ອາພາoຕິຍkບຣິຕັ*ງ

  ວິບັlິl ນມັfຖຸ       ຈັdຂຸ​ມັໜຕັl ສິຣີມ​ໂຕ
ສິຂິlບິ ນມັfຖຸ          ສັພrພູ​ຕາ​ນຸກັໝບິ​ໂນ
​ເວlພຸl ນມັfຖຸ         ນຫາ​ຕກັl ຕບັlິ​ໂນ
ນມັfຖຸ kກກຸlັໜທັl       ມາຣ​ເສ​ນັບ​ປມັທິ{​ໂນ
​ໂກoຄມນັl ນມັf​ຖຸ      ພຼາມໝນັl ວຸສີມ​ໂຕ
ກັlບັl ນມັfຖຸ          ວິບປມຸຕ*ັl ສັພaທິ
ອັDຄີຣສັl ນມັfຖຸ         ສັກ^ຽາບຸ​ຕັ*l ສິຣິມ​ໂຕ
​ໂຍ ອິມັD ທັມ​ໝ​ເທ​ເສ​ສິ      ສັພaທຸ​ຂ)າkບນຸທນັD
​ເຍ ຈາ​ບິ ນິປພຸຕ*າ ​ໂລ​ເກ  ຍຖາ​ພູ​ຕັD ວິບັlິສຸA
​ເຕ ຊo ອບິ​ສຸo       ມຫັໜຕາ ວີ​ຕສາຣທາ
ຫິຕັD ເທJມນຸlນັD         ຍັD ນມັlັໜຕິ ໂຄຕມັD
ວິຊາ​ຈາຣນສັໝບັOັງ       ມຫັໜຕັD ວິຕສາຣທັD
ວິຊາ​ຈາຣນສັໝບັOັງ ພຸ​ທ{ັງ ວັໜທາມ ​ໂຄຕມັໜຕິ.