ່ ພຸເທ{າ ຝູAຫໝູ່ຍາຈົdໄຮ້ ຄົໜຈvຣທັຸຂໝອf ກີfທ້vຣ ເພາທິລາfເຈົ້າ kບທາໜໃຫ້ຄົປກັໜ ເຈົ້າເອີຽ ທັຸkບເທfທ້າJ ພື້ໜແຜ່ໜທໍຣ ນີ ເຂົາກໍ່ມາຊົໝບຸຣບາ ຫໜໍ່ເພາທິຍາໜເຈົ້າ kພອົDເຫັໜ ແລ້J, ວັfຖູທາໜເຮົາ ຍ່vມຍັDບໍ່ພໍອີ່ໝໄດ້ kພໄທຮູ້ຮ່vມທຳ kພກໍ່ຄືfໄຄ່ດ້Jຽ ບໍຣິຈາັອີໜທີ ແມ່ໜວ່K ຍາຈົdkບສົD kພເນf ເoໃນຫໜ້າ ເຮົາບໍ່ໂສດາດJ້ຽ ດJAkພໄທ ຊິທາໜທvດວາD ໃຫ້ ກັປທັDແຂໜຂໍ້ເທົ້າ kພກvຣນີ້J ຊິທvດທາໜ ແທ້iວ, ເຮົາຈັສີໜຫົJໃຫ້ ມັDສັDສຽຣບາf ໃຜຜູ້ຕ້vAກາໜໄດ້ ຊິທາໜໃຫ້ ບໍ່ຂີໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ຄvບວ່K kພກຼ່າJແລ້J ບັDເກີfອັlຈັໜ kພສຸທ{າດັ່D kກ ເດື່vງດີ້ໜດັDສທ້າໜ kພຽາເຂົາຄ້າໜ kພສຸເມໜ ກໍ່ເອືອໝອ່vຣ ເມຄ& ຣາແກ້Jງແກ້J kພກາຽເບື້vງເບັ່DແສD ເຮືvງຮຸ່Aເທົ້າ ເງືvມ ແງ່ທເລຫຼAວ oເຄາເພvືຣ ແມ່ນທີ{ທJຣoໍ້ ມີທັDມັDກvຣ ກ້ຽວ ເກາະກັໜກາDຫາf ຝູAຫໝູ່ເທພ%ທvຣທ້າJ ຫຼາຽຊັ້ໜຊື່ໜຊົໝ ແທ້ ແລ້J ຍຸຕ*ິກາບັໜ ມຫາທາໜໄວ້ກ່vຣ ຍົdເລື່vງໄວ້ ເມືvຫໜ້າ ຊິຕໍ່ທຳ ເຈົ້າເອີຽ ອັໜkບດັປkບດາ ໄບດ້Jຽ 19 kພຄ$າ ນິຖີຕາ...