ວັOkບເວ ຜັູ 4 ລົ

 ບັfນີ້ ຈັກຼ່າJເຖີD ອົDkກສັfເຈົ້າ ຈvມທຳທັDສີ່ ກ່vຣແລ້J ສvງກໍ່ ອຸ້ມອ່vຣນ້w kພເນຜ້າຽຄຽຣຄາJ ຕາໝຕາfຫ້Jຽ ທຽວທ່vAທັDຄືໜ ຫຼີງສັກ)າ ງ່າງາໝເຂົາເງື້vມ ມີທັD Eທ{ກັD oໍ້ ໄສເຢັໜດູຊອາf ໄຜູ້ລົDອາປແລ້J ຫາຽຮ້vຣຢູ່ ກເສີໝ ຄwເຫັໜວັໜສvດໄມ້ ລັປລ່ຽມລົDແລ້D ແລເຢີ ສຸຣິເຍາຍJA ຜ່າໜພູດົDໄມ້ ສvAkກສັfອຸູ້ມ jາອົDບຸຕ*າຣາf ຍົJຣຍາfຍ້າຽ ພຽຣນ້wຄ່wເດີໜ ແລ້Jເລົ່າໄບເຖີDເທົ້າ ບັພ%ເຕາໂຕໜຕາf ເຂົາOັ້ຊື່າJ ຄັນທມາfກ້າJA ດJAໄມ້ມັາມຸຣ ບຸຣດູເບື້vງ kກ ບJຣຄືຄົໜບັູ ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ລຽຣຕົ້ໜຖີ່ໜແຖJ ເບັໜແນJໄມ້ ສຸ ຄັoທທົDກີໜ ຍາໝເມື່vລົໝພັfຕ້vA ຫvມຣຫ້wກີ່ໜຕvມ.

 ອັໜວ່K ສvAkກສັfເຈົ້າ ບັໜເທົາພັdເຫໝື່ອຽ ຊົໝດັvໄມ້ ທັDເຫົ້Dາ ສ່JAເຫົDາ ຝູAຫໝູ່ລຸກ)າຜ້ຽA ພຽAກັໜບາໜແບ່D ຣອvAກາປອ້າ ບາໜໃກ້ກີ່ໜໄກ ພຸມໝລີລ້vມ ດົDພູແມDພູ່ ກົ້Jກີ່ໜແລ້J ບີໜເຂົ້າວ່າD ເຂົາ Iີ ມທ{ຸເຜີ້D ແຕໜລາໝທັDຕໍ່ ສຽAສໜັ່ຣໄມ້ ດົDກ້າJAເຖື່vຣ ກJາD ໃນຫົໜຫ້vA ເຂົາຄຳຍາໝຄ່ຳ ວັໜຄຳຄ້w ດົDໄມ້ຮຳໄຮ ຄືf ເມື່vໄກເມືvງບ້າໜ ໃຈບາໜຊົໝບ່າ ຈິfເລົ່າຫຼົ້ງ ຫຼົງບ້າໜ ເກົ່າຫຼັງ ໃນດwກ້າJA ມີກJາDເບັໜຫໝູ່ ຫໝູເຖື່vຣຕ້vຣ ພີອ້Jຣ ດັ່Dຕvຣ ແລເຫັໜສvຣລvຣໄມ້ ຈຳບາເຕັໝບ່າ ພຸ້ຣເຢີ ຝູAຫໝູ່ ເພືvງຜາDສົ້ໝ ຫຼາຽຕົ້ໜເວີ່oJ. 

 Iີ ພູທvຣທ້າJ ທົDkກສັໜອົdສັ່ໜ ສພ%ດJAດັvໄມ້ ດົDຊ້າDບ່າເສືv kພກໍ່ພາoAຂື້ໜ ເຂົາງvຣເງືvມງ່vຣ ຕາໝໄຕ່ກ້vຣ ຜາ ລ້າໜສຳລາໜ ຄ່wໄບຫໜ້າ ດົDຫໜາຍາJຍ່າໜ ສvAກໍ່ອູ້ມອ່vຣນ້w ພາຜ້າຽເຜັ່ໜຜາຽ ຫvມດັvໄມ້ ທົDຊອvຣອົdອ່vຣ ມີທັDພີfຊ ໂພfພ້vມ ໃນດ້າJດັ່DດາJ ພູມີທ້Jາ ຫຼຽວຄwໄບຫໜ້າ ນ້w ຫໜື່ງມົໝ ດົDສ້າໜບ່າສາໜ ເພາທິສັfເຈົ້າ ພາoAເຊົາຕາf ວາDລັູນ້w ລົDຫຼີຣຂ່JAພຼາໜ ຍາໝOັ້ລາຕີຄ້w ວັໜວຽຣທຽວທີປ ແສDສ່vAເສົ້າ ບັDເບື້vງລ່ຽມເສັໝຣ ສvAkກສັfເຈົ້າ ເຊົານvຣ ເທີDງ່vຣ ກຸັກ້vມແກ້J ສvAນ້wເນັ່Dນvຣ ເຖີDເມື່vລາຕີຂ້vຣ ລົໝຫໜາຫໜາJຫໝອັ ດາJດາfພົ້າ ເງົາຊ້າຽໄກ່ຂັໜ ແລເຫັໜ kພ ຈັໜໄສແຈ້D ບົJຣພາເພັDທີປ ພຸ້ຣເຢີ ໄສ່ສv່Aດ້າJ ເງົາເງຶ້vມ ແງ່ຜາ ພັDຍີໜສັdກຸoເຄົ້າ ກາເວົ້າຮ້vAຮ່ຳ ສຽAໄກ່ແກ້J ຂັໜທ້າທົ່Jໄພົ ລົທ່າໜເອີຽ. 

 ອັໜວ່K kກສັfຕີໄທ້ ໄສຍາຍາໝຍີປ ນ້wຫໜື່ງແຈ້D ແສD ຜ່າຽພຸ່Aພູ່ kພພີ່ນ້vA ໂລໝລັູສvAສີ ຊາລີທັDກັໜຫາ ຕື່ໜມາເພັD ພ້vມ ສvAkກສັfອູມ jາອົDບຸຕ*າຣາf ຍົJຣຍາfຜ້າຽ ຜາລ້າໜ ລ່JAລົD ພໍຄາJເທົ້າ ທໍຣນີຕີໜຕາf kພບາfເຈົ້າ ພານ້vAດຸ່Aເດີໜ ດົDຫຼAວກ້າJA ໄພສົໜແສໜຍ່າໜ ມີຫໝູ່ໄມ້ ຫຼາຽລ້າໜຫຼຽບດw ຍາໝ ເມື່vວາຍູຍູ້ ກJາຽກີ່Dເງົາງາໝ ອັໜວ່K ສັກ)ີຂຽວ ບDົ່ໃບບາໜ ບ້າD ຝູAຫໝູ່ນາລີຕົ້ໜ ຈູມຈີຈູມດັv ບາໜແບ່Dກ້າໜ ຫvມກົ້Jກີ່ໜໄກ ມີຫຼາຽລົ້ໜ ມີ້ມJ່AເພີDໄພ ເຈັຽຈvຣຈັປ ບ່າDບີໜຕvມຕົ້ໜ ຜົໜຜຼາໄມ້ ສັຸເຍົາຍັDອ່vຣ ບາDຜ່vAດີປຄາfຕົ້ໜ ພໍຫໝັາເຫໝີ່ເຫຼື່ອD ໃນດົDກ້າJA ຄືຄົໜໄບບັູ ອາOັອາເນdລົ້ໜ ມີຖ້Jຣດັ່DສJຣ ເຈົ້າເອີຽ.

 Iີ ສvAkກສັfເຈົ້າ ເສີJຽພາDພໍຊື່ໜ ແລ້Jເລົ່າບັv ອ່vຣນ້w ສvAຫຼ້າເມື່vວvຣ kພອົDຫໝາຽເບື້vງ Eດvຣເດີໜເທf ເພາະວ່K ເຈຕ*ຣາfເຈົ້າ ທູຣຊີ້ສ່vAທາD ເພາທິສັfເຈົ້າ ພາoAລັfເລັ່D ນ້wຫໜື່ງເທົ້າ ຜາລ້າໜບ່າລາໜ ເຂົາOັ້Eດົໝດ້Jຽ ສຖາໜພຸມ ພຽAຮາປ ເຖົ້າເກົ່າເວົ້າ ບັfຖົໝອ້າDຊ່າເຊັD ຊື່Jາ ວີບຸລະບັໜ ພົf ຄີລີກ້າJA ເຂົາຫຼAວຖ້ຳໃຫຽ່ ມີຫໝູ່ໄມ້ ເຕັໝຖ້Jຣເຖື່vຣແຖJ Iີ ແນJໃຜແທ້ແນJມັໜ ກໍ່ເບັໜຫໝູ່ ຢາຽແຍdຕົ້ໜ ເງົາເງື້vມຮົ່ໝເຢັໜ ແດfບໍ່ຕ້ອD ແສDສ່vAkບຖພີ kພພາຽພົໝພັf ສ່JA ວvຣຫາຽຮ້vຣ.

 ເມື່vOັ້ ພູທvຣທ້າJ ເທວີຫຼຽວຜໍ່ ເຂົາOັ້ສູAໃຫຽ່ກ້າJA ບຖົໝເຖົ້າເລົ່າລື ເຈົ້າເອີຽ ພັDຍີໜຄື່ໜໆ ເຄົ້າ ລົໝລ່JAຈvມດw ພຸ້ຣເຢີ ວKເຍາຫຼAວ ເຮັ່DແຮDຕຳຕ້vງ ເບັໜຄJຣກຸ້ມ ຜົD ທຸລີມົJມືf ໄມ້ໃຫຽ່ດົ້J ຜາລ້າໜໂຄ່ໜຄvຣ ໂທfໆ ເທົ້າກ້vAເຖື່vຣ ຫີມໝພ%າໜ ເມເຄາຄJຣ ມືfມົJບໝີແຈ້D ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ເຕີໜoAນ້vAof ໃຫ້ຄາfເນື້v ຫໜາແຫໜ້ຣແຕ່DຕົJ ນ້vງເອີຽ ຄາJ ນີ້ ເບັໜບາDຮ້vຣ ໂຮໝເຮົານ້vAພີ່ ຈີDແລ້J jາແຕ່ບຸຣຊ່wຍູ້ ຍາໝCຸAໄຄ່ຄw ແທ້}ວ ອັໜວ່K ກັໜຫານ້w oAເອົາອູ້ມແນປ ຜູ້ພີ່ໄວ້ວາDຂ້w ຄ່ຽຣຄາJ ນ້vAເອີຽ.

 ຄvບວ່K kພກ່ຼາJແລ້J ຄາfເຄື່vງທນູສvຣ ພາເທວີ ຄ່ຽຣຄາJຂຽວຂື້ໜ ເບັໜແຕ່ບາຣມີເຈົ້າ ຈvມທຳມຫາເວf ກໍ່ບໝີເຫfຮ້າຽ ທັDເຫົ້Dາແມ່ມທີ{ ກັປທັD ສvAສີສ້w ກຸມໝາໜທັD ຄູ່ ພູວofເຈົາ ພານ້vAລ່JAລົD ເສrາະຫໜ້າ ກ້ຳຜ່າຽEດvຣ ເດີໜດົDຫຼAວ ຄົ່Jໄກຄືໃກ້ ຊົໝດJAໄມ້ ເຂົາຂJAຫີມໝເວf kພຽາເວf ເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dາມິ່Dມທີ{ ກັປທັDສvງສີສ້w ເດີໜໄພົພັາໄຜ່ ແລ ລ່ຳໄມ້ ສູAດົ່JດາໜດົD ຝູAຫໝູ່ລີDຄ່າDເຕັ້ໜ ໂຕໜຕາໝງwງ່າ ໃນບ່າ ໄມ້ ມີຖ້Jຣສູ່ເຊີD kພພີ່ນ້vA ເຍື້vຣຍັາຍາໝພw ກwໃຈເດີໜ ຄຽຣຄາJໄບຫໜ້າ ແລ້Jຈີ່DໄບເຖີDເທົ້າ ນທ{ີຫຼAວແບJໃຫຽ່ oໍ້ຍັJຍູ້ ໄຫຼລ້ຽວລ່AວລົD ສຽAສົ່Dກ້vງ ເທ້າທົ່Jຫີມໝພ%າໜ ອາໂບໄຫຼ ຄື່ໜເຄັ່DຄJຣສໝີ້ງ kພພາຽເຊີຽຊ້ຳ ພvAຕີຕີໜຫາf kພ ບາfເຈົ້າ ພານ້vງລ່ຳແຍD oໍ້Oັ້ຊື່Jາ ເຈຕູມດີ ນທີ{ກ້າJA ຍົມໝoຍາJຍ່າໜ ໄຫຼຜ່າໜຕ້vA ຜາລ້າໜກ້າJAຄື່ໜເຄັ່D ໂທfໆ ເທົ້າ oໍ້ແກ່JງວັDເວີໜ ເບັໜແບJຫັໜ ບ່vງແລລົDພື້ໜ Eທ{ກັDກ້vຣ ຕີ ພvAເກື່vຣ ພຸ້ຣເຢີ oໍ້Oັ້ຫາທີ່ເວັ້ໜ ທາDຂ້Jາໝກໍ່ບໝີ ແທ້}ວ.

 Iີ kພພີ່ນ້vງ ພັdເພີ່DຊາຽຂາJ ຫຼຽວຄwoວK ເບົ່າແບໜ ກາDoໍ້ ຍາໝOັ້ຍັDມີເສໜາເຊື້v ພາໜໄພມາຈJບ ແລເຫັໜ kພ ບາfເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dາຕ່າDກໍ່ຕາ ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ລາຊາເຈົ້າ ກຸAໃດເດີໜບ່າ ມານີ້ ຄືຊິມີເຫfຮ້vຣ kພອົDເຈົ້າຈີ່Dຈvຣ ບໍ່ ຢ່າແລ້J ຄvບວ່Kແລ້J ພາໜຂາປກvຣຊລີ ພາທີຖາໝ ຫໜໍ່ທຳມູຣເຄົ້າ ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ແຖຼງຈາຕ້າໜຕvບ ຊີ້ບັv ເບື້vງ ຜາຽຜ້ຽຣບໍ່ບັD ເຮົານີ້ຢູ່ແຫ່Dຫ້vA ກຸAໃຫຽ່kບເຊໄຊ ທ່າໜເອີຽ ຝູAຫໝູ່ພົDສາສູຣ ສໍ່ຊັDເຮົາຮ້າຽ Iີ ຈvມkພຄຸຣແຄ້ໜ ເຄືvງkພໄທພ້vມໄຜ ຄຽດໃຫ້ຂ້າ ທາໜຊ້າDມີ່Dເມືvງ ກໍ່ຈDີ່ຂັປຈັາບ້າໜ ທຳໂທfທາDຜິf ບັfນີ້ເຮົາຈັໄບ ຍັDເຂົາວົD ກົf ພ່ຳເພັDພຽຣສ້າD.

 ເມື່vOັ້ ນາຽພາໜນ້vມ ໂພຊນັDເນື້vບ່າ ມີທັDມີ້ໝພ່ຳເຜີ້D ຖJາຽເຈົ້າຫໜໍ່ເພາ kພບາfເຈົ້າ ຊົໝຊື່ໜຍີໜດີ kບທາໜລາDວັໜ ແກ່ ພາໜວາDໃຫ້ kພຈຸລາໄມ້ ມົDຄຸຣບັdເກf kພຽາເວfເຈົ້າ ວາDໃຫ້ແກ່ພາໜ ແລ້Jພ່ຳພ້vມ ເສີJຽໂພfພໍຄJຣ ລາພາໜໄພ ແຕ່Dເດົາດາຫ້າD kພຂັໜຫໜີບແຫໜ້ຣ ທນູສvຣຄາfເຄື່vງ ເຕີໜມີ່Dເຫົ້Dາ kພoAນ້Avຄາfກາໜ ທ່ຽວເດີໜ ຄາJນີ້ໃຫ້ນ້vAຕຽມຕົJຕັ້D ຕົDດີຢ່າkບຫໝາf oໍ້ແກD່ລົ້ໜ ໄຫຼລ້ຽວເຮັ່DແຮD ແທ້}ວ ໃຫ້ນ້vງອູ້ມແກ່ໜແກ້J ນາDofກັໜຫາ Iີ ຊາລີແພD ພີ່ຊາຽ ຊິEົາອູ້ມ ນ້vAເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພູທvຣທ້າJ ທັDoAຄາfເຄື່vງ ເສັfດຍ່າDຍ່າຽ ລົD ຖ້າໜທ່ານທ{ີ ເມື່vOັ້ ພູວofເຈົ້າ ລນືdຮvດບາຣມີ ທູຣເທພ%າ ຊ່wແຮDໂຮໝຍູ້ ຄາJນີ້ເບັໜບາDຮ້vຣ ໂຮໝຕົໜຕvມໂສd ຂໍໃຫ້ຈັຕຸໂລdເຈົ້າ ອີໜພົ້າຜໍ່ຄw ແດ່ແມ ຄvບວ່K kພ ຮຳແລ້J ເສັfດສູ່ວັDເວີໜ oAມັfທີທຽມ ພ່ຳສົDສvAນ້w ລົDລw ຂ້າໝ kພຄຸAຄາຍາJຍາໜ ຫJ້າຽທ່າoໍ້ ໂດຽໄດ້ໄຕ່ຊພາໜ ເຈົ້າເອີຽ ເພາະວ່K ອານິສົDສ້າD ເພາທິຍາໜລົ້ໜໂລd ຍາໝຍັາCຸA ເທວKທ້າJດ່JຣລົD ແທ້}ວ.

 ຄາJດຽວມົ້ໝ ວັDເວີໜເຊົາຫາf kພບາfເຈົ້າ ພານ້vAສ່vຽສີ ແລ້Jເລົ່າອູ້ມອ່vຣນ້w ລົDອາປວັDໄສ ບັໜເທົາສູຣ ສ່JAແຄ້ໜ ຄາJນ້w ເພທິາສັfເຈົ້າ ຈົDໃຈເຈັຽຣຈັາ ພັາແມ່oໍ້ ເດີໜເຂົ້າ ບ່າໄພົ ພາມີ່Dແກ້J ອູ້ມອ່vຣອົDkກສັf ພາສvAສີ ທ່ຽວພູ່ພົD ຊ້າD ຫຼິງເຫັໜລຸກ)າໄມ້ ໄພເພືvງພJAດັv ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ບ້າໜ ບາDຈໍ່ຈູມ kພກໍ່ພາມີ່Dແກ້J ອູ້ມອ່vຣເດີໜໄພົ ກັໜຫາເຫັໜ ແອ່JດົໝດJAໄມ້ Iີ ມາດາເຈົ້າ ຈຽມໃຈຈvມລັູ kພກvຣກ່vA ກ້າໜ ມາໃຫ້ດື່ໝດົໝ kພພີ່ເຈົ້າ ຊາລີລາfເລີຽຫົJ ຊອvຣ ມາລາ ດັ່DດາJດູລົ້ໜ Iີ oເຖາທ້າJ ທັDoAເຍື້vຍ່າD ອູ້ມອ່vຣ ນ້w ໄບຫໜ້າຄຽຣຄາJ ບໍ່ເຊົາແທ້}ວ.

 ເລີຽລ່JAເຂົ້າ ນີໂຄfໄຊທvA Eດົໝໂດຽ ງ່າງາໝເງົາເງື້vມ ຢູ່ທີ່ເນີໜເຂົາກ້າJA ເອັDຊັໜຕີໜຕາf ເກີfຢູ່ຫໝໍ້ ສີລາລ້Jຣອ່າDຫີໜ ເບັໜkພຽາໄມ້ ຫີມໝພ%າໜພົDເຖື່vຣ ເຖົ້າເກົ່າເວົ້າ ບັfຖົໝອ້າD ຊ່າເຊັD ສຸAໃຫຽ່ດົ້J ພົ້ໜພຸ່AໄພຂJA ມີສັກ)າ ງ່າງາໝເງົາກ້າJA ຜົໜພJAພົ້J ສັຸແດDລົ້ໜງ່າ ຫJາໜເລີfລ້ຳ ຫvມພ້vມພ່vAມັໜ ມຫາຄຸຣແທ້ ເບັໜຢ່າຢຽວໂລd ຄົໜບ່Jຽບ້າD ເບັໜໄຂ້ຫຼ່າເຫຼືອD ກາຽຜvມແຫ້D ເບັໜຄຍືໄອຫvບ ກfີແລ້J ຫິfກັາໂມ້ ມເຮັDເຮືvຣ ກໍເລົ່າຫາຽ ເຈົ້າເອີຽ ມີສພ%ຄຸຣລົ້ໜ ໄຊທvAມນີໂຄf ໄຜູ້ໄດ້ກໍ່ສ້າD ບຸຣກ້າJAກໍ່ຈີ່Dເຫັໜ ແທ້}ວ. 

 Iີ ອົDkກສັfເຈົ້າ ຈvມບຸຣຕົໜkບເສີf ຮvດຮົ່ໝໄມ້ ໄຊຕົ້ໜ ງ່າງາໝ ກໍ່ຈີ່Dພາມີ່Dແກ້J ເສີJຽໂພfຜຼາ kພພາຽພົໝພfັ ຢູ່ເຢັໜ ຫາຽຮ້vຣ ພໍຄາJນ້w ເດີໜໄພົພົDເຖື່vຣ ວKເຍfຍູ້ ເງົາຊ້າຽ ສົ່DແສD ຫຼີງລ່ຳໄມ້ ບາໜເຮື່vໄພພຽA ລດູເດືvຣສາໝ ຊໍ່ແຊD ຂຽວພ້vມ Iີ ຈvມkກສັfໄທ້ ພາoAທ່ຽວເຖື່vຣ ນ້wຫໜື່ງເຂົ້າ ເຖີDເງຶ້vມຮົ່ໝຜາ Iີ ບັພ%ເຕາOັ້ ບາDບັfຖົໝກໍ່ລືເລົ່າ ເຖົ້າເກົ່າເວົ້າ ຫຼາໜຫຼ້ອໜຕໍ່ມາຊື່Jາ oລີກາບັພ%ເຕາກ້າJA ພູມໄພຫີມໝເວf ສູAໃຫຽ່ກ້າJA ຂJAພົ້າມືfມຸA ຄwເຫັໜກ້vຣເມd ຕັ້D ໄຫຼຜາໜຈvມເຂົາ ພຸ້ຣເຢີ ມີທັDເມໂຄຄJຣ ມືfມົJບໍ່ມີແຈ້D ເຂົາOັ້ ເບັໜພຼາໜກ້າJA ຊຖາໜພຸມພຽAຮາປ ມີຖ້ຳກ້າJA ຫຼາຽຊັ້ໜບ່vAແບJ. 

 ຝູAຫໝູ່ ສັdກຸoເຄົ້າ ເຕັໝເຂົາຖ້ຳແອ່ໜ ມີທັDເຈັຽບ່າD ລົ້J ຖົJເຖົ້າຫ່າໜຫົD ຝູAຫໝູ່ ຍູAຍາDເບື້vງ ທJຽຫາDເຫີໜບີd ຄຍັປແອ່ໜ ພ້vຣ ຮີໝຖ້ຳມ່າຽເມັຽ ຫຼາຽສ່ຳເຊື້v ຈັກdພາັພົDໄພ ສັdກຸ oຊຸມ ດ່າໜດົDດາເຕົ້າ ມີທັDເຂົາທvAພ້vມ ເຂົາຄູຮຽAຄູ່ ຮ້vAກ່vມເຊື້v ຍາໝຄ້wຄ່ຽຣຄາJ ມີຫຼາຽລົ້ໜ ເບົ້າບ່າ ອຸມລົJແຫຼວຫຼAວເຫາະ ໄສ່ໂກໜແກໝອ້ຽງ ມີທັDຊຸມແຊDຊ້vຣ ຫົD ທvAກີ້ກ່າD ຈີປຈາປຈ້w ກທາຂຸ້ມຂາປຂຽວ ມີຫຼາຽລົ້ໜ ນົd ບ່າໃນດົD ບາDຜvA່ດຳແດDເຫຼືອD ຕ່າDຊຸມຊົໝໄມ້ ເບັໜທີ່ອັf ສາຈັໜແທ້ ສັdກຸoແນJນື່D ເບັໜບຼາfລ້ຳ ດJAຫໜ້າດັ່Dຄົໜ ແທ້}ວ ມີຂົໜກ້ຽA ຫາDລາຽຫຼີຽບບີd ຕາແຫdກ້າJA ບໝີຢ້າໜຢ່vຣຄົໜ ເຈົ້າ ເອີຽ ມັໜກໍ່ງwຮີໝຖ້ຳ ສຽAແຂDຂັໜຄູ່ ຂJັຣອ່vຣນ້w ກົJຢ້າໜ ຫຼ່າຫຼົງ ຊື່Jາ ກິDສຸການົd ແບdຜີຜ່າDຮ້າຽ. 

 ເມື່vOັ້ ເພາທິສັfເຈົ້າ ຈvມບຸຣອົDເອd ພາມີ່Dເຫົ້Dາ ສvA ນ້wລ່ຳແຍD ນົdເນືvງເຕົ້າ ເຕັໝຂvບເຂົາຂJA ມຍຸລາລw ແອ່Jບົໜບີໜກ້vຣ ຫຼາຽແນJພ້vມ ສັdກຸoໃນເຖື່vຣ ເພາທິ ລາfເຈົ້າ ແຍDແລ້Jກໍ່ເຫຼົ່າກາຽ ພັDຍີໜກົfກຼ່າJທ້Jງ ໃນເລົ່າ ຕີໜເຂົາ ພຸ້ຣເຢີ ຊນີoAວvຣ ສົ່DສຽAແສJAຊູ້ ເພາະເພື່vເສາ ກີກ້ຳ ຮາໝພwພັາຄູ່ ເບັfບ່vAຮ້vA ຫາຊູ້ມີ່Dເມັຽ ຍາໝເມື່vວັໜ ວຽຣຄ້w ລາສີແສDອ່vຣ ລົDແລ້J ພັDຍີໜສຽAໄກ່ແກ້J ກາDດ້າJ ດາໜດw Iີ kພພີ່ນ້vງ ເຍື່vຣຍັາຍາໝພw ພາກັໜຫvມສvAສີ ດຸ່ງດຽວທາDຮ້vຣ ວາໜຂັJຣນ້w ສvງເພົາແພDຮູບ ຮັdຫໍ່ຫຸ້ມ ສvAແກ້JເກີDຕາ ແລDງາຽໄດ້ ຜຼາເລັໝຕ່າD ເສີJຽຫໝັາໄມ້ ເຈັຽຫຼ້ອໜລົ່ໜລົD kພບາfເຈົ້າ ຕົໜkບເສີfຄຸຣຄາໝ ພາເມັຽ ເດີໜ ຄ່ຽຣຄາJໄບຫໜ້າ ພໍຄາJເທົ້າ ມຸຈ{ລີໜສາໃຫຽ່ ທີ່Oັ້ ເບັໜບ່າໄມ້ ລຳລົ້Jງ່າງາໝ ມີທັDoໍ້ພ່ຳພ້vມ ເຕັໝຜັDສາຫຼAວ ມີບົJບາໜໄຂ ຈໍ່ຈູມເຈືvoໍ້ ຝູAຫໝູ່ບົJຂາJພ້vມ ບົJແດDເດັຽຣ ດາf ໃບເບີdຕົ້ໜ ບັDຫູ້ມຫໍ່ແສD ມີທັDຈັDກvຣລົ້ໜ Eບົໜບາໜພ່ຳ ໃນແມ່oໍ້ ສາກ້າJAກີ່ໜຫvມ ມີຫໝູ່ໄມ້ ລຽບລ້vມແຄໝຝັັ່D ສ ພັDພຽA EບປຈາໜບືD ລັ່DລີໜລົDເລື້ອຽ oໍ້ຫາັໄຫຼຊືໝຍ້w ລີໜລົDບໝີຂາf ຝູAຫໝູ່ຫຽ້າແຜdພ້vມ ໃບເບັ້ຽແບ່Dສີ ສັພ%ສົໜກ້ຽວ ບູໄບ ເບັໜສາf ດູkບຫຼາfລ້ຳ ສາແກ້Jຕ່າDຕາ ຊພັາຫຽ້າ ຂຽວ ຄູ່ຄໍຍຸA ຈົໝກົໝເກາະ ກ່າຽເຈືvຈາໜoໍ້ ເບັໜສໜາໝຫຽ້າ ບໍຣິເວໜ ບືDໂບd ເຫໝືອໜດັ່Dຄົໜຢູ່ເຜົ້າ ພຸມພື້ໜຊອາfດີ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມື່vOັ້ ພູວofເຈົ້າ ທັDເອdຊາຍາ ພາກັໜດູ ພໍ່ຄwສາ oໍ້ ແລເຫັໜມັlຊ້vຣ ຊົໝພvAຂີໜຂ່Jາຽ ພຸ້ຣເຢີ ອາOັອາເນd ລົ້ໜ ຫຄູຣຄ້າJຄໍ່ເຄີD ເພິທາລາfເຈົ້າ ຊົໝທ່າຊພັDພຽA ພໍຄາJເດີໜ ບ່າພູໄພົພົDກ້າJA ຫີມໝພ%າໜພື້ໜ ພຸມດົDດູມືf ເງົາງ່າໄມ້ ບັDເບື້vງສvງແສD ຍາໝເມື່v ສຸຣິເຍາຍ້າຽ ບັDໃບລຸກ)າຊາf ແດfບໍຕ້vA ຫາຽຮ້vຣຫໜAວຫໜາJ ມີຫໝອັກົ້J ໂດຽດັ່Dຣດູຝົໜ ຮຳຕvAຕາຽ ຊຸ່ມເລີຽບໝີເອື້vຣ.

 ຍາໝເມື່v ເພິທາລາfເຈົ້າ ເຈັຽຣຈັາມຸຈ{ລີໜ ໄບຍັDແຈS ສາໜ ບ່vAແບJບຸຣເບື້vງ ກໍ່ຈີ່DເຫັໜທາDນ້w ຮີໝເຫJເຂົາຂາf kພ ບາfເຈົ້າ ພາເຫົ້Dາຄ່wເດີໜ ພາກັໜອູ້ມອ່vຣນ້w ເຍື້vຣຍ່າDແຄDຄີD ທາDເຂົາຄັປ ຄ່wຢvAຢຳຢ້າໜ ບາທາເທົ້າ ພຼາໜຫີໜຕາໝໄຕ່ ຈັປກີ່Dໄມ້ ພາອູ້ມອ່vຣອົD ມີແບJoໍ້ ໄຫຼລົDໂຕໜຕາf ຍwຢາfກ້vຣ ຫີໜລ້າໜທ່vງທາD ເບັໜທີ່ກັໜດາໜແທ້ ທາDທຽວຕີໜ ຕາf ນ້wນື່Dມົ້ໝ ທາDຍັາເຫJຫີໜ ພູທvຣເຖີDຈvມເຂົາ ແຜ່ໜພຼາໜ ຫີໜລ້າໜ ທີ່Oັ້ມີວັDoໍ້ ເບັໜສາສີ່ຫຼ່ຽມ ເຫໝືອໜດັ່Dຄົໜແທdເສັ້ໜ ຫໝາຽແຕ້ໝແຕ່DແບD ແທ້}ວ ຈຕຸໂລdລ້Jຣ ເສໝີມຸມທັDສີ່ ບໍ່ແບ່Dເສັ້ໜ ສາແກ້Jອ່າDຫີໜ ເຈົ້າເອີຽ ອັໜນີ້ ເບັໜແຕ່ບຸເພ%ພື້ໜ kພອີໜທຳທາໜທvດໃຫ້ ແກ່ເພທິາຣາfເຈົ້າ ຣັlີສ້າDຢູ່ໄພົ ແທ້}ວ ສາOັ້ມີໃນຫ້vA ວົDກົfໄກຣາf kພບາfເຈົ້າ ເຖີDແລ້J ລ່ຳແຍD ດູເລີfລ້ຳ ງາໝສີ່Dສາສີ ເບັໜທີ່ຕາບັfເສາ ຢູ່ທົD ພຽຣສ້າD ເຂົານີ້ເຮົາຫໝາຽໄວ້ ໂດຽເດີໝກໍ່ເດີໜຮvດ ຈີDແລ້J ຄາJນີ້ ສົໝkບໂຫຽດແມ້D ເຖີDແລ້Jໃຫ້ຢູ່ພຽຣ ຊvບແລ້J.

ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຮ້vຣຮvດອີໜຕາ ເທີDທລັDຫີໜ ເກີfເບັໜແບJໄຫໝ້ ເມື່vOັ້ອີໜທາໄທ້ ຫຼີງແລໂລdລຸ່ມ ກໍ່ຈີDເຫັໜແຈ່ໝເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dາອ່vຣອົD kບສົDສົໝສ້າD ເຍາຄີພຽຣkພຫໜວf ເຮົາຮີປຮ້vຣ ຍາໝCຸAຊ່wຊູ ຊvບແລ້J ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ oເຖາ ເຈົ້າ ຈvມບຸຣເດີໜເທf kພຽາເວfເຈົ້າ ເບັໜເຊື້vຫໜໍ່ເພາ ແທ້}ວ.

 ຄvບວ່K ອີໜຮຳແລ້J ເອີ້ໜkພໂອfບັໜຊາ ວິສຸກຳຮັປ ຊາປ ຄJາໝຄຳແຈ້D ແລ້Jຈີ່DແຍDຫົໜຫ້vA ລwລົDໂລdລຸ່ມ ເຖີDແຫ້Dຫ້vA ເຂົາກ້າJAບ່າໄພົ ແລ້Jຈີ່Dນີມິfສ້າD ອາJດມົໜທົໜ ເທິDຈvມເຂົາ ຊອາfງາໝເງົາໄມ້ ແລ້Jເລົ່າ ອາທິຖາໜຕັ້D ສາລາແກ້Jຄູ່ ຖJາຽແກ່kພບາfເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dແມ່ມັທ{ ສvງຫຼັງລ້ຽຣ ກົໝ ມລຽຣລັູຕີ່D ກັປທັDຂvAເຄື່vງໃຊ້ ມີຖ້Jຣຊູ່ເຊີD ແທ້}ວ ມີທັDພີfຊໂພfພ້vມ ກ້Jຽບ່າເພືvງໄພົ ມາລາລຽຣ ກາປກໍບາໜບ້າD ມີທັDດຳດJຣດົ້J ແສໜກໍກາDເຖື່vຣ ທvAເທfພ້vມ ພຸມ ພືໜເບົ່າແບໜ ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ມີມັາoໆ ສພ%ສັໜຄົປ ເຄື່vງ ຄາໝຄຸຣລົ້ໜ ມີໃນຫ້vA ບໍວາໜແກ້Jຄູ່ ອາOັອາເນdລົ້ໜ ຂvAໃຊ້ບ່າໄພົ ມີມາພ້vມ ເຄື່vງkພຫໜວf=ສີ ກັປທັDຂvງດາ ບົf ຢູ່ເoົໃນຫ້vA ມີທັDຂໍຄາໜພ້vມ kກເຊົາສາຽຊ້າຫາປ ມີທັDEອ່າDoໍ້ kກບJຽຖ້JຽບJAຈvA ມີທັDທາDທຽວນvມ ຈົໝກົໝkບ ຕິພັາ ບໍຍັາCຸ້ງ ສັDແທ້ທໍ່ໄຍ ເຈົ້າເອີຽ ເພາະເພື່v ເຕໂຊເຈົ້າ ວິສຸກຳທຳເດf ກັປເພfຂື້ໜ ພຼັຣໄດ້ດັ່Dໃຈແທ້}ວ 

 ຄັໜວ່Kນີຣມິfແລ້J ທຳສຼັາຕຽມຫໝາຽ ອັdສvຣຂຽຣ ທvດເທທາໜໃຫ້ ໃຜູ້ມາເຖີDແລ້J ໃຫ້ຖືEົາ ເບັໜkບໂຫຽດຕົໜ ທv້ຣ ກັປທັDຂvAເຄື່vງໃຊ້ ຍໍໃຫ້ສູ່ອັໜ ແທ້}ວ ແລ້Jເລົ່າສັ່D ເຊື້v ເທວລາfດwດົD ໃຫ້ຮັdສາພູທvຣ ມີ່DເມັຽສvAນ້w ຝູAຫໝູ່ ສັfຕູໃຫ້ ຫໜີໄກພົ້ໜເຂf ໃຫ້ຮັdສາ kພຽາເວfເຈົ້າ ທັDເຫົ້Dໃຫ້ ຢູ່ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ. 

 ຄvບວ່K ອີໜສັ່Dແລ້J ເສັfດສູ່ດາJວດີD ທົDວີມາໜທvA ຫໝືຣ oAນvຣລ້vມ ບັfນີ້ຈັກຼາJເຖີD ສີ່kກສັfເຈົ້າ ເຊົາຊພັDພຽAທ່າ ພາກັໜຫຼີງລ່ຳຢ້ຽມ ບົJແກ້Jຮຸ່ງເຮືvງ ຄwເຫັໜລົໝລ່JAຕ້vA ຕີບີdເບີdໃບບົJ ພຸ້ຣເຢີ ພູທvຣທົD ຊvບkພໄທດJAໄມ້ ແລ້Jຈີ່D ຫຼີງເຫັໜຫ້vງ ມັຄ&ຈvຣທາDແຄປ ເລາະລຽບຂື້ໜ ທາDເທົ້າຫຼ່ຽມເຂົາ ເມື່vOັ້ເພທິາສັfເຈົ້າ ວາDoAລັູອ່vຣ kພຂັໜຄາfເນື້v kພເນຜ້າຽຜູ້ດຽວ ຕາໝຕາfກ້vຣ ທາDຍາັເຫJຫີໜ ບາທາທຽວ ບvAແບJຮີໝຖ້ຳ ມີທັDເຖົາວັໜກ້ຽວ ມູAທາDມົJມືf ບືfພຸ່ມໄມ້ kພກvຣກ້ຽວຈ່vງເຄືv ທາDແຄປຄ້w ທາDຍັາກັໜດາໜ ມີລຳທາໜ ຊໍ່ຊືໝໄຫຼລົ້ໜ ເພາທິສັfເຈົາ ທນົDຕົໜກ້າເກັ່D ບໍ່ຢ້vຣ ຢ້າໜ ພຼັຣຂື້ໜງ່vຣດw ເລີຽລ່JAເທົ້າ ພື້ໜແຜ່ໜພຼາໜຫຼAວ ທີ່Oັ້ເບັໜ ທຳເລ ໂບ່DແບJແບໜກ້າJA ເບັໜພຼາໜລ້Jຣ ສຖາໜພຸມພຽAຮາປ ເພັDພ່າDຖ້Jຣ ດJAໄມ້ມັຕ*ກາໜ Iີ ພູບາໜເຈົ້າ ດີkພໄທຊ້wຊື່ໜ ເລາະລຽບຫຼີຣ ຊົໝໄມ້ສJAວvຣ ກໍ່ຈີ່Dທvດkພເນfຢ້ຽມ ຫຼີງ ລ່ຳໄບໝາ ກໍ່ຈີ່Dເຫັໜສາລາ ທີ່ອີໜແບDໄວ້.

 ເມື່vOັ້ ຈvມkກສັfໄທ້ ໄບດູລຽບລ່ຳ ກໍ່ຈີ່Dເຫັໜສຼັາຫ້w ແຂໜໄວ້ອ່າໜດູ ເມື່vOັ້ ພູວofຮູ້ kພອີໜທvດທາໜບາD ກໍ່ຈີ່D ຜາຽຄີDຄJຣ ແອ່Jເຊີໜຊົໝຫ້vງ ກໍ່ຈີ່Dເຫັໜຂvງລົ້ໜ ບໍຣິວາໜຄົປເຄື່vງ ເພິທາຣາfເຈົ້າ ມເoຊ້wຊື່ໜບາໜ ແລ້Jຖ່າຽຜ້າ ວາD ດາປທນູສvຣ ຟກvຣກຸມຈັປ ເຄື່vງຊີຊົDຕຸ້ມ ບິຕິຕັ້D ບັໜ kພຊາສົໝໂພf ຊາດາເກfເກົ່າ ທຳຢ້ຽມຢ່າDຣັlີ ແທ}້ວ.

 ແລ້Jລ່JAເທົ້າ ທຽວທ່vAຈົໝກົໝ ພາວoແນໝ ພ່ຳເພັDພຽຣ ສ້າD ພໍຄາJນ້w ເສັfດລາລົDຕາf ເມື່vOັ້ oAofເຫົ້Dາ ເຫັໜເຈົ້າຕ່າDກໍຕາ ອັໜນີ້ຫັາແມ່ໜ ລາຊາເຈົ້າ ຈvມທຳທົDເພf ຈີ່Dແລ້Jຂvດເກfເກົ້າ ຖືໄມ້ທໍ່ທາD ຍາໝເມື່vkພຮvດແລ້J oA ກvດບາທາ ທົໜທJAຂໜັງ ຮຳໄຮຫີJໄຫ້ ຄືfເມື່vໄກເມືvງບ້າໜ kພອົDແບແບDເພf ເສັຽນໍ oAofກັ້ໜ ຍົໝໄຫ້ຍ່າJໄຫຼ ຊື່Jາ ໃຈຍີDນີ້ ບາDເບົາຄືfຫໝໍ່ ບໍ່ຫv່ຣຫໜັກຫໜ່ວAແຫໜ້ຣ ເສໝີດາໝດັ່D ຊາຽ ແທ້}ວ.

 ເມື່vOັ້ kພບາfເຈົ້າ ພາofoAແພD ຫvມສvAສີ ຄຽຣຄາJ ຂຽວຂື້ໜ ທາDທຽວນ້w ມີຫີໜຫໜາໝຫໜໍ່ ເຫJໃຫຽ່ລ້vມ ຫຼາຽຊັ້ໜ ຊvA່ຊັໜ ແລລົDພື້ໜ ເບັໜຄJຣມົJມືf ນ້wຫໜື່ງມົໝ ເຖີDຖ້າໜທ່າພຽA ເລີຽລ່JAເທົ້າ ນີເວfອີໜແບD ແຍDສຼາ ເຄື່vງຄJຣຂvAໃຊ້ ມີ ໃນຫ້vA kພອີໜທາທາໜທvດ oAofນ້w ເຫັໜແລ້Jຊື່ໜຊົໝ ແລ້Jຖ່າຽ ຜ້າ ຂໍໂທfທາໜຜົJ ສັມໝທາໜສີໜ ບJດຊີພຽຣສ້າD Iີ ສvງ ສDຽມນ້w ບັDອvຣອົDອ່vຣ ຜັູເກfເກົ້າ ຊາດາແລ້J ວ່Kຊີ ແທ}້ວ.

 ເມື່vOັ້ ສvງkກສັfເຈົ້າ ບັຕ*ິຍາໜຍາໝຍັາ ບັfນີ້ເຮົາບvດ ແລ້J ພຽຣສ້າDສ່Jຣບຸຣ ນ້vAເອີຽ Iີ ກາໜໃດແທ້ ຄvAເຄີຽ ຄາຣວາf ເຮົາຂາfແລ້J ວັໜນີ້ຕໍ່ໄບ ໃຫ້ນ້vAອົfສາສ້າD ທຳພຽຣທາDkບໂຫຽດ ພີໂຜfແລ້J ໄລເຈົ້າບໍ່jາ ນ້vAເອີຽ ຍາໝ ເມື່v ນ້vAຫ້າມາໃນຫ້vA ສຼາຂvAພີ່ ໃຫ້ນ້vAເອົາສvAອ່vຣນ້w ມາ ພ້vມກໍ່ຈີ່Dມາ ພີ່ທ້vຣ ເມື່vOັ້ oAofນ້w ຊົໝຊື່ໜເມາທo ຍີດີດvມ ຫໜໍ່ເພາທິຍາໜເຈົ້າ oAຈີ່DຍໍkພອົDນ້vມ ທູຣອົDເພາ ທິຣາf ຂໍໃຫ້kພບາfເຈົ້າ ພຽຣສ້າDຢູ່ບາD Oັ້ທ້vຣ ຂ້າຈັ ຂັໜຕີຕັ້D ພຽຣkພອົD Eບປຖ້າ ແມ່ໜວ່K ກາໜຍັາCຸA ແສໜຊັ້ໜ ຊິຄ່wພຽຣ ເຈົ້າເອີຽ Iີ ຝູAຫໝັາໄມ້ ມັໜເຜືvກກັໜດາໜ ກfີທ້vຣ ຜຼາເລັໝ ຊິຄ່wຈvຣດົDໄມ້ ຝູAຫໝູ່ພືໜໄພົໄຕ້ Eທ{ກັDກີໜອາປ ກີf ທ້vຣ ຂ້າຈັຂັໜກໍ່ເກື້v ກາໜເຈົ້າສູ່ເຊີD kພເອີຽ 

 ແມ່ໜຊິດັປຊາfຊ້ຳ ເພາະເພື່vພຽຣkພອົD ກfີທ້vຣ ຕາDໃຫ້ ເທພ%ຊົໝ ພ່ຳເມືvເມືvງພົ້າ Iີ ສvAkກສັfເຈົ້າ ຍາໝຈົໜຈຳຈັາ kພບາfເຈົ້າ ເoຫ້vງຜູ້ດຽວ Iີ kພແມ່ເຈົ້າ ຊາລີລາf ກັໜຫາ ເoົສຼາ ຮ່Jມກັໜອີໜສ້າD oAກໍ່ບັຕ*ິບັfເຈົ້າ ຊີໄພເພາ ທິຣາf ກJດຕາfເກັປດັvໄມ້ ໄພົoໍ້ຊvບຍາໝ ແທ້}ວ ເຖີDເມື່vເວລາເຊົ້າ ຈັDຫັໜເພໜບໍ່ ໄດ້ຂາf oAofນ້w ພຽຣເຈົ້າຊvບ ຄvA ແທ້}ວ. 

 ສvງກໍ່ຢູ່ສືປສ້າD ສົໝໂພfເພາທິຍາໜ ເoົໃນໄພົ ບ່າດົD ດwໄມ້ ຝູAຫໝູ່ເສືvສາDຊ້າD ໂພDພາຽເບົ້າບ່າ ເຂົາກໍ່ຫvມຮັdເຈົ້າ ພຽຣສ້າDສົ່Dບຸຣ Iີ kພບາfເຈົ້າ ຮັdຫໍ່ຄໜາສັf ພົມໝ ຈັໜເຈືv ແຜ່ທຳທາໜໃຫ້ ຝູAຫໝູ່ສັfສັຸແທ້ ເທພ%າພົDເຖື່vຣ ເຂົາ ກໍ່ຊົໝຊື່ໜນ້vມ ພຽຣເຈົ້າໄຄ່ຄw ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເດືvດຮ້vຣ ເຍື້vຣ ຍັາຍາໝພw ທັDoAຊີ ອ່vຣສີສvAນ້w kພກໍ່ກwໃຈສ້າD ພຽຣ ທຳທາDkບໂຫຽດ ສັໜໂດfດ້Jຽ ດAJແກ້Jຢູ່ເຢັໜ ແທ້}ວ ຍຸຕ*ິ ກາກຳ ເພາທິຍາໜທຽວເຖື່vຣ ວິເວdໄວ້ພາຽຫໜ້າ ຊິຕໍ່ທຳ ເຈົ້າເອີຽ.