ນຄvຣ ຜັູ 13 ລົ

 ບັfນີ້ ຂ້າຈັຄເຄື່vຣຍ້າຽ ເມືvສູ່kບເຊໄຊ ກ່vຣແລ້J ຂໍໃຫ້ອີໜຕາຕັf ທvດkພເນແນໝແຈ້D ແຍDຍັDຫ້vA ຊຸມພູ ຜາຽທີປ ຜ່າຽພໍ່ຂ້າ ຄາJແຄ້ໜແຄ່ໄພ ແດ່ທ້vຣ ເທື່vນີ້ຂ້າ ຈັພາັຈາັດ້າJ ບາDkບເສີfອີໜແບD ກ່vຣແລ້J ຈັdໄດ້ຄືໜເມືv ເມືvງ ຊິຫ່າDກັໜໄກລ້ຳ kພວັDເວັໜຂ້vຣ ກຳກຸມບາDໂສd ວິ kບໂຫຽດຮ້າຽ ຮາໝຫ້vAຂ່JAອີໜ ກ່vຣແລ້J.

 ຄ່wຢູ່ດີເຍີ ອາສົໝສ້າD ບາDທຳເທJໂລັ ກູເອີຽ ກັປທັD ສJຣດັvໄມ້ ບາໜບ້າDແບ່Dສີ ຫຼາຽພັໜພ້vມ ພັໜກໍກ້າໜກ່vA ໄຂ ກາປອ້າ ລອvAກົ້Jກິ່ໜໄກ ຍາໝເມື່vວັໜສvດໄມ້ ອ້ຽAອ່Jາຽສູຣ ແສD ຄຶfເມື່vຍັDເກັປ ດັvຈູມເຈືvກ້າໜ ຕັ້Dຫາັບາໜເຕັໝຕົ້ໜ ຫvມ ສເທືvຣໃນເຖື່vຣ ຝູAຫໝູ່ຄັໜທຊາfເຊື້v ດJAໄມ້ຄ່wຢູ່ດີ ແດ່ ທ້vຣ.

 ຄ່wຢູ່ດີເຍ bາລາກ້າJA ກົມໝລຽຣລັູຕິ່D ກັປທັDຂvAເຄື່vງ ໃຊ້ ໃນຫ້vAເຄື່vງ ຣັlີ ເທື່vນີ້ເຮົາຈັ ໄລລາໄວ້ ຫໜີໄກ ເຈຽຣຈາັ ພັfພາັຮ້າD ຮາໝຫ້vAບ່າໄພ ກ່vຣແລ້J ຄ່wຢູ່ດີເຍ ຮູບເຄື່vງບັ້ໜ ທັຸສິ່Dແສໜສັf ສັdກຸoແນJໄພ ຫໝູ່ກາແກໝຮຸ້ງ ມຫິDສາພ້vມ ເສືvສິDເມີຽມັ່D ຄັປຄັ່Dຖ້Jຣ kພອີໜພົ້າຫຼໍ່ແບD ເຕັໝຄ່JAຄຸ້ມ ລ້າໜຮູບoໆ ພາສາສັf ຄູ່ອັໜອີໜສ້າD kບສົDສvA ນ້w ກຸມໝາໜຫຼິງຮູບ ຂັປຂີ່ຫຼີ້ຣ ເອົາອູ້ມສ່າJAເຫົາD ເທື່vນີ້ ເຮົາຮາໝຮ້າD ວາDກັໜໄກkພເນf ນັປຫໝື່ຣມື ຊິໄກລ້ຳບ່າ ດwແລນໍ.

 ຄ່wຢູ່ດີເຍ ຝູAຫໝູ່ເສືvຊາfຊ້າD ມຫິDແຮfມvມເມີຽ ທັDຫໝີ ເຫໝືອຽ ມັ່DທvAທຽວດ້າJ ຣາຊ_ສີເຊື້v ໄກສvຣສັfໃຫຽ່ກີf ກັປ ທັDເສືvໂຄ່Dຂ້ຽວ ຄoເນື້vບ່າດw ທັຸເຖື່vຣໄມ້ ພ້vມພ່ຳ ແສໜສັf ທັDບJAສູ ໃຫ້ຢູ່ດີຍາເສົ້າ ຝູAຫໝູ່ສັdກູoເຄ້າ ເຂົາ ທvAກີ້ກ່າDກີf ກັປທັDຈີປຈາປຈ້w kກທາຂຸ້ມຂາປຂຽຣ ອຸມ ລົJເຊື້v ຫົDລwລົDທ່າ ເບົ້າບ່າໄມ້ ມູມພ້vມພ່ຳແຊD ແກD ກົfເກົ້າ ກາເວົາໂກໜໂດdກີf ກັປທັDເບັfບ່vAຮ້vA ຕົJເຖົ້າແກ່ ກາD ຝູAຫໝູ່ຍູAຍາDພ້vມ ແກໜແກກີ້ກ່າD ທັຸທີ່ຖ້Jຣ kຄoເນື້v ເຫົ່າຈvA ແຫຼວຫຼວAເຖົ້າ ຈັDໄລແພ້ເພື່vຣກີf ອາຄາfຫໝັ້ຣ ຫໝາຽໄດ້ສ່JຣຕົJ ມັໜບໍ່ຄິfຮ່ຳຮູ້ ຮີfບ່vAເບັໜທັຸ ໂລພາແຂD ບຽດບຽຣຕົໜນ້w ກັປທັDກາດຳກ້າ ເບັໜໂຈໜລັdລvບ ລັdບໍ່ ຄ້າໜ ຂvAມ້ຽຣຊ່JAເຊີD ອທັໝແທ້ ຫີນຊົໜຊາfຊົ່J ທັຸບໍ່ມົ້J ເວັໜ ຮ້າຽຮvດມັໜ ແທ້ແລ້J.

 ອັໜຫໜຶ່ງ ຝູAຫໝູ່ແນJoໝເຊື້v ລິDກັDກາDບ່າ ກີf ຊນີຫໝູ່ໄມ້ ຕຫຼຸAເຖົ້າຄ່າDໂທໜ ສູຫາັເຄີຽໂຕໜເຕັ້ໜ ບາຽເບືອຽເບັໜຫໝູ່ ກີໜຫໝາັໄມ້ ໃນດ້າJດ່າໜດົD ຢ່າໄດ້ຫຼົງໄຫຼດ້Jຽ ກາໜກີໜເກີໜ ເຫf ຕົJໃຫຽ່ຕູ້ມຕົJນ້w ສັ່Dສvຣໃຫ້ແນ່ເນີ ທັຸທີ່ພ້vມ ພັJ ຫໝູ່ຄoສັf ຈົ່Dຄ່wພັDຄຳສvຣ ຢ່າໄລວາDເວັ້ໜ ເທື່vນີ້ເຮົາຈັ ໄລສູໄວ້ ຄືໜເມືvເມືvງເກົ່າ ຂໍໃຫ້ສັfໃຫຽ່ນ້w ໃນດ້າJຢູ່ ດີ ແດທ້vຣ.

 ຄ່wຢູ່ດີເຍີ ເທJດາດ້າJ ຈvມເຂົາຫີມໝເວf ທັຸເຖື່vຣ ໄມ້ ເຫJຫ້Jຽຮ່vມພູ ຂໍໃຫ້ຢູ່ສືປສ້າD ສົໝໂພfພຽຣສີໜ ພັໜບີ ຄູຣ ໄຄ່ຄwຄຸຣແກ້J ນີປພາໜເບື້vງ ອຸດົໝດີໂດຽຊvບ ຜົໜ ແຜ່ໄວ້ ແສໜສ້າDສຳລາໜ ແດ່ທ້vຣ ຍາໝເມື່vວິບາັເບື້vງ ພwພາັເມືvງມາ ຝູAຫໝູ່ເທພາພົD ຊ່wຊູຄາJແຄ້ໜ ກັປທັDອີໜ ຕາເຈົ້າ ກູoຍາໝຍາັ ເທື່vນີ້ຂ້າຈັພັfພາັດ້າJ ເທວເຈົ້າ ຢູ່ດີແດ່ທ້vຣ.

 ຄvບວ່Kkພສັ່Dແລ້J ຝູAຫໝູ່ເທJດາ kພໄທທJAຄືf ຮ່ຳຄໜິງ ກwກັ້ໜ kກສັໜເຖີDເຈົ້າ ຈvມບຸຣເຈລຈາັ ຝູAຫໝູ່ສັfໃຫຽານ້w ແດໜດ້າJ ຫ່DວໝເຫົາD ເພາະເພື່v ຄິfຮvດເຈົ້າ ໂພທິລາfo ໂຖ ບັfນີ້kພຈvມທຳ ຈາັເຮົາເມືvຫ້vA ວັໜຄືໜແທ້ເຮົາເຄີຽ ພ້vມເພີ່D kພອົDແລ້J ຜົໜແຜ່ຮູ້ ເຮົາໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ບັfນີ້kພຈvມ ເຈືvງເຈົ້າ ພັfພາັໄພkພນvມ ຝູAຫໝູ່ສຳແສໜສັf ຊິຢູ່ເຢັໜ ກາຽສບັ້ໜ ເພາະຄໜິງເຖີDເຈົ້າ ຈvມທຳທົDໂສd ສງັfຢູ່ບິD ສີເສົ້າຫໍ່ຮັD ເຂົາກໍ່ຮັdແຈ່ໝເຈົ້າ ພ້vມເພີ່Dຄຸຣຄາໝ kບຣ ມີມຸA ຫໝູ່ພືDຄoເນື້v ຝູAຫໝູ່ສັfເສືvຊ້າD ຄາDຮົໜຮ້vAຮ່ຳ ຫີມໝເວf ກ້າJA ດົDໄມ້ຫຼົ່ຣເຫຼືອD ທັຸເທື່vຣຖ້ຳ ໄກຣາfບັປkພໂຕ ຝູAຫໝູ່ ເທພາພົD ທົ່JແດໜດົDໄມ້ kພໄທທJAແຄໜ ທົDສີສັໜບ່Jຽ ຄືfຮvດ ເຈົ້າ ຄໜິງເອື້vອ່າJຫາ ເພາະເພື່vໂກສົໜເຈົ້າ ຈvມທຳkພຽາ ເວf ໄດ້ກໍ່ສ້າD ແສໜຕື້ແຕ່ຫຼັງ ເຈົ້າເອີຽ ສັfຢູ່ໃຕ້ລຸ່ຣ ພົ້າ ເງືອໝແງ່ຂາJA ທົໜທJAຂນັໜ ທົ່JແດໜດົDໄມ້.

 ເມືvOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊບິfຕຸເລf ໂອວາfຕັ້D ເຕີໜໃຫ້ ບ່າJພົໜ ຈົ່Dໃຫ້ພາກັໜສ້າD ຕvAເຕີຽຕັ້Dຕູບ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ແສໜທ້າJຫໝື່ຣເມືvງ ຈົ່Dໃຫ້ຄາfເຄື່vງຕົ້ໜ ຫໝາຽຫໝວfເບັໜkກ ບJຣ ວັໜລຸຣລາ ບ່າໄພພົDກ້າJA ເມື່vOັ້ ຂຸຣoDນ້vມ ເຕີໜ ຕາໝພູວof ເຂົາກໍ່ຄາfເຄື່vງມ້າ ອາໜພ້vມຫໝູ່ກJຽຣ ລຽຣ ເບັໜຖ້າໜ ວາDສເກໜກາໜຊvບ ຍາໝOັ້ສຸຣິເຍfຍ້າຽ ບັDເບື້vງ ອ່JາຽແສD ວັໜຄ່ຳຄ້w ລັປລ່ຽມເຂົາທvA ພໍເຫັໜຈັໜໂທເຮືvງ ສ່vAແສDໃສດ້າJ ພໍຄາJນ້w ວັໜວຽຣທຽວທີປ ໃສສ່vAແຈ້D ດີໜ ພົ້າບ່າດw kພຍvດສ້w ໂພທິຣາfເທວີ ບັໜທົໝທຽມ ຕື່ໜສີ ສົDoໍ້ ວKລີລົ້ໜ ສຸຄັໜທາທົDກີ່ໜ ຝູAຫໝູ່ເສເນfນ້vມ ທູຣທ້າJOັ່ ເນືvງ.

 ເມືvOັ້ ໂຫໜຫາໄດ້ ງາຽງາໝຈັໜທລືd ແລ້Jຈິ່Dທູຣບາfຜູ້ ບຸຣກ້າJAພໍ່kພອົD ກັປທັDkພແມ່ເຈົ້າ ອົDເອdຜຸlfີ ກັໜຫາທັD ຊາລີ ສູ່ຍາໜກາໜແກ້J ແສໜຂຸຣລ້vມ ຕາໝຕີຂ້າໝເຂf kພຽາ ເວfເຈົ້າ ທັDເຫົ້າDແມ່ມທີ ສເດັfຍາfຍ້າຽ ຂື້ໜສູ່oເຄໜ ມຸຣຕີຕາໝ ຄັ່Dຄົໜພໍຕື້ ກືກvAລົ້ໜ ໂຍທາສຫຊາf ເດຽລ ດາfລົ້ໜ ດົDໄມ້ຫັ່JຣໄຫJ ຄື່ໜໆກ້vA ກົDລາfເຂົາຂາJA ຫີມໝພາໜໄພ ມືfຄັJຣຄຸມດ້າJ ພ<DຍີໜສຽAໄລຫຼີ້ຣ ເພັDລບຳແກໝບີ່ ກvA ແລະຄ້vA ແຄໜໄຄ້ຂຸ່ຽຊໍ ບາDຜ່vAຕີເຄາະເຕັ້ໜ ຕາໝກvAພົ້vຣ ແຍ່D ບາDຜ່vAຕົປແສ່Dພ້vມ ລຄvຣຫຼີ້ຣລິເກ ມີທັDເສພາຮ້vA ກvAຍາJເຍື້vຣຍ່າD ທາDໃຫຽ່ກ້າJA ເຕັໝດ້າJຄັ່Dຄົໜ ຝູAຫໝູ່ພົໜຫຼວA ຍ້າຽ ຍາໝງາຽພາັເຖື່vຣ ສຽAເກື່vຣກ້vA ແກກ້ຽວກ່vມສັD oໆ ຫຼີ້ຣພັໜເຊີDລ້າໜເລື່vງ ສາJບ່າJກ່ຽວ ກາໜຊູ້ສ່ຽAkກບJຣ ສຫDວໜຫາຫຼີ້ຣ ຊາຽງາໝຮຽAຮ່Jມ ຕ້າໜຕໍ່ນ້vA ຄຳລຫ້wຊ່າD ຈາ ຄາJນີ້ພີ່ຫາັມາເຫັໜນ້vA oDແມໜເຫໝືອໜຮູບ ອນຸຍາfຂໍ້ ຂໍຕ້າໜຢ່າຕຽຣ ພີ່ທ້vຣ.

 ນ້vງນີ້ຢູ່ແຫ່Dຫ້vງ kບເທfຕ່າDເມືvງໃດ oມໝກvຣoD ຢ່າບັDບົໜແຈ້D ຄາJນີ້ຫຼາຽເມືvງແທ້ ບົໜກັໜກາDບ່າ oDເອີຽ ພີ່ຊິຈຳຈືຫໜ້າ ຫໝາຽນ້vAຊື່ສຽA ຍາໝເມືvກາໜເສັfສ້ຽA ເຖີDເມືvງ ເມືvຮvດ ເມື່vໃດ ຮຽມຈັdໃຫ້ພີ່ນ້vA ໂອໝຫຼ້ອໜແອ່Jເອົາ ນ້vA ເອີຽ.

 ເມືvOັ້ ສາJຕvບຕ້າໜ ແກ້ເງື່vຣຄຳສຫAຽມ ຊື່າJວາຈK ຊາຽ ຊ່າDແບDkກບJຣຕ້າໜ ມໂນໃນອ້າຽ ໄກກັໜກັປບາັ ຄັໜວ່Kພາັບ່າໄມ້ ໄບບ້າໜກໍ່ເລົ່າລືໝ ນ້vAແລ້J ຄົໜສເຫໝີເຫໝືອໜ ນ້vA ຊິຄwດາຽແລ້Dເບົ່າ ຈິDແລ້J ຢ້າໜແຕ່ອ້າຽຊ່າDເວົ້າ ພໍ ໃຫ້ອຸ່ຣໃຈ ແທ້ແລ້J.

 ເມືvOັ້ ບ່າJຕvບຕ້າໜ ແກ້ກ່າJກ່vຣຖແຫຼA ຂໍໃຫ້ແພD ສີoD ເຊື່vຊາຽເຊີໜຕ້າໜ ຕາໝkກບີໜເບື້vງ ສກຸຣຜາDຜິfຮູບ ກັໜດາຽ ຄົໜຈັ່Dອ້າຽເຈົ້ານີ້ ມີລີ້ໜແງ່ດຽວ ຄຳຈິDມຸສາໄວ້ ແວໜໄກລ້າໜໂຍ ບໍ່ມັdອ້າຽບໍ່ເວົ້າ ສີໜຊິເສົ້າຫໝົ່ຣຫໝອD ຂໍ ໃຫ້ນ້vAກົDເກື້v ຮັdຮ່Jມkພໄມມິf ທຳມດາເດີໝ ຄູ່ຄvAເຄີຽ ຊ້vຣ ຊາfທີ່ແນໜນຳຫ້w ຢ່າຂາJAຂັfວາf ຄາfໄດ້ເບັໜຄູ່ແລ້J ແສໜຊິເວັ້ໜ ກໍ່ບໍ່ກາຽ ພີ່ແລ້J.

 ເມືvOັ້ ສາJຕvບຕ້າໜ ແກ້ເງື່vຣຄຳສຫDວໜ ຊື່າJບູຮາໜ ຮຽA ຫ່vຣຊິຂືໜຂາJAໄດ້ ພີ່ນີ້ມີເມັຽແລ້J ລົໝເລີຽລີ້ໜອ່vຣ ຈິD ຫໜໍ ບາໜນີ້ລັູແລ່ໜຕ້vຣ ຄwຖ້າພໍ່ຊິມາ ຢູ່ແລ້J ຄັໜພີ່ພາັທີ່ ຊ້vຣ ທົJລຄິdຮາໝເພົາ ເoນvຣດຽວ ບໍ່ມີເມັຽຊ້vຣ ນ້vAຈັ ຖົdຖvຣເນື້v ກາຽາຍໍມvບ ແມ່ໜຊິທັຸທໍ່ພົ້າ kພອJຣນ້vA ຊິ ຄ່wພຽຣ ຂໍແຕ່kພພີ່ລ້ຽA ຍາັຍິ່DແຖໝເຖີD ແລDງາຽຂໍ ຂ ມvດຈົໜຈvຣບ້າໜ ນ້vAຈັທຳກາໜສູ້ ເບັໜຕາຽກໍ່ຕາໝຊ່າD ຂໍແຕ່ ໄດ້ຜ່າໜພື້ໜ ທຽມຂ້າDຮ່Jມນvຣ ພີ່ທ້vຣ ນ້vAນີ້ຈົDໃຈແທ້ ຢື່ໜ ຄຳຄJາໝເກົ່າ ບໍ່ຊ່າDເວົ້າ ລ່າຽລີ້ໜແງ່ງvຣ ສີໜສັfຫໝັ້ຣ ຄຽຣ ຄJາໝຊvບ ບໍ່ມັdບໍ່ຮັdນ້vAບໍ່ເຕື້vງ ເບືvງເວົ້າແກໝນvຣ ຫຼົງ ໄຫຼຫຼີ້ຣ ເຄີຽຄົໜເສັຽkບໂຫຽດ ວາຈKໄດ້ລັ່ໜແລ້J ຖvຣຖີ້ໝ ໂທfມີ ລາສີເສົ້າ ບາບັDເບັໜບາປ ຄຳຈິDນ້vAຈິ່Dຕ້າໜ kບມາໜ ແລ້Jຈິ່Dຈາ ອັໜແຕ່ວາຈKເຊື້v ຊາຽເຊັDຖແຫຼAໂລັ ບໍ່ມັdສັD ເລົ່າເວົ້າ ລົໝລີ້ໜວ່Kຊິເອົາ ທຳໃຫ້ຍິDສີເສົ້າ ຕົJະນvຣoໍ ເວົ້າລ່າຽ ພ່າDລ່າຽລີ້ໜ ກີໜໄກ້ເກັ່Dກົໜ ອຸບປໂດdຄຳເວົ້າ ຄຳຊິເອົາ ຢ້າໜຊິຫ່າD ນ້vAນີ້ບໍ່ແມ່ໜ ຍິDແມ່ໜຈ້າD ເຊົາທ້vຣ ເຄີdຊິນvຣ ພີ່ນ້vAເອີຽ.

 ເມືvOັ້ ຊາຽຮາໝຕ້າໜ ຖແຫຼAຄຳໄຂຕvບ ຄJາໝຊvບແມ້D kພໄມຫໝັ້ຣມິ່DຂັJຣ ຕາໝkຂບJຣນ້vA ໃນkພໄທຫາເຫf ຄັໜພີ່ ສັDເຂປຂໍ້ ໄຂເບື້vງບັvຈິD ພີ່ນີ້ເບັໜຊາຽເຊື້v ພຽຣຄຸຣຄvA kບເສີf ບໍ່ແມ່ໜຄົໜຂີ້ເຫຼົ້າ ເມົາຫD້ວAລ່າຽພາD ກາໜໃດແທ້ ໃຈຈິDເຫໜັຊvບ ບໍ່ໄດ້ຄືfມໍ່ຕື້ໜ ຫຼາຽລີ້ໜຫຼອັລJA ພີ່ກໍ່ຫໝາຽມາ ສ້າD ເບັໜເຮືvຣລ້ຽAແມ່ ຄືfແຜ່ກ້າJA ກາໜຢ້າJສູ່ອັໜ ພີ່ນີ້ບໍ່ ເຄີຽຫຼີ້ຣກາໜkພOັ ເບີຽໂບັໂບທົ່Jໄພ້ ກີໜເຫຼົ້າຝິ່ໜຊາfດັvຫໜາ ມີແຕ່ທຳoສ້າD ຫາບາຄົໜໄດ້ຊ້າ ນ້vAຢ່າຄືfໄຄ່ເວົ້າ ຈາ ຫຼີ້ຣພີ່ບໍ່ເບັໜ ນ້vAເອີຽ.

 ຄvບວ່Kແລ້J ເຍື້vຣຍ່າDມໍລຄາ ສvAຮີໝທາD ຕຼາfມີມJຣ ພ້vມ kບສົDໃດໄດ້ ຕາໝໃຈບໍຣິໂພd kຂຫໜົມທົ່Jແບ້D ແກD ສົໝຕ່າDກັໜ ບໍ່ໄດ້ຂັfສົໝຮ້າຽ ຮີໝທາDມີທັຸຢ່າD ມີທັDອຸອ່າDoໍ້ ໄຫເຫຼົ້າເກືvຣກvA ມີທັDຂvAສົfແຫ້D ຫJາໜຄາJເຄັໝຈືf ອOັອ ເນdລົ້ໜ ສvAຂ້າDຕຼອfທາD ມີທັDໂຖຫvມແບ້D ອາໂບບົDດັv ເສໜໃສ່ຄູ້ ເຈືvງແບ້Dບົ່ໜທາ ຝູAຫໝູ່ມາລາຕົ້ໜ ລຽຣກໍບັູຕໍ່ ບາDຜ່vAຮ້wຮJດໄວ້ ບາໜບ້າDແບ່Dສີ ຫvມຫ່JAເຮົ້າ ໂດຽດັ່Dອຸ ທິຍາໜ ຝູAຫໝູ່ຄົໜທຽວທາD ຊື່ໜບາໜລືໝບ້າໜ ໃຜຜູ້ມາງາໜເຈົ້າ ໃຈຊເຈົາຊົໝຊື່ໜ ສຽAໂຮ່ຮ້vA ກີໜເຫຼົ້າກ່vມສາJ ບາDຜ່vAຂັປລຳ ເຕັ້ໜ ລດົໝກvAແກໝບີ່ ພ້vມຍ່າDຍ້າຽ ເດີໜຫໜ້າຄ່ຽຣຄ່າJ ແລ ເຫັໜຍາປໆຍາຽ ພົໜພັJແດໜດີໜ ຝູAຫໝູ່oເຄໜສາໜ ຫໝູ່ພ<Dພາຽຊ້າD ງາຂາJພ້ຽA ໂດຽດາJເດຽລດາf ພົໜມາັລົ້ໜ ຫຼາຽລ້າໜລ່JAຕາໝ ຝູAຫໝູ່ກົDຈັແກ້J ກJຽຣທvAລົທ{ຣາf ຜັໜຜາfຫ້າJ ແສໜທ້າJຫໝື່ຣ ເມືvງ ຄື່ໜໆເຄົ້າ ຄັປຄັ່Dຫີມໝພາໜ kພນົໝແນJໄພ ດ່າໜດົDດັDສ ທ້າໜ kບຖພີພື້ໜ ໂດຽດີໜດາແຕd ສຸຣິເຍfຍ້າຽ ແສDເສົ້າ ຄັ່DຄJັຣ ມົJມືfດ້າJ ຕື້ຕີ້Jເຕັໝໄພ 12 ອັdໂຂເພນີນັປ ມາັ ຄາໝຄົໜເຈົ້າ ເຂົາກໍ່ຍີໜດ້Jຽ ສັJຣພູມພື້ໜໂລັ ສັຸເລີfລ້ຳ ລືໝ ບ້າໜຊື່ໜບາໜ ໃຜູ້ມາງາໜເຈົ້າ ໃຈຊເຈົາຊົໝຊື່ໜ ບໍ່ຢາັຄືໜສູ່ ບ້າໜ ລງົໝຫຼີ້ຣມ່Jຣໄພ ໃຜບໝີຂັfຂ້vA ຄຳເຄັໝຮ້າຽຮໍ່ ຊົໝຊື່ໜ ດ້Jຽ ດvມເຈົ້າຫໜໍໂພ ເຂົາກໍ່ໂມທoຍ້vA ຍໍຄຸຣຂາໝເດf kພຽາເວfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAເລື່vມມຸA ແທ້ແລ້J.

 ນັປແຕ່ເຂົາຫຼວAກ້າJA ຫີມໝພາໜໄພຽະມາf ມີຕຫຼາfຕັ້D ເຖີDເທົ້າທີ່ນຄvຣ ສັDຂຽາໄດ້ ທາDໄຕ 30 ໂຍf ຝູAພົໜພັJລ້າໜ ເດີໜຫຼີ້ຣຊື່ໜບາໜ Iີ ພູບາໜເຈົ້າ ສົໜໄຊເທJລາf ອນຸຍາfໃຫ້ ເດີໜດ້າJຄ່ຽຣຄາJ ເພາະວ່KພົໜຫຼວAລົ້ໜ ບາໜແບDoໍ້ແກ່D ໄຫຼ ລັ່Dລົ້ໜ ເຫJຫ້Jຽຮ່Jມເຂົາ ຄື່ໜໆເຄົ້າ ຄັປຄັ່Dມໍຣຄາ ວັໜດຽວ ເດີໜໂຍf kບມາໜບໝີໄດ້ ຄັໜວ່KເຖີDຄາJແລ້J ແລDເລີຽອ້ຽAອ່Jາຽ ສຸຣິເຍfຍາຽ ມົJໄມ້ຄ່ຳວັໜ.

 ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ສຫຊາfເມືvງມJຣ ພາຽສາໜລົfແກ່Jງ ກJຽຣກົDແກ້J ອາຊໄນມ້າ ລັDລາJລົfເຄື່vງ 6 ຫໜໍ່ພົ້າ ລົD ຊ້າDສູ່ບາD ໂຄໝເຮືvງແຈ້D ໂດຽດັ່DດາJkພກາຽ ມົໜທຽຣໄພ ສ່JAສີສvAແກ້J ເພທິາຍາໜເຈົ້າ oDມທ{ີທຽມຣາf ພາໂພfພ້vມ ຖJາຽໄທ້ຫໜໍ່ທຳ ກັປທDັສvAສີແກ້J ຊາລີລາຊ_ກັໜຫາ ໄອຽະ ກາພຽຣ ພ່າDເພົາພືຕູ້ມ ແລ້Jຈິ່Dໄສຽາເຍື້vຣ ບັໜທົໝເທີD ແທ່ໜ ພ<DຍີໜສຽAເສປເຈົ້າ ດັDສທ້າໜທົ່JດົD Oັ້ແລ້J.

 ຝູAຫໝູ່ສາJຮາໝຮູ້ ຊາຽຊvມເຊີDລາf ເກາະກ່ຽວໃກ້ ຖ ແຫຼAຕ້າໜຕໍ່ກັໜ ພັໜທນັDເນື້v kພໄມກvຣ ເອື້vມອ່vຣ ຊົໝຫໝ່າຽ ຊູ້ ຕ່າDໃຫ້ສ່າJAເຫົາD ຝູAພັJໄຜ່ນ້w ອາມາfເຂົາຂຸຣ ມໂນ ແນໝຮັd ຫໍ່ເຊີຽຊົໝຊູ່ ຢູ່ສນັຸຫຼີ້ຣ ສຫໜາມໄຊຊ້wຊື່ໜ ລືໝລັູ ເຕົ້າ ເຮືvຣຢ່າJຢູ່ເຢັໜແທ້ແລ້J.

 ພ<Dຍີໜລົໝລ່JAດ້າJ ພູມພາັເຂົາຂາJA ພູຣເຍີ ລາຕີເຖີD ທ່ຽA ຄືໜເງົາຊາຽ kພກາຽາຕ້vA ລົໝຫໜາຫໜາJຫໜ່ວD ດາJລດາfພົ້າ ທ ລັDເຫຼື່ອໝສ່vAແສD ເລື່vຣໆລ້vມ ກັ້Dກີປເມືvງແມໜ ແລເຢີ ເມໂຄຄັJຣ ສ່vAແສDສູຣເສົ້າ ຈັໜທຈvຣເບື້vງ ມນີໂຊ ເຮືvງຮົ່ໝ ລົໝຜ່າໜຕ້vA ພູມພື້ຣແຜ່ໜໄຕ ພ<DຍີໜoDນີໄທ້ ສຽA ວvຣວີວ່vຣ ພຸ້ຣເຢີ ເບັfບ່vAຮ້vA ຮີໝຖ້ຳຄ່ຽຣຄvຣ ພ<Dຍີໜວvຣໆ ຮ້vAກໍລວີdສຽAໃສ ຍູAທvAທຽວ ມ່າຽເມັຽຈJຣແຈ້D.

 ຍາໝOັ້ ມຫາkກສັfເຈົ້າ ບັໜທົໝສດຸ້Aຕື່ໜ ແສDສ່vAດ້າJ ໃສ ແຈ້Dຮຸ່ງມາ ອັໜວ່KອົDkກສັfເຈົ້າ ບິfຕຸເລfສົໜໄຊ ບັໜຊາຂຸຣ ຄ່ຽຣາJໄບຫໜ້າ ອາຣັpາກ້າJA ຖໜົຣຫຼວAພຽAຮາປ ຕໍ່ໃຕ້ພື້ໜ ຫໜາໝສ້ຽຣ ກໍ່ບໍ່ມີເຈົ້າເອີຽ ເຂົາກໍ່ພາກັໜຫຼີ້ຣ ຊົໝໄພພັJ ໄຜ່ ເດີໜດ່າໜໄມ້ ຊົໝຊູ້ຊື່ໜບາໜ ຝູAຫໝູ່oDງາໝເຈົ້າ ມໂນໃສສົໝ ໂພf ຄັໜວ່KເຖີDໂຍfແລ້J ນvຣຫັ້ໜບໍ່ກາຽ ແທ້ແລ້J ນັປແຕ່ ພາັຈາັດ້າJ ຫີມໝເວfວົDກົf oໜ 2 ເດືvຣ ທ່vAທຽວທາDກ້າJA ກໍ່ ຈິ່DເຖີDຫົໜຫ້vA kບເຊໄຊ ນັຄ&ເຣf ເຂົ້າເຂfຫ້vAກຸAກ້າJA ຈີ່ໝນ ຄvຣ ແທ້ແລ້J.

 ເມືvOັ້ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງພ້vມ kບຕພີພູມເຂf ຮູ້ວ່າkພຽາ ເວfເຈົ້າ ຄືໜຫ້vAແຫ່Dຕົໜ ເຂົາກໍ່ດີໃຈລົ້ໜ ໂກສົໜແສໜລາປ ຮ້vA ຮຽກເອີໜ ເຕີໜຕ້າໜບ່າJກັໜ ສຽAສໜັ່ຣເທົ້າ ກຸAໃຫຽ່ນຄvຣຫຼວA ຝູAຫໝູ່ ຊາJຄາໝເມມJຣ ທົ່Jແດໜດາເຕົ້າ ກັປທັDຫົJເມືvງຂື້ໜ ໂທຕີເຕີໜບັv ເຂົາກໍ່ໄຫຼຫຼັ່ງເຂົ້າ ສvAຂ້າDຂvບທາD ອຸຄ&ລັຸ ລົ້ໜ ຈີໝກັໜບາໜບັJ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ຫຼາຽລ້າໜຄັ່Dkພລາໜ ຍາໝເມື່v ສົໜໄຊເຈົ້າ ຈvມພົໜທົDເດf ຕ້າໜສັ່Dຂ້າ ຂຸຣທ້າJທົ່Jເມືvງ ບັf ນີ້ບຸຣເຮືvງເຈົ້າ ຈvມທຳkພຽາເວf ຈາັບ່າໄມ້ ຄືໜເຂົ້າ ສູ່ເມືvງ ມຫາຄຸຣລົ້ໜ ແດໜດີໜພ້vມເພີ່D ສັfຢູ່ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ຊິຫາຽຮ້vຣຢູ່ເຢັໜ ແທ້ແລ້J.

 ທ່າໜຢ່າໄດ້ຢູ່ຊ້າ ໃຫ້oໍລາຊ_ເພລີ ຕີກvAໄຊ ບ່າJພົໜ ທັDຄ້າຽ ໃນກຸAກ້າJA ແດໜດີໜເງືvມແງ່ ໃຫ້ແຜ່ເກື້v ກາໜຮູ້ ຮ່Jມສີໜ ແທ້ເນີ ຝູAຫໝູ່ຄັໜພາໜກ້າ ໂຈລກຳສາໂຫf ໂທfມາັ ນ້w ຄJຣໃຫ້ບ່wໄບ ຢ່າໄດ້ຂັDເຂົາໄວ້ ຕລາDຫຼວAຄັຸໃຫຽ່ ໃຫ້ບ່ຽຣມ້າD ຊຸມໂສ້ຢ່າໃຫ້ມີ ທ່າໜເອີຽ ກັປທັDສັfຂvAລ້ຽA ຫໝູຫໝາເບັfໄກ່ ຂັDຄັvໄວ້ kກທາຂຸ້ມຂໍ່ເຂົາ ອາໂຫສີສ້ຽA ກາໜກຸມໃຫ້ລາເລີd ເບີdບ່wໃຫ້ ເຂົາໄດ້ຢູ່ເຢັໜ ແທ້ເນີ.

 ອັໜຫໜຶ່ງ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ທັຸທາfທາສາ ທັDທາສີ ໃຫ້ຢູ່ ດີຮາຽຮ້vຣ Iີ ກາໜຢືໝກູ້ ຂາຽຕົJເບັໜທາf ກີf ອານຸຍາfພົ້ໜ ສີໜຫໜີ້ບໍ່ໃຫ້ມີ ແທ້ເນີ ໃຫ້ມັໜສົໝສເຫໝີຫໜ້າ ຊິເບັໜລາJ ທັD ໂລັ ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ນ້w ທັDຄ້າຽໃຫ້ຢູ່ເຢັໜ ທ່າໜເອີຽ ອັໜນີ້ເບັໜ ແຕ່ ໂກສົໜສ້າD ຈvມທຳkພຽາເວf ຜົໜແຜ່ກ້າJA ກJມພື້ຣ ແຜ່ໜໄຕ ສັfຢູ່ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ພ້vມເພີ່Dບາຣມີ ໄມຕີຫvມ ຫໍ່ທັມໝທັDຄ້າຽ ມີແຕ່ທົDສີໜ 5 ທັມໝດາເດີໝໂລັ ໃຜບໍ່ມີ ໂສັເສົ້າ ບຸຣເຈົ້າເລື່vມມຸA ແທ້ແລ້J.

 ບັfນີ້ ຂ້າຂໍໄຂຖແຫຼAຕ້າໜ ນິທາໜທັມໝຕິຕໍ່* ລJບລັfຂໍ້ ໄຂຊີ້ຊ່vAທາD ກ່vຣແລ້J ນັປແຕ່ເຈົ້າຈາັຫ້vA ພາັໄຜ່ເດີໜໄພ ໃນພູເຂົາວົDກົf ພ່ຳເພັDພຽຣສ້າD ຢູ່ເຖີD 7 ເດືvຣຖ້Jຣ ທຳທາໜບຸຕ*ຣາf ໃຫ້ແກ່kພາໝເຜfເຖົ້າ ໃຈກ້າບາປຫໜາ ມັໜກໍ່ພາແຈ່ໝເຈົ້າ ສvAອ່vຣອົDkກສັf ຂຽວຄືໜລັf ບ່າດwດົD ໄມ້ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽວັໜໄດ້ ອົfນົໝນvຣບ່າ 15 ຂJບມື້ kພາໝເຖົ້າ ບໍ່ເຊົາ ເລີຽລ່JAເຂົ້າ ເມືvງບູ່ນຄvຣຫຼວA ສົໜໄຊໂຍ ຊິຢູ່ ຍົDພຽຣຫໜ້າ ຄັໜວ່Kເຫັໜຫຼາໜແກ້J ສvAໃຈຈຳຈາັ ພາັແມ່ເຈົ້າ kພາໝເຖົ້າຄ່າJມາ ບູ່ຍ່າເຈົ້າ ຮູ້ເລື່vງຄJາໝເຖີD ບິຕ*າຕີ ລາຄາ ຄ່າຄJຣຫຼາໜແກ້J ພູມີແຈ້DຄJາໝຈິDຮູ້ເຫf ກໍ່ຈິ່Dຖvຣ ໄຖ່ເຈົ້າ ຫຼາໜນ້wຫໜໍ່ອີໜ ແລ້Jຈິ່Dເຕົ້າໄຜ່ພົ້າ ເຈັfຂJບລາຕີ ພູມີພາ ໄຜ່ພົໜເດີໜດ້າJ ເດືvຣດຽວໄດ້ 23 ວັໜເຂົ້າເຂf ເຖີDkພຽາເວfເຈົ້າ ເຂົາກ້າJAຂ່JAອີໜ ແລ້Jຈິ່Dພາໄຜ່ເຕົ້າ ມJຣ ເຂົ້າຂ່JAສຫໜາໝ oໜເຖີDເດືvຣ ຈິ່DພາັໄພພົDດ້າJ ຄືໜຫາຫ້vA ສvA ເດືvຣເດີໜບ່າ ກໍ່ຈິ່DເຖີDແຫ່Dຫ້vA ກຸAກ້າJAຈິ່ໝນຄvຣ ເຈົ້າເອີຽ ນັປແຕ່ເພທິາສັfເຈົ້າ ພwເມືvງພາັໄຜ່ ນັປອ່າໜໄດ້ 7 ເດືvຣ ໂດຽຮvບ ມານີ້ 15 ຂJບມື້ ບາຽຖ້Jຣເຂfວັໜ kພຽາເວf ເຈົ້າ ຄືໜຫ້vAຮvດນຄvຣ ແທ້ແລ້J.

 ພໍເຫັໜເລື່vຣໆ ຍ້າຽ ພົໜພJັທນຸຫາໜ ພຸ້ຣເຍີ ເຖີDoພຽA ຊົ່Jຕາເຕັໝຢ່ຽມ ແລເຫັໜຫ້vA ນຄvຣໄຊ ນັຄ&ເລf ຫໝອັມືf ກຸ້ມ ຕາໜພ້າJລ່JAລົໝ ແລເຫັໜ ມາປໆເຫຼື້ອໝ kພທາfໃຫຽ່ເຈ ດີ ພຸ້ຣເຍີ ມົໜທຽຣທvAສີ ຮຸ້AແສDສີແກ້J ເບັໜບາDແກ້J ວິໄຊຍົໜເຣືvງຣາf ຍvດຊໍ່ພົ້າ ມນີລ້JຣລັູດາJ ສູAຜຸ່Aພົ້ໜ ນິ ເວfວັDຫຼວD ອຸດົໝໂດຽ ດັ່DດາJວດິDພົ້າ ຍາໝOັ້ 6 kກສັfເຈົ້າ kບທJຣພົໜເຂົ້າເຂf kພຽາເວfເຈົ້າ ທັDເຫົ້າDມິ່Dມທີ ແລ ເຫັຫ້vA ນຄvຣທvAທຽວທີປ oໍ້kພເນfຍ້w ຄໜິງໂອ້ອ່າJຫຼັງ ຄືfເມື່vວິບາັເບື້vງ ພwພາັນຄvຣຂາJA ພົDສາສູຣ ຍາັຈົໜ ຈvຣຮ້າຽ ກໍ່ຈິ່Dພາກັໜອູ້ມ ເອົາອົDບຸຕ*ລາf ໄບຢູ່ສ້າD ເຂົາ ກ້າJAບ່າໄພ ໄກເມືvງບ້າໜ ເຂົາດ່າໜແດໜດົD ຫາກwມັໜເຜືvກ ກີໜຫໝາັໄມ້ ຕ່າDເຂົ້າຢູ່ເຂົາ ທັຸຍາັແຄ້ໜເງີໜເບັ້ຽ ກໍ່ບໍ່ມີ ແທ້ແລ້J ບັfນີ້ ກຳສູຣສ້ຽA ຄືໜມາເມືvງເກົ່າ ກັປທັDສvAຫໜໍ່ ນ້w ຊິເຫັໜຫໜ້າຕ່າJມາ ແທ້ແລ້J.

 ຄvບວ່K kພຮ່ຳແລ້J ຊິແລລ່ຳkບຖພີ ຝູAຫໝູ່ຊາJເມືvງ ມາ ມືfມົJເຕັໝພື້ໜ ອຸຄ&ລັຸລົ້ໜ ທໍລນີຄັປຄັ່D ພືໜທລັDເຫຼື້ອໝ ແສໜ ຕື້ຕ່າDຊຸມ ເຂົາກໍ່ອັໜຊລີກົ້ໝ ເກສີສົໝໂພf ຊົໝຊື່ໜດ້Jຽ ດvມ ເຈົ້າຫໜໍ່ໂພ ທັຸຖ້Jຣຫໜ້າ ພັJໄຜ່ຄົໜຈົໜ ເຂົາກໍ່ຍີໜດີດvມ ໄຄ່ ຄwkພອົDເຈົ້າ ບັfນີ້ຈvມຄຸຣລົ້ໜ ຄືໜເມືvງມາຮvດ ຝູAຫໝູ່ທັຸຂ ມvດໄຮ້ ຊິຂໍໄດ້ດັ່DkບສົD ແທ້ແລ້J.

 ເມືvOັ້ 6 kກສັfເຈົ້າ kບທJຣພົໜເພັDເດf ສເດັfຍາfຍ້າຽ ເຖີDເທົ້າທີ່ທJາໜ Iີ ຊ້າDເຄື່vງເຄົ້າ ພາຽເຜືvກໄອຽາ o ເຄໜເຖີD ຣາຊ_ວັDຫໍແກ້J ເມື່vOັ້ ເພທິາຍາໜຍາຽ ເມືvບາDkບ ສາf ກັປທັDoDofນ້vA oDເຫົ່າDມິ່Dມທີ ຊາລີເຈົ້າ ກັໜຫາ ແມ່ຍ່າ ບິfຕຸເລfພ້vມ ພຽAຫ້ໜາຊື່ໜບາໜ ທັຸແທ່ໜແກ້J ແຍໝkພ ໂອfຂາໜໄຂ kພໄທທົDທັຸ ສ່າJAວvຣເວໜຮ້າຽ 6 kກສັfເຈົ້າ ເຮືvງຮົໝຮັdຮູບ ມໂນແບ່Dເບື້vງ ຍາໝCຸ້ງບ່າເບົາ Iີ kພແມ່ເຈົ້າ ອົDເອdຜຸlfີ kພພັໜບີຫຼວD ຊື່ໜຊົໝຫາຽຮ້vຣ ຍີໜດີ ດ້Jຽໃຈ ຈິDດvມລັູ ພ້vມພ່ຳຖ້Jຣ ເຖີDແລ້Jຢູ່ເຢັໜ ແມ່ທ້vຣ.

 ເມືvOັ້ ເພທິາສັfເຈົ້າ ຈvມບຸຣ ມຫາເວf ຄືfຄ້wໆ ຄໜິງ ຫ້vAແຫ່Dທາໜ Iີ ສາDຫຼວDລົ້ໜ ມີມູຣຄາJກ່vຣ ບັfນີ້ເຂີໜຂາf ຂ້vຣ kພກ້າJAເບົ່າແບໜ ແລນໍ ແມ່ໜວ່K ຄົໜໃນພື້ໜ kບຖພີ ກໍ່ພ້vມເພີ່D ຝູAຫໝູ່ພັJໄຜ່ພົ້າ kບຊາລາfແດໜດີໜ ຄົໜເຄີຽຂໍ ຊິ ລັ່Dມາວັໜຫໜ້າ ຄາJນີ້ກູຈົໜແທ້ ຄືໜຄvAເສີJຽລາf ບໍ່ມີໂອກາf ໃຫ້ ທາໜແທ້ດັ່DkບສົD ແທ້ແລ້J.

 ຄvບວ່Kkພຮ່ຳແລ້J ຮ້vຣຮvດອີໜຕາ ເທີDທລັDຫີໜ ແທ່ໜ kພອົDອາຽຮ້vຣ ເມື່vOັ້ ສັໂກdເຈົ້າ ອຳມລີໜຫຼິງໂລັ ກໍ່ຈິ່D ຮູ້ເຫfເບື້vງ kພອົDເຈົ້າຫໜໍ່ໂພ Iີ ສັໂກdເຈົ້າ ເມືvງແມໜ ຊົໝຊື່ໜ ກໍ່ຈິ່Dຜາຽໂຜfໃຫ້ ຝົໜແກ້Jດັ່DລົD 7 kບກາໜແກ້J ພw ແພDລັູkບເສີf ໄຫຼລັ່Dລົ້ໜ ນຄvຣກ້າJAຄັ່Dຄາໝ ມີທັDເງີໜຄຳ ແກ້J ໄພທູຣມນີໂຄf kບດັປທັມໝລາfພ້vມ ວິຊຽຣເຊື້vລັູ ດີ ມີທັDມັຸດາແກ້J ເມືvງແມ່ໜລົ້ໜລັ່D ຄັປຄັ່Dຖ້Jຣ ນຄvຣກ້າJA ທົ່Jແດໜ ອັໜແຕ່ໃນກຸAກ້າJA ພໍພຽAຫົJເຂົ່າ ຕັ້Dແຕ່ແກ້Jຄຳ ເຂັ້ໝຜ່vAເງີໜ ເຈົ້າເອີຽ Iີ ໃນພູມພື້ຣ ບໍຣິເວໜkບສາf ເດຽ ລດາfລົ້ໜ ກvAແກ້JຮvດສແອJ ແທ້ແລ້J.

 ເມືvOັ້ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ອານຸຍາfໃຫ້ ເຂົາ ມ້ຽຣມvບກາໜ ອັໜແຕ່ໃນkບຈາໜບ້າໜ ຂvAໃຜຜົໜkບໂຫຽດ ໃຫ້ເບັໜຂvAຜູ້Oັ້ ຂົໜໄວ້ຊvບໃຈ ຫັ້ໜທ້vຣ ຄັໜວ່Kພົ້ໜທີ່ບ້າໜ ເບັໜ ເຂfຂvAຫຼວD ທັDມJຣສູ ໃຫ້ຈື່ຈຳເອົາໄວ້ ເມືvOັ້ຝູAຫໝູ່ຊາJ ເມືvງພ້vມ ຍີໜດີຊົໝຊື່ໜ ເຂົາຕື່ໜເຕັ້ໜເຫັໜແກ້Jພ່vAເງີໜ ກັປທັDຄຳ ແດDເຂັ້ໝ ເຫຼືອຕາເຕັໝໂລັ ເຂົາກໍ່ພ້vມພ່ຳມ້ຽຣ ຂົໜຂື້ໜ ໃສ່ເຍຽ ເຕັໝຫຼາຽCຸ້A ເຫຼືອດີໜເດຽລດາf ເຂົາກໍ່ຂົໜໃສ ຫ້vA ເຮືvຣຢ້າJເລົ່າເຕັໝ ບາDຜ່vAຂົໜເອົາເຂົ້າ ໄຫໄພອຸແອD່ kກສvບບ້າD ບຸAຊ້າkກຕ່າທໍ່ ກໍ່ບໍ່ມີຫໝົດສ້ຽA ເງີໜຄຳແກ້J kບເສີf ເຂົາກໍ່ກvAກJດໄວ້ ຂົໜຂື້ໜດັ່Dໂພໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 ເມືvOັ້ ຈvມkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊພູວof ຮັປສັ່Dໃຫ້ ຂຸຣແກ້J ແກ່ກJຽຣ ເງີໜຄຳລົ້ໜ ຖໜົຣຫຼວDທັຸແຫ່D ຂົໜເຂົ້າໄວ້ ຄັDກ້າJA ຄັ່DຄາJ ຕົdໃນຊົໝພູພື້ໜ ບໍຣິເວໜkບສາf ຂົໜໃສ່ໄວ້ ສາDCຸ້A ຫໝື່ຣເຍຽ ຍັDບໍ່ບົDບາDຊີ້ໜ ເຕັໝດີໜເດຽລດາf ກໍ່ຈິ່DກvAກJາfໄວ້ ສູAກ່າJລຳຕາໜ ຄືດັ່DຈvມພູຫຼວD ຊໍ່ຊັໜສູAຊັ້ໜ ເມື່vOັ້ຊາJຕ່າD ດ້າJ ຫຼາຽລາໜລ່JAມາ ຂໍແຈໝເຈົ້າ ໂພທິລາfຈvມບຸຣ ພູມີ ຫvມ ຫໍ່ທຳທາໜໃຫ້ ແມ່ໜວ່າເມືvງໄກກ້ຳ ແສໜໄກກໍ່ເດີໜ ຮvດ ໄຫຼລັDເຂົ້າ ກຸAກ້າJAຄັ່Dຄາໝ ຕາໝຊາJບ້າໜ ຂໍກັໜໄດ້ງ່າຽ ຄືດັ່DຂິDຂ່າເຂົ້າ ຂvAຕ້vຣຫໍ່ເກືv ຫັ້ໜແລ້J ເຫfວ່າ ເງີໜຄຳ ແກ້J ເຫຼືອເຮືvຣໄວ້ຕລ່າD ສາDແລະເລົ້າ ຂົໜໄວ້ກໍ່ບໍ່ໄຫJ ແທ້ແລ້J.

 ຂົໜທາໜໃຫ້ ເມືvງໄກທາໜທvດ ຝູAຫໝູ່ໄທຕ່າDດ້າJ ຂໍໄດ້ ມັ່Dມີ ອັໜແຕ່ຄົໜໃນຫ້vA ຊຸມພູພື້ໜໂລັ ຫາຜູ້ທັຸໂສັເສົ້າ ຈົໜ ຮ້າຽກໍ່ບໍ່ມີ ເຈົ້າເອີຽ ເພາະເພື່v ໂກສົໜເຈົ້າ ຈvມທຳ kພຽາເວf ຝົໜຫ່າແກ້J kພອີໜທ້າJຫ່JາໜລົD kພກໍ່ທົDເມືvງສ້າD ພຽຣທັມໝທົDkບເສີf ຕູ້ມໄຜພົ້າ ເມືvງບ້າໜຢູ່ເຢັໜແທ້ແລ້J ທັຸແຫຼ່ງຫຼ້າ ຮັdຮໍ່ເຮືvງສີໜ ບານາແນJ ບໍ່ບຽຣບຸຣສ້າD ພີທັມໝຫໝັ້ຣ ເຫັໜກັໜຮັdຮູບ ຄືພີ່ນ້vA ເຮືvຣໃກ້ກ່ຽຣກັໜ ຄຳ ຜິfໄວ້ ວາDສູຣຫາຽເຫືvດ ວິວາfໄວ້ວາDເວັໜຫ່າDກັໜ ມີແຕ່ ໄນບູຣກ້າ ສເຫໝີກັໜກ້າJເກີ່D ສີໜ 5 ຮູ້ ທັມໝເຈົ້າສັ່Dສvຣ ໃຈຈິDນ້vມ ຄຸຯnທັມໝຮຽຣຮີf ພຽຣພ່ຳສ້າD ບຸຣຍູ້ຍ່າໜ ໄກ ຈົໜໃຈເວັ້ໜ ບາບັDທາDໂທf ວັໜໂດfດ້Jຽ ຄົໜແກ້Jທົ່Jແດໜ ແສໜສນັຸແທ້ ສັJຣພູມພື້ຣໂລັ ບໍ່ໄດ້ທັຸໂສັເສົ້າ ບຸຣ ເຈົ້າເຫຼື່ອໝມຸA ແທ້ແລ້J.

 ຝູAຫໝູ່ ຄົໜພາໜຮ້າຽ ໂຈຣກຳກາໜບາປ ຫຼີ້ຣໂບັເບ້ຽ kກ ສາຽລໍ້ລັູຕາ ສັປພດົໜກາໜຫຼີ້ຣ ວາDສູຣເສຽເລf ພັJພໍ່ຄ້າ ຂາຽຊື່kກບໍ່ມີ ເຈົ້າເອີຽ ຝູAຫໝູ່ຍິDຮາໝເວັ້ໜ ຫຼາໄນທໍຫັູ ພືf ສໂພfພ້vມ ຜົໜໄມ້ງ່າງາໝ ຕຫຼອfສັfສິ່Dເນື້v ຂoນ້wຢູ່ເຢັໜ ຍາໝເມືvເຫັໜກັໜແລ້J ໄມຕີຮັdຮູບ ບໍ່ຄຽດຄ້w ຂົໝໄວ້ດັ່Dຫຼັງ ຝູAຫໝູ່ ພັDພvຣເວັ້ໜ ໄລງູບບ່w ກົປຂຽດນ້w ງູເວັ້ໜບໍ່ກີໜ ກາ ເຫຼວຮ້າຽ ຮາໝບvAກີໜໄກ່ ນົdສໄລເວັ້ໜ ໄລດ້JAເລົ່າວາD ເສືv ສາDເວັ້ໜ ຂoກາJAກີໜຊາັ oັເລົ່າເວັ້ໜ ບາບ້vຣບໍ່ກີໜ ແທ້}ວ

 ສັfຢູ່ໃຕ້ລຸ່ມພົ້າ ເງື້vມແງ່ແດໜດີໜ ເຂົາກໍ່ມີຄJາໝສັຸ ບໍ່ມີຄJາໝຮ້vຣ ເພນີນ້vມ ທຽມທvAທູຣບາf ຂາໝເດfເຈົ້າ ບຸຣກ້າJAທົ່Jແດໜ ໃຕໂລັລ້ຳ ພື້ໜແຜ່ໜຈັກdວາໜ ຫຼື ກJຽຣບາ ກົf ທົ່Jແດໜດັ່Dສທ້າໜ kພກໍ່ທຳກາໜເກື້v ທັDແດໜພ້vມເພີ່D ທັມໝ ເຈົ້າ ສvຣໃຫ້ເຊື່vສີໜ ໃຜບໍ່ບັDບຽຣດ້Jຽ ອາຄາfພາຽຫຼັງ ໂທສັDສູຣ ເຊື່vທັມໝkພອົDເຈົ້າ ໄມຕີນ້vມ ເຫັໜກັໜຮັdຫໍ່ ກໍ່ ບໍ່ມີຄຽດຄ້ຽວ ຂົໝຄ້wຄັ່DທJA ເຈົ້າເອີຽ ເພາະວ່າ ບາຣມີ ເຈົ້າ ໂພທິຍາໜມຫາເວf ໄດ້ກໍ່ສ້າD ບຸຣລົ້ໜລື່ໜຄົໜ ແທ້ແລ້J.

kພກໍ່ຢູ່ສືປສ້າD ຕູ້ມໄຜ່ໃນນຄvຣ ເທlໜາສvຣ ຫໝູ່ ລາJທັDຄ້າຽ ຕັ້Dຫາັຫຼາຽບີໄດ້ ສoກາໜເຂົ້າເຂf ອາຍຸ ໄດ້ຮvດຮw ຊາJຖ້Jຣແກ່ຊລາ kພກໍ່ດັປຂັໜມ້ຽຣ ເມືvແມໜ ພາັໄຜ່ ຂື້ໜສູ່ຫ້vA ຕຸສິຕາຊັ້ໜ ຍvດສັJຣ ເຫໝືອໜດັ່Dນvຣຫຼັບ ແລ້J ຕິDຕົໜສດຸ້Aຕື່ໜ ທvດkພເນfຢ້ຽມ ເຫັໜຫ້vAມິ່Dແມໜ ແສໜoD ພ້vມ ເຕັໝບາDເທJລາf ຝູAເທເວfເຈົ້າ oDພົ້າຄັ່Dຄາໝ ມືຖືຕົ້ໜ ທຽຣທvAທູຣລາf ຂັປກ່vມເຈົ້າ ເທJາໄທ້ຫໜໍ່ໂພ ແທ້ແລ້J.

Iີ ມາດາເຈົ້າ kພແມ່ຜຸlfີ ກັປທັDມທີoD ແກ່ຊ ລາເຖີDເຖົ້າ ພາກັໜດັປຂັໜມ້ຽຣ ເມືvແມໜເທJໂລັ ຍັDແຕ່ສvA ອ່vຣນ້w ແທໜເຊື້vສືປkພວົDສ໌ Iີ ອົDkກສັfເຈົ້າ ຊາລີຕົໜພີ່ ກັໜຫາofທະນ້w kພໄມຫໝັ້ຣຄູ່ກັໜ ສvAກໍ່ຢູ່ສືປສ້າD ສເວີຽ ຣາfຄvAເມືvງ ຕາໝkກບີໜເດີໝ ສືປພົDພັໜເຊື້v ເພນີນ້vມ ແດໜ ດີໜໂດຽອາf ອຳofກ້າ ໄທທ້າJຊ່Jຽສີໜ ແທ້ແລ້J ອາວສາໜ ສຸດສ້ຽA ນິທາໜທັມໝ kພຽາເວf ສຸດເຂfແລ້J ຊິຍໍໄວ້ແວ່ໜ ແຍD ເຈົ້າເອີຽ.

 ບັfນີ້ ຈັກ່າJກ່ຽວ ຖແຫຼAໂລັແບບJຣ ກ່vຣແລ້J Iີ ວິໜ ຍາໜຍັDທ່vAທຽວທາDກ້າJA ຕາຽໄບແລ້J ກຳມີມາເກີf ກັປຕ່າJ ບີ້ໜ ວຽຣແລ້Jເລົ່າເລີD ທ່າໜເອີຽ Iີ kພາມໝໂນເຖົ້າ ຊູຊ ໂກບາDກ່vຣ ເກີfຊາfນີ້ ສກຸຣໃຫຽ່ພົDkກສັf ຊື່າJເທJທັf ຈ່vA ເວັໜພຸເທ{າເຈົ້າ Iີ ເມັຽkພາໝເຖົ້າ ອາມິຕ*ຕາ ບາDກ່vຣ ບາປເກົ່າຕ້vຣ ຕາໝຫ້wບໍ່ຫໜີ ຫາັແມ່ໜ oDກີໜຈິມານວິກາ ບຽດບຽຣ ພຸເທ{າເຈົ້າ Iີ ອີໜຕາເຈົ້າ kບທາໜພvຣບາD ກ່vຣ ຄັໜວ່າລົDຈາັພົ້າ ມາເກີfເມືvງມນຸl ຊື່າJ ອານຸ ຣຸດເຖkຣ ລັູອາJອົDນ້vA Iີ ວິສັຸກຳ ໄທ້ເມືvງແມໜລົDໂຜf ນິລມິfສ້າD ອາສົໝໄວ້ຫ່າJAເຂົາ ຫາັແມ່ໜ kພໂມັຄັໜລາເຈົ້າ ທົDລິfລືເດf ຫາຜູ້ວິເສfຮູ້ ເຖີDເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມີ Iີ ມຫາຣັlີ ສ້າD ພົDໄພຄາJກ່vຣ ຫາັແມ່ໜ ອາokຖບິໜດິkກ ມຫາເສf ຖີ ມັ່Dມີເຫຼືອລົ້ໜ ເບັໜຜູ້ອຳນJຽສ້າD ເຊຕ*ວັໜຫຼວDວັfໃຫຽ່ ຈິD ແລ້J Iີ kພຽາສາໜຊ້າD oເຄໜຕົJkບເສີf ເກີfຊາfນີ້ ບຸຣລົ້ໜ ລື່ໜຄົໜ ກໍ່ຫາັແມ່ໜ kພມຫາ ກັlkບເຈົ້າ ມຫາເຖໜຕົໜkບ ເສີf ຈິDແລ້J Iີ oDແມ່ຊ້າD oເຄໜຜາຽເຜືvກ ບາDOັ້ ບໍ່ ແມ່ໜໄທຕ່າDບ້າໜ ຈvຣບ່າບvມມາ ຫາັແມ່ໜ oDkບຊາບໍ ດີ ໂຄຕມີ ແມ່ນົໝkພອົDເຈົ້າ ອັໜວ່າເສໜານ້vມ oໍຄດີ ໄຂບvັ ວ່Kໃຫ້ອັvຈາັບ້າໜ ບິຕ*າໄທ້ໄລ່ຫໜີ ອັໜນີ້ບໍ່ແມ່ໜຄົໜ ໄກແທ້ ພົDພັໜໃກ້ທ່າ ອານົໜລັູຜູ້ນ້vA kພອົDເຈົ້າຮຽກອາJ ອັໜວ່K ເຈຕບຸດຜູ້ ພາໜໄພຮັdສາເຂf kພຽເວfເຈົ້າ ບາDOັ້ ບໍ່ແມ່ໜໃຜ ຫາັສັໜນເຖຣເຈົ້າ ພາkພອົDອັvຕັfເກl ເບັໜ ຜູ້ຈູAມ້າແກ້J kພອົDເຈົ້າແມ່ໜຈິD ແທ້ແລ້J.

 ອັໜວ່າ ເທJດາເຈົ້າ ທັD 3 ກັປເພf ນີລມິfເບັໜ ມິຄ&ລາf ຕ້vຣກັໜໄວ້ບ່vAທາD ອັໜວ່າ ລາຊສີOັ້ ພາຽຫຼັງກັປເກີf ຫາັ ແມ່ໜ ອຸບປາລີເຖຣເຈົ້າ ພຽຣສ້າDຊຶ່Dທັມໝ ແທ້ແລ້J ສvA ເສືvOັ້ຄືkພສີkພລີ ກັປkພຽາoັ ນັປເນື່vງເຂົ້າ ເບັໜkພຂີ oສົປເຈົ້າ ສູ່kພອົD ແທ້ແລ້J Iີ ເທJດາດ້າJ ແບDເບັໜ kພຽາເວf oໍລັູນ້w ທັDເຫົ້າDມິ່Dມທີ ຍາໝເມື່vkພາໝຕີຂ້ຽຣ ເຄືvເຂົາຄຽຣຜັູ ຮvດລັູແກ້J ກຸມແກ້ກ່vມນvຣ ອາຫາໜ ບ້vຣບັDອvຣສvAອ່vຣ ກັໜຫາofທນ້w ນvຣໃຫ້ດູດນົໝ oໍຮັd ສາແຈ່ໝເຈົ້າ ເທົ້າຮvດkບເຊໄຊ ອັໜນີ້ບໍ່ແມ່ໜຄົໜໄກແທ້ ຊັ້ໜເຜົ້າພົDພັໜ ຫາັແມ່ໜ ມຫາkກຈາຽເຈົ້າ ທົDທັມໝ ວິໄນ ສູດ ຈິDແລ້J ທີ່ເບັໜແມ່ ມທີOັ້ ບໍ່ແມ່ໜໃຜ ຫາັແມ່ໜoD ວິສາຂາແທ້ ພຽຣທຳທາໜທາDkບເສີf ຈິDແລ້J Iີ kກສັf ຕາໄທ້ kພຽາເມືvງມັທ{ລາf ເຊີ່Dເບັໜບິຕ*າ ofເຫົ້າDມທີ Oັ້ບໍ່ແມ່ໜໃຜ ມຫາoໝເຈົ້າ ສັກdຍວົDສ໌ຍົfໃຫຽ່ ຈິDແລ້J.

 Iີ ອົDkກສັfໄທ້ ສົໜໄຊບິຕຸເລf ກັປຊາfແລ້J ຄາJນີ້ບໍ່ ແມ່ໜໃຜ ສຸເທ{າໄທ້ ລືຊາທັDໂລັ ຫາັແມ່ໜkພເຈົ້າ ບຸຣ ລົ້ໜລື່ໜຄົໜ ແທ້ແລ້J kພພັໜບີເຈົ້າ ຜຸlfີ ດວDຍvດ ຍາໝOັ້ບໍ່ ແມ່ໜຄົໜຕ່າDດ້າJ ແດໜຫໍ້ຫ່າDໄກ ຫາັແມ່ໜ ອົDkກສັfໄທ້ ສີຣິ ມຫາມາຍາ ຍາໜkບເສີf ເກີfເບັໜແມ່kພເຈົ້າ ບຸຣສ້າD ຫໝື່ຣອສົD ແທ້ແລ້J Iີ ຊາລີເຈົ້າ ພwເມືvງພ້vມພໍ່ ບາD Oັ້ ຫາັແມ່ໜ ແນJຫໜໍ່ເຊື້v ລາຫຸຣ ເຈົ້າເຈື່vງຈvມ Iີ ກັໜ ຫານ້w kພາໝພາພາັແມ່ ບາDOັ oDofນ້w ຫີJໃຫ້ຫvດນົໝ ບໍ່ແມ່ໜແນJນາໝເຊື້v ພົDພັໜພາຽນັv ສັDແລ້J ຫາັແມ່ໜoD ອຸບປຣ ວັໜນເຖຣີ ພິdຂຸນີ ທ່ຽAທຳຄຸຣແກ້J Iີ oDkກສັf ໄທ້ oDມທີທຽວບ່າ ບາDOັ້ oDກໍ່ພາັລັູນ້w ໃຈກັ້ໜເກື່vຣ ຕາຽ ຫາັແມ່ໜພີໝພາເຈົ້າ ເທວີkພສີທາf ຈິDແລ້J ຝູAຫໝູ່ ສ ຫຊາfເຈົ້າ ລາພົ້າລ່JAລົD ເຈົ້າກໍ່ຍີໜດີດ້Jຽ ໂມທoຊົໝຊື່ໜ ຫົdຫໝື່ຣພ້vມ ຕາເຈົ້າບໍ່ໄລ ຫາັແມ່ໜເວໄນນ້w ສັfທົ່Jແດໜ ດີໜ ທັDບJAໄດ້ ນິລພາໜພົໜໂລັ ກໍ່ບໍ່ທັຸໂສັເສົ້າ ຫາຽຮ້vຣຢູ່ ເຢັໜ ເຈົ້າເອີຽ.

 Iີ ໂພທິສັfເຈົ້າ ຈvມທັໝkພຽາເວf ເບັໜເຫfທາໜຊ້າDແກ້J ບິຕ*າໄທ້ໄລ່ຫໜີ ບຸຣຫຼາຽລົ້ໜ ຄືໜຄvAສເວີຽລາf ຫຼາຽຊາfສ້າD ບຸຣກ້າJAກ່າJຄົໜ ຫາັແມ່ໜຕົໜ kພອົDເຈົ້າ ສັພaັpູລີໂລັ ໂອ ຄຍາໜກ້າJA ນທີຂ້Jາໝຝັ່Dແດໜ ແສໜສັfພ້vມ ຈົໝນທີເຄົ້າຄື່ໜ ນັປຫໝື່ຣຕື້ ທາDຊິຂ້າໝກໍ່ບໍ່ມີ ເຈົ້າເອີຽ.

 ມີແຕ່ ໂພທິສັfສ້າD ສເພົາທvAທຽວທີປ ຂົໜສັfຂ້Jາໝແມ່ oໍ້ oໍເຂົ້າຝັ່Dທເລ ເຖີDບົໜເບື້vງ ສພາໜພູມພົ້ໜໂລັ ສນັຸ ເລີfລ້ຳ ຕາຽເຖົ້າກໍ່ບໍ່ເບັໜ ເຈົ້າເອີຽ kບຣິເຍາສາໜສີ້ໜ ສຸດນິທາໜ ກwກ່າJ kພຽາເວfຄືໜສູ່ຫ້vA ນຄvຣແກ້J ຊິເລີd ລາ ກ່vຣແລ້J ເທlໜາ kບຣິເຍາເສໜ ໃນອວສາໜ ແຫ່D ກາໜ ເທfນິທາໜ kພເວlັໜດvຣ ຜູ້ຂ້າຂໍ ລາທoເອົາ ຄຸຣ kພສີຣັຕ*ນໄຕຼ ຈົ່Dມາຄຸ້ມຄvA ໄພພິບັf ຢ່າໃຫ້ ເກີfມີ ແກ່ທ່າໜທັiາ ແລະ ຂໍອຳofກຸສົໜ ຜົໜບຸຣ ທີ່ທ່າໜ ໄດ້kກທຳແລ້J ຈົ່Dໃຫ້kບສົປພົປພ້vມ ໄບດ້Jຽ ອາຍຸ ວັໜນ ສຸຂ ພລ ທັຸທ່າໜທັຸຄົໜເຖີ້ໜ [ ວັDກໍ່ມີດ້Jຽ kບກາລຊນີ ນິຖີຕາ.